Openbaarheidsparagraaf

Wet open overheid (Woo)

Terug naar navigatie - Wet open overheid (Woo)

Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. Deze wet heeft de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen. De Woo regelt het recht op informatie over alles wat de overheid doet. Toegang tot publieke informatie is sinds de Woo een expliciet recht van de inwoner geworden. En dus ook een plicht voor de gemeente. Al tijdens het creëren van informatie moet rekening worden gehouden met de openbaarmaking ervan. Dit vraagt om een cultuurverandering rond de omgang met informatie en om goede informatiehuishouding. In 2024 zetten we verder in op bewustwording van medewerkers als het gaat om openheid, open communicatie en zorgvuldige omgang met informatie.

Actieve openbaarmaking

Terug naar navigatie - Actieve openbaarmaking

Actieve openbaarmaking is een nieuw verplicht onderdeel in de Woo. Om duidelijkheid en transparantie te vergroten, moeten overheden zelf meer informatie openbaren. Het motto is: Openbaar, tenzij.. Informatie die over de publieke taak gaat is dus openbaar, tenzij er een zwaarwegend belang is om hier van af te wijken. Denk bijvoorbeeld aan persoonsgegevens van ambtenaren en inwoners of aan bescherming van concurrentiegevoelige bedrijfsgegevens. De informatie die wij actief moeten openbaren is opgedeeld in 11 informatiecategorieën. In 2024 bereiden we de organisatie verder voor op actieve openbaarmaking van enkele categorieën. Hierbij volgen we de gefaseerde verplichtingsdata van de Rijksoverheid. Van de gemeente wordt een digitale omgeving verlangd, waar documenten vindbaar en toegankelijk zijn voor inwoners, bedrijven en journalisten. In het najaar van 2023 start een pilot met een publicatieplatform. Wanneer de pilot positieve uitkomsten heeft, kunnen we in 2024 verder met het actief publiceren van enkele informatiecategorieën. 

Passieve openbaarmaking

Terug naar navigatie - Passieve openbaarmaking

Naast actieve openbaarmaking zijn er ook Woo-verzoeken (voorheen Wob-verzoeken). Een Woo-verzoek gaat over publieke informatie die door de gemeente is opgemaakt of door de gemeente is ontvangen. Iedereen kan, zonder een belang te hoeven stellen, vragen om documenten over een onderwerp openbaar te maken. Hierbij is de locatie of status van een document niet van belang: van collegeadvies, tot memo en van mailverkeer tot projectplan. Ook hierbij geldt: Openbaar, tenzij.. Op dit moment wordt er nieuwe anonimiseringssoftware aangeschaft. Intelligente software kan onder andere persoonsgegevens automatisch selecteren en weglakken. Dit helpt medewerkers om sneller en efficiënter de gevraagde informatie te beoordelen en waar nodig te lakken. In 2024 begeleiden we medewerkers in het werken met de nieuwe software en zal dit zorgen voor een efficiënter werkproces.