Nieuw beleid en Ontwikkelingen

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Elk jaar beoordelen we wat nodig is - en in welk tempo - om de gestelde doelen te bereiken. In dit hoofdstuk laten wij zien welke ambities en ontwikkelingen wij voor ons zien. Daarbij leggen we de focus op 2024. Het betreffen ambities, investeringen om onze basis van onze dienstverlening en bedrijfsvoering toekomstbestendig te maken en ontwikkelingen die voortvloeien uit bestaande taken en wetten. Wij hebben deze ontwikkelingen financieel vertaald en daarvoor doen wij u een aantal voorstellen. Ook zien wij ontwikkelingen op ons afkomen, die het vermelden waard zijn, maar die wij nog niet financieel kunnen vertalen.

Het beleid en de ontwikkelingen die wij in onderstaande overzichten hebben opgenomen, maken geen deel uit van het financieel meerjarenperspectief in de Programmabegroting 2024 die voor u ligt. In het raadsvoorstel bij deze begroting hebben wij de besluitvorming over de ontwikkelingen separaat opgenomen. Dit biedt de raad de gelegenheid om de behandeling van de begroting en de ontwikkelingen separaat te behandelen en hierover te besluiten. Wij beogen hiermee een duidelijke scheidslijn aan te brengen tussen bestaand beleid en het bij stemming beschikbaar stellen van budgetten voor ontwikkelingen. 

Nieuw beleid en ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Ambities
Nieuw beleid en Ontwikkelingen
(Bedragen x € 1.000)
Nr. Onderwerp 2024 2025 2026 2027
Programma 1 Bouwen voor de samenleving
1 Opstellen rapportage toekomst parken VVPC 60 - - -
2 Voorbereidingskrediet Zuidelijke Rondweg 75 - - -
Programma 3 Samen
3 Preventiemenu Gezond Coevorden voor BO 25 25 25 25
4 Preventiemenu Gezond Coevorden voor VO en Praktijk 30 30 30 30
5 Buurtsportcoaches 52 52 52 52
6 Project Van Gogh Drenthe 50 50 50 50
Programma 5 Fundering voor de toekomst
7 Klanttevredenheidsonderzoek dienstverlening 19 11 11 11
Totaal 311 168 168 168

Toelichting

1. Opstellen rapportage toekomst parken VVPC
Voor de activiteit heroverweging parken zijn extra middelen benodigd. De extra middelen zijn benodigd om de toezegging aan de raad uit te voeren, een heroverweging van de einddoelen van de parken die nog moeten worden opgepakt (fase III). Deze opdracht is uitgezet, het rapport zal begin 2024 beschikbaar komen. Daarbij komt nog dat per 1 januari het document met opgelegde geheimhouding openbaar wordt. Daarom is het noodzakelijk dat voor eind december  contact is geweest met de parken. Om samen met de parken aan het werk te gaan vraagt inzet van een projectleider, wat ook in 2024 moeten worden voortgezet. De kosten hiervoor zijn € 60.000 (incidenteel). Eventuele benodigde gelden voor de uitvoering van de toekomstplannen zal op een later moment worden voorgelegd aan de raad.

2. Voorbereidingskrediet Zuidelijke Rondweg
Met de realisatie van de aansluiting N34/Klooster en met de afronding van de Zuidelijke Ontsluitingsweg in zicht, gaan we aan de slag om onze ambitie voor de Zuidelijke Rondweg Coevorden (ZRC) verder vorm te geven. Een verkenning naar de ZRC is geruime tijd geleden gestart en er worden in dat kader voortgangsgesprekken gevoerd met stakeholders. Om onze ambitie beter en concreter in beeld te krijgen vragen wij een voorbereidingskrediet van € 75.000. Het voorbereidingskrediet wordt ingezet voor onder meer onderzoeken en het ontwerpen van de varianten, inclusief een doorberekening van de investeringskosten.

