Jaarrekening 2021

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Terug naar navigatie - Toelichting grondslagen

Algemeen
Wij hebben de jaarrekening opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) daarvoor aan provincies en gemeenten geeft.
De waardering van de activa en de passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij anders is vermeld, zijn de activa en de passiva opgenomen tegen nominale waarden.
Uitgangspunt is dat baten en lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten nemen wij op voor zover wij deze op de balansdatum hebben gerealiseerd. Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar nemen wij in acht indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn. Dividendopbrengsten nemen wij als bate op het moment waarop het dividend betaalbaar wordt gesteld of de algemene vergadering van aandeelhouders daarover een besluit heeft genomen.

Personeelslasten
Personeelslasten rekenen wij in principe toe aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen met een vergelijkbaar volume rekenen wij sommige personele lasten echter toe aan de periode waarin de uitbetaling plaatsvindt; daarbij denken wij bijvoorbeeld aan componenten als overlopende vakantiegeldverplichtingen en verlofaanspraken.

Vaste activa              
De vaste activa waarderen wij tegen de verkrijgings- c.q. vervaardigingsprijs, verminderd met afschrijvingen. Ten aanzien van de afschrijvingstermijnen hanteren wij de volgende uitgangspunten.

 1. Materiële vaste activa met economisch nut worden lineair afgeschreven in de volgende termijnen:
 • 60 jaar: aanleg rioleringen;
 • 50 jaar: Wegen, fiets- en voetpaden(beton);
 • 40 jaar: nieuwbouw bedrijfsgebouwen;
 • 30 jaar: Aanleg plantsoenen, parken en onderbouw kunstgrasvelden;
 • 25 jaar: renovatie, restauratie en groot onderhoud woonruimten, bedrijfsgebouwen, bruggen en archiefinstallaties;
 • 15 jaar: technische installaties van bedrijfsgebouwen en zonnepanelen;
 • 10 jaar: veiligheidsvoorzieningen bedrijfsgebouwen, telefooninstallaties, meubilair, tractoren, gladheidsbestrijdingsmaterieel en toplaag kunstgrasvelden;
 • 8 jaar: vrachtauto’s en verzamelcontainers voor ondergrondse opslag;
 • 7 jaar: bestel- en personenauto’s;
 • 5 jaar: automatiseringsapparatuur, werktuigen en gereedschappen;
 • 3 jaar: softwarepakketten.

   

   

  Op gronden en terreinen wordt niet afgeschreven.

  2.  Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut, zoals wegen, bruggen en parken, worden geactiveerd en over de verwachte toekomstige levensduur afgeschreven. Deze verwerkingswijze is van kracht op nieuwe investeringen na 1 januari 2017 en is conform de gewijzigde richtlijnen van het BBV per genoemde datum. De enige uitzondering op het verplicht activeren zijn kunstvoorwerpen met een cultuurhistorische waarde. Deze mogen niet worden geactiveerd.

  Bijdragen van derden worden direct op een activum in mindering gebracht.  Ingeval van activering wordt een actief lineair afgeschreven in maximaal de volgende termijnen:

 • 40 jaar: aanleg en vervanging van bruggen;
 • 20 jaar: aanleg, vervanging en reconstructie van wegen, fiets- en voetpaden en openbare verlichting;
 • 10 jaar: verkeer remmende maatregelen, verkeersregelinstallaties en straatmeubilair.

  Activa met een verkrijgingsprijs van minder dan € 25.000 worden niet geactiveerd. Een uitzondering geldt voor gronden en terreinen; deze worden altijd geactiveerd.


Duurzame waardevermindering van vaste activa

Afwaardering van bedrijfseconomisch vastgoed vindt plaats als de directe opbrengstwaarde lager is dan de boekwaarde. Lagere taxatiewaarden dan de boekwaarden van onroerende zaken zijn hierbij als duurzame waardedaling in aanmerking genomen. Afwaardering van maatschappelijk vastgoed vindt plaats indien de directe opbrengstwaarde lager is dan de boekwaarde en er ten opzichte van de huidige functie geen (bestuurlijke) intentie is voor duurzame exploitatie. In het kader van de coronacrisis heeft het college bepaald dat er geen extra afwaarderingen noodzakelijk zijn voor de vaste (en vlottende) activa.

Financiële vaste activa 
De financiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de oorspronkelijke verkrijgingsprijs (de inkoopprijs en de bijkomende kosten), de jaarlijkse aflossingen, afschrijvingslasten en afwaarderingen wegens duurzame waardeverminderingen. Duurzame waardeverminderingen van vaste activa worden onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar in aanmerking genomen. Zo nodig is een voorziening voor verwachte oninbaarheid op de boekwaarde in mindering gebracht. Participaties in het aandelenkapitaal van NV’s en BV’s (kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen in de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Indien de marktwaarde van de aandelen daalt tot onder de verkrijgingsprijs, vindt afwaardering naar deze lagere marktwaarde plaats.

Voorraden
De voorraden bouwgrond in exploitatie hebben wij gewaardeerd tegen de netto contante waarde (NCW). Winsten uit grondexploitaties nemen wij slechts indien en voor zover die met voldoende mate van betrouwbaarheid als gerealiseerd kunnen worden aangemerkt. Zolang daarvan geen sprake is, brengen wij de verkregen verkoopopbrengsten ten volle op de vervaardigingskosten in mindering. De waardering van de in exploitatie genomen gronden is gebaseerd op de inzichten van ultimo 2021 en de daarbij behorende inschatting van uitgangspunten, parameters en risico’s. Uiteraard betreft dit een inschatting die omgeven is door onzekerheden, die periodiek wordt herzien en waarbij de waardering in het komende jaar zowel positief als negatief kan uitvallen.

