Nieuw beleid en Ontwikkelingen

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Elk jaar beoordelen we wat nodig is - en in welk tempo - om de gestelde doelen te bereiken. In dit hoofdstuk laten wij zien welke ambities en ontwikkelingen wij voor ons zien. Daarbij leggen we de focus op 2023. Het betreffen ambities, investeringen om onze basis van onze dienstverlening en bedrijfsvoering toekomstbestendig te maken en ontwikkelingen die voortvloeien uit bestaande taken en wetten. Wij hebben deze ontwikkelingen financieel vertaald en daarvoor doen wij u een aantal voorstellen. Ook zien wij ontwikkelingen op ons afkomen, die het vermelden waard zijn, maar die wij nog niet financieel kunnen vertalen.

Het beleid en de ontwikkelingen die wij in onderstaande overzichten hebben opgenomen, maken geen deel uit van het financieel meerjarenperspectief in de Programmabegroting 2023 die voor u ligt. In het raadsvoorstel bij deze begroting hebben wij de besluitvorming over de ontwikkelingen separaat opgenomen. Dit biedt de raad de gelegenheid om de behandeling van de begroting en de ontwikkelingen separaat te behandelen en hierover te besluiten. Wij beogen hiermee een duidelijke scheidslijn aan te brengen tussen bestaand beleid en het bij stemming beschikbaar stellen van budgetten voor ontwikkelingen. 

Nieuw beleid en ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Ambities
Nieuw beleid en Ontwikkelingen
(Bedragen x € 1.000)
Nr. Onderwerp 2023 2024 2025 2026
Programma 1 Bouwen voor de samenleving
1 Woonvisie: inhuur deskundigheid, specialistische kennis 250 - - -
2 Ontwikkellocaties: voorbereiden en opstarten BP-procedures 100 - - -
3 Mobiliteit: opdracht mobiliteitsplan 50 - - -
4 Verkeersplan: updaten data, wetgeving 25 - - -
5 Verkeeronderzoek Krimweg / EDS-plein 50 - - -
6 VTH Externe expertise en juridische advisering 100 100 100 100
7 Omgevingswet: voorbereiding omgevingsplan 150 - - -
8 Vitale vakantieparken: onderzoek, expertise, Drents programma 200 27 - -
9 Vitale vakantieparken: activeringsbijdrage (cofinanciering) 30 60 - -
10 Vitale vakantieparken: perceelsgebonden aanpak 90 - - -
Programma 2 Duurzaamheid
11 Klimaatadaptatie/biodiversiteit: inhuur expertise 60 60 60 60
12 Wijkuitvoeringsplannen, startbudget 100 100 100 100
13 Pijler groene leefomgeving: biodiversiteit en klimaatadaptatie 60 - - -
14 Zonneroute A37, stimuleren omgevingsparticipatie 30 30 30 30
15 Bestrijding invasieve exoten, beleidsontwikkeling 50 - - -
16 Gebiedsgericht grondwaterbeheer, CPC Holwert Zuid 25 25 25 25
Programma 3 Samen
17 Buurtsportcoaches 55 pm pm pm
18 Europees kampioenschap wegwielrennen 25 - - -
19 Cultuurcoach 70 pm pm pm
- - - -
Programma 5 Fundering voor de toekomst
20 Toezichthouder Wmo/Jeugd Visible (i.sm. Borger-Odoorn) 50 50 - -
21 Raadsvergaderingen / videotulen 40 40 45 45
22 Onderzoeksbudget Rekenkamercommissie 20 20 20 20
- - - -
Totaal 1.630 512 380 380

