Programma 1 | Bouwen voor de samenleving

We geven ruimte, maar beseffen dat niet alles overal kan. We durven keuzes te maken en heldere kaders te scheppen. Maatwerk en oog voor eigenheid van dorpen en wijken vraagt om flexibiliteit en duidelijkheid. Wij hebben een groot regionaal bewustzijn en zetten de positie van Coevorden als één van de vijf steden in Drenthe daarbij in.

Beleidskaders

Terug naar navigatie - Beleidskaders

Wat willen wij bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen wij bereiken?

Doelstellingen Bouwen voor de samenleving

Terug naar navigatie - Doelstellingen Bouwen voor de samenleving

In het kader van het programma Bouwen voor de samenleving hebben wij de volgende doelstellingen geformuleerd:

Mogelijk maken van de bouw van minimaal 750 nieuwe woningen in de periode tot 2030;

Aan de hand van de woonvisie bijdragen aan goed wonen voor iedereen: positief beïnvloeden van de woningmarkt, met aandacht voor de kwaliteit van de bestaande woningvoorraad.

 

Doelstellingen Wonen

Terug naar navigatie - Doelstellingen Wonen
 • Meer flexibiliteit op de woningmarkt;
 • Woningmarkt en -bouw positief beïnvloeden met doelgroepenbeleid;
 • Ruimtelijke kwaliteit en cultuurhistorische waarde in de bebouwde omgeving behouden;
 • Bijdragen aan vitaliteit (incl. een sterke sociale infrastructuur) van naoorlogse wijken en buurten;
 • Ondersteunen van particulieren met een (gezamenlijk) wooninitiatief;
 • Uitbreiden van de woonwagencapaciteit;
 • Zorgen voor voldoende passende woonruimte voor inwoners met een zorgbehoefte;
 • Integraal ontwikkelplan Schoonoord;
 • Mogelijk maken van woningbouwontwikkelingen in o.a. Coevorden, Sleen, Dalen en Oosterhesselen;
 • Voldoende woonruimte voor inwoner met een zorgbehoefte.

Activiteiten

Doelstellingen Vitale vakantieparken

Terug naar navigatie - Doelstellingen Vitale vakantieparken
 • Kwaliteitsverbetering voor recreatie en toerisme op vakantieparken;
 • Beter wonen;
 • Betere leefbaarheid.

Activiteiten

Doelstellingen Werken

Terug naar navigatie - Doelstellingen Werken
 • Versterken van het vestigingsklimaat in lokaal, regionaal en internationaal perspectief;
 • Goed opgeleid personeel voor de internationale regio;
 • Versterken grensoverschrijdende samenwerking;
 • Revitalisering van bedrijventerrein Holwert;
 • Versterken van de regio Zuid-Oost Drenthe;
 • Toekomstbestendige agrarische sector;
 • Verdere versterking recreatief/toeristische sector
 • Aantrekkelijke binnenstad.

Activiteiten

Doelstellingen Infrastructuur

Terug naar navigatie - Doelstellingen Infrastructuur
 • Een goed bereikbare en verkeersveilige gemeente;
 • Een goed bereikbare gemeente voor automobilisten;
 • Goede verbindingen voor (internationale) treinreizigers;
 • Veilige en aantrekkelijke verbindingen voor fietsers. 

Activiteiten

Doelstellingen Fysieke leefomgeving/omgevingswet

Terug naar navigatie - Doelstellingen Fysieke leefomgeving/omgevingswet
 • In de fysieke leefomgeving bestaat een balans tussen (historische) waarden en (toekomstig) gebruik; 
 • Een professionele dienstverlening op het gebied van Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH);
 • Vereenvoudigen van het proces van idee tot realisatie voor initiatiefnemers.

Activiteiten

Beleidsindicatoren "Waar staat je gemeente?"

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren "Waar staat je gemeente?"
Indicator Eenheid Jaar Waarde
Coevorden
Nieuw gebouwde woningen aantal per 1.000 woningen 2021 8,3
WOZ-waarde woningen 2021 € 224.000
Banen per 1.000 inw 15-64jr 2021 692,7
Demografische druk % 2022 83,2%
Vestigingen van bedrijven per 1.000 inw 15-65jr 2021 159,30
Functiemenging % 2021 48,8%
Diefstal uit woning aantal per 1.000 inwoners 2021 1,00
Geweldsmisdrijven aantal per 1.000 inwoners 2021 3,30
Vernieling aantal per 1.000 inwoners 2021 5,00
Winkeldiefstal aantal per 1.000 inwoners 2021 0,60

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x € 1.000
Rijlabels 2023 2024 2025 2026
Lasten 12.760 12.296 10.807 10.398
Bestuurlijke samenwerking 45 45 45 45
Bovengrondse infrastructuur 3.624 3.542 3.535 3.527
Centrumplan Coevorden 850 429 426 422
Economische structuurversterking 428 427 427 406
Grondexploitatie 3.153 4.028 2.571 2.208
Mobiliteit 466 86 61 61
Omgevingsvergunningen 122 122 122 122
Recreatie en toerisme 851 447 460 451
Riolering 2.521 2.522 2.521 2.521
RSP 327 327 327 327
Ruimtelijke ontwikkeling 163 163 163 163
Wonen en leefomgeving 209 158 152 145
Baten -5.823 -5.809 -4.345 -3.955
Bestemmingsheffingen -237 -237 -237 -237
Bovengrondse infrastructuur -67 -67 -67 -67
Centrumplan Coevorden -408 0 0 0
Economische structuurversterking -50 -50 -50 -30
Grondexploitatie -3.153 -4.028 -2.571 -2.208
Mobiliteit -380 0 0 0
Omgevingsvergunningen -1.045 -1.045 -1.045 -1.045
Recreatie en toerisme -59 -9 -9 -9
Riolering 0 0 0 0
Ruimtelijke ontwikkeling -196 -196 -196 -196
Wonen en leefomgeving -228 -176 -170 -163
Eindtotaal 6.937 6.488 6.462 6.442