Bestuurlijke hoofdlijnen

In maart 2022 waren de verkiezingen. Het college heeft hierop het Bestuursprogramma gemaakt. Hierin staat de vertaling van de politieke en bestuurlijke prioriteiten naar activiteiten en resultaten voor de bestuursperiode 2022-2026.

In deze Programmabegroting specificeren we de activiteiten voor het jaar 2023, inclusief de uitwerking en de financiële vertaling. De Kaderbrief 2023, zoals deze door de raad op 12 juli 2022 is vastgesteld is daarvoor onze basis. In Bijlage 8 maken we inzichtelijk welke activiteiten bijdragen aan het bereiken van de global goals, waar wij ons als gemeente Coevorden op hebben gecommitteerd.

Bouwen voor de samenleving

Terug naar navigatie - Bouwen voor de samenleving

Wonen
De bouw van 750 nieuwe woningen heeft de hoogste prioriteit! Daarom gaan we in 2023 verder met de uitvoering van de woonvisie en de realisatie van nieuwe woningen. Na vaststelling van het beleidskader flexwonen willen we in 2023 aan de gang met locatiescans en de uitvoering van pilots. We richten ons daarbij op de doelgroep ‘spoedzoekers'. 

In 2022 hebben we bestaande woonwagenlocaties en de behoefte naar uitbreiding onderzocht. In 2023 gaan we standplaatsen toevoegen, binnen of grenzend aan de huidige locaties. Daarnaast oriënteren we op nieuwe locaties. Verder onderzoeken we de mogelijkheid om bepaalde vakantieparken een woonbestemming te geven. En we transformeren de parken De Tip en Ermerzand.

Zoals gezegd staat Wonen hoog op de agenda. We stimuleren en faciliteren particuliere initiatieven. Daarbij vinden we het belangrijk dat we de ruimtelijke kwaliteit en cultuurhistorische waarde in de bebouwde omgeving behouden. Daarom actualiseren we ons beleid op die onderdelen. 

Werken
We versterken ons vestigingsklimaat voor bedrijven door locaties te onderzoeken voor grote ruimtevragers in DTZ-verband. Samen met resultaten van andere onderzoeken leidt dit in 2024 tot een voorstel aan de raad over nieuwe bedrijventerreinen en een toekomstbeeld over bestaande bedrijventerreinen. In 2023 gaan we aan de slag met de gebiedsvisie ‘Revitalisering Bedrijventerreinen Holwert-Midden'. Dit is een logische stap om onder andere de nieuwbouw van De Nieuwe Veste te realiseren. Passend daarbij zijn de vervolgstappen die we zetten naar aanleiding van het haalbaarheidsonderzoek naar Internationaal MBO.  

Infrastructuur
We willen een bereikbare gemeente zijn: op de fiets, met de auto, het openbaar vervoer of te voet. Daar hebben we goede verbindingen voor nodig. In 2023 starten we de planvorming voor de doorfietsroute Coevorden-Emmen-Borger. Samen met onze partners in Zuidoost Drenthe blijven we inzetten op de lobby voor de Nedersaksenlijn.

Fysieke leefomgeving / Omgevingswet
Om te komen tot een toekomstbestendige inrichting van de Coevorder leefomgeving ronden we de Omgevingsvisie voor Coevorden af. De raad wordt gevraagd om in 2023 de visie vast te stellen. Verder gaan we aan de slag met vereenvoudiging en versnelling van procedures. Zodat we onder andere omgevingsvergunningen binnen 8 weken kunnen afhandelen. 

Duurzaamheid

Terug naar navigatie - Duurzaamheid

Om tot een duurzame omgeving te komen, zowel in de stad als in onze kernen en het buitengebied, is het noodzakelijk om ons bewustzijn verder te vergroten. Wij bereiden ons voor op de klimaatverandering door de Regionale Adaptatiestrategie vast te stellen en te vertalen in een uitvoeringsplan. Om uiteindelijk in 2040 energieneutraal te kunnen zijn stimuleren we het aardgasvrij maken van woningen, verduurzamen wij het maatschappelijk vastgoed en nemen we deel aan het aanleggen van de zonneroute A37.

Vanuit een brede, integrale blik bouwen we stap voor stap aan een landelijk gebied met toekomst voor de ondernemers, voor de natuur, de recreanten en onze inwoners. 

Afval
Van Afval Naar Grondstof (VANG) is de richtlijn voor ons afvalbeleid. De belangrijkste doelstelling is om in 2026 maximaal 100 kg restafval per inwoner per jaar te realiseren. Om dat doel te bereiken vragen wij de raad om in 2023 de uitgangspunten en prioriteiten vast te stellen, nieuw beleid te formuleren, en de inzamelsystematiek voor oud papier te heroverwegen.

Toekomstbestendig beheer openbare ruimte
We willen de dienstverlening in de openbare ruimte optimaliseren en flexibel inspelen op veranderende omstandigheden. Verder is het belangrijk om de kwetsbaarheden in de bedrijfsvoering te beperken. Vanuit de VANG-doelstellingen overwegen we het aantal en de inrichting van de afvalscheidingsstations. 