Toelichting

1. Woonvisie: inhuur deskundigheid, specialistische kennis en 2 Ontwikkellocaties: voorbereiden en opstarten BP-procedures
De woonopgave is bij uitstek een integrale opgave. De visie staat in nauw verband met de omgevingsvisie (ter vaststelling in 2023) die algemene ruimtelijke kaders stelt. Ook programma’s en projecten als duurzaamheid, economie, binnenstad, vitale vakantieparken, de inclusieve samenleving en inzet op leefbaarheid en welzijn staan in nauw verband met de woonvisie.
Daarnaast is de woonvisie het uitgangspunt voor de te maken prestatieafspraken met de woningcorporaties en huurdersorganisaties, en maakt deze onderdeel uit van het afwegingskader voor woningbouwplannen. 
De teams Omgevingsontwikkeling, Vastgoed & Infrastructuur en Economie & Leefbaarheid zijn hierbij direct betrokken en vertegenwoordigd in het multidisciplinaire woonteam. Ook sociaal domein is indirect betrokken. Taken van het woonteam zijn om: 
•    projecten te coördineren (ieder lid heeft deelprojecten onder zijn/haar hoede) incl. budgetbeheer, monitoring en evaluatie
•    het speelveld te overzien en van hieruit het college te adviseren over lopende en nieuwe ontwikkelingen
•    taken slim te verdelen en te zorgen voor afstemming tussen de teams,
•    te fungeren als aanspreekpunt ‘wonen’ voor collega’s binnen en buiten het eigen team,
•    te signaleren wanneer projecten druk (gaan) leggen in de lijnorganisatie (bijvoorbeeld in de vorm van bestemmingsplanprocedures of vergunningaanvragen)
•    de voortgang van de uitvoering van de woonvisie kenbaar te maken (communicatie)

Elk project heeft een werkgroep. Sociaal domein, het programma duurzaamheid, het programma VVP en andere organisatieonderdelen zijn hierbij betrokken wanneer relevant/vanuit inhoud. 

Bij een aantal projecten (wooninitiatieven, flexwonen) en gebiedsontwikkelingen (Ossehaar Fase C, De Klencke Oosterhesselen, AMF Coevorden) is er tijdelijke ondersteuning vanuit het impulsteam wonen van de provincie Drenthe. 

3. Mobiliteit: opdracht mobiliteitsplan
Het huidige mobiliteitsplan is niet meer actueel en er dient een nieuw mobiliteitsplan opgesteld te worden. Hiervoor dienen wij opdracht te geven aan derden. Voor het verstrekken van deze opdracht zijn op dit moment geen middelen beschikbaar. Wij vragen derhalve om extra middelen van € 50.000 voor het verstrekken van de opdracht. Het thema verkeersveiligheid maakt ook onderdeel uit van het mobiliteitsplan. Om aanspraak te kunnen blijven maken op diverse subsidies is een plan met uitvoeringsagenda nodig.

4. Verkeersplan: updaten data, wetgeving
Het Rijk wil dat de (lokale) overheden de mobiliteitsdata eind 2023 op orde hebben. Dit is onderdeel van de digitaliseringsopgave die Noord-Nederland met het ministerie is afgesproken. Als onderdeel ervan gaan we in BOCE verband (inclusief provincie) het bestaand verkeersmodel van 2018 actualiseren. De kosten zullen circa € 25.000 bedragen.

5. Verkeeronderzoek Krimweg / EDS-plein
Vanuit de diverse projecten (Coevorden-Reine, De Nieuwe Veste), is het nodig om de bestaande situatie spoorwegovergang Krimweg (Coevorden) aan te passen. Hiertoe dient een verkeersonderzoek te worden uitgevoerd. Op deze wijze worden ook de routes tussen Sallandsestraat en EDS-plein en omgeving in beeld gebracht. Deze kunnen wij niet zelf uitvoeren. Wij willen deze opdracht uitzetten om zodoende in 2023 een goed beeld te krijgen van de situatie en om tot de gewenste situatie invulling te komen. De kosten zullen circa € 50.000 bedragen.

6. VTH Externe expertise en juridische advisering
Bij Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving is het streven om alle werkzaamheden in eigen beheer en formatie uit te voeren. Er zijn echter dossiers die vragen om specifieke expertise. Die expertise huren wij in. Daarvoor is tot heden geen bedrag voor opgenomen in de begroting.

7. Omgevingswet: voorbereiding omgevingsplan
Met deze middelen bereiden wij de transitie naar een integraal omgevingsplan voor en zorgen wij voor continuering van het plan implementatie Omgevingswet en Omgevingsvisie. Bij het jaarverslag 2022 zullen wij voor de in voorgaande jaren beschikbaar gestelde middelen de balans op maken. Eventuele niet bestede middelen zullen daarin vrijvallen ten gunste van het resultaat over 2022.

