Sitemap

 1. Blz. 1 Programmabegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027
  1. Blz. 2 Programma’s
   1. Blz. 3 Leeswijzer
    1. Blz. 4 Leeswijzer
   2. Blz. 5 Bestuurlijke hoofdlijnen
    1. Blz. 6 Beleid
    2. Blz. 7 Inleiding
    3. Blz. 8 Ontwikkelingen
    4. Blz. 9 Bestuurlijke dilemma's
    5. Blz. 10 En dit doen we ook!
    6. Blz. 11 Tot slot
   3. Blz. 12 Nieuw beleid en Ontwikkelingen
    1. Blz. 13 Inleiding
     1. Blz. 14 Inleiding
    2. Blz. 15 Nieuw beleid en ontwikkelingen
     1. Blz. 16 Ambities
    3. Blz. 17 Dekking
     1. Blz. 18 Dekking
    4. Blz. 19 Overige ontwikkelingen
     1. Blz. 20 Overige ontwikkelingen
   4. Blz. 21 Programma 1 | Bouwen voor de samenleving
    1. Blz. 22 Omschrijving van het programma
    2. Blz. 23 Beleidskaders
    3. Blz. 24 Wat willen wij bereiken?
     1. Blz. 25 Doelstellingen Bouwen voor de samenleving
     2. Blz. 26 Doelstellingen Wonen
      1. Blz. 27 Aanjagen en faciliteren gebiedsontwikkeling
      2. Blz. 28 Kennisdeling en begeleiding particuliere wooninitiatieven
      3. Blz. 29 Planvorming en woningbouw Ossehaar Fase C, Coevorden
      4. Blz. 30 Planvorming en woningbouw zoeklocatie in Sleen
      5. Blz. 31 Planvorming en woningbouw Molenakkers II, Dalen
      6. Blz. 32 Faciliteren woningbouw Holwert-Zuid Coevorden
      7. Blz. 33 Faciliteren woningbouw De Klencke, Oosterhesselen
      8. Blz. 34 Faciliteren woningbouw voorm. Aardappelmeelfabriek, Gramsbergerstraat te Coevorden
      9. Blz. 35 Herontwikkeling wonen, onderdeel van integraal project Schoonoord
      10. Blz. 36 Flexwonen: pilots
      11. Blz. 37 Naoorlogse wijken en buurten: Uitvoering
      12. Blz. 38 Ontwikkelen nieuwe locatie voor uitbreiding woonwagencapaciteit
      13. Blz. 39 Regionale Woondeal
      14. Blz. 40 Woonzorgvisie voor Coevorden
      15. Blz. 41 Woningmarkt en- bouw positief beïnvloeden
      16. Blz. 42 Volkshuisvestingsfonds
     3. Blz. 43 Doelstellingen Vergunningen, toezicht en handhaving
      1. Blz. 44 Informatiegedreven (bij)sturing en pre-mediation voor een professionele dienstverlening
      2. Blz. 45 Informatiegedreven (bij)sturing voor het verkorten van doorlooptijden
     4. Blz. 46 Doelstellingen Vitale vakantieparken
      1. Blz. 47 Beter wonen: Uitvoering pilots flexwonen
      2. Blz. 48 Heroverweging uitvoeringsplan
     5. Blz. 49 Doelstellingen Werken
      1. Blz. 50 Besluitvorming nieuwe terreinen + toekomstbeeld bestaande
      2. Blz. 51 Herijking internationaal beleid
      3. Blz. 52 Regiodeal 1.0
      4. Blz. 53 Sluiten nieuwe Regiodeal 2.0
     6. Blz. 54 Doelstellingen Programma Binnenstad
      1. Blz. 55 (Her)ontwikkeling gebied Aleida Kramer ziekenhuis
      2. Blz. 56 Realisatie Markt, Haven en Citadelpunt
     7. Blz. 57 Doelstellingen Infrastructuur
      1. Blz. 58 Onderzoek tracé en financiering Zuidelijke Rondweg
