Uitgaven

4,59%
€ 5.081
x €1.000
4,59% Complete

Inkomsten

1,59%
€ 1.825
x €1.000
1,59% Complete

Saldo

71,82%
€ -3.256
x €1.000

Programma 1 | Economie, onderwijs en cultuur

Uitgaven

4,59%
€ 5.081
x €1.000
4,59% Complete

Inkomsten

1,59%
€ 1.825
x €1.000
1,59% Complete

Saldo

71,82%
€ -3.256
x €1.000

Bestuurlijke samenvatting

Terug naar navigatie - Bestuurlijke samenvatting

Corona 
Ook 2021 stond in het teken van de pandemie. Op meerdere sectoren van onze economie heeft dit een grote impact. Door maatwerkoplossingen proberen we waar mogelijk mee te denken met de uitdagingen waar onze ondernemers tegenaan lopen. Vanaf het begin van de crisis zijn we in contact met de ondernemers geweest en hebben we binnen onze mogelijkheden ondersteuning geboden.  Corona heeft daarnaast effect gehad op het organiseren van allerlei bijeenkomsten. Tal van jaarlijks terugkerende initiatieven die bedrijfsleven, onderwijs en overheid met elkaar in contact brengen waren niet, of in sommige gevallen digitaal, te organiseren.. 
 
Samenwerking 
Op economisch gebied werken we samen in de Regiodeal Zuid- en Oost Drenthe en in de Dutch Tech Zone. Deze samenwerking is van groot belang voor Coevorden. De economie houdt immers niet op bij de gemeentegrens, in regionaal verband kunnen we een aantal opgaven beter oppakken.  
 
Regiodeal 
Dit sluit uit ook aan bij de aanpak zoals het kabinet die voor ogen heeft: er ligt een belangrijke rol voor de regio’s. Vandaar dat het nieuwe kabinet weer een aanzienlijk bedrag beschikbaar heeft gesteld voor voortzetting van ontwikkeling van regionale projecten in Regiodeal-constructies. 
 
Via de Regiodeal Zuid- en Oost Drenthe investeren we in de brede welvaart van de regio. Ook het afgelopen jaar zijn er weer verschillende fiches ontwikkeld. Een aantal projecten is opgestart. Zo zijn we als gemeente Coevorden op economisch gebied nauw betrokken bij het project dat moet leiden tot een aanpak voor toekomstbestendige bedrijventerreinen. Bijna een derde van de werkgelegenheid in Drenthe is te vinden op bedrijventerreinen. Toekomstbestendige bedrijventerreinen dragen bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat en vervullen een belangrijke rol in de energietransitie, circulaire economie en veranderende klimaatomstandigheden. De gemeente Coevorden is penvoerder van dit project.
 
Een ander project waar we penvoerder van zijn is het project Haalbaarheidsonderzoek naar Internationaal MBO. Toekomstige brede welvaart in het grensgebied vraagt dat we nu anticiperen. Het streven is naar een 360-graden economie en arbeidsmarkt. Internationaal beroepsonderwijs draagt hieraan bij, omdat studenten een beter toekomstperspectief krijgen. Zij kunnen ook over de grens een baan vinden. Werkgevers hebben behoefte aan goede vakkrachten en in samenhang daarmee ambitieus onderwijs. Internationaal MBO verbetert kortom het perspectief voor inwoners en bedrijven in de grensregio. De Landkreis Grafschaft Bentheim en de gemeente Coevorden willen hierin een verbindende rol vervullen. 
 
Een derde Regiodealproject waar we intensief bij betrokken zijn is het onderzoek naar een 360-graden arbeidsmarkt. Op dit moment houden arbeidsmarktprojecten vaak op bij de grens. Daarom ontwikkelen we 2 binationale mbo-curricula en toetsen die in de praktijk bij het Nederlandse en Duitse bedrijfsleven. Dit levert excellente binationale, geschoolde vakkrachten op. De blauwdruk binationale curricula gebruiken we vervolgens voor technische, logistieke en andere opleidingen onder andere in het kader van het internationale mbo in Coevorden. 
  
