Uitgaven

11,39%
€ 14.091
x €1.000
11,39% Complete

Inkomsten

5,26%
€ 6.729
x €1.000
5,26% Complete

Saldo

172,83%
€ -7.363
x €1.000

Programma 1 | Bouwen voor de samenleving

Uitgaven

11,39%
€ 14.091
x €1.000
11,39% Complete

Inkomsten

5,26%
€ 6.729
x €1.000
5,26% Complete

Saldo

172,83%
€ -7.363
x €1.000

We geven ruimte, maar beseffen dat niet alles overal kan. We durven keuzes te maken en heldere kaders te scheppen. Maatwerk en oog voor eigenheid van dorpen en wijken vraagt om flexibiliteit en duidelijkheid. Wij hebben een groot regionaal bewustzijn en zetten de positie van Coevorden als één van de vijf steden in Drenthe daarbij in.

Beleidskaders

Terug naar navigatie - Beleidskaders

Voor het programma Bouwen voor de samenleving zijn de volgende documenten van belang:

 • Economische Visie “Coevorden onderneemt”
 • Visie op Toerisme “Blik op de toekomst met oog voor het verleden”
 • Programma Vitale Vakantieparken
 • Strategische koers Dutch Tech Zone
 • Woonvisie Bouwen aan de toekomst
 • Ambitiedocument Omgevingswet
 • Hoofdlijnendocument en Concept-Omgevingsvisie 
 • Bereikbaarheidsvisie BOCE
 • Beleidsplan VTH "Ruimte om te doen: werk in uitvoering"
 • Fietsnota 
 • Regionale beleidsagenda Zuidoost-Drenthe

Wat willen wij bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen wij bereiken?

Doelstellingen Bouwen voor de samenleving

Terug naar navigatie - Doelstellingen Bouwen voor de samenleving

In het kader van het programma Bouwen voor de samenleving hebben wij de volgende doelstellingen geformuleerd:

Mogelijk maken van de bouw van minimaal 750 nieuwe woningen in de periode tot 2030;

Aan de hand van de woonvisie bijdragen aan goed wonen voor iedereen: positief beïnvloeden van de woningmarkt, met aandacht voor de kwaliteit van de bestaande woningvoorraad.

 

Doelstellingen Wonen

Terug naar navigatie - Doelstellingen Wonen
 • Meer flexibiliteit op de woningmarkt;
 • Woningmarkt en -bouw positief beïnvloeden met doelgroepenbeleid;
 • Ruimtelijke kwaliteit en cultuurhistorische waarde in de bebouwde omgeving behouden;
 • Bijdragen aan vitaliteit (incl. een sterke sociale infrastructuur) van naoorlogse wijken en buurten;
 • Ondersteunen van particulieren met een (gezamenlijk) wooninitiatief;
 • Uitbreiden van de woonwagencapaciteit;
 • Zorgen voor voldoende passende woonruimte voor inwoners met een zorgbehoefte;
 • Integraal ontwikkelplan Schoonoord;
 • Mogelijk maken van woningbouwontwikkelingen in o.a. Coevorden, Sleen, Dalen en Oosterhesselen;
 • Voldoende woonruimte voor inwoner met een zorgbehoefte.

Activiteiten

Doelstellingen Vergunningen, toezicht en handhaving

Terug naar navigatie - Doelstellingen Vergunningen, toezicht en handhaving
 • Een professionele dienstverlening;
 • Verkorten doorloop tijden en zoveel mogelijk vroegtijdig de-escaleren.

 

Activiteiten

Doelstellingen Werken

Terug naar navigatie - Doelstellingen Werken
 • Versterken van het vestigingsklimaat in lokaal, regionaal en internationaal perspectief;
 • Goed opgeleid personeel voor de internationale regio;
 • Versterken grensoverschrijdende samenwerking;
 • Revitalisering van bedrijventerrein Holwert;
 • Versterken van de regio Zuid-Oost Drenthe;
 • Toekomstbestendige agrarische sector;
 • Verdere versterking recreatief/toeristische sector
 • Aantrekkelijke binnenstad.

Activiteiten

Doelstellingen Infrastructuur

Terug naar navigatie - Doelstellingen Infrastructuur
 • Een goed bereikbare en verkeersveilige gemeente;
 • Een goed bereikbare gemeente voor automobilisten;
 • Goede verbindingen voor (internationale) treinreizigers;
 • Veilige en aantrekkelijke verbindingen voor fietsers. 

Activiteiten

Doelstellingen Fysieke leefomgeving/omgevingswet

Terug naar navigatie - Doelstellingen Fysieke leefomgeving/omgevingswet
 • In de fysieke leefomgeving bestaat een balans tussen (historische) waarden en (toekomstig) gebruik; 
 • Een professionele dienstverlening op het gebied van Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH);
 • Vereenvoudigen van het proces van idee tot realisatie voor initiatiefnemers.

Activiteiten

Beleidsindicatoren "Waar staat je gemeente?"

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren "Waar staat je gemeente?"
Indicator Eenheid Jaar Waarde
Coevorden
Nieuw gebouwde woningen aantal per 1.000 woningen 2022 13,6
WOZ-waarde woningen 2023 € 287.000
Banen per 1.000 inw 15-64jr 2022 732,4
Demografische druk % 2023 83,4%
Vestigingen van bedrijven per 1.000 inw 15-65jr 2022 171,60
Functiemenging % 2022 50,1%
Diefstal uit woning aantal per 1.000 inwoners 2022 1,30
Geweldsmisdrijven aantal per 1.000 inwoners 2022 3,50
Vernieling aantal per 1.000 inwoners 2022 5,30
Winkeldiefstal aantal per 1.000 inwoners 2022 0,60

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?

Wij hebben de volgende uitgaven en inkomsten begroot.

Bedragen x €1.000
Exploitatie 2024 2025 2026 2027
Lasten
Recreatie en toerisme 552 477 471 485
Economische structuurversterking 432 431 411 410
Ruimtelijke ontwikkeling 270 270 265 279
Wonen en leefomgeving 490 484 476 469
Omgevingsvergunningen 125 125 125 125
Grondexploitatie 4.404 2.108 2.391 1.920
Centrumplan Coevorden 434 430 426 422
Mobiliteit 549 63 63 63
RSP 329 329 329 329
Bovengrondse infrastructuur 3.818 3.842 3.835 3.827
Riolering 2.645 2.645 2.646 2.678
Bestuurlijke samenwerking 45 45 45 45
Totaal Lasten 14.091 11.249 11.481 11.050
Baten
Recreatie en toerisme 9 9 9 9
Economische structuurversterking 51 51 31 31
Ruimtelijke ontwikkeling 204 204 204 204
Wonen en leefomgeving 177 170 473 473
Omgevingsvergunningen 1.045 1.045 1.045 1.045
Grondexploitatie 4.404 2.108 2.391 1.920
Centrumplan Coevorden 0 0 0 0
Mobiliteit 460 0 0 0
RSP 0 0 0 0
Bovengrondse infrastructuur 68 68 68 68
Riolering 74 71 72 104
Bestemmingsheffingen 237 237 237 237
Totaal Baten 6.729 3.963 4.529 4.089
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -7.363 -7.285 -6.952 -6.961