Financiën

Deze tegel 'Financiën' bevat diverse financiële overzichten en toelichtingen op het jaar 2021. Deze informatie is programma-overstijgend en maakt daarom geen onderdeel uit van de zes beleidsinhoudelijke programma's. U treft op deze pagina onder andere een toelichting op de reserves, de stelpost onvoorzien, overhead en vennootschapsbelasting aan. 

Overlopende budgetten

Overlopende budgetten vanuit 2020

Terug naar navigatie - Overlopende budgetten vanuit 2020
OVERLOPENDE BUDGETTEN UIT 2020
Bedragen x € 1.000
Programma en product Onderwerp Overgeheveld vanuit 2020 Besteding 2021 Restant Overlopend 2022
1. Economie, onderwijs en cultuur
Economische structuurversterking Centrumvisie Coevorden (restant 2019) 130 130
3. Ruimte en leefomgeving
Ruimtelijke ontwikkeling Ambitie 10 Omgevingswet, ICT 79 79
4. Openbare ruimte
Milieu Ambitie 19 Asbestdaken 8 8
5. Bestuur en organisatie
Bedrijfsvoering VTH Backoffice 90 90 90
Bedrijfsvoering Project BAG administratie WOZ 85 62 23
Totaal 392 271 121 90

Toelichting
De inwerkingtreding van de Omgevingswet is opnieuw uitgesteld. Voor het ondersteunen van het VTH-domein (vergunningen, toezicht en handhaven rondom bouwen) is wel gestart met een nieuwe applicatie. De werkzaamheden hebben wij vooralsnog binnen reguliere budgetten kunnen opvangen. De middelen voor VTH backoffice zijn niet onttrokken aan de algemene reserve. Wij stellen voor deze middelen mee te nemen naar 2022.

De overige bedragen van deze overlopende budgetten zijn of besteed of hebben betrekking op activiteiten die zijn afgerond in 2021.

Overlopende budgetten vanuit 2021

Terug naar navigatie - Overlopende budgetten vanuit 2021
OVERLOPENDE BUDGETTEN UIT 2021
Bedragen x € 1.000
Programma en product Onderwerp Budget Besteding 2021 Restant Overlopend 2022
1. Economie, onderwijs en cultuur
Kunst en cultuur Pakket maatregelen Corona 226 141 85 85
4. Openbare ruimte
Milieu Klimaatmiddelen duurzaamheid 241 88 153 153
Totaal 467 229 238 238

Toelichting
Gedurende 2021 hebben wij vanuit de Corona-steunpakketten een bedrag overgeheveld naar de budgetten voor Kunst en Cultuur. Van deze middelen is € 85.000 nog niet besteed. Wij stellen voor om dit bedrag mee te nemen naar 2022.

De klimaatmiddelen die wij van het Rijk hebben ontvangen zijn in 2021 voor een bedrag van circa € 88.000 ingezet voor de warmtevisie en de inzet van personeel. De resterende middelen van in totaal € 153.000 nemen wij als overlopend budget mee naar 2022.

Overlopende budgetten Ambities Programmabegroting 2019

Terug naar navigatie - Overlopende budgetten Ambities Programmabegroting 2019
Ambities 2019: overlopende budgetten naar 2022
Bedragen x € 1.000
Programma en product Onderwerp Budget Besteding Restant Overlopend 2022
1. Economie, onderwijs en cultuur
Kunst en cultuur Ambitie 2019.1 Culturele gemeente 5 5
3. Ruimte en leefomgeving
Ruimtelijke ontwikkeling Ambitie 2019.10 Omgevingswet, omgevingsvisie en -plan 228 21 207 207
Ruimtelijke ontwikkeling Ambitie 2019.10 Omgevingswet, ICT 45 41 4
4. Openbare ruimte
Bovengrondse infrastructuur Ambitie 2019.16 Onderhoud bruggen 36 36
Milieu Ambitie 2019.19 Asbestdaken 11 11
5. Bestuur en organisatie
Bedrijfsvoering Ambitie 2019.10 Projectondersteuning Omgevingswet 92 92
Totaal 417 195 222 207

