Sitemap

Sitemap

Programmabegroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022 Blz. 1  
Blz. 2  
Leeswijzer Blz. 3  
Leeswijzer Blz. 4  
Aanbiedingsbrief Blz. 5  
Aanbiedingsbrief Blz. 6  
Ambities Blz. 7  
Inleiding Blz. 8  
Inleiding Blz. 9  
Ambities programma 1 | Economie, onderwijs en cultuur Blz. 10  
Overzicht ambities Blz. 11  
Toelichting ambities Blz. 12  
Ambities programma 2 | Werk, jeugd en zorg Blz. 13  
Overzicht ambities Blz. 14  
Toelichting ambities Blz. 15  
Ambities programma 3 | Ruimte en leefomgeving Blz. 16  
Overzicht ambities Blz. 17  
Toelichting ambities Blz. 18  
Ambities programma 4 | Openbare ruimte Blz. 19  
Overzicht ambities Blz. 20  
Toelichting ambities Blz. 21  
Ambities programma 5 | Bestuur en organisatie Blz. 22  
Overzicht ambities Blz. 23  
Toelichting ambities Blz. 24  
Ambities programma 6 | Financiering en dekkingsmiddelen Blz. 25  
Overzicht ambities Blz. 26  
Toelichting ambities Blz. 27  
Overige ambities en ontwikkelingen Blz. 28  
Toelichting Blz. 29  
Financieel meerjarenperspectief na beleidsvoornemens Blz. 30  
Totaal ambities per programma Blz. 31  
Dekkingsbronnen Blz. 32  
Toelichting dekkingsbronnen Blz. 33  
Stelpost vervangingsinvesteringen Blz. 34  
Verloop algemene reserve Blz. 35  
Solvabiliteitsratio Blz. 36  
Programma 1 | Economie, onderwijs en cultuur Blz. 37  
Bestuurlijke hoofdlijnen Blz. 38  
Economische structuurversterking Blz. 39  
Wat willen wij bereiken en wat gaan wij daarvoor doen? Blz. 40  
Bedrijventerreinen Blz. 41  
Centrumvisie Blz. 42  
Ondernemersdienstverlening Blz. 43  
Dutch Techzone Blz. 44  
Breedband Blz. 45  
Kunst en cultuur Blz. 46  
Wat willen wij bereiken? Blz. 47  
Wat gaan wij daarvoor doen? Blz. 48  
Onderwijs Blz. 49  
Wat willen wij bereiken? Blz. 50  
Wat gaan wij daarvoor doen? Blz. 51  
Leerlingenvervoer Blz. 52  
Wat willen wij bereiken? Blz. 53  
Wat gaan wij daarvoor doen? Blz. 54  
Recreatie en toerisme Blz. 55  
Wat willen wij bereiken? Blz. 56  
Wat gaan wij daarvoor doen? Blz. 57  
Lasten programma 1 Blz. 58  
Programma 2 | Werk, jeugd en zorg Blz. 59  
Bestuurlijke hoofdlijnen Blz. 60  
Individuele voorzieningen Blz. 61  
Wat willen wij bereiken? Blz. 62  
Wat gaan wij daarvoor doen? Blz. 63  
Inkomen Blz. 64  
Wat willen wij bereiken? Blz. 65  
Wat gaan wij daarvoor doen? Blz. 66  
Participatie Blz. 67  
Wat willen wij bereiken? Blz. 68  
Wat gaan wij daarvoor doen? Blz. 69  
Algemene voorzieningen Blz. 70  
Wat willen wij bereiken? Blz. 71  
Wat gaan wij daarvoor doen? Blz. 72  
Preventie Blz. 73  
Wat willen wij bereiken? Blz. 74  
Wat gaan wij daarvoor doen? Blz. 75  
Sport Blz. 76  
Wat willen wij bereiken? Blz. 77  
Wat gaan wij daarvoor doen? Blz. 78  
Gezondheidszorg Blz. 79  
Wat willen wij bereiken? Blz. 80  
Wat gaan wij daarvoor doen? Blz. 81  
Lasten programma 2 Blz. 82  
Programma 3 | Ruimte en leefomgeving Blz. 83  
Bestuurlijke hoofdlijnen Blz. 84  
Vastgoed Blz. 85  
Wat willen wij bereiken? Blz. 86  
Wat gaan wij daarvoor doen? Blz. 87  
Grondexploitatie Blz. 88  
Wat willen wij bereiken? Blz. 89  
Wat gaan wij daarvoor doen? Blz. 90  
Centrumplan Coevorden Blz. 91  
Wat willen wij bereiken? Blz. 92  
Wat gaan wij daarvoor doen? Blz. 93  
Structuur- en ontwikkelplannen Blz. 94  
Wat willen wij bereiken? Blz. 95  
Wat gaan wij daar voor doen? Blz. 96  
Wonen en leefomgeving Blz. 97  
Wat willen wij bereiken? Blz. 98  
