Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Voor alle activiteiten die binnen onze gemeente plaatsvinden - zoals wonen, werken en recreëren - zijn kapitaalgoederen nodig. Hierbij valt te denken aan wegen, riolering, groen, openbare verlichting en gebouwen. De kwaliteit van deze goederen en het niveau van onderhoud ervan zijn bepalend voor het voorzieningenniveau van de gemeente. In deze paragraaf gaan wij in op de beleidskaders en de daaruit voortvloeiende financiële gevolgen voor wat betreft de grotere kapitaalgoederen van de gemeente. De in deze paragraaf opgenomen bedragen zijn exclusief de kosten voor de inzet van ons eigen personeel en materieel.

Gebouwen

Terug naar navigatie - Gebouwen

Algemeen
Het gemeentelijk vastgoed is faciliterend aan verschillende beleidsdoelstellingen van het gemeentelijk beleid. We hebben daarbij verschillende soorten vastgoed in beheer die we tot ons kernbezit rekenen. Dit kernbezit is noodzakelijk om op middellange en lange termijn de gemeentelijke beleidstaken te blijven uitvoeren. Hierbij moet gedacht worden aan gebouwen voor de gemeentelijke huisvesting, maar ook bijvoorbeeld aan sporthallen en multifunctionele accommodaties. Naast het kernbezit beschikken we nog over een aantal gebouwen/locaties die wij hebben aangemerkt als ‘af te stoten bezit’. Deze gebouwen hebben of gaan hun gemeentelijke beleidsfunctie verliezen, waardoor ze afgestoten kunnen worden. Het afgelopen zijn er 2 gebouwen/locaties afgestoten. Het “af te stoten bezit” bedraagt nu nog circa 12 gebouwen/locaties.


Beleidskader
In december 2016 stelde uw raad de “Visie, strategie en beheer van vastgoed” vast. Uitgangspunt hierin is dat wij streven naar een vastgoedportefeuille die zich beperkt tot vastgoed dat nodig is voor efficiënte uitvoering van de gemeentelijke taken. Voor de conditiemeting van de gebouwen sluiten wij aan bij de NEN 2767 standaard. Binnen deze standaard is sprake van een conditiescore tussen 1 en 6. Daarbij is 1 zeer goed en 6 zeer slecht. Een conditiescore van 3 is naar de maatstaf voldoende. Voor het kernbezit is een onderhoudsscore van 3 het uitgangspunt (bij nieuwe panden hebben we een gemiddelde score van 2). Bij de prioritering van het onderhoud wordt rekening gehouden met de impact en het risico op verval. Het toekomstig planmatig onderhoud wordt zoveel mogelijk gecombineerd met het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed. Voor de verduurzaming is de ambitie uitgesproken voor het gemeentelijk vastgoed in 2030 al energieneutraal te zijn.

Financiën
Voor het onderhoud van gebouwen zijn de volgende budgetten beschikbaar:

BUDGETTEN ONDERHOUD GEBOUWEN
Bedragen x € 1.000
2023 2024 2025 2026
Dagelijks onderhoud 402 402 402 402
Planmatig onderhoud 535 307 468 468
Totaal 937 709 870 870

Groen

Terug naar navigatie - Groen

De gemeente beheert een groot oppervlakte groen. In deze hoeveelheid zit een grote variëteit. Wij onderhouden sierplantsoenen, bermen, maar bijvoorbeeld ook sloten, bossen en natuurterreinen. In onderstaande tabel geven wij de verdeling weer.

KERNCIJFERS GROEN
Heesters en rozen 16 ha
Gazon 161 ha
Bos (windsingels, houtwallen en bosjes) 172 ha
Bermgras 402 ha
Natuurterrein 12 ha
Waterpartijen 16 ha
Sloten en greppels 603 km
Bomen 54.428 st.
Halfverharding en zandwegen 36 ha

Beleidskader
In 2021 is er door de Raad een motie aangenomen om het onderhoud van de openbare ruimte naar een “netter” beeld te krijgen. Dit is een beleidswijziging ten opzichte  van de in 2015 gevoerde takendiscussie (versobering van de kwaliteit van openbaar groen). Door uitvoering te geven aan de motie brengen wij in 2023 de kwaliteit van het openbaar groen naar een hoger ambitieniveau. Door het plantsoenonderhoud aan te besteden wordt dit kwaliteitsbeeld voor langere tijd geborgd. De regievoering en toezichthoudende taken voeren wij zelf uit. 