Toelichting
In mei 2021 maakte de Rijksoverheid bekend dat de nieuwe datum voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet 1 juli 2022 werd. Inmiddels is de inwerkingtreding opnieuw uitgesteld tot 1 oktober 2022.  Diverse werkzaamheden rondom de inwerkingtreding van de Omgevingswet, waaronder de vaststelling van de Omgevingsvisie, schuiven hierdoor naar achteren. Het resterende bedrag van € 207.000 willen we daarom meenemen naar 2022.

De overige bedragen van deze overlopende budgetten zijn of besteed of hebben betrekking op activiteiten die zijn afgerond in 2021.

Overlopende budgetten Ambities Programmabegroting 2020

Terug naar navigatie - Overlopende budgetten Ambities Programmabegroting 2020
Ambities 2020: overlopende budgetten naar 2022
Bedragen x € 1.000
Programma en product Onderwerp Budget Besteding Restant Overlopend 2022
1. Economie, onderwijs en cultuur
Kunst en cultuur Ontwikkeling 2020.9 Culturele gemeente 55 55
Kunst en cultuur Ontwikkeling 2020.6 Viering 75 jaar bevrijding 73 35 38
Recreatie en toerisme Ontwikkeling 2020.11 Vitale vakantieparken, externe expertise 72 22 50 50
Onderwijs Ontwikkeling 2020.17 Onderzoekskosten De Nieuwe Veste (2020) 45 45
3. Ruimte en leefomgeving
4. Openbare ruimte
Groen en landschap Ontwikkeling 2020.13 Begroeiing bosplantsoenen 38 38 38
Milieu Ontwikkeling 2020.14 Aanjaagbudget duurzaamheid 45 45 45
Milieu Ambitie 2019.19 Asbestdaken 11 11
5. Bestuur en organisatie
Bedrijfsvoering Ontwikkeling 2020.12 Omgevingswet 33 33
Bedrijfsvoering Ontwikkeling 2020.11 Vitale vakantieparken, onderzoekskosten 29 29
Bedrijfsvoering Ontwikkeling 2020.14 Regiefunctie warmtetransitie 28 28 28
Totaal 428 219 210 161

Toelichting
Voor de ambitie Vitale vakantieparken was in 2021 in totaal een bedrag van € 259.000 beschikbaar. De werkelijke uitgaven in 2021 zijn € 158.000. Het niet bestede bedrag van in totaal circa € 100.000 nemen wij als overlopend budget mee naar 2022. Dit betreft € 50.000 van de jaarschijf 2020 en € 50.000 van de jaarschijf 2021 (zie hiervoor tevens Overlopende budgetten Ambities Programmabegroting 2021). 

Het aanjaagbudget duurzaamheid is in 2020 voor een bedrag van € 45.000 overgeheveld naar 2021. Hier zijn in 2021 geen kosten voor gemaakt. Wij nemen dit bedrag mee naar 2022 als overlopend budget om er in dat jaar gebruik van te kunnen maken vanwege de vele kosten die in het kader van duurzaamheid op ons af komen.

In 2021 heeft het groeiseizoen 14 weken langer geduurd dan een regulier groeizoen. Voor het snoeien van bossingels was in 2021 een bedrag van € 199.000 beschikbaar (waarvan € 38.000 uit 2020). De werkzaamheden hiervoor zijn in 2021 uitgevoerd, de definitieve afronding en financiële verwerking vindt plaats in 2022. De resterende middelen van € 199.000 nemen wij als overlopend budget mee naar 2022.