8. Vitale vakantieparken: onderzoek, expertise, Drents programma
Het provinciale programma VVPD is verlengd tot en met halverwege 2024. Voor 2023 zijn in de Programmabegroting 2022 reeds middelen toegekend (€ 350.000). De gevraagde (extra) middelen voor 2023 € 200.000 zijn benodigd voor het verlengen van en extra inhuur of formatie. Dit is inclusief onze bijdrage aan het Drentse Actieprogramma. Hiermee kan Toezicht & Handhaving en het juridische proces worden vormgegeven en inhuur projectleiders. Voor het juridische proces is het essentieel dat er voldoende bezetting is om de wettelijke termijnen in het handhavingsproces te hanteren. Daarnaast zal de aanpak van de arbeidsmigranten naar verwachting ook de nodige juridische inzet vragen. Voor 2024 zal een soortgelijk bedrag benodigd zijn waarvoor op later moment budget zal worden gevraagd.

9. Vitale vakantieparken: activeringsbijdrage (cofinanciering)
Middelen benodigd voor een lopend onderzoek, expertise plus Drents programma. Door het RIEC wordt een regiobreed onderzoek uitgevoerd. Hier wordt niet alleen gekeken naar de locatie huisvesting van arbeidsmigranten op de parken maar ook in woonwijken e.d. Dit onderzoek wordt samen met Borger-Odoorn en Emmen uitgevoerd. Het programma VVPD biedt de mogelijkheid om (extra) (specialisme) menskracht in te huren om uitvoering te geven aan het plan. Gezien het belang worden de kosten gedeeld. Voor 2024 zal het uitvoeringsplan verder worden opgepakt.

10. Vitale vakantieparken: perceelsgebonden aanpak 
In het verleden zijn persoonsgebonden beschikkingen en perceelsgebonden aanwijzingen verstrekt. Persoongebonden kennen een tijdelijk karakter aangezien deze niet overdraagbaar zijn. De perceelsgebonden aanwijzingen zijn bij de parken waar een revitalisatie opgave ligt een belemmerende factor. Mensen die permanent wonen op een recreatiepark dragen niet bij aan de recreatieve doelstellingen en maken in veel gevallen geen gebruik van de diverse recreatieve faciliteiten. Voor het businessmodel van de recreatieondernemer is dit niet wenselijk. Met deze middelen willen wij actief onderzoeken en het gesprek aangaan met de houders van een perceelsgebonden aanwijzing of het mogelijk om perceelsgebonden aanwijzingen te laten vervallen. 

11. Klimaatadaptatie/biodiversiteit: inhuur expertise
Het programma Duurzaamheid vraagt op veel facetten een actieve burgerparticipatie. Essentieel daarin is een goede en gestructureerde communicatie. Daarvoor is een communicatiemedewerker gekoppeld aan het programma noodzakelijk. Uitvoering geven aan de bewustwordingsstrategie, uniforme communicatie omtrent de verschillende wijkuitvoeringsplannen. Samen met de communicatie adviseur als lid van het programmateam kan er voldoende inzet worden gepleegd om het participatieproces met de gemeenschap in te vullen.

12. Wijkuitvoeringsplannen, startbudget
De uitvoering van de warmtevisie krijgt vorm in de wijkuitvoeringsplannen, daar ligt een verantwoordelijkheid van de gemeente. De komende bestuursperiode willen we jaarlijks minimaal 4 WUPS gaan opstarten. Wanneer een buurt/wijk zelf niet actief aan de slag gaat moet deze worden geactiveerd, een budget van € 25.000 per wijk/dorp geeft de mogelijkheid om hier actief mee aan de slag te gaan. Meerdere mogelijkheden om de buurt te activeren, daar waar nodig willen wij externe specialistische capaciteit inhuren. 

13. Pijler groene leefomgeving: biodiversiteit en klimaatadaptatie
De pijler groene leefomgeving geeft invulling aan de verplichtingen en gemeentelijke ambities op het gebied biodiversiteit en klimaatadaptatie. Voor een tweetal locaties is het doel het komende jaar een projectplan op te stellen voor een voorbeeldproject met  klimaatadaptatie en één voor biodiversiteit. De uitvoeringsgelden hiervoor zullen middels een separaat raadsvoorstel worden gevraagd. De middelen worden ingezet voor lokale initiatieven op het gebied van klimaatadaptatie en biodiversiteit, aanvullend onderzoek en monitoring.

