Programma 3 | Samen

We willen een kindvriendelijke gemeente zijn, waarbij we ervoor kiezen de nadruk te leggen op kansengelijkheid en bestaanszekerheid voor alle inwoners in de meest brede zin van het woord. Bestaanszekerheid vind je in werk, inkomen, gezondheid en (sociale) veiligheid. Wij willen deze behouden en vergroten door een sterke samenwerking met partners waarmee we investeren in preventie, positieve gezondheid en het bieden van een noodzakelijk vangnet.

 

Wat willen wij bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen wij bereiken?

Doelstellingen Vangnet / Normalisering

Terug naar navigatie - Doelstellingen Vangnet / Normalisering
 • Versterken van preventie en verkleinen van gezondheidsverschillen.
 • Versterken van de formele en informele ketensamenwerking.
 • Sturen op financiële beheersbaarheid in het sociaal domein. 

Activiteiten

Doelstellingen Bestaanszekerheid

Terug naar navigatie - Doelstellingen Bestaanszekerheid
 • Ondersteuning van inwoners in hun (financiële) zelfredzaamheid.
 • Vergroten van participatie kwetsbare inwoners.
 • Doorbreken intergenerationele armoede.

Activiteiten

Doelstellingen Verenigingsleven

Terug naar navigatie - Doelstellingen Verenigingsleven
 • Versterken van preventie en verkleinen van gezondheidsverschillen.

Activiteiten

Doelstellingen Veiligheid en leefbaarheid

Terug naar navigatie - Doelstellingen Veiligheid en leefbaarheid
 • Vergroting van leefbaarheid en veiligheid.

Activiteiten

Doelstellingen Kunst en cultuur

Terug naar navigatie - Doelstellingen Kunst en cultuur
 • Vitale culturele gemeente.

Activiteiten

Doelstellingen Jeugd en onderwijs

Terug naar navigatie - Doelstellingen Jeugd en onderwijs
 • Sterke sociale infrastructuur;
 • Versterking van het opvoed- en opgroeiklimaat;
 • Nieuwbouw De Nieuwe Veste;
 • Goede onderwijshuisvesting.

Activiteiten

Beleidsindicatoren "Waar staat je gemeente?"

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren "Waar staat je gemeente?"
Indicator Eenheid Jaar Waarde
Coevorden
Werkloze jongeren % 2020 2,0%
Kinderen in uitkeringsgezin % 2020 7,0%
Niet sporters % 2020 55,8%
Lopende re-integratievoorzieningen per 10.000 inwoners van 15-64 jaar 2020 338,9
Personen met een bijstandsuitkering per 10.000 inwoners 2021 346,5
Jongeren met delict voor rechter % 2020 0,0%
Jongeren met jeugdbescherming % 2021 1,4%
Jongeren met jeugdhulp % van alle jongeren tot 18 jaar 2021 12,1%
Jongeren met jeugdreclassering % 2020 0,2%
Absoluut verzuim per 1.000 leerlingen 2021 -
Relatief verzuim per 1.000 leerlingen 2021 23,00
Netto arbeidsparticipatie % 2020 65,2%
Verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 12-18 jaar per 1.000 jongeren* 2021 7,00
Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) % 2021 2,0%
Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo per 10.000 inwoners 2021 700,0

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x € 1.000
Rijlabels 2023 2024 2025 2026
Lasten 51.554 50.894 49.336 49.238
Algemene voorzieningen 2.720 2.606 2.346 2.346
Gezondheidszorg 858 821 852 821
Individuele voorzieningen 10.727 10.646 10.509 10.508
Individuele voorzieningen Jeugd 9.951 9.624 8.774 8.774
Inkomen 12.736 12.736 12.736 12.736
Kunst en cultuur 1.188 1.187 1.087 1.087
Leerlingenvervoer 739 739 739 739
Onderwijs 1.616 1.466 1.466 1.466
Participatie 5.706 5.742 5.552 5.489
Preventie 1.268 1.269 1.269 1.269
Sport en zwembaden 1.446 1.459 1.455 1.452
Veiligheidsbevorderende maatregelen 2.599 2.599 2.550 2.550
Baten -13.269 -13.005 -12.805 -12.745
Algemene voorzieningen -214 -100 0 0
Gezondheidszorg -60 -60 -60 0
Individuele voorzieningen -355 -355 -355 -355
Inkomen -11.029 -11.029 -11.029 -11.029
Kunst en cultuur -104 -104 -4 -4
Leerlingenvervoer -4 -4 -4 -4
Onderwijs -1.293 -1.143 -1.143 -1.143
Sport en zwembaden -162 -162 -162 -162
Veiligheidsbevorderende maatregelen -48 -48 -48 -48
Eindtotaal 38.284 37.889 36.531 36.493