Sitemap

 1. Blz. 1 Programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026
  1. Blz. 2 Programma’s
   1. Blz. 3 Leeswijzer
    1. Blz. 4 Leeswijzer
   2. Blz. 5 Bestuurlijke hoofdlijnen
    1. Blz. 6 Beleid
    2. Blz. 7 Bouwen voor de samenleving
    3. Blz. 8 Duurzaamheid
    4. Blz. 9 Samen
    5. Blz. 10 Eigenheid dorpen en wijken
    6. Blz. 11 Fundering voor de toekomst
    7. Blz. 12 En nu doen!
   3. Blz. 13 Nieuw beleid en Ontwikkelingen
    1. Blz. 14 Inleiding
     1. Blz. 15 Inleiding
    2. Blz. 16 Nieuw beleid en ontwikkelingen
     1. Blz. 17 Ambities
    3. Blz. 18 Dekking
     1. Blz. 19 Dekking
    4. Blz. 20 Overige ontwikkelingen
     1. Blz. 21 Overige ontwikkelingen
   4. Blz. 22 Programma 1 | Bouwen voor de samenleving
    1. Blz. 23 Omschrijving van het programma
    2. Blz. 24 Beleidskaders
    3. Blz. 25 Wat willen wij bereiken?
     1. Blz. 26 Doelstellingen Bouwen voor de samenleving
     2. Blz. 27 Doelstellingen Wonen
      1. Blz. 28 Aanjagen en faciliteren gebiedsontwikkelingen
      2. Blz. 29 Kennisdeling en begeleiding particuliere wooninitiatieven
      3. Blz. 30 Beleid particuliere wooninitatieven
      4. Blz. 31 Flexwonen: vaststellen beleidskader, uitvoeren locatiescan en start met pilots
      5. Blz. 32 Woonzorgvisie
      6. Blz. 33 Ontwikkelen instrumentarium doelgroepenbeleid
      7. Blz. 34 Ruimte voor Ruimte
      8. Blz. 35 Actualisatie beleid monumenten en cultuurhistorische panden
      9. Blz. 36 Volkshuisvestingfonds
      10. Blz. 37 Vaststellen uitvoeringsagenda woonzorgvisie voor Coevorden
      11. Blz. 38 Herziening herstructureringsfonds
      12. Blz. 39 Vitaliteitsscan naoorlogse wijken en buurten
      13. Blz. 40 Toevoegen van standplaatsen binnen of grenzend aan de huidige locaties en opstarten ontwikkelen nieuwe locatie