Wat gaan wij daarvoor doen? Blz. 99  
Bouwvergunningen Blz. 100  
Wat willen wij bereiken? Blz. 101  
Wat gaan wij daar voor doen? Blz. 102  
Ruimtelijke ontwikkeling Blz. 103  
Wat willen wij bereiken en wat gaan wij daarvoor doen? Blz. 104  
Windmolens Blz. 105  
Molens Blz. 106  
Actualisatie bestemmingsplannen Blz. 107  
Omgevingswet Blz. 108  
RSP Blz. 109  
Wat willen wij bereiken? Blz. 110  
Wat gaan wij daarvoor doen? Blz. 111  
Mobiliteit Blz. 112  
Wat willen wij bereiken? Blz. 113  
Wat gaan wij daarvoor doen? Blz. 114  
Lasten programma 3 Blz. 115  
Programma 4 | Openbare ruimte Blz. 116  
Bestuurlijke hoofdlijnen Blz. 117  
Bovengrondse infrastructuur Blz. 118  
Wat willen wij bereiken? Blz. 119  
Wat gaan wij daarvoor doen? Blz. 120  
Afvalverwijdering en -verwerking Blz. 121  
Wat willen wij bereiken? Blz. 122  
Wat gaan wij daarvoor doen? Blz. 123  
Riolering Blz. 124  
Wat willen wij bereiken? Blz. 125  
Wat gaan we daarvoor doen? Blz. 126  
Groen en landschap Blz. 127  
Wat willen wij bereiken? Blz. 128  
Wat gaan wij daarvoor doen? Blz. 129  
Begraafplaatsen Blz. 130  
Wat willen wij bereiken? Blz. 131  
Wat gaan wij daar voor doen? Blz. 132  
Milieu Blz. 133  
Wat willen wij bereiken? Blz. 134  
Wat gaan wij daarvoor doen? Blz. 135  
Heffingen Blz. 136  
Wat willen wij bereiken? Blz. 137  
Wat gaan wij daarvoor doen? Blz. 138  
Lasten programma 4 Blz. 139  
Programma 5 | Bestuur en Organisatie Blz. 140  
Bestuurlijke hoofdlijnen Blz. 141  
Bedrijfsvoering Blz. 142  
Wat willen wij bereiken? Blz. 143  
Wat gaan wij daarvoor doen? Blz. 144  
Veiligheidsbevorderende maatregelen Blz. 145  
Wat willen wij bereiken? Blz. 146  
Wat gaan wij daar voor doen? Blz. 147  
Burgemeester en wethouders Blz. 148  
Wat willen wij bereiken? Blz. 149  
Wat gaan wij daarvoor doen? Blz. 150  
Stimuleringsfonds dorpen en wijken Blz. 151  
Wat willen wij bereiken? Blz. 152  
Wat gaan wij daarvoor doen? Blz. 153  
Gemeenteraad en commissies Blz. 154  
Wat willen wij bereiken? Blz. 155  
Wat gaan wij daar voor doen? Blz. 156  
Burgerzaken Blz. 157  
Wat willen wij bereiken? Blz. 158  
Wat gaan wij daar voor doen? Blz. 159  
Bestuurlijke samenwerking Blz. 160  
Wat willen wij bereiken en wat gaan wij daar voor doen? Blz. 161  
Bestuurlijke samenwerking Blz. 162  
Internationale betrekkingen Blz. 163  
Lasten programma 5 Blz. 164  
Programma 6 | Financiering en dekkingsmiddelen Blz. 165  
Bestuurlijke hoofdlijnen Blz. 166  
Algemene baten en lasten Blz. 167  
Wat gaan wij daarvoor doen? Blz. 168  
Heffing gemeentelijke belastingen Blz. 169  
Wat gaan wij daarvoor doen? Blz. 170  
Financiering en dividend Blz. 171  
Wat gaan wij daarvoor doen? Blz. 172  
Algemene uitkering gemeentefonds Blz. 173  
Wat gaan wij daar voor doen? Blz. 174  
Lasten programma 6 Blz. 175  
Financiële begroting Blz. 176  
Samenvatting financieel meerjarenperspectief Blz. 177  
Samenvatting financieel meerjarenperspectief 2019 - 2022 Blz. 178  
Ontwikkeling inkomsten Blz. 179  
Gemeentefonds, belastingen en leges Blz. 180  
De septembercirculaire Blz. 181  
Belastingen en leges Blz. 182  
Ontwikkeling uitgaven Blz. 183  
Welke uitgaven lichten we toe? Blz. 184  
Lonen en prijzen Blz. 185  
Autonome ontwikkelingen Blz. 186  
Verbonden partijen Blz. 187  
Reeds geaccordeerd nieuw beleid Blz. 188  
Overige ontwikkelingen Blz. 189  
Meerjaren Investerings Programma (MIP) Blz. 190  
