Sitemap

 1. Blz. 1 Jaarverslag 2021
  1. Blz. 2 Programma’s
   1. Blz. 3 Inleiding en leeswijzer
    1. Blz. 4 Inleiding
     1. Blz. 5 Ter inleiding op het Jaarverslag 2021
    2. Blz. 6 Leeswijzer
     1. Blz. 7 De inhoud van de tegels
   2. Blz. 8 Samenvatting
    1. Blz. 9 Bestuurlijke samenvatting van het jaarverslag
    2. Blz. 10 Financiën op hoofdlijnen
   3. Blz. 11 Programma 1 | Economie, onderwijs en cultuur
    1. Blz. 12 Bestuurlijke samenvatting
    2. Blz. 13 Beleidskaders
    3. Blz. 14 Leeswijzer doelstellingen en activiteiten
    4. Blz. 15 Doelstellingen
     1. Blz. 16 Goed onderwijs
      1. Blz. 17 Inhoudelijke kwaliteitsslag VVE
     2. Blz. 18 Toegankelijk en bereikbaar onderwijs
      1. Blz. 19 Integraal Huisvestingsplan (IHP)
     3. Blz. 20 Dutch TechZone: de industriële hotspot van Nederland
      1. Blz. 21 Clustervorming en ondernemerschap
      2. Blz. 22 Naamsbekendheid en Regiobranding
      3. Blz. 23 Onderwijs en arbeidsmarkt
     4. Blz. 24 Versterken economische structuur
      1. Blz. 25 Ondernemersdienstverlening
      2. Blz. 26 Toekomst bedrijventerreinen
      3. Blz. 27 Verbinding arbeidsmarkt-onderwijs
      4. Blz. 28 Versterken ondernemersklimaat
     5. Blz. 29 Het natuurschoon en de cultuurhistorische waarden benutten voor de recreatieve en toeristische sector
      1. Blz. 30 Verbeteren toeristische fiets- en wandelinfrastructuur (beleving en voorzieningen)
      2. Blz. 31 Vitaliseren vakantieparken
      3. Blz. 32 Vrijetijdsnota 2022-2026
     6. Blz. 33 Een bloeiend cultureel leven
      1. Blz. 34 Culturele gemeente 2021-2022
      2. Blz. 35 Nieuwe kaders kunst en cultuur
    5. Blz. 36 Wat heeft het gekost?
    6. Blz. 37 Toelichting op de belangrijkste verschillen
   4. Blz. 38 Programma 2 | Werk, jeugd en zorg
    1. Blz. 39 Bestuurlijke samenvatting
    2. Blz. 40 Beleidskaders
    3. Blz. 41 Leeswijzer doelstellingen en activiteiten
    4. Blz. 42 Doelstellingen
     1. Blz. 43 Aanpakken laaggeletterdheid
      1. Blz. 44 Taalontwikkeling en vergroting woordenschat
      2. Blz. 45 Vergroten bereik doelgroep NT1
     2. Blz. 46 Actief deelnemen aan de samenleving
      1. Blz. 47 Simpel Switchen
      2. Blz. 48 Vrijwillige maatschappelijke inzet
     3. Blz. 49 Actieve deelname vergunninghouders
      1. Blz. 50 Nieuwe wet inburgering
      2. Blz. 51 Volwaardig meedoen in de maatschappij
     4. Blz. 52 Doorbreken generatie-armoede
      1. Blz. 53 Pilot begeleiding gezinnen
      2. Blz. 54 Programma Kansrijk opgroeien
     5. Blz. 55 Inspraak jongeren
      1. Blz. 56 Betrekken Jongerenraad
     6. Blz. 57 Kinderen en jongeren groeien gelukkig, gezond en veilig op
      1. Blz. 58 Kansrijke start/ goede start
      2. Blz. 59 Uitvoeringskader jeugd(hulp) beleid
      3. Blz. 60 Van leerplicht naar leerrecht
     7. Blz. 61 Onze ondersteuning is passend en toegankelijk
      1. Blz. 62 Evaluatie van beleid
      2. Blz. 63 Inkoop
      3. Blz. 64 Kwetsbare inwoners
      4. Blz. 65 Mantelzorg
      5. Blz. 66 Sociaal team
     8. Blz. 67 Stimuleren verenigingsleven
      1. Blz. 68 Accommodatiebeleid
      2. Blz. 69 Kwaliteitsimpuls Sport
     9. Blz. 70 Vitale inwoners
      1. Blz. 71 Positieve gezondheid
     10. Blz. 72 Voorkomen van financiële problemen