3. Preventiemenu Gezond Coevorden voor basisonderwijs
Voor de uitvoering van het Preventiemenu Gezond Coevorden voor het basisonderwijs is jaarlijks € 25.000 benodigd. Dat wil zeggen voor alle basisscholen in de gemeente Coevorden. Het huidige budget voor het School Preventie Plan, voorlichtingen voor groepen 7 en 8, is € 18.500. We hebben met ingang van 2023-2024 het School Preventie Plan doorontwikkeld naar het Preventiemenu, een structureel aanbod op thema’s van de Gezonde School voor de groepen 1 t/m 8, ouders/verzorgers en leerkrachten. De thema’s zijn Bewegen en sport, Voeding, Welbevinden, Genotmiddelen, Relaties en Seksualiteit, Milieu en Natuur, Mediawijsheid, Veiligheid, Gehoor, Mondgezondheid en hygiëne en aanvullend Geldzaken en Cultuur.  We willen blijven aansluiten bij maatschappelijk relevante thema’s en de wensen en behoeften van scholen, ouders/verzorgers en leerlingen. We bieden de voorlichtingen/activiteiten aan in samenwerking met diverse partners.

4. Preventiemenu Gezond Coevorden voor voortgezet- en praktijkonderwijs
We hebben ook het Preventiemenu voor het voortgezet onderwijs en praktijkonderwijs ontwikkeld. Dit aanbod is voor zowel De Nieuwe Veste Coevorden als het Esdal College Oosterhesselen. Het aanbod aan voorlichtingen/activiteiten binnen dit Preventiemenu bieden we ook aan onder de thema’s van de Gezonde School. We leggen voor het VO/PRO wel meer de nadruk op thema’s rondom veiligheid, relaties  en seksualiteit en genotmiddelen. Wij willen dat alle leerlingen in staat worden gesteld, ongeacht hun achtergrond, zich te kunnen ontplooien en gezond en weerbaarder te zijn. Hiervoor stimuleren we dan ook de samenwerking in wijken en dorpen tussen bijvoorbeeld kinderopvang en onderwijs, maar ook met verenigingen of andere partners. Hiervoor is € 30.000 structureel benodigd.

5. Buurtsportcoaches
We zijn al sinds 2021 gestart met de pilot buurtsportcoach in de gemeente Coevorden. Deze functie heeft zich inmiddels dubbel en dwars bewezen. De inzet op preventie wordt steeds belangrijker en daarmee ook de druk op dit beleidsveld. Binnen het spuk/gala wordt extra focus gevraagd op de doelgroep jonge kind 0-4 evenals de seniorendoelgroep. Dit heeft ons doen besluiten om het team buurtsportcoaches uit te breiden. Deels hebben we dit incidenteel kunnen opvangen met NPO middelen. Om dit structureel te maken is vanaf 2024 een bedrag van € 52.000 per jaar benodigd.

6. Project Van Gogh Drenthe
Het project ‘Van Gogh Drenthe’ is erg succesvol van start gegaan. Het unieke verhaal van Vincent van Gogh is in 2023 tot leven gekomen. Samen met Provincie Drenthe, Marketing Drenthe, het Drents Museum, Recreatieschap Drenthe, gemeentes Emmen en Hoogeveen en vele partijen hebben we al veel gerealiseerd. 2023 is een uitstekend startjaar gebleken. Het is noodzakelijk om de komende jaren te blijven investeren in permanent aanbod. Hiermee hebben we al een start gemaakt met onder andere fietsroutes, wandelroutes en doorkijkpanelen. Met onze samenwerkingspartners hebben we afgesproken financiën vrij te maken voor de jaren 2024 tot en met 2030. Zo kunnen we in gezamenlijkheid verder met het op de kaart zetten van dit unieke verhaal. Voor de drie gemeentes is de bijdrage aan het project € 50.000 per gemeente per jaar. Het jaarlijks budget wordt besteed aan overkoepelende projecten, gezamenlijke promotie, productontwikkeling en het werken aan naamsbekendheid. Voor grote Coevorder projecten zullen wij de gemeenteraad separaat om middelen vragen. In 2025 vindt er een tussentijdse evaluatie plaats. 

7. Klanttevredenheidsonderzoek dienstverlening
Voordat we starten met het klanttevredenheidsonderzoek, herijken we eerst de visie op dienstverlening. Het onderzoek zal dus niet starten vanaf 1 januari 2024, maar het streven is om dit vanaf 1 juli 2024 uit te voeren. Dit zal een jaarlijks doorlopend proces worden. In 2024 zullen de kosten € 19.000 bedragen en de jaren daarna  € 11.000.