      14. Blz. 41 Ontwikkeling woningbouwlocatie Ossehaar Face C, Coevorden
      15. Blz. 42 Zoeken locatie en start planvorming woningbouw Sleen
      16. Blz. 43 Faciliteren woningbouwontwikkeling De Klencke, Oosterhesselen
      17. Blz. 44 Faciliteren woningbouw Holwert-Zuid, Coevorden
      18. Blz. 45 Uitwerken plannen voor Molenakkers II, Dalen
      19. Blz. 46 Faciliteren woningbouwontwikkeling voorm. Aardappelmeelfabriek, Gramsbergerstraat in Coevorden
      20. Blz. 47 Verhoogde taakstelling huisvesting statushouders
     3. Blz. 48 Doelstellingen Vergunningen, toezicht en handhaving
      1. Blz. 49 Aanpassing werkproces in het kader van de nieuwe Omgevingswet
      2. Blz. 50 VTH in control
      3. Blz. 51 Informatiegedreven (bij)sturing
     4. Blz. 52 Doelstellingen Vitale vakantieparken
      1. Blz. 53 Uitbreiding handhaving vakantieparken
      2. Blz. 54 Bestrijding ondermijning
      3. Blz. 55 Toeristische ondernemers activeren
      4. Blz. 56 Transformeren parken De Tip en Ermerzand
      5. Blz. 57 Alternatieve woonmogelijkheden
     5. Blz. 58 Doelstellingen Werken
      1. Blz. 59 Onderzoek locaties grote ruimtevragers
      2. Blz. 60 Herijking structuur samenwerking Europark
      3. Blz. 61 Aanjagen en faciliteren locatie Ondernemershuis
      4. Blz. 62 Internationaal MBO
      5. Blz. 63 Bedrijventerreinen Holwert-Midden
      6. Blz. 64 Versterking grensoverschrijdende samenwerking
      7. Blz. 65 Toekomstbestendige agrarische sector
      8. Blz. 66 Toekomstbestendige recreatiesector
     6. Blz. 67 Doelstellingen Programma Binnenstad
      1. Blz. 68 Herinrichting Markt, Haven en Citadelpunt
     7. Blz. 69 Doelstellingen Infrastructuur
      1. Blz. 70 Visie Mobiliteit
      2. Blz. 71 Doorfietsroute Coevorden-Emmen-Borger
     8. Blz. 72 Doelstellingen Fysieke leefomgeving/omgevingswet
      1. Blz. 73 Vaststellen omgevingsvisie
      2. Blz. 74 Digitalisering omgevingsplein en verbetering bereikbaarheid
      3. Blz. 75 Aanstellen van omgevingscoaches
      4. Blz. 76 Omgevingsvergunningen binnen acht weken
      5. Blz. 77 Principeverzoek binnen zes weken
      6. Blz. 78 Actualisatie legesverordening
    4. Blz. 79 Beleidsindicatoren "Waar staat je gemeente?"
    5. Blz. 80 Wat mag het kosten?
   5. Blz. 81 Programma 2 | Duurzaamheid
    1. Blz. 82 Omschrijving van het programma
    2. Blz. 83 Beleidskaders
    3. Blz. 84 Wat willen wij bereiken?
     1. Blz. 85 Doelstellingen Duurzaamheid
      1. Blz. 86 Bewustwordingsstrategie
      2. Blz. 87 Voorlichting op primair en voortgezet onderwijs
      3. Blz. 88 Platform Duurzaam Coevorden
      4. Blz. 89 Regionale doelen van hernieuwbare energie realiseren
      5. Blz. 90 Regionale Adaptatie Strategie
      6. Blz. 91 Invulling geven aan de Duurzaamheidsvisie, het coalitieakkoord en Global Goals
      7. Blz. 92 Groene leefomgeving
      8. Blz. 93 Werkgroep ondernemers samenbrengen/faciliteren
      9. Blz. 94 Actieplan Maatschappelijk verantwoord opdrachtgeven en inkopen (MVOI) opstellen
      10. Blz. 95 Energiearmoede bestrijden
      11. Blz. 96 Verduurzaming eigen vastgoed
      12. Blz. 97 Meerjarenonderplan gebouwen (D-MJOP)
      13. Blz. 98 Volkshuisvestingfonds
     2. Blz. 99 Doelstellingen Afval
      1. Blz. 100 Beoordeling afvalbeleid
      2. Blz. 101 Formuleren nieuw afvalbeleid
      3. Blz. 102 Heroverweging oud papier inzamelsysteem
     3. Blz. 103 Doelstellingen Toekomstbestendig beheer openbare ruimte
      1. Blz. 104 Gewenst serviceniveau bepalen; locatietoets gemeentewerf en milieustraat
      2. Blz. 105 Meerjarenonderhoudsplan wegen
    4. Blz. 106 Beleidsindicatoren "Waar staat je gemeente?"
    5. Blz. 107 Wat mag het kosten?
   6. Blz. 108 Programma 3 | Samen
    1. Blz. 109 Omschrijving van het programma
    2. Blz. 110 Beleidskaders
    3. Blz. 111 Wat willen wij bereiken?
     1. Blz. 112 Doelstellingen Vangnet / Normalisering
      1. Blz. 113 Vergroten bewustwording middelengebruik bij ouders
      2. Blz. 114 Behoefte-onderzoek inclusiesporten
      3. Blz. 115 Realiseren vluchtelingenopvang
      4. Blz. 116 Visieontwikkeling Huishoudelijke hulp en Schoonmaakvoorziening
      5. Blz. 117 Vaststellen lokaal uitvoeringsplan convenant Dementievriendelijk Coevorden; aanpak 'Een tegen eenzaamheid' en vormgeven Mantelzorgondersteuning
      6. Blz. 118 Draagvlak voor Positieve gezondheid door informatie, advies & inspiratie
      7. Blz. 119 Verwerken taakstelling binnen bestaande budgetten
     2. Blz. 120 Doelstellingen Bestaanszekerheid
      1. Blz. 121 Minimabeleid aanpassen
      2. Blz. 122 Pilot vroegsignalering
      3. Blz. 123 Versterken en uitbreiden van het pakket schuldhulpverlening; plan van aanpak over het adviesrecht bij beschermingsbewind