Wij zijn van mening dat op basis van de huidige informatie en inzichten de beste schatting is gemaakt voor de waardering van de in exploitatie genomen gronden. De risico’s zijn nader toegelicht in de paragraaf Grondbeleid en de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing in het jaarverslag. Met betrekking tot de gehanteerde uitgangspunten merken wij het volgende op:

De belangrijkste nog te maken kosten (> € 0,5 miljoen) betreffen:

 • Dalen Molenakkers II
 • Leeuwerikenveld II

De belangrijkste te realiseren opbrengsten (> € 0,5 miljoen) betreffen:

 • Dalen Molenakkers II
 • Sleen Jongbloed
 • Europark
 • Leeuwerikenveld II
 • ROC

Uitvoering grondbeleid in 2021
In de paragraaf grondbeleid treft u de toelichting op het grondbeleid in 2021 aan. 

Algemene uitkering uit het gemeentefonds 
Wij baseren het accres van het gemeentefonds op basis van de septembercirculaire 2021. Dit is het publicatiemoment van de Miljoenennota op Prinsjesdag. Eventuele gevolgen van de ontwikkeling van de rijksuitgaven via de trap-op-trap-af systematiek, die bekend worden na de septembercirculaire, worden nog niet doorvertaald in het accres. De decembercirculaire is geen bijstellingsmoment voor het accres. Het definitieve accres voor afgelopen jaar wordt volgens de gebruikelijke systematiek bekend in de meicirculaire van dit jaar en ook in 2022 verwerkt als afwikkelingsverschil.

Niet in exploitatie genomen gronden
Conform BBV hebben wij de boekwaarde van de niet in exploitatie genomen gronden overgebracht naar materiële vaste activa.

Voorziening pensioen wethouders
De voorziening wethouders is bepaald op basis van recente actuariële berekeningen. 

Uitzettingen korter dan één jaar
De vorderingen waarderen wij tegen de nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid hebben wij op de vorderingen een voorziening in mindering gebracht.

Overlopende activa en liquide middelen
De overlopende activa en de liquide middelen waarderen wij tegen de nominale waarde.

Reserves
In het BBV worden reserves omschreven als vermogensbestanddelen die als eigen vermogen zijn aan te merken en die vanuit bedrijfseconomisch oogpunt vrij te besteden zijn. De vaststelling van de noodzakelijke omvang van reserves is een zaak van de gemeenteraad. Daarom worden reserves ook wel onderverdeeld in algemene en bestemmingsreserves. Zodra de raad aan een reserve een bepaalde bestemming heeft gegeven, is er sprake van een bestemmingsreserve. Om die reden kunnen bestemmingsreserves naar de situatie per ultimo verslagjaar geen negatieve stand kennen. Heeft een reserve geen bestemming dan wordt het een algemene reserve genoemd.

Voorzieningen
Voorzieningen behoren tot het vreemd vermogen (schulden) van de gemeente. Om die reden kunnen voorzieningen naar de situatie per ultimo verslagjaar geen negatieve stand kennen. Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies. De vorming van een voorziening, dan wel een dotatie aan een reeds bestaande voorziening, is als een last in het betreffende boekjaar verantwoord. Alle aanwendingen aan voorzieningen zijn rechtstreeks ten laste van de voorziening gebracht en in het verslagjaar niet ten laste van de exploitatie verantwoord.

Voorzieningen worden niet gevormd voor jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume. Voor het bepalen van het “jaarlijks vergelijkbaar volume” is een tijdsperiode van vier jaar gehanteerd. Rentetoevoegingen aan voorzieningen zijn niet toegestaan.

Vaste schulden
De vaste schulden hebben een rente typische looptijd van één jaar of langer. De vaste schulden waarderen wij tegen de nominale waarde, verminderd met de betaalde aflossingen. Voorzieningen worden gevormd op basis van de omvang van verplichtingen en/of risico’s die redelijkerwijs zijn in te schatten.

Vlottende passiva
De posten opgenomen onder de vlottende passiva waarderen wij tegen de nominale waarde.

Borg- en garantstellingen
Voor zover leningen door de gemeente zijn gewaarborgd, hebben wij buiten de telling van de balans het totaalbedrag van de geborgde schuldrestanten per ultimo boekjaar opgenomen. In de toelichting op de balans hebben wij nadere informatie hierover opgenomen.

Overzicht van baten en lasten

Terug naar navigatie - Overzicht van baten en lasten

Wij geven in onderstaand overzicht de volgende informatie weer:

 • Gerealiseerde baten en lasten per programma;
 • Gerealiseerde algemene dekkingsmiddelen; 
 • Gerealiseerde kosten van overhead; 
 • Het bedrag van de heffing voor Vennootschapsbelasting; 
 • Het saldo van baten en lasten vòòr de reservemutaties; 
 • De toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves; 
 • Het gerealiseerde resultaat over 2021 na de reservemutaties. 

  Wij verwijzen u voor een toelichting op de verschillen naar het jaarverslag. De zes programma's sluiten wij af met de beantwoording van de vraag 'Wat heeft het gekost?' en de toelichting op de significante verschillen. De wijze waarop wij de post 'onvoorzien' hebben ingezet, hebben wij toegelicht bij de verschillen van programma 6 en de informatie onder de tegel 'financiën'. 

Terug naar navigatie - Gerealiseerde baten en lasten per programma

Onderstaand geven wij per programma een specificatie van de gerealiseerde baten, lasten en reservemutaties.

RECAPITULATIE
Bedragen * € 1.000
Primitieve Begroting Rekening Resultaat
begroting na wijziging 2021
Lasten (exclusief toevoegingen reserves)
1 Economie, onderwijs en cultuur 4.364 6.392 5.081 1.311
2 Werk,jeugd en zorg 42.124 47.255 44.244 3.012
3 Ruimte en leefomgeving 10.895 12.192 10.047 2.145
4 Openbare ruimte 10.933 11.508 11.297 211
5 Bestuur en Organisatie 22.880 23.431 24.110 -680
Totaal lasten 91.196 100.778 94.779 5.999
Baten (exclusief onttrekkingen reserves)
1 Economie, onderwijs en cultuur 1.230 2.063 1.479 -584
2 Werk,jeugd en zorg 12.495 14.560 14.464 -97
3 Ruimte en leefomgeving 6.529 6.738 7.525 787
4 Openbare ruimte 8.937 8.937 9.384 447
5 Bestuur en Organisatie 653 748 1.208 460
Totaal baten 29.844 33.046 34.060 1.013
6 Financiering en alg. dekkingsmiddelen Lasten 40 1.228 279 948
6 Financiering en alg. dekkingsmiddelen Baten 73.388 77.088 77.787 699
Overhead Lasten 10.994 11.310 12.045 735
Overhead Baten 116 116 754 637
Saldo voor reservemutaties 1.119 -3.063 5.498 8.561
Storting in de reserve 2.315 2.315 3.496 1.182
Onttrekking aan de reserve 1.671 5.378 2.532 -2.846
Totaal reservemutaties -644 3.063 -964 -4.027
Saldo na reservemutaties 475 0 4.534 4.534