Vanuit de programmabegroting 2020 was nog een bedrag van € 28.000 beschikbaar. In 2022 gaan we het vervolg van de Transitievisie Warmte vorm geven. Wij stellen daarom voor dit beschikbaar te houden voor uitvoering in 2022.

De overige bedragen van deze overlopende budgetten zijn of besteed of hebben betrekking op activiteiten die zijn afgerond in 2021.

Overlopende budgetten Ambities Programmabegroting 2021

Terug naar navigatie - Overlopende budgetten Ambities Programmabegroting 2021
Ambities 2021: overlopende budgetten naar 2022
Bedragen x € 1.000
Programma en product Onderwerp Budget Besteding Restant Overlopend 2022
1. Economie, onderwijs en cultuur
Kunst en cultuur Ontwikkeling 2021.1 Culturele gemeente 2021-2022 125 61 64 64
Recreatie en toerisme Ontwikkeling 2021.3 Vitale vakantieparken, projectleiding 50 50 50
2. Werk, jeug en zorg
Gezondheidszorg Ontwikkeling 2021.4 Schoolzwemmen 30 1 29
Individuele voorzieningen Ontwikkeling 2021.5 Zorg en Veiligheidshuis Drenthe 16 16
Preventie Ontwikkeling 2021.6 Intergenerationele armoede 250 112 138 138
Sport Ontwikkeling 2021.8 Verhoging exploitatiebijdrage De Swanenburg 30 30
3. Ruimte en leefomgeving
Mobiliteit Ontwikkeling 2021.10 Onderzoek fietsverbindingen 40 40
4. Openbare ruimte
Groen en landschap Ambitie 2019.17 Boomonderhoud 100 73 27 27
Groen en landschap Ontwikkeling 2021.15 Bestrijding eikenprocessierups 120 120
Groen en landschap Ontwikkeling 2020.13 Begroeiing bosplantsoenen 161 161 161
Milieu Ambitie 2019.19 Asbestdaken 11 11
Totaal 933 453 480 440

Toelichting
Vanaf de zomer van 2021 tot eind 2022 is Coevorden Culturele Gemeente van Drenthe. Voor deze ambitie was in 2021 in totaal een bedrag van € 271.000 beschikbaar.  De werkelijke uitgaven zijn € 207.000. Het niet bestede bedrag van € 64.000 nemen wij mee naar 2022 als overlopend budget.

Voor de ambitie Vitale vakantieparken was in 2021 in totaal een bedrag van € 259.000 beschikbaar. De werkelijke uitgaven in 2021 zijn € 158.000. Het niet bestede bedrag van in totaal circa € 100.000 nemen wij als overlopend budget mee naar 2022. Dit betreft € 50.000 van de jaarschijf 2021 en € 50.000 van de jaarschijf 2020 (zie hiervoor tevens Overlopende budgetten Ambities Programmabegroting 2020). 

Bij het project Intergenerationele armoede is meer samenhang aangebracht in bestaande activiteiten, waarvoor geen aanvullende middelen nodig waren. Voor één van de projecten is subsidie beschikbaar gesteld vanuit het Innovatiebudget Zorg en ondersteuning. Door de beschikking over een eigen onderzoeksmedewerker is inzet van een externe organisatie (nog) niet nodig geweest. Daarnaast zijn enkele werkzaamheden later gestart vanwege personele wisselingen. Wij stellen daarom voor het resterende bedrag  van € 138.000 mee te nemen naar 2022. 

In 2021 heeft het groeiseizoen langer geduurd dan een regulier groeizoen. Voor het snoeien van bossingels was in 2021 in totaal een bedrag van € 199.000 beschikbaar (waarvan € 161.000 uit 2021). Zoals hiervoor reeds vermeld vindt de definitieve afronding en financiële verwerking plaats in 2022. De resterende middelen van € 199.000 nemen wij daarom als overlopend budget mee naar 2022.

De overige bedragen van deze overlopende budgetten zijn of besteed of hebben betrekking op activiteiten die zijn afgerond.

