Uitgaven

10,8%
€ 11.949
x €1.000
10,8% Complete

Inkomsten

7,26%
€ 8.359
x €1.000
7,26% Complete

Saldo

79,18%
€ -3.590
x €1.000

Programma 3 | Ruimte en leefomgeving

Uitgaven

10,8%
€ 11.949
x €1.000
10,8% Complete

Inkomsten

7,26%
€ 8.359
x €1.000
7,26% Complete

Saldo

79,18%
€ -3.590
x €1.000

Bestuurlijke samenvatting

Terug naar navigatie - Bestuurlijke samenvatting

Mobiliteit
In 2021 hebben wij verdere uitvoering gegeven aan de uitvoering het bestuursakkoord. Vanuit onze fietsnota "Ruimte voor de fietser" is het fietspad Hengstmeerwerg verbeterd en zijn diverse fietspaden in voorbereiding. 

In BOCE verband hebben we de Bereikbaarheidvisie Zuidoost Drenthe opgesteld. En samen met de provincie en de gemeenten in Drenthe is een Regionaal Mobiliteitsplan Drenthe gemaakt. In dit plan wordt beschreven op welke wijze de bestaande mobiliteit duurzamer gaan maken. 

In het kader van openbaar vervoer is de stationsomgeving Coevorden is opnieuw ingericht en het station is een kwalitatieve HUB voor reizigers geworden. Tevens hebben wij met  Prorail afspraken gemaakt om de NABO (Niet Actief Beveiligde Spoorwegovergangen) in onze gemeente op te heffen.

Aantrekkelijke binnenstad
In 2017 stelde de gemeenteraad de “Toekomstvisie Centrum Coevorden” vast. Sindsdien werken we met diverse belanghebbenden en betrokkenen aan de uitvoering van die visie. Wij streven naar een aantrekkelijke binnenstad voor bewoners en bezoekers. Hierin geven wij ruimte aan onze rijke historie. Dat doen we binnen het Programma Binnenstad. De samenwerking in de programmagroep -met daarin ook Centrummanagement en Domesta- is goed. Onderdeel van de eerste fase van dit programma was de vaststelling van de ruimtelijke en programmatische visie Kasteelpark Coevorden door uw raad in oktober 2019. In 2021 is het onderdeel Weeshuisweide samen met de stad verder uitgewerkt. Maar ook andere zaken hebben we het afgelopen jaar gerealiseerd. Denk daarbij aan de heringerichte centrumstraten, plaatsing van de eerste stadsgravures, succesvolle vastgoedregelingen, vulling van lege panden, het stimuleren van nieuwe vestiging en de introductie van een heuse cadeau- en verpakkingslijn voor ondernemers van de binnenstad. 

We merken dat de inspanningen vanuit het Programma Binnenstad en uw raad ook verder haar vruchten beginnen af te werpen. Investeerders en winkelbedrijven vinden te midden van al onze investeringen en stimuleringsregelingen de weg naar onze binnenstad terug. Het ‘gat’ aan de Sallandsestraat wordt binnenkort bebouwd en de kop van de Friesestraat met ook de Gansehof wordt langzamerhand weer redelijk gevuld. In al deze zaken zoeken we en hebben we goede contacten met de ondernemers en de bewoners van de binnenstad.

Woon- en leefklimaat
In december 2021 zijn de Woonvisie 2021+ en het Woonwagenbeleid unaniem aangenomen door de raad. Op basis van cijfers èn gesprekken is voor een koers van realistische groei gekozen. Aan beide stukken is een uitvoeringsprogramma gekoppeld en worden in het eerste kwartaal van 2022 de eerste stappen in de uitvoering gezet.  

Omgevingswet 
In mei 2021 maakte de Rijksoverheid bekend dat de nieuwe datum voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet 1 juli 2022 werd. Inmiddels is de inwerkingtreding opnieuw uitgesteld tot 1 oktober 2022. Door uitstel van de inwerkingtreding ontstond meer ruimte om de implementatie van de wet op zorgvuldige en verantwoorde wijze af te ronden. Met de pilot Omgevingsplan Binnenstad zijn de eerste ervaringen opgedaan met een omgevingsplan. Het ontwerp van de Omgevingsvisie was eind 2021 gereed en wordt in het eerste kwartaal van 2022 aan de raad voorgelegd. Vaststelling van de Omgevingsvisie zal in 2022 plaatsvinden. 

Leeswijzer doelstellingen en activiteiten

Terug naar navigatie - Leeswijzer doelstellingen en activiteiten

De doelstellingen en activiteiten zijn opgenomen zoals deze zijn geformuleerd in de begroting 2021. De status van de verschillende activiteiten wordt weergegeven met behulp van de kleuren van een verkeerslicht: groen, oranje, rood. Waar nodig zijn deze indicatoren voorzien van een tekstuele toelichting.

 

Doelstellingen

Terug naar navigatie - Doelstellingen

Een aantrekkelijke binnenstad

Terug naar navigatie - Een aantrekkelijke binnenstad

"Wij streven naar het realiseren van een mooie uitnodigende binnenstad, een binnenstad waar bezoekers en bewoners zich thuis voelen en worden verrast door wat Coevorden te bieden heeft. De drie doelstellingen van het Programma Binnenstad gaan over versterken van eigenheid, aanpak van winkelstraten en een uitvoeringsprogramma dat wij samen met onze partners Centrummanagement Coevorden en Domesta oppakken. Voor dit programma is het betrekken en inspireren van onze inwoners, ondernemers en andere partijen een belangrijke pijler voor succes. Met een nieuwe inrichting voor de stationsomgeving (RSP) wordt bovendien bijgedragen aan een aantrekkelijke binnenkomst van onze binnenstad."