      1. Blz. 73 Gemeentelijk adviesrecht bij schuldenbewind
      2. Blz. 74 Kindpakket
      3. Blz. 75 Ondersteuning van minima
      4. Blz. 76 Waarborgfonds
      5. Blz. 77 Wet vereenvoudiging beslagvrije voet
    5. Blz. 78 Wat heeft het gekost?
    6. Blz. 79 Toelichting op de belangrijkste verschillen
   5. Blz. 80 Programma 3 | Ruimte en leefomgeving
    1. Blz. 81 Bestuurlijke samenvatting
    2. Blz. 82 Beleidskaders
    3. Blz. 83 Leeswijzer doelstellingen en activiteiten
    4. Blz. 84 Doelstellingen
     1. Blz. 85 Een aantrekkelijke binnenstad
      1. Blz. 86 Bentheimerpoort
      2. Blz. 87 Markt, haven, citadelpunt en Weeshuisweide
      3. Blz. 88 Stationsgebied
      4. Blz. 89 Voormalig Bogas gebied
     2. Blz. 90 Een goed woon- en leefklimaat in onze gemeente
      1. Blz. 91 Deprogrammeren woningbouwcapaciteit
      2. Blz. 92 Herstructureringsfonds
      3. Blz. 93 Prestatieafspraken woningcorporaties
      4. Blz. 94 Regiodeal
     3. Blz. 95 Goede bereikbaarheid voor leefbaarheid en toerisme
      1. Blz. 96 Fietsnota
      2. Blz. 97 Mobiliteitsplan
      3. Blz. 98 Zuidelijke ontsluitingsweg
      4. Blz. 99 Zuidelijke rondweg
     4. Blz. 100 Goede digitale bereikbaarheid
      1. Blz. 101 Aanleg glasvezelnetwerk
     5. Blz. 102 Omgevingswet: meer eigen ruimte creëren voor initiatieven en lokaal maatwerk
      1. Blz. 103 Inrichting werkprocessen vergunningverlening mbv digitaal stelsel omgevingswet
      2. Blz. 104 Omgevingsvisie
      3. Blz. 105 Pilot omgevingsplan binnenstad Coevorden
    5. Blz. 106 Wat heeft het gekost?
    6. Blz. 107 Toelichting op de belangrijkste verschillen
   6. Blz. 108 Programma 4 | Openbare ruimte
    1. Blz. 109 Bestuurlijke samenvatting
    2. Blz. 110 Beleidskaders
    3. Blz. 111 Leeswijzer doelstellingen en activiteiten
    4. Blz. 112 Doelstellingen
     1. Blz. 113 Duurzaam afvalbeheer
      1. Blz. 114 Realisatie VANG-doelstellingen
     2. Blz. 115 Een prettig woonklimaat
      1. Blz. 116 Begraafplaatsenbeleid
      2. Blz. 117 Bestrijding eikenprocessierups
      3. Blz. 118 Biodiversiteit
      4. Blz. 119 Klimaatadaptatie
     3. Blz. 120 Een veilige woonomgeving
      1. Blz. 121 Aanpak ondermijning
      2. Blz. 122 Integraal Veiligheidsbeleid
     4. Blz. 123 Energieneutraal in 2040
      1. Blz. 124 Duurzaamheidsvisie
      2. Blz. 125 Pilot energieneutrale wijk/dorp
      3. Blz. 126 Regionale Energie Strategie
      4. Blz. 127 Warmtevisie
    5. Blz. 128 Wat heeft het gekost?
    6. Blz. 129 Toelichting op de belangrijkste verschillen
   7. Blz. 130 Programma 5 | Bestuur en Organisatie
    1. Blz. 131 Bestuurlijke samenvatting
    2. Blz. 132 Beleidskaders
    3. Blz. 133 Leeswijzer doelstellingen en activiteiten
    4. Blz. 134 Doelstellingen
     1. Blz. 135 Echt goed worden in Verbindend Besturen
      1. Blz. 136 Coevorden Verbindt: onze Visie
      2. Blz. 137 Democratie in actie
      3. Blz. 138 Gebiedskompas
      4. Blz. 139 Samenwerken wijken en dorpen
      5. Blz. 140 Stimuleringsfonds
     2. Blz. 141 Passende dienstverlening
      1. Blz. 142 Interne dienstverlening
      2. Blz. 143 Verbetering online dienstverlening
    5. Blz. 144 Wat heeft het gekost?
    6. Blz. 145 Toelichting op de belangrijkste verschillen
   8. Blz. 146 Programma 6 | Financiering en dekkingsmiddelen
