Omschrijving (toelichting)

In 2019 zijn verschillende beleidsregels en verordeningen geëvalueerd om onder andere na te gaan of de uitgangspunten van toen nog steeds aansluiten bij de huidige uitvoeringspraktijk. Waar nodig zijn verordeningen en beleidsregels aangepast. In 2020 worden er nieuwe verordeningen Jeugdhulp en Wmo vastgesteld.

Portefeuillehouder
J. Brink J. HuizingToelichting

Onze inzet is om de nieuwe verordening Wmo eind van het jaar 2020 aan de gemeenteraad voor te leggen. De Re-integratieverordening is geëvalueerd en wordt geactualiseerd. We verwachten deze eind 2020, begin 2021 ter besluitvorming aan de raad voor te kunnen leggen. Voor kinderopvang op basis van SMI (Sociaal Medische Indicatie) of Re-integratie hebben we een subsidieregeling vastgesteld. Deze treedt op 1 januari 2021 in werking. We hebben uw raad hierover per brief al geïnformeerd.

G

Kwaliteit

O

Tijd

G

Geld