Leeswijzer

Leeswijzer

Terug naar navigatie - Leeswijzer

Voor u ligt de Programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026. Deze Programmabegroting is, evenals onze andere Sturings- en Verantwoordingsdocumenten, via financien.coevorden.nl te raadplegen en te downloaden. Deze documenten zijn de Kaderbrief, de Programmabegroting, de Halfjaarrapportage en het Jaarverslag. Voorheen stelden wij deze documenten beschikbaar aan de raad in PDF-formaat en publiceerden wij deze documenten op onze website https://www.coevorden.nl/financien. De S&V-documenten van de vorige bestuursperiode 2014-2018 blijven via de website beschikbaar. Vanaf verslagjaar 2019 zijn de stukken via de online-omgeving te raadplegen.

Basis voor deze Programmabegroting
De basis voor deze Programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 (hierna: ‘begroting’) die voor u ligt, is de Kaderbrief 2023. De kaderbrief is op 5 juli 2022 vastgesteld door de gemeenteraad. In de kaderbrief hebben wij de bestuurlijke hoofdlijnen geschetst en actualiseerden wij het meerjarenperspectief. Op basis van deze uitgangspunten en op basis van ontwikkelingen die zich in de tussentijd hebben voorgedaan, hebben wij in de afgelopen maanden de begroting samengesteld. Ook de gevolgen van de septembercirculaire van het gemeentefonds hebben wij verwerkt in deze begroting.

De begroting is gebaseerd op de doelen die zijn geformuleerd in het Bestuursprogramma 2022-2026. In het Bestuursprogramma is focus aangebracht op de doelen aan de hand van de thema's uit het coalitieakkoord 'Gewoon doen! Met durf en trots aan de slag voor Coevorden':

 • Bouwen voor de samenleving
 • Duurzaamheid
 • Samen
 • Eigenheid dorpen en wijken
 • Fundering voor de toekomst


Daarnaast zijn in de begroting ook "going-concern" onderwerpen opgenomen en vanzelfsprekend ook de verplichte onderdelen zoals de paragrafen en bijlagen.

Actualisatie van documenten gerelateerd aan de begroting
Gelijktijdig met de actualisatie van het meerjarenperspectief 2023-2026 hebben wij de belastingverordeningen geactualiseerd. Deze verordeningen kennen een eigen procedure, maar worden gelijktijdig met de begroting ter vaststelling aan u voorgelegd.

Wet- en regelgeving

Gemeentewet

In de gemeentewet is bepaald dat de gemeenteraad de begroting vaststelt in het jaar, voorafgaand aan het begrotingsjaar. Het college van burgemeester en wethouders zendt de vastgestelde begroting binnen twee weken na vaststelling, maar in ieder geval voor 15 november van het jaar, voorafgaand aan het begrotingsjaar, aan het college van Gedeputeerde Staten.

Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)

In de hoofdstukken II en III, de begroting en meerjarenraming met toelichtingen, van het BBV zijn diverse artikelen opgenomen met betrekking tot de vereisten over de begroting. De begroting is zodanig opgebouwd dat wij aan deze vereisten voldoen.

De inhoud van de tegels
De begroting is opgebouwd uit een aantal hoofdstukken. Elk hoofdstuk staat onder een zogenoemde 'tegel'. Dit zijn de pictogrammen op de paarse tegels. Via de knop 'Home' bovenaan de website komt u altijd weer terug op de startpagina van de begroting. Via de knop 'Programma's' kunt u rechtstreeks naar andere hoofdstukken navigeren. Onder de tegels treft u de volgende informatie aan:

 • Leeswijzer
  Op de pagina waar u nu bent, lichten wij de opzet en werking van de nieuwe online begroting toe.
 • Aanbiedingsbrief
  Onder deze tegel leest u de aanbiedingsbrief van ons college aan de gemeenteraad.
 • Nieuw beleid en ontwikkelingen
  Onder deze tegel hebben wij een samenvatting van nieuw beleid en ontwikkelingen voor de komende vier jaren opgenomen. De focus ligt op het jaar 2023. 
 • Bestuurlijke hooflijnen van de begroting
 • Tegels van de programma’s
  Onder deze tegels staan onze beleidsinhoudelijke programma’s. Elk programma bevat de volgende onderdelen:
  - Omschrijving van het programma
  - Beleidskaders: Wij benoemen de actuele visie- en beleidsdocumenten die kader stellend en richtinggevend zijn voor ons beleid. Door op de titel van het document te klikken, opent het document in een nieuw venster;
  - Doelstellingen: wat willen wij bereiken? Onze doelstellingen zijn afgeleid uit het bestuursprogramma 2022-2026. Direct onder de uitwerking van de Doelstellingen hebben wij alle Activiteiten van het betreffende programma opgenomen: hoe gaan we onze doelstellingen realiseren? Door op deze activiteiten te klikken, opent een scherm met informatie over de activiteit. We geven meer informatie over de activiteit en als er een start- en einddatum aan de activiteit gekoppeld is, geven we dat ook aan. Bij activiteiten die in principe een continue proces zijn, staat geen start- en einddatum vermeld.
  - Beleidsindicatoren. Dit zijn de verplichte beleidsindicatoren van "Waar Staat Je Gemeente?".
  - Overzicht inkomsten en uitgaven. Wij sluiten elk programma af met een overzicht van de begrote uitgaven en inkomsten. Dit overzicht geeft invulling aan de vraag ‘Wat mag het kosten?’. Vanwege de diverse onderlinge relaties in onze begroting tussen onze doelen, activiteiten en middelen, over de programma's heen, vindt de inzet van middelen op eenzelfde wijze plaats.
 • Financiële begroting
  Onder deze tegel nemen wij diverse financiële overzichten op, die gezamenlijk de financiële begroting vormen. Wij schetsen het financieel perspectief voor de jaren 2023 tot en met 2026. Het betreft bijvoorbeeld de actualisatie van het meerjarenperspectief, de invulling van de prijscompensatie, het meerjareninvesteringsprogramma, het verloop van de algemene reserve, ontwikkelingen en overige aanpassingen die tot financiële effecten in de begroting leiden. Ook presenteren wij onder deze tegel diverse verplichte overzichten in het kader van het BBV. Het betreft bijvoorbeeld een toelichting van de uitgangspunten in de begroting, een toelichting op incidentele baten en lasten, een recapitulatie van de programma’s inclusief een verschillenanalyse, en een geprognosticeerde begin- en eindbalans voor 2023 tot en met 2026.
 • Paragrafen
  Onder deze tegel nemen wij de bekende paragrafen op:
  - Lokale heffingen
  - Weerstandsvermogen
  - Onderhoud kapitaalgoederen
  - Financiering
  - Bedrijfsvoering
  - Verbonden partijen
  - Grondbeleid
 • Bijlagen
  Onder deze tegel nemen wij de volgende overzichten op:
  1. Overzicht nieuwe investeringen;
  2. Overzicht lopende investeringen;
  3. Reserves en voorzieningen;
  4. Taakvelden conform BBV, geraamde baten en lasten per taakveld;
  5. Incidentele baten en lasten;
  6. Begrotingssubsidies;
  7. Verbonden partijen;
  8. Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen