Grondbeleid

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

De gemeente Coevorden heeft binnen de kaders van wet- en regelgeving de vastgestelde ruimtelijke visie willen realiseren door middel van een faciliterend grondbeleid. Een vorm van grondbeleid waarbij de gemeente de grond niet zelf verwerft, maar de ontwikkeling aan de eigenaren zelf overlaat binnen door de gemeente te stellen kaders.

De gemeente heeft zelf een beperkt aantal grondposities bedoeld voor uitbreidingsplannen. Met uitzondering van één bouwkavel in het plan Sleen – Jongbloed, zijn alle kavels verkocht en waar mogelijk worden de (deel)plannen afgerond en woonrijp gemaakt. Dat betekent dat de bestrating, lantaarnpalen en groenstructuur zijn definitieve invulling krijgt. Die plannen zijn of worden in de komende begrotingsperiode ook financieel afgerond. Het financiële risico van het gemeentelijk grondbedrijf is sterk gedaald. Het huidige risico is aanvaardbaar.

In december 2021 is de nieuwe Woonvisie vastgesteld. Uit de onderzoeken die voor deze Woonvisie zijn gedaan blijkt een behoefte aan nieuwe woningen voor Coevorden, zowel voor de stad als omliggende dorpen. De woningbehoefte zit in het bijzonder in het lagere segment van koop- en huurwoningen. Daarom is er voor gekozen Ossehaar fase C als één van de woningbouwlocaties als eerste opnieuw te ontwikkelen.

Beleid

Terug naar navigatie - Beleid

Het grondbeleid bepaalt de manier waarop de gemeente en andere spelers omgaan met grond, waarop ontwikkeld wordt (van bestemming verandert). Zoals vastgesteld in de Nota Grondbeleid 2014 heeft de gemeente Coevorden tot op heden ervoor gekozen om risicomijdend te handelen en had een voorkeur voor een faciliterende rol.

Inmiddels zijn we 9 jaar verder en is er reden om het beleid te actualiseren c.q. te herzien. Er zijn namelijk wijzigingen in wet- en regelgeving en in jurisprudentie opgetreden en er is sprake van enkele trends op het vlak van grondbeleid.
Daarom zal de Nota Grondbeleid worden herzien en stelt de gemeenteraad de kaders hernieuwd vast waarbinnen het college van burgemeester en wethouders het grondbeleid uitvoert. Naar verwachting bieden wij dit in kwartaal 1 van 2024 aan de raad aan.

Dit zal de basis zijn voor een transparante en eenduidige werkwijze bij de uitvoering van het grondbeleid door de gemeente Coevorden. 

Prognoses

Terug naar navigatie - Prognoses

Per 31/12/2022 hebben wij een boekwaarde van circa € 9,8 miljoen aan gronden in exploitatie. Het verwachtte resultaat (de toekomstige kasstromen minus de boekwaarde) schatten wij in op circa € 1,8 miljoen. Voor de gronden in exploitatie zijn hieronder de verwachte resultaten per project weergegeven. De resultaten worden weergegeven in de netto-contante waarde. Hiermee wordt het verwachte resultaat weergegeven per 31/12/2022. Bij de bepaling van de netto-contante waarde is een aantal variabelen meegenomen:

gerealiseerde kosten en opbrengsten in de boekwaarden;
rente;
verwachte kosten;
verwachte opbrengsten.
In overleg met de projectleiders van deze projecten zijn bij de actuele waardebepaling de volgende criteria meegewogen:

1. Gerealiseerde kosten en opbrengsten in de boekwaarden
De gerealiseerde kosten en opbrengsten van een project zijn beoordeeld door de projectleider en na goedkeuring op basis van een uniforme codering in de projectadministratie geboekt.

2. Rente
De disconteringsvoet om de kasstromen contant te maken wordt door de BBV voorgeschreven en is 2%.

3. Verwachte kosten
De geplande kosten worden vergeleken met de werkelijke bedragen en zijn geactualiseerd;
De hoogte van de kosten in de toekomst is gebaseerd op het huidige niveau vermeerderd met inflatie;
De inflatie voor de verwachte kostenstijging is gebaseerd op extrapolatie van het langetermijngemiddelde van de inflatie.

4. Verwachte opbrengsten
De verkoop van bouwkavels gebeurt tegen marktconforme prijzen;
De hoogte van de grondprijzen wordt jaarlijks bepaald op basis van vastgestelde methoden; deze methoden zijn per categorie vastgelegd in de Nota Grondprijzen;
De hoogte van de opbrengsten in de toekomst is gebaseerd op het huidige niveau en is vermeerderd met inflatie;
De inflatie voor de verwachte opbrengstenstijging is gebaseerd op extrapolatie van het lange-termijngemiddelde van de inflatie.

