Uitgaven

44,28%
€ 54.760
x €1.000
44,28% Complete

Inkomsten

10,64%
€ 13.614
x €1.000
10,64% Complete

Saldo

965,85%
€ -41.145
x €1.000

Programma 3 | Samen

Uitgaven

44,28%
€ 54.760
x €1.000
44,28% Complete

Inkomsten

10,64%
€ 13.614
x €1.000
10,64% Complete

Saldo

965,85%
€ -41.145
x €1.000

We willen een kindvriendelijke gemeente zijn, waarbij we ervoor kiezen de nadruk te leggen op kansengelijkheid en bestaanszekerheid voor alle inwoners in de meest brede zin van het woord. Bestaanszekerheid vind je in werk, inkomen, gezondheid en (sociale) veiligheid. Wij willen deze behouden en vergroten door een sterke samenwerking met partners waarmee we investeren in preventie, positieve gezondheid en het bieden van een noodzakelijk vangnet.

 

Beleidskaders

Terug naar navigatie - Beleidskaders

Voor het programma Samen zijn de volgende documenten van belang:

 • Visiedocument Samen Krachtig
 • Visie Jeugd  en uitvoeringsplan
 • Opdracht inkoop jeugdhulp regio Zuid-Drenthe
 • Regiovisie beschermd wonen en maatschappelijke opvang (BOCE)
 • Regiovisie ‘Geweld hoort nergens thuis’
 • Uitvoeringsplan Laaggeletterdheid
 • Programma Intergenerationele armoede 
 • Beleidsnotitie “Samen voor een gezonder Coevorden”
 • Sport- en preventieakkoord

Wat willen wij bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen wij bereiken?

Doelstellingen Vangnet / Normalisering

Terug naar navigatie - Doelstellingen Vangnet / Normalisering
 • Versterken van preventie en verkleinen van gezondheidsverschillen.
 • Versterken van de formele en informele ketensamenwerking.
 • Sturen op financiële beheersbaarheid in het sociaal domein. 

Activiteiten

Doelstellingen Bestaanszekerheid

Terug naar navigatie - Doelstellingen Bestaanszekerheid
 • Ondersteuning van inwoners in hun (financiële) zelfredzaamheid.
 • Vergroten van participatie kwetsbare inwoners.
 • Doorbreken intergenerationele armoede.

Activiteiten

Doelstellingen Veiligheid en leefbaarheid

Terug naar navigatie - Doelstellingen Veiligheid en leefbaarheid
 • Vergroting van leefbaarheid en veiligheid.

Activiteiten

Doelstellingen Jeugd en onderwijs

Terug naar navigatie - Doelstellingen Jeugd en onderwijs
 • Sterke sociale infrastructuur;
 • Versterking van het opvoed- en opgroeiklimaat;
 • Nieuwbouw De Nieuwe Veste;
 • Goede onderwijshuisvesting.

Activiteiten

Beleidsindicatoren "Waar staat je gemeente?"

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren "Waar staat je gemeente?"
Indicator Eenheid Jaar Waarde
Coevorden
Werkloze jongeren % 2021 2,0%
Kinderen in uitkeringsgezin % 2021 7,0%
Niet sporters % 2020 55,8%
Lopende re-integratievoorzieningen per 10.000 inwoners van 15-64 jaar 2022 330,2
Personen met een bijstandsuitkering per 10.000 inwoners 2021 346,5
Jongeren met delict voor rechter % 2021 1,0%
Jongeren met jeugdbescherming % 2022 1,2%
Jongeren met jeugdhulp % van alle jongeren tot 18 jaar 2022 11,4%
Jongeren met jeugdreclassering % 2022 0,2%
Absoluut verzuim per 1.000 leerlingen 2021 -
Relatief verzuim per 1.000 leerlingen 2022 27,00
Netto arbeidsparticipatie % 2022 69,3%
Verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 12-18 jaar per 1.000 jongeren* 2022 3,00
Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) % 2021 2,0%
Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo per 10.000 inwoners 2022 650,0

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?

Wij hebben de volgende uitgaven en inkomsten begroot. 

Bedragen x €1.000
Exploitatie 2024 2025 2026 2027
Lasten
Kunst en cultuur 1.233 1.133 1.133 1.133
Onderwijs 1.534 1.514 1.514 1.514
Leerlingenvervoer 840 840 840 840
Gezondheidszorg 819 850 819 819
Sport en zwembaden 1.591 1.682 1.678 1.675
Algemene voorzieningen 2.904 2.635 2.635 2.635
Preventie 1.336 1.336 1.335 1.335
Inkomen 13.310 13.310 13.310 13.310
Participatie 6.248 6.052 5.918 5.765
Individuele voorzieningen 11.751 11.472 11.472 11.474
Individuele voorzieningen Jeugd 10.207 9.155 9.155 9.055
Veiligheidsbevorderende maatregelen 2.985 2.934 2.934 2.934
Totaal Lasten 54.760 52.913 52.743 52.489
Baten
Kunst en cultuur 104 4 4 4
Onderwijs 1.182 1.182 1.182 1.182
Leerlingenvervoer 4 4 4 4
Gezondheidszorg 60 60 0 0
Sport en zwembaden 162 162 162 162
Algemene voorzieningen 100 0 0 0
Preventie 0 0 0 0
Inkomen 11.599 11.599 11.599 11.599
Participatie 0 0 0 0
Individuele voorzieningen 355 355 355 355
Veiligheidsbevorderende maatregelen 48 48 48 48
Totaal Baten 13.614 13.414 13.354 13.354
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -41.145 -39.498 -39.389 -39.134