Compensatiepakket Corona

Terug naar navigatie - Compensatiepakket Corona

In 2021 heeft het Rijk opnieuw aan gemeenten in een aantal fases steunpakketten beschikbaar gesteld. Deze steunpakketten compenseren directe en indirecte financiële gevolgen van de coronacrisis. Deze gevolgen spelen bij maatschappelijke partners, ondernemers, onze inwoners en onze eigen organisatie. Wij ontvingen in 2021 een bedrag van € 1,9 miljoen aan compensatie. Deze middelen ontvingen wij hoofzakelijk via de gemeentefondscirculaires. Daarnaast was er vanuit 2020 nog een bedrag van € 535.000 beschikbaar.

Voor de beleidsterreinen waar wij van het Rijk compensatie voor hebben ontvangen, hebben wij in kaart gebracht welke financiële consequenties wij zien. Daarbij merken wij op dat er mogelijk ook financiële en/of organisatorische gevolgen op andere beleidsterreinen zijn. In onderstaand overzicht hebben wij de ontvangen compensatiegelden opgesomd. We hebben ze gegroepeerd naar het type compensatie: bedoeld om maatschappelijke partners en inwoners te compenseren, om in het sociaal domein zorgaanbieders en inwoners te compenseren en om in onze eigen organisatie gederfde inkomsten of extra kosten te compenseren.

Coronacompensatie: overlopende budgetten naar 2022
Bedragen x € 1.000
Restant 2020 Compensatie Werkelijk effect Verschil
Maatschappelijke partners en inwoners 342 274 353 263
Sociaal domein 89 1.180 949 320
Gemeentelijke organisatie 104 468 401 171
Totaal 535 1.922 1.703 754

Toelichting
Op de geïnventariseerde beleidsterreinen hebben wij zo goed mogelijk ingeschat wat de financiële effecten zijn. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan:

  • de Frisse Start-regeling;
  • tegemoetkomingen van ondernemers in de gemeente met regelingen rondom heffingen, leges en marktgelden
  • incidentele subsidies aan grotere culturele instellingen
  • waarderingssubsidies voor kleinere culturele instellingen en de inzet van een cultuurcoach;
  • compensatie van zorgaanbieders en vervoerders voor inkomstenderving en meerkosten;
  • extra inzet op case-management jeugd en maatschappelijke opvang;
  • kosten van bijzondere bijstand en schuldhulpverlening;
  • extra kosten bij verkiezingen;
  • kosten in verband met automatisering en huisvesting (o.a. faciliteren van thuiswerken en hybride vergadersystemen).

Bij de halfjaarrapportage is een bedrag van € 469.000 verwerkt en bij de decemberwijziging een bedrag van € 735.000. Tot slot is bij de jaarrekening nog een bedrag van € 499.000 verwerkt.

In de voornoemde bedragen zijn ook de middelen voor de regeling Tijdelijk Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) meegenomen. In Programma 2 hebben wij aangeven dat van deze regeling in beperkte mate gebruik is gemaakt. Van de middelen die wij van het Rijk hiervoor hebben ontvangen hebben wij en bedrag van € 409.000 overhouden. De regeling is inmiddels niet meer van kracht. Het betreft een algemeen dekkingsmiddel en daarom stellen voor deze middelen vrij te laten vallen in het resultaat 2021. 

Financiële verwerking
De directe en indirecte effecten van de Corona-pandemie zijn nog niet ten einde. Daarom stellen wij voor het resterende bedrag van € 754.000 mee te nemen naar 2022. Dit bedrag maakt onderdeel uit van het jaarrekeningresultaat.  Om het beschikbaar te houden, stellen wij uw raad voor om van het positieve rekeningresultaat een bedrag van € 754.000 specifiek te bestemmen voor de inzet in 2022. 