      2. Blz. 59 Samenhang in Meerjarenonderhoudsplan aanbrengen
     8. Blz. 60 Doelstellingen Fysieke leefomgeving/omgevingswet
      1. Blz. 61 Omgevingsvisie, verordeningen en bestaande regels vertalen naar een integraal en gemeentebreed Omgevingsplan
      2. Blz. 62 Omgevingsvergunningen binnen 72 uur, principeverzoeken binnen 4 weken
    4. Blz. 63 Beleidsindicatoren "Waar staat je gemeente?"
    5. Blz. 64 Wat mag het kosten?
   5. Blz. 65 Programma 2 | Duurzaamheid
    1. Blz. 66 Omschrijving van het programma
    2. Blz. 67 Beleidskaders
    3. Blz. 68 Wat willen wij bereiken?
     1. Blz. 69 Doelstellingen Duurzaamheid
      1. Blz. 70 Bewustwordingsstrategie duurzaamheid
      2. Blz. 71 15% vermindering van eigen restafval
      3. Blz. 72 Circulaire ambassadeurs benoemen
      4. Blz. 73 Duurzame inkoopprestatie doelstelling
      5. Blz. 74 Groene leefomgeving
      6. Blz. 75 Duurzaamheidsvisie het coalitieakkoord en Global Goals
      7. Blz. 76 Pilot eigen werk gemeente circulairiteit
      8. Blz. 77 Regionale Adaptatie Strategie
      9. Blz. 78 Regionale doelen van hernieuwbare energie realiseren
      10. Blz. 79 Voorlichting op duurzaam primair en voortgezet onderwijs
     2. Blz. 80 Doelstellingen Afval
      1. Blz. 81 Invoering nieuw oud papierinzamelingssysteem
      2. Blz. 82 Uitvoeren nieuw afvalbeleid
     3. Blz. 83 Doelstellingen Toekomstbestendig beheer openbare ruimte
      1. Blz. 84 Locatie Gemeentewerf en Millieustraat
    4. Blz. 85 Beleidsindicatoren "Waar staat je gemeente?"
    5. Blz. 86 Wat mag het kosten?
   6. Blz. 87 Programma 3 | Samen
    1. Blz. 88 Omschrijving van het programma
    2. Blz. 89 Beleidskaders
    3. Blz. 90 Wat willen wij bereiken?
     1. Blz. 91 Doelstellingen Vangnet / Normalisering
      1. Blz. 92 Extra preventie voorlichting en educatie over middelengebruik
      2. Blz. 93 Aanbesteden Huishoudelijke Hulp en Schoonmaakondersteuning
      3. Blz. 94 Draagvlak voor positieve gezondheid door informatie, advies en inspiratie
      4. Blz. 95 Domeinoverstijgende samenwerking
      5. Blz. 96 Monitoren, evalueren en bijsturen om binnen bestaande budgetten te blijven
      6. Blz. 97 Vluchtelingenopvang
     2. Blz. 98 Doelstellingen Bestaanszekerheid
      1. Blz. 99 Pakket schuldhulpverlening
      2. Blz. 100 Project energiearmoede
      3. Blz. 101 Programma Kansrijk Opgroeien
      4. Blz. 102 Basisvaardigheden
      5. Blz. 103 Toekomstbestendige governance structuur in de samenwerking EMCO-groep en Menso
      6. Blz. 104 Gemeentelijke visie op de dienstverlening aan inwoners met verminderd arbeidsvermogen
     3. Blz. 105 Doelstellingen Verenigingsleven
      1. Blz. 106 Opstellen sportnota
     4. Blz. 107 Doelstellingen Veiligheid en leefbaarheid
      1. Blz. 108 Zorg en Veiligheid, Veilig leven en ondernemen, digitale veiligheid, polarisatie en maatschappelijke ontwrichting