Activiteiten

Een goed woon- en leefklimaat in onze gemeente

Terug naar navigatie - Een goed woon- en leefklimaat in onze gemeente

"Het bereiken van een goed woon- en leefklimaat pakken wij samen met onze woonpartners, de dorpsbelangenverenigingen en de wijkverenigingen van Coevorden op. Daarbij is de Woonvisie onze leidraad en streven wij naar een gezonde spanning tussen vraag en aanbod op de woningmarkt. Er blijft ruimte voor goede nieuwbouwplannen die kwalitatief een aanvulling zijn op de bestaande woningvoorraad. Het initiatief voor het ontwikkelen van nieuwbouwplannen kan zowel bij ons als bij de lokale gemeenschap liggen. Naast aandacht voor het kwantitatieve evenwicht op de woningmarkt, hebben wij aandacht voor de grote opgave in de bestaande woningvoorraad om kwalitatieve verbeteringen op het gebied van duurzaamheid en langer thuis wonen door te voeren. Ook willen wij het goed wonen binnen onze gemeente bereikbaar maken voor alle doelgroepen, zo ook voor de lagere inkomens."

Activiteiten

Goede digitale bereikbaarheid

Terug naar navigatie - Goede digitale bereikbaarheid

"Wij geven ruimte aan en ondersteunen goede initiatieven op het gebied van snel internet in het buitengebied door het bewonersinitiatief dat daarvoor is gestart te faciliteren."

Activiteiten

Omgevingswet: meer eigen ruimte creëren voor initiatieven en lokaal maatwerk

Terug naar navigatie - Omgevingswet: meer eigen ruimte creëren voor initiatieven en lokaal maatwerk

"Wij werken aan een goede invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2022. Wij voldoen (in ieder geval) aan de wettelijke verplichtingen, maar gebruiken de invoering van de wet vooral om een aantal onderliggende doelstellingen te realiseren:

  • meer afwegingsruimte; eigen ruimte voor het afwegen van de wenselijkheid van een initiatief of ontwikkeling;
  • transparantere regelgeving; onze inwoners en initiatiefnemers weten waar ze aan toe zijn;
  • snellere besluitvorming; kortere procedures en meer afstemming en participatie aan de voorkant van plannen en initiatieven;
  • integrale benadering; we maken een omgevingsvisie waarin alle relevante onderwerpen voor de fysieke leefomgeving in onderling verband worden meegenomen."

Activiteiten

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting na wijzigingen 2021 Werkelijk 2021 Resultaat
Ruimtelijke ontwikkeling -283 -56 -227
Wonen en leefomgeving -81 -21 -60
Bouwvergunningen 841 945 -105
Grondexploitatie -4 0 -4
Centrumplan Coevorden -337 -330 -7
Mobiliteit -98 -109 11
Structuur en ontwikkelplannen -3 8 -11
RSP -54 -68 14
Vastgoed -3.886 -3.959 73

Toelichting op de belangrijkste verschillen

Terug naar navigatie - Toelichting op de belangrijkste verschillen

Ruimtelijke ontwikkeling, incidenteel voordeel € 227.000
Het voordeel op dit product wordt voornamelijk veroorzaakt door de ambitie Omgevingswet. Hiervoor was in 2021 een bedrag van € 318.000 beschikbaar. De werkelijke kosten waren € 111.000 in 2021. Het resterende bedrag van € 207.000 nemen wij mee als overlopend budget naar 2022. De overige € 20.000 zijn kleine verschillen binnen dit product.

Wonen en leefomgeving, incidenteel voordeel € 60.000
In de Programmabegroting 2021 hebben wij rekening gehouden met een Leader bijdrage van circa € 62.000. In 2021 heeft de provincie echter besloten om de gehele Drentse bijdrage voor haar rekening te nemen. Hierdoor ontstaat een incidenteel voordeel van dit bedrag. Ook voor 2022 neemt de provincie de Drentse bijdrage voor haar rekening. Bij de Halfjaarrapportage 2022 komen wij hier bij u op terug. 

Bouwvergunningen, incidenteel voordeel € 105.000
De legesinkomsten zijn ook dit jaar hoger dan de begrote inkomsten. Het voordeel is  circa € 100.000  ten opzichte van de begrote inkomsten van € 959.000. Voor de legesopbrengsten van bouwvergunningen geldt dat een klein aantal vergunningen met een relatief hoge bouwsom een groot effect kan hebben op de totale opbrengsten. Dit maakt het lastig om de te verwachten leges opbrengsten te begroten. Zekerheidshalve worden de opbrengsten voorzichtig ingeschat om zoveel mogelijk te voorkomen dat de daadwerkelijke opbrengsten achterblijven bij de begroting. Ook in 2021 is de overschrijding toe te schrijven aan een klein aantal vergunningen. Het aantal verleende bouwvergunningen bleef in 2021 iets achter bij 2020, maar lag nog wel op het gemiddelde van de afgelopen jaren. Dit gold ook voor de gemiddelde bouwsom. Tegenover dit voordeel staan extra kosten voor menskracht die wij hebben moeten inhuren om de ontvangen aanvragen tijdig en correct af te handelen. 

Vastgoed, incidenteel nadeel € 73.000
De inkomsten vanuit huren en doorbelasting van servicekosten zijn dit jaar lager dan begroot. Tegenover de lagere opbrengsten staan ook minder kosten voor gas en elektra in verband met het niet verhuren van sporthallen en overige locaties. Ondanks compensatie vanuit het Rijk hebben wij per saldo een nadeel van € 73.000.