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Terug naar navigatie - Ter Inleiding

Wij maken onderscheid tussen algemene en specifieke dekkingsmiddelen. De algemene dekkingsmiddelen onderscheiden zich van andere dekkingsmiddelen doordat zij vrij zijn in te zetten. De besteding van deze inkomsten is niet aan een bepaald programma gebonden. De algemene dekkingsmiddelen vormen de financiële dekking van de programma’s één tot en met zes. De belangrijkste algemene dekkingsmiddelen zijn:
• de algemene uitkering uit het gemeentefonds;
• inkomsten uit belastingen: onroerendezaakbelastingen, toeristenbelasting en forensenbelasting;
• rendement op geldleningen en beleggingen;
• bespaarde rente;
• overige reservemutaties.

De verdeling van onze algemene dekkingsmiddelen, met uitzondering van de reservemutaties, is als volgt:

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN
Bedragen x € 1.000
Bedrag Verhouding
Algemene uitkering gemeentefonds 66.160.698 85%
Gemeentelijke belastingen 10.964.603 14%
Financiering en dividend 901.462 1%
78.026.763 100%

Reserves en voorzieningen

Terug naar navigatie - Toevoegingen
TOEVOEGINGEN AAN RESERVES EN VOORZIENINGEN
Bedragen x € 1.000
Begroting Werkelijk Resultaat
Toevoegingen*
Algemene reserves
Algemene reserve 2.000 2.000
Bestemmingsreserves
Stedelijke vernieuwing
Vastgoed 575 -575
Onderhoud sportcomplex De Swaneburg 76 76
Mobiliteit 150 -150
Regio Specifiek Pakket (RSP) 137 160 -23
Plopsaland
Kapitaallasten Hof van Coevorden
Dutch TechZone
Grondexploitatie 389 -389
Herstructureringsfonds
Innovaties zorg
Accommodaties in de samenleving
Regiodeal
Voorzieningen
Rioleringen 30 -30
Voorziening oud-wethouders 54 -54
Voorziening derde WW-jaar 12 -12
Totaal toevoegingen 2.213 3.446 -1.234
* Verschillenanalyse op de toegevoegde rente is buiten beschouwing gelaten

Bestemmingsreserves 

Vastgoed, verschil € 575.000
Wij hebben meer gestort in deze reserve dan vooraf begroot. In 2021 hebben wij het perceel van de voormalig Mijndert van der Thijnenschool, Dr. Picardtlaan 5 in Coevorden verkocht. De opstal is in 2020 gesloopt.  De verkoopopbrengst na aftrek van resterende sloopkosten en de afwaardering van de boekwaarde is € 240.000. Dit bedrag is in de reserve vastgoed gestort. In afwachting van de afronding van het onderzoek naar de verduurzamingsmogelijkheden van het gemeentelijk kernbezit zijn enkele grootonderhoudsprojecten uitgesteld. De onderuitputting is gestort in de reserve vastgoed. Dit is een bedrag van € 335.000.

Mobiliteit, verschil € 150.000
De daadwerkelijk ontvangen subsidies van Provincie Drenthe voor de Brede Doel Uitkeringen (BDU) hebben wij in de bestemmingsreserve mobiliteit gestort. Het betreft subsidie voor het fietspad Kibbelkoele en een subsidie voor verkeersmaatregelen in Wachtum.

Grondexploitaties, verschil € 389.000 
In 2021 is voor een bedrag van € 114.000 aan snippergroen verkocht. Daarnaast hebben wij op een aantal projecten (tussentijds) winst/verlies genomen voor een bedrag van € 139.000 en een deel van de voorziening grondbedrijf vrij laten vallen voor een bedrag van € 136.000. Voor een verdere toelichting op het grondbedrijf verwijzen wij u naar de paragraaf grondbeleid. 