14. Zonneroute A37, stimuleren omgevingsparticipatie
De zonneroute A37 is een groot project, de afgelopen jaren hebben voornamelijk de voorbereidende fases vorm gekregen. Daarvoor worden een aantal beleidsdocumenten vastgesteld. Om een goede invulling te geven aan de uitvoering is procesparticipatie van de omgeving van groot belang. Samen met de gemeenten Hoogeveen, Emmen en de provincie wordt daar invulling aangegeven. Naast het beleidskader participatie waar (financiële) deelname aan het project wordt geregeld zal omgevingsparticipatie de bewoners uit de nabije omgeving van de A37 betrekken bij de landelijke inpassing. Samen met de deelnemende gemeenten Hoogeveen, Emmen en de provincie gaan we daar externe ondersteuning op in zetten, wanneer dit niet lukt zullen wij gezien het maatschappelijk belang als gemeente het zelfstandig oppakken m.b.v. externe ondersteuning.

15. Bestrijding invasieve exoten, beleidsontwikkeling
Bij de bestrijding en beheersing van invasieve exoten zijn veel partijen betrokken, waaronder gemeenten, waterschappen en terreinbeheerders. De provincie voert de regie door enerzijds organisaties te verzoeken invasieve exoten te bestrijden en anderzijds via overleg met betrokken partijen, aan te sturen op een optimale, gezamenlijke aanpak van exoten.

De provincie is voor alle partijen, bedrijven en inwoners het aanspreekpunt voor vragen en meldingen met betrekking tot invasieve exoten. Op de website van de provincie is algemene informatie beschikbaar over het herkennen en melden van invasieve exoten en het belang van exotenbestrijding. In specifieke situaties zal de provincie, in overleg met betrokken gemeenten en grondeigenaren, locatiegerichte communicatie inzetten. Doelen hiervan zijn verdere verspreiding of besmetting te voorkomen, een zo compleet mogelijk beeld van een besmetting te krijgen en/of geplande beheermaatregelen toe te lichten.

In 2023 richten wij ons op het maken van beleid tot bestrijding/beheersing van invasieve exoten. Dit beleid richt zich op alle invasieve soorten (plant en dier) met daarin gradatie/prioritering op basis van ernst en bestrijding/beheersvormen. Tevens zullen wij een uitvoeringsplan met kostenspecificatie opleveren. 

16. Gebiedsgericht grondwaterbeheer, CPC Holwert Zuid
De eerste fase (grondsanering) van de sanering van CPC is afgerond. De tweede (in-situ sanering ondiep grondwater) is eveneens afgerond. De 3e fase bestaat uit het Gebiedsgericht Grondwaterbeheer. Op basis van de overeenkomst met de provincie uit 2013 zullen de kosten voor fase 3 voor 50/50 worden verdeeld tussen provincie en gemeente. De kosten bedragen voor de gemeente circa € 25.000 per jaar voor een periode van 28 jaren.

17. Buurtsportcoaches
De gemeente Coevorden wil de samenwerking met Maatschappelijk Welzijn Coevorden voor de uitvoering van het beleid Samen voor een Gezonder Coevorden en het sport- en preventieakkoord Gezond Coevorden voortzetten. De huidige afspraken m.b.t. de inzet van buurtsportcoaches lopen t/m 2022. De buurtsportcoach is een belangrijke lokale verbinder in alle dorpen en wijken. Het werk van de buurtsportcoach vraagt om zowel hbo- als mbo inzet. Op dit moment wordt er uit gegaan van de inzet van vier buurtsportcoaches. De huidige financiering is gebaseerd op 1 hbo’er en 3 mbo’ers, terwijl er op dit moment 2 hbo’ers als buurtsportcoach worden ingezet. 

Daarnaast wil de gemeente Coevorden op andere wijze uitvoering geven aan de regeling brede combinatiefuncties van het rijk. De afgelopen twee jaren is deze regeling toegepast voor de functie buurtsportcoach, maar in de komende jaren verkennen we ook de mogelijkheden voor koppeling met het cultuurbeleid. Daar is in principe de Brede Regeling Combinatiefuncties ook voor bedoeld. 

