Omschrijving (toelichting)

Op 16 november 2018 is het startsein gegeven voor het landelijke initiatief Democratie in Actie. Op steeds meer terreinen voelen wij de urgentie van grote maatschappelijke opgaven. De energietransitie, aardgasvrije wijken, de Omgevingswet en de decentralisatie in het sociaal domein brengen ingewikkelde vraagstukken en uitdagingen met zich mee. Bij veel van deze vraagstukken is de rol van inwoners cruciaal. Er moet samengewerkt worden met inwoners, bedrijfsleven en instellingen, urgenter en intensiever dan ooit tevoren. Deze samenwerking vraagt om een andere manier van denken en werken. Een geheel nieuw democratisch samenspel, met andere rollen en vaardigheden. Wij zijn al enkele jaren aan de slag met het (anders) samenwerken met haar inwoners en partners. Dit heeft de naam verbindend besturen gekregen. Het realiseren van deze andere manier van samenwerken gaat stap voor stap. Wij leren zelf en wij leren van anderen. Dat laatste krijgt vorm door onze deelname aan het noordelijke ontwikkeltraject organisatie-ontwikkeling, dat gestart is in het programma Democratie in Actie. Samen met acht andere gemeenten in het noorden delen wij onze kennis en ervaring als het gaat om nieuwe democratie, participatie, samenwerken en de wijziging in rollen.

Om een goed beeld te krijgen van hoe inwoners, raadsleden, ambtenaren en collegeleden kijken naar de democratie in onze gemeente, overwegen wij de Quickscan Lokale Democratie of een ander vergelijkbaar instrument in te zetten. Samen met de aanbevelingen uit Buiten-spel geeft dit richting voor onze verdere ontwikkeling als het gaat om samenwerken, participatie en eigen kracht van de samenleving.

Portefeuillehouder
B.J. BouwmeesterToelichting

Dit (voor)jaar wilden we verder met sessies waarin we praktijksituaties doorspreken en een werkbezoek aan een andere gemeente. Dit is vanwege Corona opgeschoven naar het najaar. Hetzelfde geldt voor de Quickscan Lokale Demcoratie. We verkenden de afgelopen winter uitgebreid wat dit instrument, ontwikkeld door VNG, BZK samen met enkele gemeenten, voor Coevorden kan betekenen en hoe het aanvullend kan zijn op wat we al weten door het onderzoek Buiten-Spel. We denken dat deze vorm van in gesprek gaan met inwoners, bestuurders, raadsleden en ambtenaren over democratie niet alleen aanvullende informatie geeft maar ook een actualisatie is op Buiten-spel. Na besluitvorming dit voorjaar moesten we, vanwege het virus, de uitvoering uitstellen naar september/oktober.

G

Kwaliteit

O

Tijd

G

Geld