Uitgaven

10,21%
€ 11.297
x €1.000
10,21% Complete

Inkomsten

8,15%
€ 9.384
x €1.000
8,15% Complete

Saldo

42,21%
€ -1.914
x €1.000

Programma 4 | Openbare ruimte

Uitgaven

10,21%
€ 11.297
x €1.000
10,21% Complete

Inkomsten

8,15%
€ 9.384
x €1.000
8,15% Complete

Saldo

42,21%
€ -1.914
x €1.000

Bestuurlijke samenvatting

Terug naar navigatie - Bestuurlijke samenvatting

Ook 2021 was door de coronacrisis een bijzonder jaar. Ondanks de beperkingen hebben alle reguliere werkzaamheden binnen het programma gewoon plaats kunnen vinden. Het wegonderhoud, riolering, openbare verlichting en groenonderhoud zijn conform planning uitgevoerd. Ook is er begin 2021 een start gemaakt met de uitwerking van een plan van aanpak voor het toekomstbestendig werken in de openbare ruimte. Naar aanleiding van diverse onderzoeken en gesprekken is er een wensbeeld ontstaan. Deze zal verder uitgewerkt en besproken worden in 2022.

Afvalbeheer
Eind 2021 hebben we de VANG doelstellingen op een na gerealiseerd.  De enige doelstelling die we tot op heden nog niet hebben kunnen realiseren is de reductie van restafval tot 100kg per inwoner. Om deze doelstelling te kunnen halen is er een planning van maatregelen gepresenteerd in de vorm van de routekaart. Dit betreft een vijftal maatregelen die nodig zijn om de voorwaarden te scheppen voor het behalen van de laatste VANG doelstelling. Een daarvan is de toekomst van de milieustraten. Hier is een  relatie met het project toekomstbestendig werken in de openbare ruimte.  
Een meer algemeen onderzoek over het gemeentelijke afvalbeleid door de rekenkamer is eind 2021 afgerond.  

Klimaatadaptatie
Het GRP is eind 2021 ter besluitvorming in proces gebracht en begin 2022 door de Gemeenteraad vastgesteld. Door corona heeft de inventarisatie van de vragen en wensen van onze inwoners nog niet plaatsgevonden.  Het huidige GRP had een looptijd tot 2019 en is verlengd tot 2022.  De samenwerking in de waterketen met het waterschap , buurgemeenten en de WMD is verlengd. Door deze samenwerking zijn wij doelmatiger samen gaan werken, dat wil zeggen goede kwaliteit tegen lagere kosten en minder bestuurlijke drukte.

Leeswijzer doelstellingen en activiteiten

Terug naar navigatie - Leeswijzer doelstellingen en activiteiten

De doelstellingen en activiteiten zijn opgenomen zoals deze zijn geformuleerd in de begroting 2021. De status van de verschillende activiteiten wordt weergegeven met behulp van de kleuren van een verkeerslicht: groen, oranje, rood. Waar nodig zijn deze indicatoren voorzien van een tekstuele toelichting.

 

Doelstellingen

Terug naar navigatie - Doelstellingen

Duurzaam afvalbeheer

Terug naar navigatie - Duurzaam afvalbeheer

"We stimuleren het scheiden van afval zo veel mogelijk en willen echt een gedragsverandering bij onze inwoners realiseren. We willen de  hoeveelheid (grof) huishoudelijk restafval per inwoner terugbrengen naar 100 kilo per jaar en het afvalscheidingspercentage verbeteren naar minimaal 75%. Om dit te kunnen realiseren is bewustwording op het gebied van afvalscheiding van groot belang. Om te komen tot een duurzaam afvalbeheer werken we aan de volgende resultaten."

Activiteiten

Een prettig woonklimaat

Terug naar navigatie - Een prettig woonklimaat

"Door extra inspanningen te verrichten op de inrichting van openbare wegen, civiele kunstwerken, openbaar groen en openbare verlichting zetten we in op het verbeteren van het woonklimaat. Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met biodiversiteit en klimaatadaptatie."

Activiteiten

Een veilige woonomgeving

Terug naar navigatie - Een veilige woonomgeving

"Voor het opstellen en het uitvoeren van ons integrale veiligheidsbeleid gaan wij in overleg met wijken en dorpen en maken waar mogelijk gebruik van hun visies. In het beleid zal de nadruk liggen op preventie. Ook handhaving heeft prioriteit daar waar de risico's of de ervaren overlast het grootst is. Ondermijning krijgt prominenter aandacht."

Activiteiten

Energieneutraal in 2040

Terug naar navigatie - Energieneutraal in 2040

"In 2040 willen wij een energieneutrale gemeente zijn. Dit is een grote opgave die wij integraal moeten aanpakken. In 2020 zijn een aantal onderzoeken van start gegaan waar wij in een 2021 een vervolg aan geven en waarin zaken steeds concreter worden. Naar verwachting wordt de Regionale Energiestrategie steeds duidelijker, gaan wij een start maken met het proces rondom de warmtetransitievisie en werken wij verder aan een pilot voor een energieneutrale wijk of dorp."