De functie van de buurtsportcoach heeft zich de afgelopen twee jaar bewezen. Door hun inzet, samen met diverse partners, en met hun rol als lokale verbinder, aanjager en het faciliteren waar nodig, zijn er veel beleidsdoelstellingen gerealiseerd of in gang gezet. De functie van buurtsportcoach is in de loop der jaren steeds veelzijdiger en complexer geworden: van uitvoerder naar een verbinder tussen sport, onderwijs, kinderopvang, zorg, cultuur, ondernemers etc. Om de ambities en de doelstellingen voor onze (kwetsbare) inwoners binnen diverse projecten en programma’s te borgen, zoals binnen het Sport- en preventieakkoord, de programma’s Kansrijk Opgroeien, Gezonde Jeugd, Gezonde toekomst, etc. is de inzet van buurtsportcoaches niet meer weg te denken in de gemeente Coevorden.

18. Europees kampioenschap wegwielrennen
Het EK wegwielrennen vindt in 2023 plaats in de provincie Drenthe. De provincie Drenthe wil samen met alle Drentse gemeenten aan de slag met een programmering van side-events. Drenthe op de kaart en voor ons: Coevorden op de kaart.

19. Cultuurcoach
In november 2021 zijn we een experiment gestart met de inzet van een cultuurcoach in de gemeente Coevorden als bruggenbouwer in de culturele sector. Doel van dit experiment was om inzicht te krijgen in de toegevoegde waarde van een verbinder op cultureel gebied in de samenleving. In het afgelopen jaar hoorden wij zeer positieve geluiden over de aanwezigheid en het werk van de cultuurcoach. Binnen de amateursector, bij de professionals, bij cultuuraanbieders en -afnemers wordt de toegevoegde waarde van deze rol gezien. De cultuurcoach is vanwege die verbinding met de samenleving van waarde voor het gemeentelijk beleid, prioriteiten en ondersteuning van de gemeente. Het experiment loopt af in januari 2023. Wij zien alle reden om de rol en inzet van de cultuurcoach structureel te maken en iets uit te kunnen breiden. De dekking voor de cultuurcoach vanaf 2023 vinden wij deels in de nieuwe periode brede impulsregeling combinatiefunctionarissen, die voor buurtsportcoaches en cultuurcoaches kan worden ingezet.

20. Toezichthouder Wmo/Jeugd Visible (i.sm. Borger-Odoorn)
Toezicht Wmo en Jeugd is een wettelijke taak, die in de uitvoering beperkt is gebleven tot het doorgeven van tips over fraude aan de sociale recherche van Emmen. Om dit professioneler op te pakken hebben Coevorden en Borger-Odoorn de handen ineengeslagen. Borger-Odoorn en Coevorden hebben op Wmo en Jeugd dezelfde contracten. Voor 24 uur in per week in totaal (12 uur per gemeente, max € 45.000 per jaar tot eind 2024) onderzoekt het bedrijf de rechtmatigheid van uitvoering van aanbieders, inclusief PGB-aanbieders van Jeugd en Wmo
Daarmee weten we ook of de onderzocht aanbieders zich ook aan hun contracten houden, zonder dat dat de accountgesprekken van de contractmanagers frustreert. In 2023 regelen we het proces van eventuele invordering of terugvordering in. Omgezet naar capaciteit is voor Toezicht 0,2 Fte op jaarbasis nodig. Mogelijk uitgebreid met wat mankracht voor eventuele invordering. De jaren 2023 2024 zijn wat dat betreft een proefperiode en het moment om dat inzichtelijk te maken. Het accounthouderschap kan ondergebracht worden bij de subsidieadviseur.

21. Raadsvergaderingen / videotulen
Raadvergaderingen worden digitaal opgeslagen in E-Depot. Voor de eenmalige implementatie van E-Depot zijn middelen beschikbaar gesteld. De licentiekosten en het gebruik van data zijn hierin niet structureel meegenomen. De jaarlijkse kosten voor E-Depot zijn € 22.000. De opslagkosten van informatie zijn € 1.100 per terabyte. Op basis van de laatst ontvangen factuur verwachten wij extra kosten van € 18.000 in 2023. Dit zal jaarlijks oplopen.