Voorzieningen

Voorziening riolering, verschil € 30.000
Op basis van de werkelijke kosten voor rioleringswerkzaamheden en de gerealiseerde inkomsten uit de rioolheffing, hebben wij het saldo gestort aan de voorziening riolering. De storting bedraagt € 30.000. In de paragraaf lokale heffingen gaan wij nader in op het exploitatieoverzicht van riolering. 

Voorziening oud-wethouders, verschil € 54.000
Wij hebben in 2021 een eenmalige uitkering ontvangen ter dekking van het pensioen van een oud-wethouder. Dit bedrag hebben wij gestort aan de voorziening oud-wethouders.  


Ontrekkingen

Terug naar navigatie - Ontrekkingen
ONTTREKKINGEN AAN RESERVES EN VOORZIENINGEN
Bedragen x € 1.000
Begroting Werkelijk Resultaat
Onttrekkingen
Algemene reserves
Algemene reserve 2.761 1.385 1.376
Bestemmingsreserves
Stedelijke vernieuwing 291 159 132
Vastgoed 399 110 288
Onderhoud sportcomplex De Swaneburg 112 68 44
Mobiliteit 240 151 89
Regio Specifiek Pakket (RSP) 750 750
Plopsaland 20 20
Kapitaallasten Hof van Coevorden 58 58
Dutch TechZone 47 39 8
Grondexploitatie
Herstructureringsfonds 100 100
Innovaties zorg 214 176 38
Accommodaties in de samenleving 100 81 20
Regiodeal 286 286
Voorzieningen
Rioleringen 18 18
Voorziening oud-wethouders 42 42
Voorziening derde WW-jaar
Totaal onttrekkingen 5.438 2.574 2.864
OVERZICHT ONTTREKKINGEN ALGEMENE RESERVE
Bedragen x € 1.000
Begroot Werkelijk Verschil
Overlopende budgetten vanuit 2019:
- Centrumvisie 130 130
- Omgevingswet ICT 79 79
- Asbestdaken 8 8
- VTH Backoffice 90 90
Dekking ambities Programmabegroting 2019 417 417
Dekking ontwikkelingen Programmabegroting 2020 502 212 290
Dekking ambities Pb 2019-jaarschijf 2021 186 186
Economische visie projectenbudget 73 49 24
E-Depot toevoeging Informatieplan 100 46 54
Vervolg onderzoek locatie De Nieuwe Veste 100 78 22
Onttr. Coronamiddelen 535 535
Klimaatmiddelen, bestem.jaarrek 2019 241 88 153
Programma binnenstad 2e fase 300 160 140
Totaal 2.761 1.385 1.376

Algemene reserve

VTH-backoffice, verschil € 90.000
Wij hadden een onttrekking van € 90.000 begroot voor de invoering van een VTH-pakket. De wijze van invoering hangt af van de ontwikkelingen op provinciaal niveau. Onderzoek heeft plaatsgevonden en het project datamigratie is opgestart om onder andere met RUD en VRD gegevens op één plek onder te brengen. De dekking van deze applicatie is geregeld in het informatiebeleidsplan, dat (deels) via de algemene reserve verloopt.  Wij stellen voor om dit bedrag mee te nemen naar 2022. 

E-Depot toevoeging Informatieplan, verschil € 54.000
Vanuit 2020 hadden wij € 100.000 meegenomen ten behoeve van de implementatie van het E-Depot. In 2021 is € 46.000 besteed. Afronding van het project vindt plaats in 2022. Wij stellen voor om dit bedrag mee te nemen naar 2022. 