Dutch Tech Zone 
In 2021 is de nieuwe strategische koers voor de Dutch Tech Zone geformuleerd en vastgesteld door de verschillende partners. De drie belangrijke pijlers van deze nieuwe koers zijn: 
- investeren in ondernemen met ambitie, zowel bij koplopers als het MKB-peloton 
- investeren in opleiding en kennis 
- investeren in imago, profilering, positionering en cultuur. 
De aanzet voor een intensivering van de marketingstrategie is in 2021 gemaakt, deze zal dit jaar worden vastgesteld en tot uitvoer komen. De verbindingen tussen ondernemers, onderwijs/kennisinstellingen en overheid worden steeds verder versterkt. Ook hier geldt dat samenwerking loont. Vanuit onze gemeente hebben we specifieke aandacht gevraagd voor het goed aansluiten van het bestaande bedrijfsleven. De kopgroep heeft die aansluiting al, maar we willen het peloton ook nadrukkelijker bij DTZ betrekken.
Een belangrijk doel is dat de regio Dutch TechZone in 2030 (inter-)nationaal bekend als de technische hotspot en excellent vakmanschap. Digitale ontsluiting van kennis en gegevens via het content platform zorgt er voor dat we eenvoudiger de samenwerking kunnen vinden en het kennisniveau excelleert. Actieve deelname aan landelijke overlegstructuren namens Dutch TechZone vergroot de naamsbekendheid. 

Coevorden Onderneemt 
De economische visie kent een dynamische werkagenda. Deze pakken we samen met het bedrijfsleven en de ondernemersverenigingen op, deels op basis van een convenant met Ondernemend Coevorden. In 2021 heeft het Regiodealproject Fablab een stevige basis gevonden. Het Fablab is een inspirerende werkplaats voor jong en oud. Er staan allerlei machines zoals 3d printers, lasersnijders en diverse robots. Verder loopt het project Impact Ondernemen, waar we samen met de gemeente Emmen en diverse marktpartijen en kennisinstellingen een impuls willen geven aan het ondernemen met maatschappelijke impact, zowel sociaal als duurzaam. Verder investeren we in digitale manieren van contact: de lancering van het LinkedIn-kanaal bedrijven@coevorden, het presenteren van beschikbare kavels en panden via de locatiemonitor en het inrichten van een online platform voor en door ondernemers. 
 
Internationale samenwerking 
Een mooi voorbeeld van grensoverschrijdende samenwerking is het hiervoor omschreven onderzoek naar Internationaal MBO waarvoor eind 2021 een intentieovereenkomst door de betrokken partners is getekend. Daarnaast is het afgelopen jaar ook intensief gewerkt aan het lobbytraject voor de spoorverbinding spoorverbinding Coevorden – Nordhorn – Rheine. Nederlandse, Duitse lokale en regionale bestuurders trekken samen op om deze spoorverbinding tot stand te brengen. In de grensregio zijn er diverse initiatieven ontplooid om Duitse en Nederlandse partijen met elkaar in contact te brengen, onder andere op het gebied van toerisme, veiligheid, cultuur en onderwijs. Veel geplande bijeenkomsten konden helaas niet plaatsvinden.  
 
De stedenband met Brest kwam in de loop van het jaar in een nieuw licht te staan vanwege de landelijke politieke ontwikkelingen in Belarus. 
 
Recreatie en Toerisme 
In 2021 is, samen met de sector en stakesholders, gewerkt aan de beleidsnota ‘Visie op Toerisme’. De volgende vier thema’s staan de komende periode centraal: 
- Een vitaal aanbod;  
- Uitstekende fiets- en wandelgemeente; 
- Een levendige gemeente;  
- Optimale toeristische informatievoorziening. 
Verder is de intensivering van samenwerking met beleidsterreinen kunst en cultuur, sport en leefstijl, verkeer, horeca en retail voortgezet. In 2021 ging het onder meer om thema’s als ‘van Gogh in Drenthe’, de film rondom ‘Ellert en Brammert’, gezonde dagrecreatie en een actieve evenementenkalender. In 2021 is de proef gestart met een coördinator van de Hondsrugpromotie. In 2022 zal onderzocht worden hoe de Hondsrug-samenwerking het beste vervolg kan krijgen. Fase 1 van het wandelknooppuntennetwerk is in 2021 afgerond. In de loop van 2022 zal het netwerk in de hele gemeente klaar zijn.  
 
