Uitgaven

2,19%
€ 2.425
x €1.000
2,19% Complete

Inkomsten

68,48%
€ 78.839
x €1.000
68,48% Complete

Saldo

1685,52%
€ 76.413
x €1.000

Programma 6 | Financiering en dekkingsmiddelen

Uitgaven

2,19%
€ 2.425
x €1.000
2,19% Complete

Inkomsten

68,48%
€ 78.839
x €1.000
68,48% Complete

Saldo

1685,52%
€ 76.413
x €1.000

Bestuurlijke samenvatting

Terug naar navigatie - Bestuurlijke samenvatting

Net als 2020 was ook 2021 door de corona-crisis een bijzonder jaar. In de voorgaande programma’s is stilgestaan bij wat dit beleidsmatig heeft betekend. Natuurlijk zijn er ook financiële consequenties. Lopende het jaar zijn er verschillende corona steunpakketten vanuit het Rijk via de circulaires aan ons beschikbaar gesteld. Tevens hebben wij diverse specifieke uitkeringen aangevraagd en ontvangen. De ontvangen middelen hebben wij op de betreffende kostenplaatsen beschikbaar gesteld of gereserveerd op de stelpost coronamiddelen.

Wij sluiten het boekjaar 2021 af met een netto resultaat van € 3,78 miljoen. Dit is het resultaat van de jaarrekening (€ 4,53 miljoen positief) en de voorgestelde resultaatbestemming van de coronamiddelen (€ 754.000). Het resultaat voegen wij toe aan onze algemene reserve. Daarnaast hebben wij het vaste bedrag van € 2 miljoen ook gestort. Samen met een toename van de bestemmingsreserves zien wij dat ons eigen vermogen dit jaar is gegroeid met circa € 5,7 miljoen.

Onze vreemd vermogen positie is afgenomen met € 10 miljoen. Dit is het resultaat van aflossen op de bestaande leningenportefeuille.

In onze financiële beleidskaders (Nota financieel beleid) is opgenomen dat de solvabiliteit zich binnen een bandbreedte van 30% - 40% mag bewegen. De solvabiliteit is een kengetal die de verhouding aangeeft tussen het eigen vermogen (algemene -en bestemmingsreserves) en het vreemde vermogen (korte en langlopende leningen). De solvabiliteit bedraagt per 31 december 2021: 37%.

De fondsbeheerders (ministeries van Binnenlandse Zaken en Financiën) hebben besloten de besluitvorming over de invoering van de nieuwe verdeling van het gemeentefonds aan het volgend kabinet te laten. Dit betekent dat de invoering van de nieuwe verdeling opschuift naar 1 januari 2023. 

Ondanks het positieve financiële resultaat zien wij ook risico’s. Naast de genoemde risico’s in de paragraaf weerstandvermogen zien wij ook interne risico’s. Zo blijft de financiële beheersing van het Sociaal Domein een uitdaging.  Wat gaat er gebeuren met de economie wanneer het Rijk stopt met alle steunmaatregelen? Een mogelijke stijging van het aantal faillissementen en mensen met een uitkering? Daarnaast zien wij dat veel bestuurlijke ambities en doelstellingen zijn vertraagd en deels zijn doorgeschoven naar 2022. Voor de gemeentelijke organisatie is het een uitdaging om alle opgaven vorm en inhoud te geven. Hierbij spelen de veranderingen op de arbeidsmarkt een nadrukkelijke rol.

Leeswijzer doelstellingen en activiteiten

Terug naar navigatie - Leeswijzer doelstellingen en activiteiten

De doelstellingen en activiteiten zijn opgenomen zoals deze zijn geformuleerd in de begroting 2021. De status van de verschillende activiteiten wordt weergegeven met behulp van de kleuren van een verkeerslicht: groen, oranje, rood. Waar nodig zijn deze indicatoren voorzien van een tekstuele toelichting.

Doelstellingen

Terug naar navigatie - Doelstellingen

Financieel gezond blijven

Terug naar navigatie - Financieel gezond blijven

"Wij willen onze financiële situatie gezond en stabiel houden. Dit doen wij door de algemene reserve te blijven versterken door jaarlijks structureel toe te voegen en incidentele voordelen in deze reserve te storten. Ook willen wij onze minimale solvabiliteit van 30% behouden."

Activiteiten

Passende tarieven

Terug naar navigatie - Passende tarieven

"De lokale lastendruk is het bedrag dat inwoners jaarlijks betalen voor de onroerende zaakbelasting, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. We willen de hoogte van die lokale lastendruk laten aansluiten bij het voorzieningenniveau dat we bieden en de lokale lasten beperken als dat mogelijk is. Ook willen we de totale opbrengst van de Ozb met maximaal het inflatiepercentage laten stijgen, voor zover dat mogelijk is."