Programma 1: Economie, onderwijs en cultuur

Terug naar navigatie - Programma 1: Economie, onderwijs en cultuur
Bedragen x €1.000
Exploitatie Primitieve Begroting 2021 Begroting na wijzigingen 2021 Werkelijk 2021 Resultaat
Lasten
Kunst en cultuur 1.232 1.620 1.453 167
Onderwijs 1.485 1.674 1.679 -5
Leerlingenvervoer 680 714 716 -2
Recreatie en toerisme 485 692 501 192
Economische structuurversterking 482 1.692 733 959
Totaal Lasten 4.364 6.392 5.081 1.311
Baten
Kunst en cultuur 104 104 127 -22
Onderwijs 1.084 1.213 1.227 -14
Leerlingenvervoer 4 4 3 1
Recreatie en toerisme 9 33 29 4
Economische structuurversterking 29 1.109 439 670
Totaal Baten 1.230 2.463 1.825 638
Saldo voor reservemutaties -3.134 -3.928 -3.256 -672
Onttrekkingen
Kunst en cultuur 0 0 0 0
Onderwijs 0 0 0 0
Recreatie en toerisme 0 0 0 0
Economische structuurversterking 140 140 0 140
Totaal Onttrekkingen 140 140 0 140
Stortingen
Onderwijs 0 0 0 0
Economische structuurversterking 0 0 0 0
Totaal Stortingen 0 0 0 0
Totaal reservemutaties 140 140 0 140

Programma 2: Werk, jeugd en zorg

Terug naar navigatie - Programma 2: Werk, jeugd en zorg
Bedragen x €1.000
Exploitatie Primitieve Begroting 2021 Begroting na wijzigingen 2021 Werkelijk 2021 Resultaat
Lasten
Sport 1.143 1.566 1.721 -155
Gezondheidszorg 763 793 753 41
Algemene voorzieningen 2.226 2.648 2.497 152
Preventie 1.192 1.218 1.202 16
Inkomen 13.768 15.945 13.347 2.598
Participatie 5.769 5.856 5.521 335
Individuele voorzieningen 17.262 19.229 19.203 26
Totaal Lasten 42.124 47.255 44.244 3.012
Baten
Sport 0 372 712 -340
Gezondheidszorg 0 7 0 7
Algemene voorzieningen 0 0 176 -176
Preventie 0 0 0 0
Inkomen 12.042 13.879 13.248 631
Participatie 0 0 255 -255
Individuele voorzieningen 453 353 397 -44
Totaal Baten 12.495 14.610 14.789 -178
Saldo voor reservemutaties -29.629 -32.645 -29.455 -3.190
Onttrekkingen
Sport 162 162 0 162
Algemene voorzieningen 0 214 0 214
Totaal Onttrekkingen 162 377 0 377
Stortingen
Sport 0 0 0 0
Algemene voorzieningen 0 0 0 0
Totaal Stortingen 0 0 0 0
Totaal reservemutaties 162 377 0 377

Programma 3: Ruimte en leefomgeving

Terug naar navigatie - Programma 3: Ruimte en leefomgeving
Bedragen x €1.000
Exploitatie Primitieve Begroting 2021 Begroting na wijzigingen 2021 Werkelijk 2021 Resultaat
Lasten
Ruimtelijke ontwikkeling 249 382 166 216
Wonen en leefomgeving 620 720 808 -88
Bouwvergunningen 119 119 113 5
Grondexploitatie 3.873 3.873 3.912 -39
Centrumplan Coevorden 337 628 536 92
Mobiliteit 298 338 496 -157
Structuur en ontwikkelplannen 93 93 75 17
RSP 216 827 228 599
Vastgoed 5.453 5.574 5.615 -41
Totaal Lasten 11.257 12.554 11.949 605
Baten
Ruimtelijke ontwikkeling 99 99 110 -11
Wonen en leefomgeving 45 353 787 -434
Bouwvergunningen 959 959 1.058 -99
Grondexploitatie 3.869 3.869 3.912 -43
Centrumplan Coevorden 0 291 206 85
Mobiliteit 0 0 386 -386
Structuur en ontwikkelplannen 90 90 83 6
RSP 160 910 160 750
Vastgoed 1.308 1.426 1.656 -229
Totaal Baten 6.529 7.998 8.359 -361
Saldo voor reservemutaties -4.728 -4.556 -3.590 -966
Onttrekkingen
Ruimtelijke ontwikkeling 0 0 0 0
Wonen en leefomgeving 504 286 0 286
Centrumplan Coevorden 0 0 0 0
Mobiliteit 240 240 0 240
Structuur en ontwikkelplannen 0 0 0 0
RSP 0 0 0 0
Vastgoed 338 338 0 338
Totaal Onttrekkingen 1.082 864 0 864
Stortingen
Ruimtelijke ontwikkeling 0 0 0 0
Grondexploitatie 0 0 0 0
Centrumplan Coevorden 0 0 0 0
Mobiliteit 0 0 0 0
RSP 137 137 0 137
Vastgoed 76 76 0 76
Totaal Stortingen 213 213 0 213
Totaal reservemutaties 870 651 0 651