      2. Blz. 109 uitvoeringsplan Ondermijning
      3. Blz. 110 Uitvoeringsplan aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling
      4. Blz. 111 Kwaliteitsverbetering o.a. basis op orde o.a. APV, BIBOB
     5. Blz. 112 Doelstellingen Kunst en cultuur
      1. Blz. 113 Onderzoeken Stedelijk Museum Coevorden, Cultuurpodium Coevorden en Synagoge Coevorden
     6. Blz. 114 Doelstellingen Jeugd en onderwijs
      1. Blz. 115 Kansrijke Start
      2. Blz. 116 Preventiemenu Kansrijke Start
      3. Blz. 117 Nationaal Programma Onderwijs
      4. Blz. 118 Ontwikkelagenda jeugdonderwijs, met aandacht voor "van leerplicht naar leerrecht"
      5. Blz. 119 Samenwerking voorveld versterken
      6. Blz. 120 Start bouw De Nieuwe Veste
      7. Blz. 121 Onderwijsachterstandenbeleid
      8. Blz. 122 Goede onderwijshuisvesting
      9. Blz. 123 Integraal Huisvestingsplan ( IHP )
    4. Blz. 124 Beleidsindicatoren "Waar staat je gemeente?"
    5. Blz. 125 Wat mag het kosten?
   7. Blz. 126 Programma 4 | Eigenheid dorpen en wijken
    1. Blz. 127 Omschrijving van het programma
    2. Blz. 128 Beleidskaders
    3. Blz. 129 Wat willen wij bereiken?
     1. Blz. 130 Doelstellingen Gebiedsgericht werken
      1. Blz. 131 Opstellen lange termijnplan maatschappelijke accommodaties
    4. Blz. 132 Beleidsindicatoren "Waar staat je gemeente?"
    5. Blz. 133 Wat mag het kosten?
   8. Blz. 134 Programma 5 | Fundering voor de toekomst
    1. Blz. 135 Omschrijving van het programma
    2. Blz. 136 Beleidskaders
    3. Blz. 137 Wat willen wij bereiken?
     1. Blz. 138 Doelstellingen Financieel gezond
      1. Blz. 139 Rechtmatigheidverantwoording door College
     2. Blz. 140 Doelstellingen Toekomstbestendige organisatie
      1. Blz. 141 Processen en Data
      2. Blz. 142 Instrumentarium, systemen, houding en gedrag aan sluiten op dienstverlening
     3. Blz. 143 Doelstellingen De raad in zijn kracht
    4. Blz. 144 Beleidsindicatoren "Waar staat je gemeente?"
    5. Blz. 145 Wat mag het kosten?
   9. Blz. 146 Programma 6 | Financiën en dekkingsmiddelen
    1. Blz. 147 Beleidskaders
    2. Blz. 148 Beleidsindicatoren "Waar staat je gemeente?"
    3. Blz. 149 Wat mag het kosten?
   10. Blz. 150 Financiële begroting
    1. Blz. 151 Financiële hoofdlijnen
    2. Blz. 152 Samenvatting financieel meerjarenperspectief 2024-2027
     1. Blz. 153 Samenvatting financieel meerjarenperspectief 2021 - 2024
    3. Blz. 154 Uitgangspunten van deze begroting
     1. Blz. 155 Op welke uitgangspunten hebben wij onze begroting gebaseerd?
    4. Blz. 156 Ontwikkeling inkomsten
     1. Blz. 157 Gemeentefonds, belastingen en leges
     2. Blz. 158 De septembercirculaire
     3. Blz. 159 Belastingen en leges
    5. Blz. 160 Ontwikkelingen uitgaven
     1. Blz. 161 Welke uitgaven lichten we toe?
     2. Blz. 162 Lonen en prijzen
     3. Blz. 163 Meerjaren Investerings Programma (MIP)
     4. Blz. 164 Verbonden partijen
     5. Blz. 165 Autonome ontwikkelingen
    6. Blz. 166 Structureel evenwicht en vrije begrotingsruimte
     1. Blz. 167 Vrije begrotingsruimte
     2. Blz. 168 Structureel en reëel begrotingsevenwicht
    7. Blz. 169 Ontwikkeling reserves
     1. Blz. 170 Algemene reserve
     2. Blz. 171 Incidentele en structurele mutaties in de reserves en voorzieningen
    8. Blz. 172 Overhead
     1. Blz. 173 Welke overhead hebben wij begroot?
    9. Blz. 174 Toelichting incidentele baten en lasten