Bestemmingsreserves 

Reserve Stedelijke vernieuwing, verschil € 132.000
In het kader van het bouw- en woonrijp maken van de Bogas-gebieden A en D heeft uw raad in het verleden een totaalbedrag van € 665.000 beschikbaar gesteld vanuit de bestemmingsreserve stedelijke vernieuwing. Het resterende bedrag aan het eind van 2020 was € 186.000. Dit overlopende budget hebben wij bij de Halfjaarrapportage begroot om te onttrekken. In 2021 zijn de werkelijke kosten € 112.000 geweest. Dit was onder andere voor archeologie, ontwerp- en onderzoekskosten, onder andere voor de Bentheimerpoort. Het nog resterende bedrag van € 74..000 dient beschikbaar te blijven voor de verdere uitvoering in 2022. De totale kosten zijn ingeschat op € 793.000 conform het raadsvoorstel uit 2018. Naast het bedrag vanuit de reserve stedelijke vernieuwing van € 665.000 was er € 128.000 beschikbaar € 128.000 beschikbaar in de exploitatie van 2018 en 2019. Deze bedragen hebben wij in die jaren bij het Jaarverslag gestort in de bestemmingsreserve Stedelijke vernieuwing. In de Halfjaarrapportage 2022 zullen wij de onttrekking van de nog beschikbare middelen opnemen om in 2022 gebruik te kunnen maken van deze middelen.

Voor het project Gautiersingel was een bedrag van € 105.000 aan gemeentelijke beschikbaar. De werkelijke kosten in 2021 die ten laste van deze gemeentelijke middelen komen bedragen € 47.000 en betreffen kosten voor met name het ontwerp en bestrating. Het resterende bedrag van € 58.000 dient beschikbaar te blijven voor de verdere uitvoering in 2022.

Regio Specifiek Pakket (RSP), verschil € 750.000
Conform de planning van het project hebben wij in de begroting 2021 rekening gehouden met de afronding van het RSP-project. We zijn samen met de Provincie Drenthe nog in gesprek met NS Stations over eventuele grondruiling in combinatie met het vestigen van erfpacht op gebiedsdelen van het stationsgebied aan de zijde van het centrum. Hierdoor heeft definitieve (financiele) afronding vertraging opgelopen. Als ook hierover duidelijkheid is kunnen wij ook de eenmalige afschrijving van € 750.000 verwerken. Dit zijn de kosten voor onderdelen die niet geactiveerd mogen worden, maar gedekt worden uit de reserve RSP. Dit bedrag blijft in de reserve en na afronding in 2022 zal deze eenmalige afschrijving plaatsvinden. 

Herstructureringsfonds, verschil € 100.000
De subsidieregeling voor het herstructureringsfonds is gestart in september 2021. Wij hebben in de Programmabegroting 2021 rekening gehouden met een subsidieverstrekking van circa € 100.000. Er is echter nog geen subsidie verstrekt waardoor een verschil ontstaat van € 100.000. 

Klimaatmiddelen, verschil € 153.000
De van het Rijk ontvangen klimaatmiddelen van in totaal € 241.000 zijn in 2021 voor een bedrag van € 88.000 besteed. Deze bestedingen hebben betrekking op de warmtetransitievisie en inhuur/aanstelling van personeel. Het resterende bedrag van € 153.000 dient beschikbaar te blijven voor verdere besteding in 2022.

Programma Binnenstad 2e fase, verschil € 140.000
Voor de 2e fase van het programma Binnenstad is door uw raad voor 2021 een bedrag van € 300.000 beschikbaar gesteld. De daadwerkelijke kosten voor 2021 bedroegen circa € 160.000. De resterende € 140.000 dient beschikbaar te blijven voor de verdere  uitvoering in 2022.

 

Overige toelichtingen

Vennootschapsbelasting

Terug naar navigatie - Vennootschapsbelasting

Op grond van de 'Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen' moeten gemeenten vennootschapsbelasting betalen over eventuele winsten die met ondernemingsactiviteiten worden gerealiseerd. Deze wet is sinds 2016 van kracht. Evenals voorgaande jaren verwachten wij dat wij voor 2021 geen vennootschapsbelasting hoeven af te dragen. 