      4. Blz. 124 Project Energiearmoede
      5. Blz. 125 Onderzoek en uitvoering intensivering duale trajecten statushouders
      6. Blz. 126 Onderzoeken van passend aanbod: Re-integratie psychisch kwetsbaren, activering en gezondheidsbevordering
      7. Blz. 127 Opstellen visie Beschut Werk
      8. Blz. 128 Programma Kansrijk Opgroeien
     3. Blz. 129 Doelstellingen Verenigingsleven
      1. Blz. 130 Uitvoeren Sport- en Preventieakkoord, waaronder stimuleren en vergroten sportdeelname
      2. Blz. 131 Realiseren rookvrije sportparken
     4. Blz. 132 Doelstellingen Veiligheid en leefbaarheid
      1. Blz. 133 Integraal Veiligheids Plan (IVP) vaststellen
      2. Blz. 134 Uitvoeringsplan Jeugd & Veiligheid
      3. Blz. 135 Opstellen uitvoeringsplan ondermijning
      4. Blz. 136 Voorbereiding implementatie ‘Geweld hoort nergens thuis’
      5. Blz. 137 Kwaliteitsverbetering beleid en uitvoering, waaronder woonoverlast en Damoclesbeleid
     5. Blz. 138 Doelstellingen Kunst en cultuur
      1. Blz. 139 Vaststelling nieuwe kaders voor kunst en cultuur
      2. Blz. 140 Besluitvorming op onderzoeken Stedelijk Museum Coevorden, Cultuurpodium Coevorden, Synagoge Coevorden
      3. Blz. 141 Visie op ondersteuning amateursector
      4. Blz. 142 Vernieuwing binnen- en buitenschools cultuuronderwijs
      5. Blz. 143 Doorontwikkeling inzet cultuurcoach
     6. Blz. 144 Doelstellingen Jeugd en onderwijs
      1. Blz. 145 Opstellen uitvoeringsplan Jeugd, waaronder startbijeenkomst normaliseren en demedicaliseren
      2. Blz. 146 Opstellen preventiemenu doorgaande leerlijn groep 1-8 in lijn met Gezonde School
      3. Blz. 147 Uitvoeren en evalueren pilot ‘digitale inclusie’
      4. Blz. 148 Uitvoeren en de ketenpartijen verbinden, samenwerking versterken
      5. Blz. 149 Ontwikkelagenda jeugd-onderwijs opstellen met aandacht voor "van leerplicht naar leerrecht"
      6. Blz. 150 Samenwerking voorveld versterken
      7. Blz. 151 Groene schoolpleinrevolutie
      8. Blz. 152 Onderwijsachterstandenbeleid 2023 -2026
      9. Blz. 153 Nadere besluitvorming De Nieuwe Veste
      10. Blz. 154 Uitvoering Integraal HuisvestingsPlan
    4. Blz. 155 Beleidsindicatoren "Waar staat je gemeente?"
    5. Blz. 156 Wat mag het kosten?
   7. Blz. 157 Programma 4 | Eigenheid dorpen en wijken
    1. Blz. 158 Omschrijving van het programma
    2. Blz. 159 Beleidskaders
    3. Blz. 160 Wat willen wij bereiken?
     1. Blz. 161 Doelstellingen Gebiedsgericht werken
      1. Blz. 162 Doorontwikkelen rol en positioneren gebiedsgericht werken
      2. Blz. 163 Gebiedsvisie met dorp Schoonoord ontwikkelen
      3. Blz. 164 Resultaten haalbaarheidsonderzoek MFA Schoonoord presenteren en vervolgacties instellen
      4. Blz. 165 Opstellen langetermijnvisie sportaccommodaties
      5. Blz. 166 Stimuleren van dorps- en wijkvisies
      6. Blz. 167 Doorontwikkeling stimuleringsfonds
    4. Blz. 168 Beleidsindicatoren "Waar staat je gemeente?"
    5. Blz. 169 Wat mag het kosten?
   8. Blz. 170 Programma 5 | Fundering voor de toekomst
