Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Voor alle activiteiten die binnen onze gemeente plaatsvinden - zoals wonen, werken en recreëren - zijn kapitaalgoederen nodig. Hierbij valt te denken aan wegen, riolering, groen, openbare verlichting en gebouwen. De kwaliteit van deze goederen en het niveau van onderhoud ervan zijn bepalend voor het voorzieningenniveau van de gemeente. In deze paragraaf gaan wij in op de beleidskaders en de daaruit voortvloeiende financiële gevolgen voor wat betreft de grotere kapitaalgoederen van de gemeente. De in deze paragraaf opgenomen bedragen zijn exclusief de kosten voor de inzet van ons eigen personeel en materieel.

Gebouwen

Terug naar navigatie - Gebouwen

Algemeen
Het gemeentelijk vastgoed is faciliterend aan verschillende beleidsdoelstellingen van het gemeentelijk beleid. We hebben daarbij verschillende soorten vastgoed in beheer die we tot ons kernbezit rekenen. Dit kernbezit is noodzakelijk om op middellange en lange termijn de gemeentelijke beleidstaken te blijven uitvoeren. Hierbij moet gedacht worden aan gebouwen voor de gemeentelijke huisvesting, maar ook bijvoorbeeld aan sporthallen en multifunctionele accommodaties. Naast het kernbezit beschikken we nog over een aantal gebouwen/locaties die wij hebben aangemerkt als ‘af te stoten bezit’. Deze gebouwen hebben of gaan hun gemeentelijke beleidsfunctie verliezen, waardoor ze afgestoten kunnen worden. Het afgelopen jaar zijn geen gebouwen/locaties afgestoten. Het “af te stoten bezit” bedraagt nog circa 12 gebouwen/locaties.


Beleidskader
In december 2016 stelde uw raad de “Visie, strategie en beheer van vastgoed” vast. Uitgangspunt hierin is dat wij streven naar een vastgoedportefeuille die zich beperkt tot vastgoed dat nodig is voor efficiënte uitvoering van de gemeentelijke taken. Voor de conditiemeting van de gebouwen sluiten wij aan bij de NEN 2767 standaard. Binnen deze standaard is sprake van een conditiescore tussen 1 en 6. Daarbij is 1 zeer goed en 6 zeer slecht. Een conditiescore van 3 is naar de maatstaf voldoende. Voor het kernbezit is een onderhoudsscore van 3 het uitgangspunt (bij nieuwe panden hebben we een gemiddelde score van 2). Bij de prioritering van het onderhoud wordt rekening gehouden met de impact en het risico op verval. Het toekomstig planmatig onderhoud wordt zoveel mogelijk gecombineerd met het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed. Voor de verduurzaming is de ambitie uitgesproken voor het gemeentelijk vastgoed in 2030 al energieneutraal te zijn.

Financiën
Voor het onderhoud van gebouwen zijn de volgende budgetten beschikbaar:

BUDGETTEN ONDERHOUD GEBOUWEN
Bedragen x € 1.000
2024 2025 2026 2027
Dagelijks onderhoud 418 418 418 418
Planmatig onderhoud 319 487 487 487
Totaal 737 904 904 904

Groen

Terug naar navigatie - Groen

De gemeente beheert een groot oppervlakte groen. In deze hoeveelheid zit een grote variëteit. Wij onderhouden sierplantsoenen, bermen, maar bijvoorbeeld ook sloten, bossen en natuurterreinen. In onderstaande tabel geven wij de verdeling weer.

KERNCIJFERS GROEN
Heesters en rozen 17 ha
Gazon 163 ha
Bos (windsingels, houtwallen en bosjes) 167 ha
Bermgras 394 ha
Natuurterrein 12 ha
Waterpartijen 35 ha
Sloten en greppels 608 km
Bomen 55.135 st.
Halfverharding en zandwegen 36 ha

Beleidskader
In 2023 is het ecologisch/natuur technisch bermbeheer volledig geïntrigeerd en gemeengoed in onze bedrijfsvoering. De ontwikkelingen op biodiversiteit in onze bermen worden jaarlijks gemonitord vanuit het duurzaamheid en geeft ons sturingsinformatie voor eventuele aanpassingen in het maaibeheer.

In 2024 gaan we de kwantiteit en kwaliteit van het groen inzichtelijk maken en herijken om in 2025 uw raad  keuzes voor te leggen in een samenhangend beheerplan met andere disciplines in relatie tot financiën, ambitieniveau en het wettelijk kader.
 
Financiën
Voor het onderhoud van het openbaar groen zijn de volgende budgetten beschikbaar:

BUDGETTEN OPENBAAR GROEN
Bedragen x € 1.000
2024 2025 2026 2027
Onderhoud openbaar groen 1.064 1.064 1.064 1.064
Onderhoud begraafplaatsen 304 385 385 304
Totaal 1.368 1.449 1.449 1.368

Openbare verlichting

Terug naar navigatie - Openbare verlichting

Het onderhoud en het vervangingsprogramma zijn ook in 2024 in uitvoering. In 2024 wordt het nieuwe beleidsplan afgerond en zal ter besluitvorming worden voorgelegd. In dit plan zit  tevens een aanvraag voor budget voor het aanbrengen van de resterende led-verlichting.

BUDGETTEN OPENBARE VERLICHTING
Bedragen x € 1.000
2024 2025 2026 2027
Electra 169 169 169 169
Onderhoud & remplace 105 105 105 105
Sanering lichtmasten 57 57 57 57
Vervanging armaturen & lichtmasten - - - -
Totaal 330 330 330 330

Oeververbindingen

Terug naar navigatie - Oeververbindingen

In 2023 is begonnen met het actualiseren van het huidige beleidsplan voor civieltechnische kunstwerken 2019-2023. In 2024 zal het nieuwe beleidsplan ter besluitvorming voorliggen.

Riolering

Terug naar navigatie - Riolering

In 2024 geven wij uitvoering aan het verbreed gemeentelijke rioleringsplan (vGRP) 2022-2028.

Financiën
Voor het onderhoud en beheer van riolering zijn de volgende budgetten beschikbaar:

BUDGETTEN RIOLERING
Bedragen x € 1.000
2024 2025 2026 2027
Onderhoud 679 679 679 679
Planvorming en begeleiding 271 271 271 271
Kapitaallasten 1.293 1.320 1.390 1.480
Totaal 2.244 2.270 2.341 2.431

Wegen

Terug naar navigatie - Wegen

Uit de inspectie van wegen blijkt dat de kwaliteit van de elementverharding door de droogte van de afgelopen jaren versneld achteruit is gegaan.  Het huidige wegen beleidsplan loopt af en er wordt gewerkt aan een geactualiseerd wegenbeleidsplan. Dit beleidsplan zal ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd.

Financiën
Voor het onderhoud van wegen zijn de volgende budgetten beschikbaar:

BUDGETTEN ONDERHOUD WEGEN
bedragen x € 1.000
2024 2025 2026 2027
Planmatig onderhoud 1.499 1.499 1.499 1.499
Klein onderhoud (reparaties) 30 30 30 30
Onderhoud zandwegen 30 30 30 30
Onkruidbestrijding verhardingen 130 130 130 130
Kapitaallasten 377 404 399 394
Totaal 2.066 2.093 2.088 2.083