 

Activiteiten

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting na wijzigingen 2021 Werkelijk 2021 Resultaat
Bovengrondse infrastructuur -3.303 -3.153 -151
Groen en landschap -991 -957 -34
Afvalverwijdering en -verwerking -3.329 -3.202 -127
Riolering -2.376 -2.419 43
Milieu -578 -266 -312
Begraafplaatsen -322 -297 -25
Heffingen 8.329 8.381 -52

Toelichting op de belangrijkste verschillen

Terug naar navigatie - Toelichting op de belangrijkste verschillen

Bovengrondse infrastructuur , incidenteel voordeel € 151.000
Het voordeel op dit product bestaat uit de volgende componenten:
- De kosten voor grootonderhoud aan de oeververbindingen zijn lager uitgevallen. Tevens hebben wij regulier onderhoud uitgesteld in afwachting van de resultaten van de uitgevoerde inspectie. Dit betreft een voordeel van € 75.000 in 2021.
- De kosten voor product schoonhouden wegen vallen lager uit dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt door de ontvangen subsidie van stichting afvalfonds. Deze was niet begroot. Dit levert een voordeel op van € 59.000.
- Daarnaast is er sprake van een voordeel van € 25.000 aan kleine verschillen binnen dit product.

Groen en landschap , incidenteel voordeel € 34.000
In 2021 heeft, vanwege het zachte weer, het groeiseizoen 14 weken langer geduurd dan een regulier groeizoen. Hierdoor hebben wij meer personeel in moeten huren om de werkzaamheden op onderhoudsniveau C uit te kunnen voeren. Deze invloeden leveren een nadeel op van circa € 165.000. Voor het snoeien van bossingels in 2021 is € 199.000 beschikbaar. De werkzaamheden hiervoor zijn in 2021 uitgevoerd, de definitieve afronding en financiële verwerking vindt plaats in 2022. De resterende middelen van € 199.000 nemen wij als overlopend budget mee naar 2022.

Afvalverwijdering- en verwerking , incidenteel voordeel € 127.000
Tijdens het samenstellen van de Programmabegroting 2021 was er veel onzekerheid over het tarief voor vergoeding van de inzameling van oud-papier en over de afkeur van de inzameling van PMD. Hierdoor is er behoudend begroot. De jaarafrekening 2021 AREA heeft met name door een voordeel op oud-papier een positief resultaat en de inkomsten vanuit de stichting Afvalfonds voor inzameling PMD zijn hoger uitgevallen dan begroot. Tevens hebben wij vanuit het Rijk een coronacompensatie van € 58.000 ontvangen voor de extra kosten inzake afvalverwerking.

Milieu/Duurzaamheid, incidenteel/structureel voordeel € 312.000
Het voordeel op dit product bestaat uit de volgende componenten:
- Wij ontvangen jaarlijks een vergoeding voor windturbines op gemeentegrond. In 2021 is er een tweede windturbine in gebruik genomen waardoor de vergoeding hoger is. Hier hebben wij in de begroting geen rekening mee  gehouden. Dit betreft in 2021 een voordeel van € 67.000. Bij de Halfjaarrapportage 2022 komen wij hier bij u op terug en zullen wij aangeven welk bedrag hiervan als structureel voordeel kan worden aangemerkt.
- De klimaatmiddelen die wij van het Rijk hebben ontvangen van in totaal € 241.000 zijn in 2021 voor een bedrag van circa € 88.000 ingezet voor de warmtevisie en de inzet van personeel. De resterende middelen van in totaal € 153.000 nemen wij als overlopend budget mee naar 2022.
- Het aanjaagbudget duurzaamheid is in 2020 voor een bedrag van € 45.000 overgeheveld naar 2021. Hier zijn in 2021 geen kosten voor gemaakt. Wij nemen dit bedrag mee naar 2022 als overlopend budget om er in dat jaar gebruik van te kunnen maken vanwege de vele kosten die in het kader van duurzaamheid op ons af komen. 
- Bij de Programmabegroting 2019 zijn er middelen beschikbaar gesteld voor de aanpak van asbestdaken. Dit in verband met het verbod op asbestdaken dat in 2024 zou ingaan. Het verbod is inmiddels niet meer aan de orde. De daarvoor beschikbaar gestelde middelen voor 2021 en de middelen die wij vanuit 2019 en 2020 hebben overgeheveld naar 2021 zijn een incidenteel voordeel in 2021. Dit voordeel bedraagt circa € 30.000.
- Daarnaast is er sprake van een voordeel van € 17.000 aan kleine verschillen binnen dit product.