In 2023 is het ecologisch/natuur technisch bermbeheer volledig geïntrigeerd en gemeengoed in onze bedrijfsvoering. De ontwikkelingen op biodiversiteit in onze bermen worden gemonitord vanuit het duurzaamheid en geeft ons sturingsinformatie voor eventuele aanpassingen in het maaibeheer.
 
Financiën
Voor het onderhoud van het openbaar groen zijn de volgende budgetten beschikbaar:

BUDGETTEN OPENBAAR GROEN
Bedragen x € 1.000
2023 2024 2025 2026
Onderhoud openbaar groen 1.014 1.014 1.014 1.014
Onderhoud begraafplaatsen 267 267 267 267
Totaal 1.281 1.281 1.281 1.281

Openbare verlichting

Terug naar navigatie - Openbare verlichting

In 2022 zijn wij in gesprek gegaan met de Plaatselijke Belangen over de grootschalige sanering van lichtmasten in het buitengebied (ca. 900 stuks). Het college heeft na aanleiding van deze gesprekken besloten de grootschalige sanering niet op de voorgestelde wijze uit te voeren. In het nieuwe beleidsplan komen hiervoor nieuwe uitgangspunten.  In 2022 wordt het nieuwe beleidsplan afgerond en deze zal in 2023 in uitvoering gaan.

Financiën
Voor het onderhoud en beheer van de openbare verlichting zijn de volgende budgetten beschikbaar:

BUDGETTEN OPENBARE VERLICHTING
Bedragen x € 1.000
2023 2024 2025 2026
Electra 163 163 163 163
Onderhoud & remplace 100 100 100 100
Sanering lichtmasten 56 56 56 56
Vervanging armaturen & lichtmasten - - - -
Totaal 318 318 318 318

Oeververbindingen

Terug naar navigatie - Oeververbindingen

In het kader van de uitvoering van het beheerplan civieltechnische kunstwerken 2019-2023 zal de brug in Wezuperbrug (Brugstraat) in 2023 uitgevoerd worden. Deze wordt doorgeschoven vanuit 2022.  Het huidige beheerplan loopt tot eind 2023 en de werkzaamheden inzake grootonderhoud zullen conform planning uitgevoegd worden. Begin 2023 zullen we starten met het actualiseren van het huidige beleidsplan.

Riolering

Terug naar navigatie - Riolering

In 2022 is het nieuwe verbreed gemeentelijke rioleringsplan (vGRP) 2022-2028 vastgesteld. Deze zal in 2023 in uitvoering gegaan.

Financiën
Voor het onderhoud en beheer van riolering zijn de volgende budgetten beschikbaar:

BUDGETTEN RIOLERING
Bedragen x € 1.000
2023 2024 2025 2026
Onderhoud 677 677 677 677
Planvorming en begeleiding 261 261 261 261
Kapitaallasten 1.260 1.339 1.364 1.435
Totaal 2.198 2.277 2.302 2.372

Wegen

Terug naar navigatie - Wegen

Uit de inspectie van wegen blijkt dat de kwaliteit van de elementverharding door de droogte van de afgelopen jaren versneld achteruit is gegaan.  Het huidige wegen beleidsplan loopt af en er wordt gewerkt aan een geactualiseerd wegenbeleidsplan. Dit beleidsplan wordt in 2023 ter vaststelling aan de raad aangeboden.

Financiën
Voor het onderhoud van wegen zijn de volgende budgetten beschikbaar:

BUDGETTEN ONDERHOUD WEGEN
bedragen x € 1.000
2023 2024 2025 2026
Planmatig onderhoud 1.436 1.436 1.436 1.436
Klein onderhoud (reparaties) 30 30 30 30
Onderhoud zandwegen 30 30 30 30
Onkruidbestrijding verhardingen 130 130 130 130
Kapitaallasten 307 341 337 332
Totaal 1.933 1.967 1.963 1.958