Dekking

Terug naar navigatie - Dekking

In onderstaande tabel wordt het dekkingsvoorstel voor nieuw beleid en ontwikkelingen weergegeven. Deze tabel sluit aan bij de tabel Samenvatting financieel meerjarenperspectief 2024-2027. Deze is opgenomen onder de tegel Financiële begroting.

DEKKINGSVOORSTEL NIEUW BELEID EN ONTWIKKELINGEN
(Bedragen x € 1.000)
2024 2025 2026 2027
Saldo meerjarenbegroting = Stelpost vrije begrotingsruimte 4.260 5.675 -1.230 -1.050
Nieuw beleid en ontwikkelingen 311 168 168 168
Saldo stelpost na dekking nieuw beleid 3.949 5.507 -1.398 -1.218

Overige ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Overige ontwikkelingen

Jeugdhulp en veranderstrategie
Door de Inkoopregio Zuid is een (voor)waarschuwing afgegeven over stijgende kosten in 2024. Het gaat daarbij o.a. om een verwachte indexatie (8%) van de tarieven, die hoger is dan de indexatie die in de begroting als standaard wordt opgenomen. 
Daarnaast is er sprake van een ingeschatte toename in de kosten per gemeente (deels op basis van gebruik) door hernieuwde tariefafspraken bij een aantal aanbieders. Dit heeft te maken met de transformatieopdracht van grootschalige naar kleinschalige voorzieningen en de financiële situatie van zorgaanbieders. De afgelopen jaren is gebleken dat deze kosten uiteindelijk wel in tarieven worden verwerkt, ondanks inkoopafspraken. Dit vanwege verschillende tarieven tussen jeugdhulpregio’s en onder druk van belangenorganisaties. Een andere ontwikkeling is het landelijk overleg over de kosten van de gecertificeerde instellingen. Dit kan leiden tot een kostenverhoging tot 30 % die verplicht wordt doorgevoerd voor alle gemeentes. Het is nog onduidelijk in hoeverre gemeentes hiervoor door het rijk worden gecompenseerd. Aangezien deze kosten nog niet ‘hard’ zijn, kan daar bij het opstellen van de begroting nog geen rekening mee worden gehouden. 

Dit bevestigt de noodzaak van Hervormingsagenda Jeugd en de ingezette lijn van het Uitvoeringsplan Jeugd 2022-2024 waarin het versterken van de context rond het normale leven en het verbeteren van de toegang jeugdhulp meer sturen belangrijke sturingsmiddelen zijn. Dit vraagt extra inzet binnen team Jeugd op verschillende functies. 
De kosten hiervoor worden gedekt uit de middelen die de gemeente inzet voor de jeugdhulp en wordt opgenomen in een budget Hervormingsagenda. Daarbij is gekeken op welke kostenposten de effecten van de extra inzet te verwachten zijn. De baten moeten daar immers ook komen. Er is wel een reëel risico dat er door de externe ontwikkelingen zoveel kosten komen dat er in 2024 een tekort blijft, dat mogelijk groter is dan de afgelopen jaren. Niets doen is echter geen optie, want dan is een tekort vrijwel gegarandeerd.

Overig
Onderstaande opsomming betreft ontwikkelingen die wij op ons af zien komen, maar die nog niet op geld gezet zijn en waarover derhalve nog geen besluitvorming heeft plaatsgevonden.

•    Actualisatie meerjarenonderhoud programma wegen
•    Actualisatie meerjarenonderhoud programma gebouwen inclusief duurzaamheid
•    Actualisatie Beleidsplan openbare verlichting
•    Programma Toekomstbestendige organisatie (TBO)
•    Project Toekomstbestendig werken in de openbare ruimte inclusief huisvesting
•    MFA Schoonoord
•    Programma Centrum: onderdelen Markt, Haven en Citadelpunt
•    Programma Duurzaamheid
•    Programma Wonen instrumentarium o.a. flexwonen
•    RVU-regeling
•    Aanpak woonwagenlocaties