22. Onderzoeksbudget Rekenkamercommissie
Naar verwachting zal op 1 januari 2023 het Wetsvoorstel versterking decentrale rekenkamers in werking treden. De rekenkamercommissie adviseert om in het kader van deze wetswijziging het budget van de rekenkamercommissie te verhogen naar € 1,30 per inwoner. In een eerder verricht onderzoek (Rapport: Inspiratiekaders: effectieve invulling lokale rekenkamer) is hiervoor een gemiddeld bedrag van € 1,30 per inwoner genoemd. Vertaald naar de situatie Coevorden komt dat neer op een budget van € 46.105. Het jaarbudget bedraagt voor 2022 € 27.400. Dit is € 0,77 per inwoner. Van het budget is € 20.100 beschikbaar voor rekenkameronderzoek. In de uitvoeringspraktijk geeft dat beperkingen in het doen van onafhankelijk rekenkameronderzoek in Coevorden. 


Dekking

Terug naar navigatie - Dekking

In onderstaande tabel wordt het dekkingsvoorstel voor nieuw beleid en ontwikkelingen weergegeven. Deze tabel sluit aan bij de tabel Samenvatting financieel meerjarenperspectief 2023-2026. Deze is opgenomen onder de tegel Financiële begroting.

DEKKINGSVOORSTEL NIEUW BELEID EN ONTWIKKELINGEN
(Bedragen x € 1.000)
2023 2024 2025 2026
Stelpost vrije begrotingsruimte 630 1.709 1.709
Saldo meerjarenbegroting 4.271 5.410 4.807 -1.023
Nieuw saldo stelpost 4.271 6.040 6.516 686
Nieuw beleid en ontwikkelingen 1.630 512 380 380
Saldo stelpost na dekking nieuw beleid 2.641 5.528 6.136 306

Overige ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Overige ontwikkelingen

Regiodeal (indicatie € 1,1 miljoen, 4 jaren € 275.000 per jaar)
De huidige regiodeal heeft een doorlooptijd tot en met december 2023. De projecten kunnen nog doorlopen tot en met december 2025. De projecten waarvoor Coevorden penvoerder is, liggen daarmee op voldoende tempo. Het Rijk start in 2022 met een nieuwe aanvraagronde voor regiodeals. De stuurgroep van de regiodeal heeft aangegeven dat we hier met de huidige partners gebruik van maken. Dit betekent dat we voor 15 november een nieuwe propositie brede welvaart voor de regiodeal in gaan dienen bij het Rijk. Indien het Rijk in het voorjaar van 2023 positief besluit op deze aanvraag, sluiten we in 2023 een nieuwe deal. Voor deze nieuwe deal zal de gemeente om een cofinancieringsbijdrage gevraagd worden. Hier komen wij bij u op terug door middel van een separaat raadsvoorstel.

Revitalisering Holwert Midden
In de besluitvorming rondom het realiseren van volledige nieuwbouw voor de Nieuwe Veste op Holwert Midden is aangegeven dat de kosten voor de aankoop van de panden, de sloop van panden en de sanering van de bodem horen bij de revitalisering van Holwert Midden. Over deze (strategische) aankopen kon de raad een separaat voorstel tegemoet zien. Inmiddels zijn onderhandelingen gestart voor wat betreft de percelen die nodig zijn voor de nieuwbouw van de Nieuwe Veste. Maar daarnaast benaderen we en worden we benaderd door andere ondernemers. Ondernemers die binnen het gebied waarop de Wet Voorkeursrecht Gemeente van toepassing is zijn gevestigd. Voor 2023 betekent dit dat er krediet beschikbaar moet worden gesteld voor deze (strategische) aankopen. Hier komen wij bij u op terug.