Stelpost onvoorzien

Terug naar navigatie - Stelpost onvoorzien

Voor uitgaven die onvoorzienbaar, onuitstelbaar en onvermijdbaar zijn, beschikken wij over een post onvoorzien. Dit bedrag is structureel € 50.000. In 2021 is hier geen beroep op gedaan. Het bedrag op deze stelpost is eind 2021 daarom nog € 50.000 en dit is vrijgevallen in het rekeningresultaat. 

Overhead

Terug naar navigatie - Overhead

In onderstaande tabel geven wij inzicht in de overhead in 2021. Overhead zijn kosten, die niet een directe relatie hebben met onze dienstverlening. Het gaat om kosten van ondersteunende functies in de bedrijfsvoering zoals leidinggevenden, secretariaat, post en archief, facilitaire kosten, huisvesting, ICT, medewerkers personeelszaken, inkoop, juridische zaken en overige personele kosten zoals werving en selectie, opleidingen en Arbo. 

In de tabel sluiten wij aan bij de verplichte indeling conform de taakvelden. Een weergave van de taakvelden is in de bijlage van dit jaarverslag opgenomen. Dit is een andere dwarsdoorsnede dan onze programma- en productenindeling.

OVERZICHT OVERHEAD
(bedragen x € 1.000)
Begroting Rekening Resultaat
na wijzigingen 2021
Ondersteuning organisatie 7.029 6.929 100
Automatiseringskosten 2.311 2.398 -87
Kosten facilitair 711 728 -18
Huisvestingskosten 362 482 -120
Overige personele kosten 781 755 26
Totaal overhead 11.193 11.291 -98

Vanuit deze dwarsdoorsnede van onze begroting laat de ondersteuning van de organisatie een voordeel zien. De kosten voor automatisering, facilitair en huisvesting zijn hoger dan begroot. Het voordeel op de ondersteuning van de organisatie betreft voornamelijk de lagere inzet voor ziektevervanging vanuit het organisatiebrede budget. Binnen het totaal van de bedrijfsvoering wordt dit altijd eerst geprobeerd collegiaal op te vangen en/of van dekking te voorzien. Daarnaast zijn er lagere kosten voor opleidingen, omdat deze ook afgelopen jaar voornamelijk digitaal plaatsvonden.  Al deze budgetten maken onderdeel uit van het product bedrijfsvoering in programma 5. 

De kosten voor automatisering en facilitair vallen tevens onder het product bedrijfsvoering. Door de coronacrisis is het aanbieden van thuiswerkfaciliteiten, zoals beeldschermen, laptops en mobiele telefoons versneld. Hierdoor zijn de kosten voor automatisering aanzienlijk gestegen. De huisvesting maken onderdeel uit van het product Vastgoed in programma 3. Op basis van bovenstaande dwarsdoorsnede laat de huisvesting een nadeel zien. Dit is echter alleen een effect op basis van de technische doorrekening die wij in deze tabel dienen te maken en doet geen afbreuk aan de actualiteit van onze begroting. De huisvestingskosten binnen programma 3 vallen in 2021 binnen de begroting.

Incidentele en structurele baten en lasten

Terug naar navigatie - Incidentele en structurele baten en lasten
OVERZICHT INCIDENTELE BATEN EN LASTEN
Bedragen x € 1.000
2021
Programma Lasten Baten
1. Economie, onderwijs en cultuur 479 368
2. Werk, jeugd en zorg -2.116 576
3. Ruimte en leefomgeving 2.218 950
4. Openbare ruimte 14 194
5. Bestuur en organisatie 342 46
6. Financiering en dekkingsmiddelen -1.095 1.423
Totaal -158 3.556
Saldo 3.713

Structureel saldo

Terug naar navigatie - Structureel saldo
STRUCTUREEL RESULTAAT
(bedragen x € 1.000)
Realisatie
2021
Jaarrekeningresultaat 4.534
Inclusief vrijval Stelpost vrije begrotingsruimte
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo) 3.713
Structureel saldo jaarrekening 821