Uitgangspunten van deze begroting Blz. 191  
Op welke uitgangspunten hebben wij onze begroting gebaseerd? Blz. 192  
Structureel begrotingssaldo Blz. 193  
Ontwikkeling reservepositie Blz. 194  
Algemene reserve Blz. 195  
Incidentele en structurele mutaties in de reserves en voorzieningen Blz. 196  
Overhead Blz. 197  
Welke overhead hebben wij begroot? Blz. 198  
Toelichting incidentele baten en lasten Blz. 199  
Wij hebben onderstaande incidentele baten en lasten begroot. Blz. 200  
Recapitulatie van de programma's Blz. 201  
Samenvatting van al onze inkomsten en uitgaven: de recapitulatie Blz. 202  
Geprognosticeerde balans Blz. 203  
Verwachting van de meerjarige ontwikkeling van onze balans Blz. 204  
Paragrafen Blz. 205  
Inleiding Blz. 206  
Lokale heffingen Blz. 207  
Inleiding Blz. 208  
Beleid Blz. 209  
Belastingopbrengsten en tarieven Blz. 210  
Toelichtingen Blz. 211  
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 212  
Beleid Blz. 213  
Risicoprofiel Blz. 214  
Incidentele risico's Blz. 215  
N34 Blz. 216  
Europark Blz. 217  
Grondexploitaties Blz. 218  
Garantstelling Dutch Techzone Blz. 219  
Faillissement CQ Blz. 220  
Structurele risico's Blz. 221  
Sociaal domein Blz. 222  
EMCO-groep Blz. 223  
Weerstandscapaciteit Blz. 224  
Ratio weerstandsvermogen Blz. 225  
Financiële kengetallen Blz. 226  
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 227  
Inleiding Blz. 228  
Gebouwen Blz. 229  
Groen Blz. 230  
Openbare verlichting Blz. 231  
Oeververbindingen Blz. 232  
Riolering Blz. 233  
Wegen Blz. 234  
Financiering Blz. 235  
Inleiding Blz. 236  
Saldobeheer en intern liquiditeitsbeheer Blz. 237  
Financieringsrisico's en rentebeheer Blz. 238  
Verwachte ontwikkelingen Blz. 239  
Schatkistbankieren Blz. 240  
EMU-saldo Blz. 241  
Bedrijfsvoering Blz. 242  
Inleiding Blz. 243  
ICT Blz. 244  
Informatiebeveiliging Blz. 245  
Gegevensbescherming Blz. 246  
Onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid Blz. 247  
Intern controleplan Blz. 248  
Ontwikkelingen personeelsbeleid Blz. 249  
Ontwikkelingen binnen de organisatie Blz. 250  
Personeelsbegroting Blz. 251  
Verbonden Partijen Blz. 252  
Inleiding Blz. 253  
Tabel verbonden partijen Blz. 254  
Grondbeleid Blz. 255  
Inleiding Blz. 256  
Beleid Blz. 257  
Prognoses Blz. 258  
Toelichting op projecten Blz. 259  
Reserve en risico's Blz. 260  
Bijlagen Blz. 261  
1. Meerjarenbegroting per programma Blz. 262  
Programma 1 Blz. 263  
Programma 2 Blz. 264  
Programma 3 Blz. 265  
Programma 4 Blz. 266  
Programma 5 Blz. 267  
Programma 6 Blz. 268  
2. Overzicht nieuwe investeringen Blz. 269  
Overzicht van de investeringen die wij in 2019 hebben gepland: Blz. 270  
3. Overzicht lopende investeringen Blz. 271  
Stand van zaken van de investeringen tot en met september. Blz. 272  
4. Reserves en voorzieningen Blz. 273  
Overzicht reserves en voorzieningen 2019 Blz. 274  
Overzicht reserves en voorzieningen 2020-2022 Blz. 275  
5. Taakvelden conform BBV Blz. 276  
Overzicht taakvelden Blz. 277  
6. Incidentele baten en lasten Blz. 278  
Overzicht incidentele baten en lasten Blz. 279  
7. Begrotingssubsidies Blz. 280  
Begrotingssubsidies volgens art. 4.23 lid 3 c (Awb) Blz. 281  
8. Verbonden partijen Blz. 282  
Overzicht verbonden partijen Blz. 283  
9. Beleidsindicatoren Blz. 284  
Overzicht beleidsindicatoren Blz. 285  
Publicatiedatum: 10-12-2018

Inhoud