Programma 4: Openbare ruimte

Terug naar navigatie - Programma 4: Openbare ruimte
Bedragen x €1.000
Exploitatie Primitieve Begroting 2021 Begroting na wijzigingen 2021 Werkelijk 2021 Resultaat
Lasten
Bovengrondse infrastructuur 3.334 3.370 3.332 37
Groen en landschap 1.006 1.044 1.001 43
Afvalverwijdering en -verwerking 3.707 3.765 3.847 -83
Riolering 2.394 2.394 2.419 -25
Milieu 187 612 397 215
Begraafplaatsen 305 323 299 24
Heffingen 0 0 1 -1
Totaal Lasten 10.933 11.508 11.297 211
Baten
Bovengrondse infrastructuur 66 66 179 -113
Groen en landschap 53 53 44 8
Afvalverwijdering en -verwerking 435 435 645 -210
Riolering 18 18 0 18
Milieu 35 35 131 -97
Begraafplaatsen 2 2 2 0
Heffingen 8.329 8.329 8.381 -53
Totaal Baten 8.937 8.937 9.384 -447
Saldo voor reservemutaties -1.996 -2.571 -1.914 -658
Onttrekkingen
Bovengrondse infrastructuur 0 0 0 0
Groen en landschap 0 0 0 0
Riolering 0 0 0 0
Heffingen 0 0 0 0
Totaal Onttrekkingen 0 0 0 0
Stortingen
Bovengrondse infrastructuur 0 0 0 0
Riolering 0 0 0 0
Totaal Stortingen 0 0 0 0
Totaal reservemutaties 0 0 0 0

Programma 5: Bestuur en organisatie

Terug naar navigatie - Programma 5: Bestuur en organisatie
Bedragen x €1.000
Exploitatie Primitieve Begroting 2021 Begroting na wijzigingen 2021 Werkelijk 2021 Resultaat
Lasten
Veiligheidsbevorderende maatregelen 3.277 3.366 3.525 -159
Gemeenteraad en commissies 726 847 877 -30
Burgemeester en wethouders 804 804 863 -59
Bestuurlijke samenwerking 306 306 274 32
Burgerzaken 325 372 292 79
Stimuleringsfonds dorpen en wijken 610 610 557 53
Bedrijfsvoering 27.463 28.074 29.216 -1.142
Totaal Lasten 33.511 34.378 35.604 -1.225
Baten
Veiligheidsbevorderende maatregelen 48 143 137 6
Gemeenteraad en commissies 0 0 13 -13
Burgemeester en wethouders 110 110 163 -53
Burgerzaken 445 445 380 65
Bedrijfsvoering 167 167 1.245 -1.078
Totaal Baten 770 865 1.938 -1.073
Saldo voor reservemutaties -32.742 -33.514 -33.666 152
Onttrekkingen
Bedrijfsvoering 100 100 0 100
Stortingen
Bedrijfsvoering 0 0 0 0
Totaal reservemutaties 100 100 0 100

Programma 6: Financiering en dekkingsmiddelen

Terug naar navigatie - Programma 6: Financiering en dekkingsmiddelen
Bedragen x €1.000
Exploitatie Primitieve Begroting 2021 Begroting na wijzigingen 2021 Werkelijk 2021 Resultaat
Lasten
Financiering en dividend -298 -298 165 -464
Algemene uitkering gemeentefonds 0 0 0 0
Algemene baten en lasten 119 1.261 2.000 -739
Heffing gemeentelijke belastingen 103 103 117 -15
Saldo jaarrekening na bestemming 0 0 0 0
Inning gemeentelijke belastingen 118 163 143 20
Totaal Lasten 40 1.228 2.425 -1.197
Baten
Financiering en dividend 497 470 606 -136
Algemene uitkering gemeentefonds 61.689 66.079 66.783 -704
Algemene baten en lasten 0 1.226 429 797
Heffing gemeentelijke belastingen 11.147 11.261 10.965 296
Inning gemeentelijke belastingen 55 55 56 -1
Totaal Baten 73.388 79.090 78.839 251
Saldo voor reservemutaties 73.347 77.862 76.413 1.449
Onttrekkingen
Algemene baten en lasten 186 186 0 186
Resultaat bestemming 0 0 0 0
Totaal Onttrekkingen 186 186 0 186
Stortingen
Financiering en dividend 102 102 0 102
Algemene baten en lasten 2.000 2.000 0 2.000
Resultaat bestemming 0 0 0 0
Totaal Stortingen 2.102 2.102 0 2.102
Totaal reservemutaties -1.916 -1.916 0 -1.916

Gebeurtenissen na balansdatum

Terug naar navigatie - Gebeurtenissen na balansdatum

Tussen 31 december 2021 en het moment waarop uw raad het jaarverslag en de jaarrekening vaststelt, kunnen zich gebeurtenissen voordoen die materiële effecten kunnen hebben op de balans en/of de resultatenrekening. Indien zich belangrijke gebeurtenissen na de balansdatum voordoen, dient dit vermeldt te worden in het verslag of, afhankelijk van de omvang van het effect, geven ze aanleiding om de balans en/of de resultatenrekening van het boekjaar aan te passen. Deze informatie is voor uw raad van belang om inzicht te bieden in de financiële positie van onze gemeente.

Overzicht incidentele baten en lasten

Terug naar navigatie - Overzicht van incidentele baten en lasten in 2021

In onderstaand overzicht laten wij zien van welke incidentele baten en lasten sprake was in 2021. Om uw raad inzicht te geven in en vast te kunnen stellen dat er sprake is van een structureel evenwicht, is het van belang dat er inzicht is in het deel van de baten en lasten die incidenteel zijn. Daarom nemen wij dit overzicht op, waarin de incidentele baten en lasten limitatief zijn opgesomd.

In het algemeen geldt dat wij structurele taken uitvoeren en daarvoor structurele lasten begroten. Incidentele baten en lasten zijn de uitzondering op deze regel. Het incidentele karakter zit in eenmalige zaken en om (meerjarige) projecten of subsidies die een tijdelijk karakter hebben met een duidelijke einddatum. 