    1. Blz. 147 Bestuurlijke samenvatting
    2. Blz. 148 Beleidskaders
    3. Blz. 149 Leeswijzer doelstellingen en activiteiten
    4. Blz. 150 Doelstellingen
     1. Blz. 151 Financieel gezond blijven
      1. Blz. 152 Monitoring financiële kengetallen
     2. Blz. 153 Passende tarieven
    5. Blz. 154 Wat heeft het gekost?
    6. Blz. 155 Toelichting op de belangrijkste verschillen
   9. Blz. 156 Financiën
    1. Blz. 157 Inleiding
    2. Blz. 158 Overlopende budgetten
     1. Blz. 159 Overlopende budgetten vanuit 2020
     2. Blz. 160 Overlopende budgetten vanuit 2021
     3. Blz. 161 Overlopende budgetten Ambities Programmabegroting 2019
     4. Blz. 162 Overlopende budgetten Ambities Programmabegroting 2020
     5. Blz. 163 Overlopende budgetten Ambities Programmabegroting 2021
     6. Blz. 164 Compensatiepakket Corona
    3. Blz. 165 Overzicht algemene dekkingsmiddelen
     1. Blz. 166 Ter Inleiding
    4. Blz. 167 Reserves en voorzieningen
     1. Blz. 168 Ter inleiding
     2. Blz. 169 Toevoegingen
     3. Blz. 170 Ontrekkingen
    5. Blz. 171 Overige toelichtingen
     1. Blz. 172 Vennootschapsbelasting
     2. Blz. 173 Stelpost onvoorzien
     3. Blz. 174 Overhead
     4. Blz. 175 Incidentele en structurele baten en lasten
     5. Blz. 176 Structureel saldo
   10. Blz. 177 Paragrafen
    1. Blz. 178 Inleiding
    2. Blz. 179 Lokale heffingen
     1. Blz. 180 Inleiding
     2. Blz. 181 Beleid
     3. Blz. 182 Kwijtschelding
     4. Blz. 183 Belastingopbrengsten en tarieven
     5. Blz. 184 Toelichtingen
    3. Blz. 185 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
     1. Blz. 186 Beleid
     2. Blz. 187 Risicoprofiel
     3. Blz. 188 Incidentele risico's
     4. Blz. 189 1. Europark
     5. Blz. 190 2. Grondexploitaties
     6. Blz. 191 3. Faillissement CQ
     7. Blz. 192 4. (grond)saneringen & aansprakelijkheden
     8. Blz. 193 Structurele risico's
     9. Blz. 194 5. Sociaal domein
     10. Blz. 195 6. EMCO-groep
     11. Blz. 196 7. Herijking gemeentefonds
     12. Blz. 197 Weerstandscapaciteit
     13. Blz. 198 Ratio weerstandsvermogen
     14. Blz. 199 Financiële kengetallen
    4. Blz. 200 Onderhoud kapitaalgoederen
     1. Blz. 201 Inleiding
     2. Blz. 202 Gebouwen
     3. Blz. 203 Groen
     4. Blz. 204 Openbare verlichting
     5. Blz. 205 Oeververbindingen
     6. Blz. 206 Riolering
     7. Blz. 207 Wegen
    5. Blz. 208 Financiering
     1. Blz. 209 Inleiding
     2. Blz. 210 Saldobeheer en intern liquiditeitsbeheer
     3. Blz. 211 Financieringsrisico's en rentebeheer
     4. Blz. 212 Financieringsbehoefte
     5. Blz. 213 Schatkistbankieren
     6. Blz. 214 Renteresultaat
     7. Blz. 215 EMU-saldo
     8. Blz. 216 Ontwikkeling van de financieringspositie
     9. Blz. 217 Herkomst en besteding middelen
    6. Blz. 218 Bedrijfsvoering
     1. Blz. 219 Inleiding
     2. Blz. 220 ICT/ Informatiemanagement
     3. Blz. 221 Informatieveiligheid
     4. Blz. 222 Van data naar informatie
     5. Blz. 223 Gegevensbescherming
     6. Blz. 224 Onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid
     7. Blz. 225 Rapportage juridische procedures
     8. Blz. 226 Intern controleplan
     9. Blz. 227 Ontwikkelingen personeelsbeleid
     10. Blz. 228 Personeelsbegroting
    7. Blz. 229 Verbonden Partijen