Onderwijs 
In 2021 is de renovatie van obs Burgemeester Wessel Boer van start gegaan. Het hoofdgebouw is inmiddels volgens planning vrijwel gereed. De totale renovatie wordt afgerond voor de zomervakantie van 2022. In Schoonoord is een onderzoek gedaan naar een multifunctioneel centrum. Alle betrokken partijen staan positief tegenover een multifunctioneel centrum. Zij zijn bereid om samen te werken in een haalbaarheidsonderzoek. In december heeft de Raad besloten dat De Nieuwe Veste gevestigd zal worden op de locatie Holwert Midden.

Coevorden Culturele Gemeente van Drenthe 2021-2022
Na een lange voorbereiding konden we in augustus 2021 van start met Coevorden Culturele Gemeente van Drenthe. In de eerste maanden hebben we een goede start kunnen maken met vele culturele activiteiten. We doen dit samen met de culturele instellingen in onze gemeente en met onze inwoners en nodigen uit om mee te doen. In deze periode bereiden we ook nieuw beleid op kunst en cultuur voor.Leeswijzer doelstellingen en activiteiten

Terug naar navigatie - Leeswijzer doelstellingen en activiteiten

De doelstellingen en activiteiten zijn opgenomen zoals deze zijn geformuleerd in de begroting 2021. De status van de verschillende activiteiten wordt weergegeven met behulp van de kleuren van een verkeerslicht: groen, oranje, rood. Waar nodig zijn deze indicatoren voorzien van een tekstuele toelichting.

 

Doelstellingen

Terug naar navigatie - Doelstellingen

Goed onderwijs

Terug naar navigatie - Goed onderwijs

"Doel van het voorschoolse- en onderwijsachterstandenbeleid is dat alle kinderen de kans krijgen zich te ontwikkelen op een zodanige manier dat zij hun schoolloopbaan kunnen afsluiten met een startkwalificatie en zij kunnen deelnemen aan de samenleving. Daarom zetten wij in op beleidsontwikkeling en implementatie nieuwe wetgeving Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) (2020). Door het wijzigen van de wetgeving in 2020 krijgen wij meer middelen tot onze beschikking."

Activiteiten

Toegankelijk en bereikbaar onderwijs

Terug naar navigatie - Toegankelijk en bereikbaar onderwijs

"Wij willen aan alle kinderen toegankelijk en bereikbaar onderwijs kunnen bieden door het in stand houden van kwalitatief goede onderwijsvoorzieningen in onze gemeente, dan wel in samenwerking met andere gemeenten."

Activiteiten

Dutch TechZone: de industriële hotspot van Nederland

Terug naar navigatie - Dutch TechZone: de industriële hotspot van Nederland

"Wij verwachten veel van Dutch TechZone (DTZ); het belangrijke regionale samenwerkingsproject tussen onze gemeente en de gemeenten Emmen, Hardenberg en Hoogeveen, de provincie Drenthe en het rijk. Al sinds 2017 werken wij in dit samenwerkingsverband nauw samen met ondernemers en onderwijsinstellingen om onze regio te profileren als een regio die staat voor economische vitaliteit en excellent vakmanschap in met name de maakindustrie. Na de evaluatie in 2020 zal in 2021 het besluit tot verlenging DTZ moeten worden genomen. De doelstelling is om in 2030 dé industriële hotspot van Nederland te zijn. Dit realiseren wij dit door een krachtige samenwerking tussen bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden."

Activiteiten

Versterken economische structuur

Terug naar navigatie - Versterken economische structuur

"Wij voorzien in de behoefte van de ondernemers. Wij scheppen ruimte voor ondernemerschap en dragen bij aan een omgeving waar het prettig ondernemen en werken is. Wij werken op structurele wijze samen met bedrijven en onderwijs om de lokale sociaal economische structuur te versterken. Wij versterken de band met onze agrariërs. Wij onderzoeken hoe wij innovatieve of startende ondernemers zo goed mogelijk de ruimte kunnen geven. Ook ondersteunen en stimuleren wij bedrijven in het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wij zetten in op kennis, inspiratie en innovatie en leggen de hiervoor nodige regionale en internationale verbanden."