OVERZICHT INCIDENTELE BATEN EN LASTEN
Bedragen x € 1.000
2021
Programma en omschrijving Lasten Baten
1. Economie, onderwijs en cultuur
Bibliotheken, subsidie 100 0
Kunst en cultuur, Culturele gemeente 2021-2022 55 0
Dutch TechZone 39 0
Bestemmingsreserve Dutch TechZone 0 39
Economische visie projectenbudget 49 0
Economische visie projectenbudget, onttrekking alg. reserve 0 49
Ontwikkeling 1. Culturele gemeente 2021/2022 61 0
Dekking ontwikkeling 1. Culturele gemeente -50 0
Onderzoek locaties De Nieuwe Veste 100 0
Onttrekking algemene reserve voor onderzoek De Nieuwe Veste 0 100
Centrumvisie Coevorden - Binnenstad 2e fase 125 0
Ontrekking algemene reserve voor Binnenstad 2e fase 0 160
Bijdrage provincie voor Binnenstad 2e fase 0 20
2. Werk, jeugd en zorg
Sport, subsidies voor accomodaties 81 0
Accomodaties in de samenleving, res. mutatie 0 81
Ontwikkeling 6. Intergenerationele armoede 112 0
Onttrekking reserve innovatie zorg 0 176
Incidenteel jaarrekeningresultaat individuele voorzieningen -30 40
Incidenteel jaarrekeningresultaat participatie, subsidies en BTW -590 0
Incidenteel jaarrekeningresultaat Inkomensdeel -1.688 279
3. Ruimte en leefomgeving
Regiodeal 772 0
Regiodeal, onttrekking bestemmingsreserve 0 286
Mobilliteit, diverse projecten 151 0
Mobilliteit, onttrekking reserve 0 151
Mobiliteit, storting in reserve (incid. sub.) 150 0
RSP, storting in bestemmingsreserve 160 0
RSP, bijdragen derden 0 160
Omgevingswet 41 0
Kapitaallasten HvC, onttrekking reserve 0 58
Vastgoed, storting reserve 575 0
Vastgoed, onttrekking reserve 0 110
Grondexploitatie, toevoeging reserve 389 0
Ontwikkeling 10. Onderzoek fietsverbindingen 40 0
Stedelijke vernieuwing, onttrekking 0 159
Incidenteel jaarrekeningresultaat wonen en leefomgeving -60 0
Incidenteel jaarrekeningresultaat bouwvergunningen 0 99
Incidenteel jaarrekeningresultaat vastgoed 0 -73
4. Openbare ruimte
Incidenteel jaarrekeningresultaat bovengronds infrastructuur -151 0
Incidenteel jaarrekeningresultaat groen en landschap 165 0
Incidenteel jaarrekeningresultaat afvalverwijdering en -verwerking 0 127
Incidenteel jaarrekeningresultaat Milieu/Duurzaamheid 0 67
5. Bestuur en organisatie
Waterputten voor de brandweer (t/m 2024) 50 0
E-Depot toevoeging Informatiebeleidsplan 46 0
E-Depot toevoeging Informatiebeleidsplan, ontrr. Alg. res 0 46
Incidenteel jaarrekeningresultaat Veiligheidsbevorderende maatregelen 165 0
Incidenteel jaarrekeningresultaat Bedrijfsvoering 134 0
Incidenteel jaarrekeningresultaat Stimuleringsfonds -53 0
6. Financiering en dekkingsmiddelen
Dekking ontwikkeling 10. onderzoek fietsverbindingen -40 0
Dekking ambities en ontwikkelingen Programmabegroting 2019-2021 0 429
Algemene reserve, onttrekking 0 601
Incidenteel jaarrekeningresultaat belastingen 0 -311
Incidenteel jaarrekeningresultaat vrijval stelposten -545 0
Incidenteel jaarrekeningresultaat algemene uitkering 0 704
Incidenteel jaarrekeningresultaat financiering en dividend 225 0
Incidenteel jaarrekeningresultaat Coronocompensatie Rijk -717 0
Overige baten lasten <50.000 -18 0
Totaal incidentele baten en lasten -158 3.556

Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

Terug naar navigatie - Structurele reservemutaties

Onder de tegel 'Financiën' hebben wij een toelichting gegeven op de verschillen in de reservemutaties. In onderstaand overzicht laten wij zien welk deel van de reservemutaties een structureel karakter heeft. 

TOEVOEGINGEN EN ONTTREKKINGEN AAN RESERVES EN VOORZIENINGEN
Bedragen x € 1.000
Begroting S I Werkelijk S I
Toevoegingen
Algemene reserves
Algemene reserve 2.000 2.000 2.000 2.000
Bestemmingsreserves
Stedelijke vernieuwing
Vastgoed 575 575
Onderhoud sportcomplex De Swaneburg 76 76 76 76
Mobiliteit 150 150
Regio Specifiek Pakket (RSP) 137 137 160 160
Plopsaland
Kapitaallasten Hof van Coevorden
Dutch Techzone
Grondexploitatie 389 389
Herstructureringsfonds
Innovaties zorg
Accommodaties in de samenleving
Regiodeal
Voorzieningen
Rioleringen 30 30
Voorziening oud-wethouders 54 54
Voorziening derde WW-jaar 12 12
Totaal toevoegingen 2.213 2.076 137 3.446 2.076 1.370
Onttrekkingen
Algemene reserves
Algemene reserve 2.761 2.761 1.385 1.385
Bestemmingsreserves
Stedelijke vernieuwing 291 291 159 159
Vastgoed 399 399 110 110
Onderhoud sportcomplex De Swaneburg 112 62 50 68 62 6
Mobiliteit 240 240 151 151
Regio Specifiek Pakket (RSP) 750 750
Plopsaland 20 20 20 20
Kapitaallasten Hof van Coevorden 58 58 58 58
Dutch Techzone 47 47 39 39
Grondexploitatie
Herstructureringsfonds 100 100
Innovaties zorg 214 214 176 176
Accommodaties in de samenleving 100 100 81 81
Regiodeal 286 286 286 286
Voorzieningen
Rioleringen 18 18
Voorziening oud-wethouders 42 42 42 42
Voorziening derde WW-jaar
Totaal onttrekkingen 5.438 124 5.314 2.574 124 2.450
* Verschillenanalyse op de toegevoegde rente is buiten beschouwing gelaten

WNT-verantwoording 2021 Gemeente Coevorden

Terug naar navigatie - Wet Normering Topinkomens
De Wet normering topinkomens (WNT) is van toepassing op de gemeente Coevorden. Het voor de gemeente Coevorden toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2021 € 209.000, het algemeen bezoldigingsmaximum.
 
