Omschrijving (toelichting)

Wij gaan het lokale plan van aanpak voor de ondersteuning en zorg voor de kwetsbare inwoners in onze gemeente implementeren. Dit betekent een lokale vertaling van de provinciale aanpak personen met verward gedrag, in afstemming met de provinciale projectleider de implementatie van de Wet Verplichte GGz en het maken van afspraken over de inzet van bemoeizorg.

In voorbereiding op de doordecentralisatie van Beschermd Wonen per 2022 implementeren we de regionale uitvoeringsafspraken Beschermd wonen en maatschappelijke opvang.

De inloopvoorziening GGZ van Cosis wordt in 2020 doorontwikkeld met als doel door betere ondersteuning in de inloop, de individuele begeleiding thuis van inwoners met een psychische problematiek te verminderen.

Portefeuillehouder
J. BrinkToelichting

G

Kwaliteit

O

Tijd

De acties voor 2020 zijn wat vertraagd. Het regioplan Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang is in de drie colleges begin juli vastgesteld. Het lokale plan van aanpak volgt na de zomer. Dit najaar zal de implementatie starten. Omdat de inloopvoorziening van Cosis een tijd niet open was, maken wij de afspraken over de doorontwikkeling dit najaar.

O

Geld

De doorontwikkeling van de inloopvoorziening leidt tot hogere kosten. De verwachting is echter dat hierdoor de druk op de kosten van individuele voorzieningen zal verminderen.