Activiteiten

Het natuurschoon en de cultuurhistorische waarden benutten voor de recreatieve en toeristische sector

Terug naar navigatie - Het natuurschoon en de cultuurhistorische waarden benutten voor de recreatieve en toeristische sector

"Wij laten ontwikkelingen in de binnenstad van Coevorden bijdragen aan een betere verbinding tussen stad en buitengebied. Voor de  versterking van de toeristische- recreatieve sector is van belang om te blijven investeren in een goede toeristisch-recreatieve infrastructuur (wandelen en fietsen), maar ook een kwaliteitsimpuls van de verblijfsrecreatie/vakantieparken is noodzakelijk. Samen met ondernemers, andere partijen en andere gemeenten gaan wij de kansen en mogelijkheden verkennen."

Activiteiten

Een bloeiend cultureel leven

Terug naar navigatie - Een bloeiend cultureel leven

"In het bestuursakkoord is een heldere ambitie voor kunst en cultuur geformuleerd. Wij investeren in een bloeiend cultureel leven met een sterke culturele infrastructuur die het aantrekkelijk(er) maakt om in onze gemeente te wonen, te werken en te verblijven. Met als ultiem moment de viering van 350 jaar Ontzet van Coevorden als Culturele gemeente van Drenthe in 2022. Halverwege 2019 is dit als speerpunt voor kunst en cultuur gemarkeerd. Wij zijn er van overtuigd dat het samen met de sector en samenleving toewerken naar het zijn van Culturele gemeente van Drenthe een impuls geeft aan onze ambitie."

Activiteiten

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting na wijzigingen 2021 Werkelijk 2021 Resultaat
Kunst en cultuur -1.516 -1.327 -189
Onderwijs -460 -452 -9
Leerlingenvervoer -710 -713 2
Recreatie en toerisme -659 -472 -188
Economische structuurversterking -442 -293 -149

Toelichting op de belangrijkste verschillen

Terug naar navigatie - Toelichting op de belangrijkste verschillen

Kunst en cultuur, incidenteel voordeel  € 189.000
Het voordeel op dit product kan als volgt worden verklaard:
- Circa € 85.000 betreft Corona middelen met betrekking tot kunst en cultuur die niet zijn uitgegeven in 2021. Deze nemen wij als overlopend budget mee naar 2022;
-  Voor de ambitie culturele gemeente was er in 2021 een bedrag van € 271.000 beschikbaar.  De werkelijke uitgaven zijn € 207.000. Het niet bestede bedrag van € 64.000 nemen wij mee naar 2022 als overlopend budget;
- Voor de ambitie 75 jaar vrijheid was er in 2021 een bedrag van € 73.000 beschikbaar. De werkelijke uitgaven zijn € 35.000 geweest in 2021. Het resterende bedrag van € 39.000 kan vrijvallen ten gunste van het resultaat over 2021.

Recreatie en toerisme, incidenteel voordeel € 188.000
Voor de ambitie Vitale vakantieparken was in 2021 een bedrag van € 259.000 beschikbaar. De werkelijke uitgaven in 2021 zijn € 158.000. Het niet bestede bedrag van € 101.000 nemen wij als overlopend budget mee naar 2022. Daarnaast zijn er ten gevolge van Corona fors minder subsidies verstrekt in 2021. De evenementen havendagen en Zuidenveld tentoonstelling zijn niet doorgegaan, en de fietsvierdaagse heeft een lagere subsidie ontvangen door het wegvallen van een flink aantal festiviteiten. Dit levert een incidenteel voordeel van circa € 27.000 op. Het evenementen aanjaagfonds had een budget begroot van € 50.000. Aangezien er vrijwel geen gebruik kon worden van het aanjaagfonds is het grootste deel hiervan, circa € 43.000, niet besteed. De overige voordelen zijn kleinere meevallers waarvan de daadwerkelijke kosten lager uitvielen dan begroot.

Economische structuurversterking, incidenteel voordeel € 149.000
Dit incidentele voordeel wordt voor € 130.000 veroorzaakt door de onttrekking uit de algemene reserve van het overlopend budget uit 2020 in het kader van de Centrumvisie/Binnenstad. Deze onttrekking is begroot in programma 6. De werkelijke onttrekking is opgenomen in Programma 1. Hierdoor is er in programma 1 sprake van een voordeel met daar tegenover een nadeel in programma 6. Per saldo is dit budgettair neutraal.