Inschatting benodigde middelen:
Grondaankoop De Nieuwe Veste                                     € 2,9 miljoen (op basis van taxaties)
Sloop en bodemsanering                                                       € 1,2 miljoen

Grondaankoop Revitalisering Holwert Midden      € 3 miljoen
Sloop en bodemsanering                                                       € 2 miljoen

Programma Binnenstad (indicatie € 350.000)
We zetten in op een autoluwe omgeving, een fijne plek om te verblijven. Dit betekent dat we met de inrichting voorrang geven aan voetgangers en fietsers. Er is nog steeds voorzien in voldoende parkeerplaatsen in de binnenstad op loopafstand van de nieuwe huiskamer (binnen een straal van 200m). Hierbij kan gedacht aan het toevoegen van een aantal parkeerplaatsen op de locaties Molenbelt en Bogas-terrein. Deze parkeerplaatsen liggen op korte wandelafstand van de winkels in de Friesestraat en de Bentheimerstraat. Hiervoor maken wij een separaat raadsvoorstel.

MFA Schoonoord (indicatie afhankelijk van scenario`s)
Naar verwachting wordt in het 3e kwartaal van 2022 het haalbaarheidsonderzoek rondom een mogelijk MFA in Schoonoord opgeleverd. Hierin worden verschillende scenario`s uitgewerkt. Voor de scholen en kindvoorzieningen in Schoonoord is in de Programmabegroting 2022 op basis van het IHP reeds rekening gehouden met een investering van circa € 3 miljoen. Voor besluitvorming rondom de uitgewerkte scenario`s en de daarvoor benodigde middelen komen wij bij u terug met een separaat raadsvoorstel.

Beleidsadvies wegen
2023-2027
De afgelopen jaren is hard gewerkt aan de verhardingen. In het nieuwe beleidsplan blijkt dan ook dat de gemiddelde kwaliteit van de verhardingen iets is gestegen. Echter het uiteindelijke doel is nog lang niet bereikt. De stand van zaken is als volgt.
- De gemiddelde kwaliteit van de verhardingen is nog steeds onvoldoende;
- Het achterstallig onderhoud is gestegen tot € 6,9 miljoen;
- Sterke achteruitgang van de elementenverhardingen;
- Op 30% van asfaltverhardingen is matig en hierop is binnen 3 tot 5 jaar onderhoud noodzakelijk.

Het niet behalen van de doelstellingen uit 2017 kent een aantal (externe) oorzaken. De extreem droge jaren in 2019 en 2020 hebben de achteruitgang van kwaliteit versneld, het budget voor het wegwerken van de achterstanden was niet toereikend en er was structureel te weinig budget voor regulier onderhoud.

Voor de komende jaren is in het nieuwe beleidsplan een aantal scenario's beschreven. Hierbij is gekeken naar budget, sturen op kwaliteitsniveau en interne uitgangspunten, zoals differentiatie in onderhoudsniveau of accepteren mindere kwaliteit. Voor alle scenario's is een financiële doorrekening gemaakt. Het huidige budget bedraagt circa € 1,3 mln. Om te komen tot het gewenste niveau is zou een jaarlijks budget van € 3,7 miljoen nodig kunnen zijn. Tevens dient het achterstallig onderhoud van € 6,9 miljoen nog worden weggewerkt. 

Het beleidsplan is in concept gereed en zal verder uitgewerkt worden. In 2023 zal besluitvorming hierover plaatsvinden. Gezien de (financiële) impact van het beleidsadvies zal de Raad hierover goed geïnformeerd worden en het ter besluitvorming worden voorgelegd.

Bestaanszekerheid
We willen structurele maatregelen treffen om de positie van de minima te verbeteren door het  onderzoeken en eventueel doorvoeren van het ophogen van de huidige norm Minimabeleid van 110%. Dit zal naar verwachting leiden tot  een kostenverhoging van € 250.000-500.000.
Daarnaast willen we ook incidentele maatregelen treffen om inwoners met acute financiële nood te helpen met het instellen van een maatwerkfonds.. Wij schatten de kosten hiervan op een bedrag tussen € 1,4 - 1,8 miljoen. We lopen hierbij vooruit op mogelijk aangepast rijksbeleid. Deze ontwikkeling binnen bestaanszekerheid ligt in lijn met de ingebrachte motie ‘Vangnet’ bij de bespreking van de Kaderbrief 2023, welke door het college is omarmd. Voor de uitwerking van deze plannen ontvangt u separate raadsvoorstellen.