Bezoldiging topfunctionarissen
Bij onze gemeente gaat het bij de topfunctionarissen om de gemeentesecretaris en de griffier. In de tabel hieronder is de bezoldiging van deze topfunctionarissen weergegeven.
A. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling
Gegevens 2021 B.M. de Vries J. Kuipers-Meijering J. Kok M. Frensel
Functiegegevens Algemeen directeur Griffier waarnemend Griffier Interim-griffier
Aanvang en einde functievervulling in 2021 [01/01] – [31/12] [01/01] – [31/12] n.v.t. [01/08] – [31/12]
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,0 1,0 n.v.t. 0,955
Dienstbetrekking? ja ja n.v.t. nee
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 108.295 74.704 n.v.t. 60.585
Beloningen betaalbaar op termijn 21.140 15.629 n.v.t. 0
Subtotaal 129.434 90.333 60.585
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 209.000 209.000 n.v.t. 83.666
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Bezoldiging 129.434 90.333 n.v.t. 60.585
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Gegevens 2020 B.M. de Vries J. Kuipers-Meijering J. Kok M. Frensel
Functiegegevens Algemeen directeur Griffier waarnemend Griffier Interim-griffier
Aanvang en einde functievervulling in 2020 [01/01] – [31/12] [01/01] – [31/12] [11/06] – [28/09] n.v.t.
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,0 1,0 0,5 n.v.t.
Dienstbetrekking? ja ja ja nee
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 107.841 82.001 10.543 n.v.t.
Beloningen betaalbaar op termijn 18.659 14.185 1.807 n.v.t.
Subtotaal 126.500 96.185 12.350 n.v.t.
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 201.000 201.000 30.012 n.v.t
Totale bezoldiging 126.500 96.185 12.350 n.v.t
B. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12
Gegevens 2021 M. Frensel
Functiegegevens Interim-griffier
Kalenderjaar 2021 2020
Aanvang en einde functievervulling in het kalenderjaar [01/01] – [31/07] [17/08] – [31/12]
Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar 7 5
Omvang van het dienstverband in uren per kalenderjaar 770 494
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
Maximum uurtarief in het kalenderjaar 199 193
Maxima op basis van de normbedragen per maand 153.700 134.000
Individueel toepasselijke maximum gehele periode kalendermaand 1 t/m 12 248.572
Bezoldiging (alle bedragen exclusief btw)
Werkelijk uurtarief lager dan het maximum uurtarief? ja ja
Bezoldiging in de betreffende periode 80.850 51.870
Bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12 132.720
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag 0
Bezoldiging 132.720
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan n.v.t.
1c. Toezichthoudende topfunctionarissen
niet van toepassing in 2021
1d. Topfunctionarissen met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder
niet van toepassing in 2021
1e Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700
niet van toepassing in 2021
1f. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700 waarop de anticumulatie bepaling van toepassing is
niet van toepassing in 2021
1g. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder waarop de anticumulatiebepaling van toepassing is
niet van toepassing in 2021
2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen
niet van toepassing in 2021
3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
niet van toepassing in 2021

Balans per 31 december 2021

Terug naar navigatie - Balans
Activa 31-12-2021 31-12-2020 Passiva 31-12-2021 31-12-2020
(bedragen* € 1.000)
Vaste activa Vaste financieringsmiddelen
Immateriële vaste activa 0 0 Eigen vermogen 49.121 43.623
- Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen - Algemene reserve 34.267 31.306
en saldo van agio en disagio 0 0 - Bestemmingsreserves 10.320 9.972
- Kosten van onderzoek en ontwikkeling 0 0 - Resultaat voor bestemming programmarekening 4.534 -0
- Bijdragen aan activa in eigendom derden - Resultaat na bestemming programmarekening 0 2.346
Materiële vaste activa 99.244 98.718 Voorzieningen 1.804 1.750
- Investeringen met economisch nut 47.940 48.416 - Voor verplichtingen, verliezen en risico's 978 954
- Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding - Onderhoudsegalisatievoorzieningen 0 0
van de kosten een heffing kan worden geheven 33.814 33.606 - Door derden beklemde middelen 825 795
- Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend
een maatschappelijk nut 17.489 16.696 Langlopende schulden 62.344 72.410
Onderhandse leningen van:
Financiële vaste activa 10.383 9.112 - Pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen 0 0
- Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen 2.305 2.305 - Binnenlandse banken en financiële instellingen 62.329 72.396
- Idem aan gemeenschappelijke regelingen 0 0 - Binnenlandse bedrijven 0 0
- Idem aan overige verbonden partijen 0 0 - Overige binnenlandse sectoren 0 0
- Leningen aan woningbouwcorporaties -0 148 - Buitenlandse instellingen, fondsen, banken, enz. 0 0
- Idem aan deelnemingen 0 0 - Door derden belegde gelden 0 0
- Idem aan overige verbonden partijen 2.500 2.500 - Waarborgsommen 15 14
- Overige langlopende leningen u/g 5.557 4.138
- Overige Uitzettingen met een rentetypische looptijd
van één jaar of langer 21 21
Totaal vaste activa 109.627 107.831 Totaal vaste financieringsmiddelen 113.269 117.783
Vlottende activa Vlottende passiva
Voorraden 9.234 10.493 Kortlopende schulden 8.520 2.383
- Bouwgronden in exploitatie 10.545 11.940 - Kasgeldleningen 0 0
- Voorziening risico's -1.311 -1.447 - Banksaldi 7.027 4.145
- Overige schulden 1.493 -1.762
Uitzettingen korter dan één jaar 7.941 10.699
- Vorderingen op openbare lichamen 5.760 7.206
- Verstrekte kasgeldleningen 0 0
- Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen 0 0
- Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rente typische looptijd
van één jaar of korter 0 0
- Overige vorderingen 2.181 3.492
- Overige Uitzettingen 0 0
Overlopende activa 4.522 3.257 Overlopende passiva 10.617 13.191
- Verplichtingen 7.013 8.051
- Nog te ontvangen Europese overheidslichamen 0 0 - Vooruit ontvangen Europese overheidslichamen 0 0
- Nog te ontvangen van het Rijk 501 250 - Vooruit ontvangen van het Rijk 2.186 4.242
- Nog te ontvangen overige Nederlandse overheidslichamen 580 802 - Vooruit ontvangen overige Nederlandse overheidslichamen 1.336 875
- Nog te ontvangen overig 2.237 1.830
- Vooruitbetaalde bedragen 1.178 242
- Overige overlopende activa 27 134 - Overige overlopende passiva 82 23
Liquide middelen 1.080 1.078
- Kassaldi 5 2
- Banksaldi 1.075 1.076
Totaal vlottende activa 22.778 25.527 Totaal vlottende passiva 19.137 15.574
Totaal generaal 132.405 133.357 Totaal generaal 132.405 133.357
Borg- en garantstellingen 94.893 96.875