Prognose
Jaarlijks worden de grondexploitaties geactualiseerd. Gedurende het jaar worden de grondexploitaties kritisch gevolgd en binnen de P&C cyclus eventueel gewijzigd. Deze begroting is gebaseerd op dezelfde uitgangspunten.

Verwacht resultaat
Onderstaand treft u een overzicht aan van de verwachte resultaten van de bestemmingsplannen die in exploitatie zijn gebracht. Voor de waardering van het resultaat hanteren wij de netto contante waarde met als peildatum 31 december 2022.

OVERZICHT GRONDEXPLOITATIES
bedragen * €1.000
Realisatie tm boekjaar Netto Contante Waarde
2022 (inclusief rente) per 31-12-2022
Projectsoort Doorlooptijd
Woningbouw Aalden Aelderhooghe tm 2024 -110 6
Dalen Molenakkers II tm 2028 1.003 0
Sleen Jongbloed tm 2025 255 256
Coevorden Ossehaar tm 2023 50 0
1.198 262
Bedrijventerreinen Coevorden Europark tm 2025 3.099 1
Coevorden Leeuwerikenveld II tm 2028 6.448 1
Coevorden ROC tm 2023 -915 1.516
8.632 1.518
Totaal 9.830 1.780

Toelichting op projecten

Terug naar navigatie - Toelichting op projecten

De Gemeente Coevorden heeft nog een beperkt aanbod in woningbouw- en bedrijfskavels.

Hieronder een toelichting op de projecten.

Woningbouwlocaties
Met uitzondering van één woningbouwkavel in woningbouwplan Sleen, Jongbloed zijn in de overige plannen de kavels allemaal verkocht en waar mogelijk worden deze (deel)plannen afgerond en woonrijp gemaakt. 

Voor Ossehaar fase C komt een nieuwe invulling van het woongebied. De bedoeling is dat het een moderne groene wijk wordt met een gevarieerd woonaanbod en waar aandacht is voor duurzaamheid en klimaat adaptie.  Er zullen 100 woningen worden gerealiseerd. Daarvoor dient eerst  het bestemmingsplan te worden gewijzigd. Zodra deze onherroepelijk  is kan de ontwikkeling verder worden opgepakt.

Tevens worden de mogelijkheden op dit moment onderzocht om de uitbreidingslocatie Molenakkers II alsnog te ontwikkelen. Archeologie is daarbij één van de belangrijkste aandachtspunten. 

Om op de locatie van de manege in Sleen woningbouw mogelijk te maken zijn we in gesprek met de huurder.


Bedrijvenlocaties
De uitgifte van bedrijfsgronden is de afgelopen jaren in onze gemeente veel sneller verlopen dan voorspeld. Hierdoor is het aantal beschikbare percelen op de bedrijventerreinen in onze gemeente schaars geworden. Op dit moment is er nog slechts 1 kavel van ca. 3.000m² beschikbaar. In de programmeringsafspraken van de Provincie Drenthe voor de bedrijventerreinen in Zuidoost-Drenthe is vastgelegd hoe de ruimtevraag voor de gemeenten in Zuidoost-Drenthe zich in de komende jaren zal ontwikkelen. Dit geldt voor het voldoen aan lokale en regionale behoefte aan terrein, maar ook voor het vraagstuk van de grote ruimtevragers. Op basis van deze afspraken zal in 2024 ambtelijk en bestuurlijk worden afgestemd waar in Zuidoost-Drenthe nieuwe bedrijventerreinen zullen worden ingericht. Los van deze regionale afstemming, ligt er ook een relatie met de stikstofproblematiek en de congestie op het stroomnet. Deze beide factoren spelen een wezenlijke rol in het realiseren van nieuwe terreinen.

Reserve en risico's

Terug naar navigatie - Reserve en risico's

Risicobeheersing
Op dit moment is er genoeg grond in bezit van de gemeente, woningcorporaties of van projectontwikkelaars om de groei-ambitie genoemd in de woonvisie te realiseren. Grootschalige grondverwerving is op dit moment niet nodig. We sluiten een actieve grondpolitiek echter niet uit als ontwikkelingen hier om vragen.