    1. Blz. 171 Omschrijving van het programma
    2. Blz. 172 Beleidskaders
    3. Blz. 173 Wat willen wij bereiken?
     1. Blz. 174 Doelstellingen Financieel gezond
      1. Blz. 175 Middelen beschikbaar stellen op basis van vastgesteld beleid.
     2. Blz. 176 Doelstellingen Toekomstbestendige organisatie
      1. Blz. 177 Uitvoeren crisisoefening en opstellen continuïteitsplan
      2. Blz. 178 Voorbereiding organisatie op datagedreven werken
      3. Blz. 179 Organisatiebreed bewustwording informatieveiligheid borgen
      4. Blz. 180 Dienstverleningsprocessen verbeteren
      5. Blz. 181 Lancering nieuwe website
      6. Blz. 182 Besturingsfilosofie en leiderschap sluiten op elkaar aan
      7. Blz. 183 Onderscheidend vermogen duidelijk maken
      8. Blz. 184 Verbreden en verdiepen werkgeversmerk
      9. Blz. 185 Ontwikkelingsmogelijkheden voor personeel bieden
      10. Blz. 186 Procesmanagement met KPI's en sturing inrichten
     3. Blz. 187 Doelstellingen De raad in zijn kracht
    4. Blz. 188 Beleidsindicatoren "Waar staat je gemeente?"
    5. Blz. 189 Wat mag het kosten?
   9. Blz. 190 Programma 6 | Financiën en dekkingsmiddelen
    1. Blz. 191 Beleidskaders
    2. Blz. 192 Beleidsindicatoren "Waar staat je gemeente?"
    3. Blz. 193 Wat mag het kosten?
   10. Blz. 194 Financiële begroting
    1. Blz. 195 Financiële hoofdlijnen
    2. Blz. 196 Samenvatting financieel meerjarenperspectief 2023-2026
     1. Blz. 197 Samenvatting financieel meerjarenperspectief 2021 - 2024
    3. Blz. 198 Uitgangspunten van deze begroting
     1. Blz. 199 Op welke uitgangspunten hebben wij onze begroting gebaseerd?
    4. Blz. 200 Ontwikkeling inkomsten
     1. Blz. 201 Gemeentefonds, belastingen en leges
     2. Blz. 202 De septembercirculaire
     3. Blz. 203 Belastingen en leges
    5. Blz. 204 Ontwikkelingen uitgaven
     1. Blz. 205 Welke uitgaven lichten we toe?
     2. Blz. 206 Lonen en prijzen
     3. Blz. 207 Motie groenonderhoud
     4. Blz. 208 Effecten halfjaarrapportage 2022
     5. Blz. 209 Meerjaren Investerings Programma (MIP)
     6. Blz. 210 Verbonden partijen
     7. Blz. 211 Autonome ontwikkelingen
    6. Blz. 212 Structureel evenwicht en vrije begrotingsruimte
     1. Blz. 213 Vrije begrotingsruimte
     2. Blz. 214 Structureel en reëel begrotingsevenwicht
    7. Blz. 215 Ontwikkeling reserves
     1. Blz. 216 Algemene reserve
     2. Blz. 217 Incidentele en structurele mutaties in de reserves en voorzieningen
    8. Blz. 218 Overhead
     1. Blz. 219 Welke overhead hebben wij begroot?
    9. Blz. 220 Toelichting incidentele baten en lasten
     1. Blz. 221 Wij hebben onderstaande incidentele baten en lasten begroot.
    10. Blz. 222 Recapitulatie van de programma's
     1. Blz. 223 Samenvatting van al onze inkomsten en uitgaven: de recapitulatie
    11. Blz. 224 Geprognosticeerde balans
     1. Blz. 225 Verwachting van de meerjarige ontwikkeling van onze balans
   11. Blz. 226 Bijlagen
    1. Blz. 227 1. Overzicht investeringen 2023-2026
     1. Blz. 228 Geplande investeringen