Samen

Terug naar navigatie - Samen

Bestaanszekerheid in de brede zin van het woord staat hoog op de agenda. We blijven inzetten op het begeleiden van mensen vanuit een kwetsbare positie naar arbeidsmatige inzet en/of zinvolle dagbesteding vanuit de gedachte dat iedereen meetelt en meedoet. Maar bestaanszekerheid is breder dan het verkrijgen van werk of dagbesteding, het is de kapstok voor het beleid van het sociaal domein; een zo zelfstandig mogelijk, fijn en zeker bestaan. Voor 2023 ligt de focus daarbij vooral op:

  • Normaliseren en demedicaliseren binnen de gehele jeugdketen. We zetten daarbij nadrukkelijk in op de verdere samenwerking en versterking (passend/inclusief) onderwijs-jeugd.
  • Langer zelfstandig thuiswonen door binnen de WMO een vorm van normaliseren als uitgangspunt te hanteren, zodat mensen maximaal meedoen en meetellen. Het snijvlak wonen – zorg wordt hiermee steeds groter en belangrijker.
  • Inzet op preventie; met het sport- en preventieakkoord ‘Gezondheid en Bewegen’ werken we samen met onze partners aan een woon- , school- en sportomgeving waar de gezonde keuze meer en meer de makkelijke keuze wordt. Preventie betekent ook dat we inzetten op het eerder signaleren van zorgen op het gebied van schulden, geestelijke gezondheid of andere zorgen en hier direct en laagdrempelig op handelen.
  • Financiële en arbeidsmatige bestaanszekerheid. We gaan met Emco in gesprek over de gezamenlijke toekomst en richting als toekomstbestendig sociaal leerbedrijf. Het programma Kansrijk Opgroeien zorgt voor continue aandacht voor de effecten van armoede die van generatie op generatie wordt doorgegeven en de noodzaak van het bestrijden van die armoede.
  • Aanpassing van het minimabeleid. Uitkomsten en eventuele adviezen van het onderzoek minimabeleid / energiearmoede van de rekenkamercommissie worden hier in meegenomen.
  • Tot eind 2022 zijn we Culturele gemeente van Drenthe. Aansluitend willen we helderheid bieden aan de culturele sector hoe we verder willen met kunst en cultuur. Er komen dan voorstellen naar aanleiding van de onderzoeken bij drie culturele instellingen (Theater Hofpoort, Stedelijk Museum en Synagoge) en het experiment rond de cultuurcoach.

 

Eigenheid dorpen en wijken

Terug naar navigatie - Eigenheid dorpen en wijken

Gebiedsgericht werken
De afgelopen periode zijn we steeds beter in verbinding met onze inwoners. Er zijn goede contacten met de dorpen en wijken en we weten wat er speelt. We denken dat dit nog beter kan. We willen de invulling van de rol van de gebiedsgebonden bestuurder en de gebiedscoördinatoren een stap verder brengen en ook de inrichting van de dorpen- en wijkenronde aanpassen aan behoefte en effectiviteit. Daarnaast gaan we aan de slag met de investeringsagenda waarmee we dorp- en wijkplannen zo goed mogelijk combineren met gemeentelijke projecten.
De uitvoering van de plannen voor Schoonoord zijn hier een mooi voorbeeld van: daar komen verduurzaming, wonen, sport en ontmoeting samen in een project dat onder andere leidt tot een MFA en een toekomstbestendige woningvoorraad. Gebiedsgericht werken in optima forma dus.

Fundering voor de toekomst

Terug naar navigatie - Fundering voor de toekomst

De wereld om ons heen verandert continue, nu en in de toekomst. Beleidskeuzes in het verleden hebben ons enerzijds een gunstige financiële positie opgeleverd, waardoor we nu ruimte hebben voor ambitie. Het kost echter tijd om van een op beheer naar een op ontwikkeling gerichte organisatie te groeien. De krapte op de arbeidsmarkt en urgente vraagstukken maken dit een extra grote uitdaging. We zijn daarom aan de slag met het vraagstuk hoe we onze organisatie toekomstbestendig kunnen maken, nu en voor later.

Wij richten ons daarom op:

“Een flexibele en wendbare organisatie waar mensen, systemen en processen doelmatig en elkaar versterkend zijn georganiseerd, zodat de organisatie op een goede manier kan inspelen op de veranderende omgeving met complexer wordende vraagstukken en waar medewerkers werken die bewust kiezen voor het zich inzetten voor de samenleving.”

En nu doen!

Terug naar navigatie - En nu doen!

De gemeenteraad heeft belangrijke visies vastgesteld, die de basis vormen voor de keuzes die we de komende vier jaren maken. Daarnaast krijgen we ook de komende vier jaar te maken met grote en kleinere ontwikkelingen die impact hebben op onze inwoners en onze toekomst. Vanuit dat perspectief zijn we flexibel en passen we waar nodig ons beleid en de uitvoering hierop aan.