Toelichting op de balans

Vaste activa

Terug naar navigatie - Vaste activa

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:

Materiële vaste activa 2021 2020
Investeringen met economisch nut 47.940 48.416
Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding
van de kosten een heffing kan worden geheven 33.814 33.606
Investeringen in de openbare ruimte
met uitsluitend een maatschappelijk nut 17.489 16.696
Totaal 99.244 98.718

De materiële vaste activa die in erfpacht is uitgegeven, betreft zonneakker 'De Watering'. De jaarlijkse erfpacht is € 51.000. 

Onderstaand overzicht geeft het verloop weer van de boekwaarde van de investeringen met een economisch nut, gedurende 2021.

Specificatie boekwaarde Boekwaarde Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen Bijdragen Afwaarderingen Boekwaarde
investeringen economisch nut 01-01 van derden 31-12
Gronden en terreinen 11.031 568 0 -166 0 0 11.433
Woonruimten 27 0 0 -1 0 0 25
Gebouwen 30.099 907 0 -1.438 -28 0 29.539
Grond-, weg- en waterbouwkundige
werken 2.473 589 0 -88 0 0 2.974
Vervoermiddelen 2.755 0 0 -603 0 0 2.152
Machines, apparaten en installaties 1.499 137 0 -163 0 0 1.473
Overige materiële vaste activa 534 0 0 -190 0 0 344
Totaal 48.416 2.201 0 -2.649 -28 0 47.940

Onderstaand overzicht geeft het verloop weer van de boekwaarde van de investeringen met een economisch nut, waar een heffing voor kan worden geheven. Dit betreft de investeringen in riolering waarvoor wij de rioolheffing opleggen.

Specificatie boekwaarde investeringen Boekwaarde Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen Bijdragen Afwaarderingen Boekwaarde
economisch nut (riolering) 01-01 van derden 31-12
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 33.606 1.027 0 -819 0 0 33.814
Totaal 33.606 1.027 0 -819 0 0 33.814


Onderstaand overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut weer. Er is sprake van een investering met een maatschappelijk nut indien geen bate in de bedrijfseconomische zin uit deze activa kan worden gegenereerd. Dit zijn bijvoorbeeld wegen, bruggen en andere investeringen waarvoor geen markt is in het private verkeer.

Specificatie investeringen openbare ruimte Boekwaarde Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen Bijdragen Afwaarderingen Boekwaarde
met maatschappelijk nut 01-01 van derden 31-12
Gronden en terreinen 54 0 0 0 0 0 54
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 16.590 954 0 -596 -620 0 16.329
Overige materiële vaste activa 52 1.065 0 -10 0 0 1.106
Totaal 16.696 2.019 0 -607 -620 0 17.489

Financiële vaste activa

Terug naar navigatie - Financiële vaste activa

Het verloop van de financiële vaste activa was gedurende 2021 als volgt.

Specificatie financiële vaste activa Boekwaarde Investeringen Afschrijvingen Aflossingen Bijdragen Afwaarderingen Boekwaarde
01-01 van derden 31-12
Kapitaalvertrekkingen aan:
- deelnemingen 2.305 0 0 0 0 0 2.305
- gemeenschappelijke regelingen 0 0 0 0 0 0 0
- overige verbonden partijen 0 0 0 0 0 0 0
Leningen aan:
- woningbouwcorporaties 148 0 0 -148 0 0 -0
- deelnemingen 0 0 0 0 0 0 0
- overige verbonden partijen 2.500 0 0 0 0 0 2.500
Overige langlopende leningen u/g 4.138 1.617 0 -198 0 0 5.557
Overige uitzettingen, looptijd > 1 jaar 21 0 0 0 0 0 21
Totaal 9.112 1.617 0 -346 0 0 10.383

Vlottende activa

Terug naar navigatie - Vlottende activa

Onderstaand overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de voorraden en nog te maken kosten en te realiseren opbrengsten weer.

Boekwaarden voorraden, nog te maken kosten Boekwaarde Vermeerderingen Verminderingen Boekwaarde Te maken Te realiseren Geraamd resultaat
en te realiseren opbrengsten 01-01 31-12 kosten opbrengsten
Bouwgronden in exploitatie 11.940 1.185 -2.579 10.545 4.303 -18.896 -2.653
Voorziening risico's -1.447 0 136 -1.311
Totaal 10.493 1.185 -2.443 9.234 4.303 -18.896 -2.653


De waardering van de in exploitatie genomen gronden is gebaseerd op de inzichten van ultimo 2021 en de daarbij behorende inschatting van uitgangspunten, parameters en risico’s. Wij zijn van mening dat op basis van de huidige informatie en inzichten de beste inschatting is gemaakt voor de waardering van de in exploitatie genomen gronden. Voor de berekening van het eindresultaat van de grondexploitaties is de Netto Contante Waarde (NCW) methode toegepast. 

Uitzettingen korter dan één jaar

Terug naar navigatie - Uitzettingen korter dan één jaar

Onderstaand geven wij het verloop van de uitzettingen met een looptijd tot en met één jaar weer.

