Uitgaven

29,77%
€ 36.813
x €1.000
29,77% Complete

Inkomsten

0,57%
€ 724
x €1.000
0,57% Complete

Saldo

847,15%
€ -36.088
x €1.000

Programma 5 | Fundering voor de toekomst

Uitgaven

29,77%
€ 36.813
x €1.000
29,77% Complete

Inkomsten

0,57%
€ 724
x €1.000
0,57% Complete

Saldo

847,15%
€ -36.088
x €1.000

We willen een flexibele en wendbare organisatie waar mensen, systemen en processen doelmatig en elkaar versterkend zijn georganiseerd. Coevorden is een financieel gezonde gemeente, dat willen we inzetten en borgen voor onze inwoners, nu en in de toekomst!

Beleidskaders

Terug naar navigatie - Beleidskaders

Voor het programma Fundering voor de toekomst zijn de volgende documenten van belang:

  • Buitenspel
  • Coalitieakkoord "Gewoon doen!"
  • Regionale beleidsagenda Zuidoost-Drenthe
  • Kadernota integriteit Coevorden 2016
  • Beleidsindicatoren Bestuur en Organisatie

Wat willen wij bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen wij bereiken?

Doelstellingen Toekomstbestendige organisatie

Terug naar navigatie - Doelstellingen Toekomstbestendige organisatie
  • Informatie (en processen) duurzaam en veilig inrichten ten behoeve van governance en  datagedreven werken;
  • Onze (online) dienstverlening en processen zijn ingericht van vraag tot oplossing;
  • Personeel is toegerust vitaal en duurzaam inzetbaar, passend bij de vraagstukken die voorbij komen;
  • De organisatie blijft een aantrekkelijke werkgever in een uitdagende arbeidsmarkt.

Activiteiten

Beleidsindicatoren "Waar staat je gemeente?"

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren "Waar staat je gemeente?"
Indicator Eenheid Jaar Waarde
Coevorden
Formatie Fte per 1.000 inwoners 2022 7,81
Bezetting Fte per 1.000 inwoners 2022 7,80
Apparaatskosten Kosten per inwoner 2022 € 766
Externe inhuur Kosten als % van totale loonsom
+ totale kosten inhuur externen 2022 7,41%
Overhead % van totale lasten 2022 12,74%

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?

Wij hebben de volgende uitgaven en inkomsten begroot.

Bedragen x €1.000
Exploitatie 2024 2025 2026 2027
Lasten
Gemeenteraad en commissies 825 825 825 825
Burgemeester en wethouders 1.204 1.078 1.002 952
Bestuurlijke samenwerking 287 287 287 287
Bedrijfsvoering 34.143 33.619 33.420 33.433
Burgerzaken 354 354 381 408
Totaal Lasten 36.813 36.163 35.915 35.905
Baten
Gemeenteraad en commissies 0 0 0 0
Burgemeester en wethouders 117 117 117 117
Bedrijfsvoering 63 63 63 63
Burgerzaken 544 534 604 659
Totaal Baten 724 714 784 839
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -36.088 -35.449 -35.130 -35.066