Uitgaven

2,87%
€ 3.553
x €1.000
2,87% Complete

Inkomsten

74,86%
€ 95.764
x €1.000
74,86% Complete

Saldo

2164,57%
€ 92.211
x €1.000

Programma 6 | Financiën en dekkingsmiddelen

Uitgaven

2,87%
€ 3.553
x €1.000
2,87% Complete

Inkomsten

74,86%
€ 95.764
x €1.000
74,86% Complete

Saldo

2164,57%
€ 92.211
x €1.000

Beleidskaders

Terug naar navigatie - Beleidskaders

Voor het programma Financiën en dekkingsmiddelen zijn de volgende documenten van belang:

  • Nota activabeleid
  • Nota financieel beleid
  • Nota grondbeleid
  • Nota lokale heffingen
  • Nota reserves en voorzieningen
  • Nota verbonden partijen
  • Nota weerstandsvermogen en risicobeheersing

Beleidsindicatoren "Waar staat je gemeente?"

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren "Waar staat je gemeente?"
Indicator Eenheid Jaar Waarde
Coevorden
WOZ-waarde woningen* 2023 € 287.000
Woonlasten éénpersoonshuishouden 2023 € 950
Woonlasten meerpersoonshuishouden 2023 € 1.002
*voor belastingjaar 2022 geldt peildatum 01-01-2021

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?

Wij hebben de volgende uitgaven en inkomsten begroot. 

Bedragen x €1.000
Exploitatie 2024 2025 2026 2027
Lasten
Financiering en dividend 842 1.456 1.317 1.369
Algemene uitkering gemeentefonds 0 0 0 0
Algemene baten en lasten 2.482 2.484 2.282 2.274
Heffing gemeentelijke belastingen 111 111 111 111
Inning gemeentlijke belastingen 119 119 119 119
Totaal Lasten 3.553 4.169 3.828 3.873
Baten
Financiering en dividend 1.428 2.042 1.903 1.955
Algemene uitkering gemeentefonds 82.502 81.452 74.741 74.913
Algemene baten en lasten 0 0 0 0
Heffing gemeentelijke belastingen 11.780 11.850 11.850 11.850
Inning gemeentlijke belastingen 55 55 55 55
Totaal Baten 95.764 95.399 88.549 88.772
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 92.211 91.229 84.720 84.899