     1. Blz. 175 Wij hebben onderstaande incidentele baten en lasten begroot.
    10. Blz. 176 Recapitulatie van de programma's
     1. Blz. 177 Samenvatting van al onze inkomsten en uitgaven: de recapitulatie
    11. Blz. 178 Geprognosticeerde balans
     1. Blz. 179 Verwachting van de meerjarige ontwikkeling van onze balans
   11. Blz. 180 Bijlagen
    1. Blz. 181 1. Overzicht investeringen 2024-2027
     1. Blz. 182 Geplande investeringen
    2. Blz. 183 2. Overzicht lopende investeringen 2023
     1. Blz. 184 Stand van zaken lopende investeringen
    3. Blz. 185 3. Reserves en voorzieningen
     1. Blz. 186 Overzicht reserves en voorzieningen 2024
     2. Blz. 187 Overzicht reserves en voorzieningen 2025-2027
    4. Blz. 188 4. Taakvelden conform BBV
     1. Blz. 189 Overzicht taakvelden baten 2024-2027
     2. Blz. 190 Overzicht taakvelden lasten 2024-2027
    5. Blz. 191 5. Incidentele baten en lasten
     1. Blz. 192 Overzicht incidentele baten en lasten
    6. Blz. 193 6. Begrotingssubsidies
     1. Blz. 194 Begrotingssubsidies volgens art. 4.23 lid 3 c (Awb)
    7. Blz. 195 7. Verbonden partijen
     1. Blz. 196 Kaderstellende informatie verbonden partijen
  2. Blz. 197 Paragrafen
   1. Blz. 198 Lokale heffingen
    1. Blz. 199 Inleiding
    2. Blz. 200 Beleid
    3. Blz. 201 Belastingopbrengsten en tarieven
    4. Blz. 202 Toelichtingen
   2. Blz. 203 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
    1. Blz. 204 Beleid
    2. Blz. 205 Risicoprofiel
    3. Blz. 206 Incidentele risico's
    4. Blz. 207 Europark
    5. Blz. 208 Grondexploitaties
    6. Blz. 209 Tabel incidentele risico's
    7. Blz. 210 Structurele risico's
    8. Blz. 211 Sociaal domein
    9. Blz. 212 EMCO-groep
    10. Blz. 213 Omgevingswet
    11. Blz. 214 Tabel structurele risico's
    12. Blz. 215 Overige ontwikkelingen met een mogelijk financieel risico
    13. Blz. 216 Weerstandscapaciteit
    14. Blz. 217 Ratio weerstandsvermogen
    15. Blz. 218 Financiële kengetallen
   3. Blz. 219 Onderhoud kapitaalgoederen
    1. Blz. 220 Inleiding
    2. Blz. 221 Gebouwen
    3. Blz. 222 Groen
    4. Blz. 223 Openbare verlichting
    5. Blz. 224 Oeververbindingen
    6. Blz. 225 Riolering
    7. Blz. 226 Wegen
   4. Blz. 227 Financiering
    1. Blz. 228 Inleiding
    2. Blz. 229 Saldobeheer en intern liquiditeitsbeheer
    3. Blz. 230 Financieringsrisico's en rentebeheer
    4. Blz. 231 Verwachte ontwikkelingen
    5. Blz. 232 Schatkistbankieren
    6. Blz. 233 EMU-saldo
   5. Blz. 234 Bedrijfsvoering
    1. Blz. 235 Inleiding
    2. Blz. 236 ICT/ Informatiemanagement
    3. Blz. 237 Informatieveiligheid
    4. Blz. 238 Van data naar informatie
    5. Blz. 239 Gegevensbescherming
    6. Blz. 240 Onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid
    7. Blz. 241 Rechtmatigheidsverantwoording door College
    8. Blz. 242 Ontwikkelingen personeelsbeleid
    9. Blz. 243 Personeelsbegroting
   6. Blz. 244 Openbaarheidsparagraaf
    1. Blz. 245 Wet open overheid (Woo)
    2. Blz. 246 Actieve openbaarmaking
    3. Blz. 247 Passieve openbaarmaking
   7. Blz. 248 Verbonden Partijen
    1. Blz. 249 Inleiding
    2. Blz. 250 Tabel verbonden partijen
   8. Blz. 251 Grondbeleid
    1. Blz. 252 Inleiding
    2. Blz. 253 Beleid
    3. Blz. 254 Prognoses
    4. Blz. 255 Toelichting op projecten
    5. Blz. 256 Reserve en risico's
  3. Activiteiten
  4. Zoeken
  5. Publicatie bijlagen
  6. Contact
  7. PrivacyStatement
  8. Sitemap