Uitzettingen korter dan één jaar Saldo Voorziening Netto saldo Netto saldo
2021 2021 2021 2020
Vorderingen op openbare lichamen 5.760 0 5.760 7.206
Verstrekte kasgeldleningen 0 0 0 0
Rekening-courantverhoudingen met niet financiële instellingen 0 0 0 0
Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rente typische
looptijd van één jaar of korter 0 0 0 0
Overige vorderingen 3.187 -1.006 2.181 3.492
Overige uitzettingen 0 0 0 0
Totaal 8.947 -1.006 7.941 10.699


In de paragraaf financiering hebben wij informatie opgenomen over schatkistbankieren. Op 31 december 2021 bedroeg het saldo van schatkistbankieren € 0,00. Dit bedrag is in bovenstaande tabel opgenomen onder het kopje ‘Uitzettingen in ’s Rijks schatkist’. Op de balans zijn de netto saldi van de uitzettingen weergegeven. Het betreft hier de vorderingen op openbare lichamen en op openstaande debiteuren. Bij de openstaande debiteuren (€ 3,2 miljoen) hebben wij conform de richtlijnen voor de jaarverslaggeving de voorziening voor oninbaarheid van € 1.006.000 in mindering gebracht. Het netto saldo eind 2021 is € 2,2 miljoen. Dit netto saldo bedroeg eind 2020 € 3,5 miljoen.

Overlopende activa

Terug naar navigatie - Overlopende activa

Het verloop van de overlopende activa was gedurende 2021 als volgt.

Overlopende activa 2021 2020
Nog te ontvangen Europese overheidslichamen 0 0
Nog te ontvangen van het Rijk 501 250
Nog te ontvangen overige Nederlandse overheidslichamen 580 802
Nog te ontvangen overig 2.237 1.830
Vooruitbetaalde bedragen 1.178 242
Overige overlopende activa 27 134
Totaal 4.522 3.257

De nog te ontvangen bedragen hebben betrekking op opgevoerde vorderingen die in 2021 zijn ontstaan, maar waarvan de afwikkeling in 2022 plaatsvindt. Van de nog te ontvangen bedragen in bovenstaande tabel geven wij onderstaand weer welke bedragen wij van het Rijk verwachten te ontvangen. Dit betreffen uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel.


Nog te ontvangen bedragen van het Rijk Stand per Ontvangen Toevoegingen Stand per
01-01 bedragen 31-12
Ministerie SZW: Correctie AU 2018 32 32 0
Ministerie SZW: Correctie AU 2019 15 15 0
Ministerie SZW: Correctie AU 2020 203 203 0
Algmene uitkering 2021 471 471
Belastingdienst; Area dividendbelasting 2020 18 18
Belastingdienst; Enexis dividendbelasting 2020 12 12
Totaal 250 250 501 501
Nog te ontvangen bedragen van overige overheden Stand per Ontvangen Toevoegingen Stand per
01-01 bedragen 31-12
Eigen bijdrage Wmo 60 27 33
Emco, afrekening bijdrage 2020 324 324 0
Diverse gemeenten, verrekening kosten PMT 410 410 260 260
Gemeente Hoogeveen, afrekening jeugdhulp Drenthe 8 8 0
Emco, afrekening bijdrage 2021 192 192
Provincie Drenthe; subsidie fase 1 95 95
Totaal 802 769 547 580

Aan het begin van het boekjaar boeken wij de te ontvangen bedragen vanaf de balans naar onze exploitatie. Gedurende het jaar monitoren wij het verloop van deze te ontvangen bedragen. Aan het einde van ieder boekjaar boeken wij de nog te ontvangen bedragen naar de balans. Eventuele verschillen komen niet op de balans tot uitdrukking, maar op de programma’s één tot en met zes in de exploitatie. Significante verschillen lichten wij derhalve daar toe indien ze van toepassing zijn.

Vaste financieringsmiddelen

Terug naar navigatie - Vaste financieringsmiddelen
Eigen vermogen
Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de volgende posten:

Eigen vermogen 2021 2020
Algemene reserve 34.267 31.306
Bestemmingsreserve 10.320 9.972
Resultaat jaarrekening voor bestemming 4.534 -0
Nog te bestemmen resultaat jaarrekening 0 2.346
Totaal 49.121 43.623

In het onderstaand overzicht geven wij het verloop van het eigen vermogen in 2021 weer.

Verloop reserves Saldo 01-01 Toevoeging Onttrekking Bestemming Vermindering Saldo 31-12
resultaat ter dekking
2020 van afschrijving
Algemene reserves 31.306 4.346 1.385 0 0 34.267
Bestemmingsreserves 9.972 1.497 1.148 0 0 10.320
Resultaat voor bestemming programmarekening 0 4.534 0 0 0 4.534
Resultaat na bestemming programmarekening 2.346 0 0 -2.346 0 0
Totaal 43.623 10.377 2.533 -2.346 0 49.121


Meer informatie over het verloop van de reserves is weergegeven in de staat van reserves en voorzieningen. Dit overzicht is opgenomen onder de tegel 'Bijlagen'.  Een toelichting van de verschillen tussen de begrote en werkelijke reservemutaties maken onderdeel uit van de tegel 'Financiën'. De aard en reden van de reserves zijn opgenomen in onze Nota reserves en voorzieningen . 

Voorzieningen
Het verloop van de voorzieningen in het boekjaar is als volgt:

Verloop voorzieningen Saldo Toevoeging Vrijval Aanwending Saldo
01-01 31-12
Voor verplichtingen, verliezen c.a. 954 66 -42 978
Door derden beklemde middelen 795 30 0 0 825
Totaal 1.750 96 0 -42 1.804


De voorzieningen betreffen riolering, pensioenen oud-wethouders en de voorziening 3e ww jaar. Deze voorzieningen staan in de staat van reserves en voorzieningen. 

De voorziening door derden beklemde middelen betreft de voorziening voor riolering op grond van artikel 44 lid 2 BBV om een gelijkmatige tariefontwikkeling van de rioolheffing te borgen. De middelen uit een artikel 44, lid 2 BBV voorziening worden o.a. als ‘dekkingsmiddel’ voor de kapitaallasten van de geactiveerde riolering ingezet.

De voorziening grondbedrijf en de voorziening dubieuze debiteuren maken geen onderdeel uit van dit overzicht. Deze staan aan de activazijde van de balans: de voorziening grondbedrijf onder 'voorraden' en de voorziening dubieuze debiteuren onder 'overige vorderingen'.