     1. Blz. 230 Inleiding
     2. Blz. 231 Tabel verbonden partijen
    8. Blz. 232 Grondbeleid
     1. Blz. 233 Inleiding
     2. Blz. 234 Beleid
     3. Blz. 235 Prognoses
     4. Blz. 236 Toelichting op projecten
     5. Blz. 237 Reserve en risico's
   11. Blz. 238 Jaarrekening 2021
    1. Blz. 239 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
     1. Blz. 240 Toelichting grondslagen
    2. Blz. 241 Overzicht van baten en lasten
     1. Blz. 242 Overzicht van baten en lasten
     2. Blz. 243 Gerealiseerde baten en lasten per programma
     3. Blz. 244 Programma 1: Economie, onderwijs en cultuur
     4. Blz. 245 Programma 2: Werk, jeugd en zorg
     5. Blz. 246 Programma 3: Ruimte en leefomgeving
     6. Blz. 247 Programma 4: Openbare ruimte
     7. Blz. 248 Programma 5: Bestuur en organisatie
     8. Blz. 249 Programma 6: Financiering en dekkingsmiddelen
     9. Blz. 250 Gebeurtenissen na balansdatum
    3. Blz. 251 Overzicht incidentele baten en lasten
     1. Blz. 252 Overzicht van incidentele baten en lasten in 2021
    4. Blz. 253 Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves
     1. Blz. 254 Structurele reservemutaties
    5. Blz. 255 WNT-verantwoording 2021 Gemeente Coevorden
     1. Blz. 256 Wet Normering Topinkomens
    6. Blz. 257 Balans per 31 december 2021
     1. Blz. 258 Balans
    7. Blz. 259 Toelichting op de balans
     1. Blz. 260 Activa
     2. Blz. 261 Vaste activa
     3. Blz. 262 Financiële vaste activa
     4. Blz. 263 Vlottende activa
     5. Blz. 264 Uitzettingen korter dan één jaar
     6. Blz. 265 Overlopende activa
     7. Blz. 266 Liquide middelen
     8. Blz. 267 Passiva
     9. Blz. 268 Vaste financieringsmiddelen
     10. Blz. 269 Langlopende schulden
     11. Blz. 270 Vlottende passiva
     12. Blz. 271 Waarborgen en garanties
     13. Blz. 272 Niet uit de balans blijkende financiële verplichtingen
    8. Blz. 273 Single Information Single Audit (SiSa)
     1. Blz. 274 Verantwoording Single Information Single Audit (SiSa)
    9. Blz. 275 Gerealiseerde baten en lasten per taakveld
     1. Blz. 276 Lasten
     2. Blz. 277 Baten
   12. Blz. 278 Controleverklaring
    1. Blz. 279 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
   13. Blz. 280 Bijlagen
    1. Blz. 281 1. Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven
     1. Blz. 282 Tabel
    2. Blz. 283 2. Staat van reserves en voorzieningen
     1. Blz. 284 Staat van reserves en voorzieningen
    3. Blz. 285 3. Staat van opgenomen langlopende geldleningen
     1. Blz. 286 Tabel langlopende geldleningen
    4. Blz. 287 4. Staat van gewaarborgde geldleningen
     1. Blz. 288 Tabel gewaarborgde geldleningen
    5. Blz. 289 5. Overzicht investeringskredieten
     1. Blz. 290 tabel investeringskredieten 2021
    6. Blz. 291 6. Overzichten bouwgrondexploitatie
     1. Blz. 292 Staat P
    7. Blz. 293 7. Overzicht begrotingswijzigingen
     1. Blz. 294 Tabel begrotingswijzigingen
    8. Blz. 295 8. Verantwoording interbestuurlijk toezicht
     1. Blz. 296 ibt
    9. Blz. 297 9. Indicatoren 'Waar Staat Je Gemeente" per voorjaar 2022
     1. Blz. 298 tabel
    10. Blz. 299 10. Overzicht Verbonden Partijen
     1. Blz. 300 Tabel verbonden partijen
  2. Activiteiten
  3. Zoeken
  4. Publicatie bijlagen
  5. Contact
  6. PrivacyStatement
  7. Sitemap