 Met betrekking tot onze projecten lopen wij de volgende risico’s:

- het risico dat de grond niet aan de wensen van de gebruiker voldoet (wonen, recreëren, industrie, werken);
- de geplande verkoopprijzen gaan niet haalbaar zijn;
- de tijdsplanning gaat niet haalbaar zijn;
- het tijdstip van aankoop gaat afwijken ten opzichte van de planontwikkeling;
- de kwaliteit van de gerealiseerde gronden/het openbaar gebied gaat onvoldoende zijn;
- plancapaciteit gaat niet aansluiten bij de vraag (woonvisie).

De belangrijkste instrumenten die wij inzetten om deze risico’s tot een aanvaardbaar niveau terug te dringen zijn:

Exploitatieopzet
Wij maken gebruik van een in de tijd uitgezette schatting van opbrengsten en kosten per project op basis van te realiseren producten. Door het benoemen van criteria voor de grondexploitaties is het mogelijk om door middel van scenarioanalyse voortdurend de effecten te meten van externe ontwikkelingen en risico’s.

Planning & control
Een doorlopende analyse van projectkansen en -risico’s is nodig om aanpassingen in planning, kwaliteit en kosten tijdig te kunnen maken. Een periodieke financiële analyse van gerealiseerde en verwachte kosten en opbrengsten om tijdig bij te kunnen sturen is hier onderdeel van.

Omgevingsanalyse
Wij maken onder andere gebruik van onderzoeken omtrent ruimtelijke haalbaarheid, bevolkingsgroei en -samenstelling, woningbehoefte en marktprijzen om onze uitgangspunten in de exploitatieopzetten te onderbouwen. Om de risico’s van de grondexploitaties in beeld te brengen hanteren wij een methode waarop verschillende onderdelen beoordeeld worden op hun risicoprofiel. Dat geeft het volgende beeld per ultimo 2022:

1. Marktrisico
Dit risico wordt bepaald door voor alle in exploitatie genomen plannen een negatief scenario te bepalen. Hierin worden factoren als verkooptempo en prijsniveau veranderd en worden de gevolgen ervan, indien deze leiden tot een negatief resultaat, als risico opgenomen. Dit is bepaald door voor alle plannen door te rekenen wat het betekent als alle verkopen drie jaar worden uitgesteld. Dit komt neer op een risico van in totaal € 870.000.

2. Indicatoren uit de grondexploitaties
Door het veranderen van rente en inflatie in onze grondexploitatiemodellen kan het resultaat veranderen. Het verhogen van de rente en de inflatie en het verlagen van de prijsstijgingen van de opbrengsten leiden samen tot een lager resultaat. Dit komt neer op een risico van € 194.000.

3. Projectspecifieke risico’s
Naast de marktrisico’s en de risico’s van verandering van rente en inflatie kunnen zich in projecten risico’s voordoen die specifiek betrekking hebben op het project. Deze worden op de volgende manier bepaald. Eerst wordt de mogelijke schade per project bepaald. Deze wordt bepaald door de volgende formule:

Schade = (kans op een onverwachte gebeurtenis met schade) x schadebedrag

De risico’s die kunnen ontstaan, hangen samen met de demografische ontwikkelingen in onze gemeente. Deze kunnen voor meerdere projecten aanzienlijke gevolgen hebben. Zowel in volume als in soort woningen die mogelijk niet gebouwd gaan worden. Hierdoor wordt ook de onderliggende grond niet verkocht. Daarnaast bestaat het risico dat de gronden op werklocaties niet matchen met de vraag vanuit de markt waardoor wij terreinen niet meer kunnen verkopen. De risico’s in woningbouwprojecten nemen het grootste deel van de projectrisico’s voor hun rekening. Het totaal van de projectrisico’s komt neer op € 180.000.

De bovenstaande risico’s zijn bepaald door voor ieder risico-onderdeel te bekijken hoeveel verlies ontstaat indien het worst-case scenario zich voordoet. De bovenstaande risico’s bedragen in totaal € 1.244.000.

Reserve grondexploitatie
De komende jaren zullen wij ons, om de reserve grondexploitatie te versterken, vooral richten op:
Jaarlijks maken we een nieuwe uitvoeringsagenda wonen. Daarnaast gaan wij elke twee jaar vergelijken we de dan actuele prognoses met de bestaande bouwplannen. Op basis hiervan besluiten wij of er meer of juist minder druk op nieuwbouw moet worden gezet. Daarnaast wegen we integraal af of er andere thema’s zijn waar we meer of minder prioriteit aan moeten geven.