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting na wijzigingen 2021 Werkelijk 2021 Resultaat
Financiering en dividend 666 440 225
Algemene uitkering gemeentefonds 66.079 66.783 -704
Algemene baten en lasten -1.849 -1.571 -278
Heffing gemeentelijke belastingen 11.158 10.847 311
Resultaat bestemming 0 0 0
Saldo jaarrekening na bestemming 0 0 0
Inning gemeentelijke belastingen -108 -87 -21

Toelichting op de belangrijkste verschillen

Terug naar navigatie - Toelichting op de belangrijkste verschillen


Financiering en dividend, incidenteel nadeel 225.000

•    Doordat wij werken met meerjarig stabiele rekenrentes, vanaf 2020 1,5%, belasten wij minder door naar de programma’s dan zou moeten. In de programmabegroting hebben wij een stelpost renteresultaat opgenomen voor dit nadeel ten opzichte van de interne rekenrente, zodat dit niet van invloed was op onze meerjarenraming. Het nadelige renteresultaat was in 2021 € 310.000. Dit is een gecalculeerd nadeel dat wij bij de Programmabegroting 2021 hebben benoemd.
•    Door de COVID-19 pandemie heeft de BNG Bank in 2020 maar een gedeelte van de toegezegde dividenden uitgekeerd, er was nog geen zekerheid over de resterende € 77.000. In 2020 hebben wij dit meegenomen als incidenteel nadeel. Dit bedrag is uiteindelijk in 2021 alsnog uitbetaald. Wij nemen dit in 2021 mee als incidenteel voordeel. 
•    Daarnaast is er voor € 8.000 aan kleine verschillen.

 

Algemene uitkering uit het gemeentefonds, incidenteel voordeel € 704.000
Op de algemene uitkering is sprake van een verschil als gevolg van de decembercirculaire, toegekende coronamiddelen en eindafrekeningen over voorgaande jaren. Vanwege het verschijningsmoment van de decembercirculaire kunnen wij deze cijfers niet meer verwerken in de begrote bedragen. Daarnaast zijn er na de decembercirculaire een aantal maatstaven geactualiseerd die een extra positief effect hebben op de algemene uitkering over het jaar 2021. Dit leidt tot een incidenteel voordeel. De onttrekking van de klimaatmiddelen betreft circa € 88.000, begroot was € 241.000. Dit heeft een nadelig effect van € 153.000 binnen dit product. De resterende klimaatmiddelen blijven beschikbaar voor het jaar 2022.  Per saldo is het totale € 704.000 voordelig.

Algemene baten en lasten, incidenteel voordeel € 278.000

 • Ambities en ontwikkelingen uit 2019, 2020 en 2021:  nadeel € 983.000
  Het bedrag wat wij meenemen voor overlopende budgetten ten aanzien van ambities en ontwikkeling bedraagt € 983.000. Onder de tegel Financiën wordt dit bedrag nader toegelicht. Dit bedrag blijft beschikbaar in de algemene reserve en leidt hier (boekhoudkundig) tot een nadeel. De begrote onttrekking uit de algemene reserve bedroeg € 1.412.000 waarmee de feitelijke onttrekking € 429.000 wordt.
 • Stelpost vrije begrotingsruimte: voordeel € 475.000
  De stelpost is in de loop van 2021 gevuld met middelen uit de met name de circulaires. Er is in 2021 geen beroep gedaan op deze stelpost. Het bedrag is een voordeel en valt vrij in het jaarrekeningresultaat.
 • Stelpost Corona: voordeel € 716.600
  Bij de halfjaarrapportage en bij de decemberwijziging hebben wij diverse mutaties in de stelpost corona verwerkt. Het restant van de oorspronkelijke stelpost valt nu vrij in het jaarrekeningresultaat. Parallel hieraan doen wij het voorstel om € 754.000 als resultaatbestemming mee te nemen naar 2022 ter dekking van corona-gerelateerde kosten.
 • Stelpost onvoorzien: voordeel € 50.000
  De stelpost onvoorzien heeft een omvang in 2021 van € 50.000. Er is in 2021 geen beroep gedaan op deze stelpost. Het bedrag is een voordeel en valt vrij in het jaarrekeningresultaat.
 • Afrondingsverschillen: voordeel € 20.000
  Tot slot is er een voordeel van € 20.000 door diverse kleine afrondingsverschillen

Het niet onttrekken van de genoemde € 983.000 en het vrijvallen van de genoemde stelposten, leidt per saldo tot een voordeel van € 278.000.

Heffingen gemeentelijke belastingen, incidenteel nadeel € 311.000
Het nadeel op de heffingen gemeentelijke belastingen heet vrijwel volledig betrekking  op de toeristenbelasting. De definitieve cijfers over 2021 zijn nog niet beschikbaar. Vooralsnog houden we daarom rekening met een vergelijkbaar aantal overnachtingen als in 2020 (definitieve cijfers). Dit leidt voor 2021 tot een verwacht nadeel van € 385.000 op basis van het vastgestelde tarief 2021. Het Rijk heeft toegezegd dat er ook over 2021 een (Corona)compensatie van gederfde inkomsten van toepassing zal zijn. Het Rijk verwacht hier in haar Najaarsnota 2022 meer duidelijkheid over te kunnen geven. Omdat de hoogte van deze compensatie nog niet duidelijk is leidt dit in de jaarrekening 2021 tot een tekort . Zoals bij de halfjaarrapportage reeds aangegeven is de opbrengst uit toeristenbelasting over 2020 per saldo € 56.000 hoger uitgevallen. Dit voordeel valt nu vrij in het resultaat. Per saldo leidt dit tot een tekort van € 329.000.

Daarnaast zijn er enkele kleine verschillen op de OZB, Forensenbelasting, BIZ en de uitvoering van de Wet WOZ.