    2. Blz. 229 2. Overzicht lopende investeringen 2022
     1. Blz. 230 Stand van zaken lopende investeringen
    3. Blz. 231 3. Reserves en voorzieningen
     1. Blz. 232 Overzicht reserves en voorzieningen 2023
     2. Blz. 233 Overzicht reserves en voorzieningen 2024-2026
    4. Blz. 234 4. Taakvelden conform BBV
     1. Blz. 235 Overzicht taakvelden lasten 2023-2026
     2. Blz. 236 Overzicht taakvelden baten 2023-2026
    5. Blz. 237 5. Incidentele baten en lasten
     1. Blz. 238 Overzicht incidentele baten en lasten
    6. Blz. 239 6. Begrotingssubsidies
     1. Blz. 240 Begrotingssubsidies volgens art. 4.23 lid 3 c (Awb)
    7. Blz. 241 7. Verbonden partijen
     1. Blz. 242 Kaderstellende informatie verbonden partijen
    8. Blz. 243 8. Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen
     1. Blz. 244 Activiteiten op mondiale doelstellingen (global goals)
  2. Blz. 245 Paragrafen
   1. Blz. 246 Lokale heffingen
    1. Blz. 247 Inleiding
    2. Blz. 248 Beleid
    3. Blz. 249 Belastingopbrengsten en tarieven
    4. Blz. 250 Toelichtingen
   2. Blz. 251 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
    1. Blz. 252 Beleid
    2. Blz. 253 Risicoprofiel
    3. Blz. 254 Incidentele risico's
    4. Blz. 255 Europark
    5. Blz. 256 Grondexploitaties
    6. Blz. 257 Faillissement CQ
    7. Blz. 258 Tabel incidentele risico's
    8. Blz. 259 Structurele risico's
    9. Blz. 260 Sociaal domein
    10. Blz. 261 EMCO-groep
    11. Blz. 262 Tabel structurele risico's
    12. Blz. 263 Overige ontwikkelingen met een mogelijk financieel risico
    13. Blz. 264 Weerstandscapaciteit
    14. Blz. 265 Ratio weerstandsvermogen
    15. Blz. 266 Financiële kengetallen
   3. Blz. 267 Onderhoud kapitaalgoederen
    1. Blz. 268 Inleiding
    2. Blz. 269 Gebouwen
    3. Blz. 270 Groen
    4. Blz. 271 Openbare verlichting
    5. Blz. 272 Oeververbindingen
    6. Blz. 273 Riolering
    7. Blz. 274 Wegen
   4. Blz. 275 Financiering
    1. Blz. 276 Inleiding
    2. Blz. 277 Saldobeheer en intern liquiditeitsbeheer
    3. Blz. 278 Financieringsrisico's en rentebeheer
    4. Blz. 279 Verwachte ontwikkelingen
    5. Blz. 280 Schatkistbankieren
    6. Blz. 281 EMU-saldo
   5. Blz. 282 Bedrijfsvoering
    1. Blz. 283 Inleiding
    2. Blz. 284 ICT/ Informatiemanagement
    3. Blz. 285 Informatieveiligheid
    4. Blz. 286 Van data naar informatie
    5. Blz. 287 Gegevensbescherming
    6. Blz. 288 Onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid
    7. Blz. 289 Intern controleplan
    8. Blz. 290 Ontwikkelingen personeelsbeleid
    9. Blz. 291 Werken beweegt
    10. Blz. 292 Arbeidsomstandigheden
    11. Blz. 293 Personeelsbegroting
    12. Blz. 294 Openbaarheidsmaking
   6. Blz. 295 Verbonden Partijen
    1. Blz. 296 Inleiding
    2. Blz. 297 Tabel verbonden partijen
   7. Blz. 298 Grondbeleid
    1. Blz. 299 Inleiding
    2. Blz. 300 Beleid
    3. Blz. 301 Prognoses
    4. Blz. 302 Toelichting op projecten
    5. Blz. 303 Reserve en risico's
  3. Activiteiten
  4. Zoeken
  5. Publicatie bijlagen
  6. Contact
  7. PrivacyStatement
  8. Sitemap