Sitemap

 1. Blz. 1 Programmabegroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022
  1. Blz. 2 Programma’s
   1. Blz. 3 Leeswijzer
    1. Blz. 4 Leeswijzer
   2. Blz. 5 Aanbiedingsbrief
    1. Blz. 6 Aanbiedingsbrief
   3. Blz. 7 Ambities
    1. Blz. 8 Inleiding
     1. Blz. 9 Inleiding
    2. Blz. 10 Ambities programma 1 | Economie, onderwijs en cultuur
     1. Blz. 11 Overzicht ambities
     2. Blz. 12 Toelichting ambities
    3. Blz. 13 Ambities programma 2 | Werk, jeugd en zorg
     1. Blz. 14 Overzicht ambities
     2. Blz. 15 Toelichting ambities
    4. Blz. 16 Ambities programma 3 | Ruimte en leefomgeving
     1. Blz. 17 Overzicht ambities
     2. Blz. 18 Toelichting ambities
    5. Blz. 19 Ambities programma 4 | Openbare ruimte
     1. Blz. 20 Overzicht ambities
     2. Blz. 21 Toelichting ambities
    6. Blz. 22 Ambities programma 5 | Bestuur en organisatie
     1. Blz. 23 Overzicht ambities
     2. Blz. 24 Toelichting ambities
    7. Blz. 25 Ambities programma 6 | Financiering en dekkingsmiddelen
     1. Blz. 26 Overzicht ambities
     2. Blz. 27 Toelichting ambities
    8. Blz. 28 Overige ambities en ontwikkelingen
     1. Blz. 29 Toelichting
    9. Blz. 30 Financieel meerjarenperspectief na beleidsvoornemens
     1. Blz. 31 Totaal ambities per programma
     2. Blz. 32 Dekkingsbronnen
     3. Blz. 33 Toelichting dekkingsbronnen
     4. Blz. 34 Stelpost vervangingsinvesteringen
     5. Blz. 35 Verloop algemene reserve
     6. Blz. 36 Solvabiliteitsratio
   4. Blz. 37 Programma 1 | Economie, onderwijs en cultuur
    1. Blz. 38 Bestuurlijke hoofdlijnen
    2. Blz. 39 Economische structuurversterking
     1. Blz. 40 Wat willen wij bereiken en wat gaan wij daarvoor doen?
     2. Blz. 41 Bedrijventerreinen
     3. Blz. 42 Centrumvisie
     4. Blz. 43 Ondernemersdienstverlening
     5. Blz. 44 Dutch Techzone
     6. Blz. 45 Breedband
    3. Blz. 46 Kunst en cultuur
     1. Blz. 47 Wat willen wij bereiken?
     2. Blz. 48 Wat gaan wij daarvoor doen?
    4. Blz. 49 Onderwijs
     1. Blz. 50 Wat willen wij bereiken?
     2. Blz. 51 Wat gaan wij daarvoor doen?
    5. Blz. 52 Leerlingenvervoer
     1. Blz. 53 Wat willen wij bereiken?
     2. Blz. 54 Wat gaan wij daarvoor doen?
    6. Blz. 55 Recreatie en toerisme
     1. Blz. 56 Wat willen wij bereiken?
     2. Blz. 57 Wat gaan wij daarvoor doen?
    7. Blz. 58 Lasten programma 1
   5. Blz. 59 Programma 2 | Werk, jeugd en zorg
    1. Blz. 60 Bestuurlijke hoofdlijnen
    2. Blz. 61 Individuele voorzieningen
     1. Blz. 62 Wat willen wij bereiken?
     2. Blz. 63 Wat gaan wij daarvoor doen?
    3. Blz. 64 Inkomen
     1. Blz. 65 Wat willen wij bereiken?
     2. Blz. 66 Wat gaan wij daarvoor doen?
    4. Blz. 67 Participatie
     1. Blz. 68 Wat willen wij bereiken?
     2. Blz. 69 Wat gaan wij daarvoor doen?
    5. Blz. 70 Algemene voorzieningen
     1. Blz. 71 Wat willen wij bereiken?
     2. Blz. 72 Wat gaan wij daarvoor doen?
    6. Blz. 73 Preventie
     1. Blz. 74 Wat willen wij bereiken?
     2. Blz. 75 Wat gaan wij daarvoor doen?
    7. Blz. 76 Sport
     1. Blz. 77 Wat willen wij bereiken?
     2. Blz. 78 Wat gaan wij daarvoor doen?
    8. Blz. 79 Gezondheidszorg
     1. Blz. 80 Wat willen wij bereiken?
     2. Blz. 81 Wat gaan wij daarvoor doen?
    9. Blz. 82 Lasten programma 2
   6. Blz. 83 Programma 3 | Ruimte en leefomgeving
    1. Blz. 84 Bestuurlijke hoofdlijnen
    2. Blz. 85 Vastgoed
     1. Blz. 86 Wat willen wij bereiken?
     2. Blz. 87 Wat gaan wij daarvoor doen?
    3. Blz. 88 Grondexploitatie
     1. Blz. 89 Wat willen wij bereiken?
     2. Blz. 90 Wat gaan wij daarvoor doen?
    4. Blz. 91 Centrumplan Coevorden
     1. Blz. 92 Wat willen wij bereiken?
     2. Blz. 93 Wat gaan wij daarvoor doen?
    5. Blz. 94 Structuur- en ontwikkelplannen
     1. Blz. 95 Wat willen wij bereiken?
     2. Blz. 96 Wat gaan wij daar voor doen?
    6. Blz. 97 Wonen en leefomgeving
     1. Blz. 98 Wat willen wij bereiken?
     2. Blz. 99 Wat gaan wij daarvoor doen?
    7. Blz. 100 Bouwvergunningen
     1. Blz. 101 Wat willen wij bereiken?
     2. Blz. 102 Wat gaan wij daar voor doen?
    8. Blz. 103 Ruimtelijke ontwikkeling
     1. Blz. 104 Wat willen wij bereiken en wat gaan wij daarvoor doen?
     2. Blz. 105 Windmolens
     3. Blz. 106 Molens
     4. Blz. 107 Actualisatie bestemmingsplannen
     5. Blz. 108 Omgevingswet
    9. Blz. 109 RSP
     1. Blz. 110 Wat willen wij bereiken?
     2. Blz. 111 Wat gaan wij daarvoor doen?
    10. Blz. 112 Mobiliteit
     1. Blz. 113 Wat willen wij bereiken?
     2. Blz. 114 Wat gaan wij daarvoor doen?
    11. Blz. 115 Lasten programma 3
   7. Blz. 116 Programma 4 | Openbare ruimte
    1. Blz. 117 Bestuurlijke hoofdlijnen
    2. Blz. 118 Bovengrondse infrastructuur
     1. Blz. 119 Wat willen wij bereiken?
     2. Blz. 120 Wat gaan wij daarvoor doen?
    3. Blz. 121 Afvalverwijdering en -verwerking
     1. Blz. 122 Wat willen wij bereiken?
     2. Blz. 123 Wat gaan wij daarvoor doen?
    4. Blz. 124 Riolering
     1. Blz. 125 Wat willen wij bereiken?
     2. Blz. 126 Wat gaan we daarvoor doen?
    5. Blz. 127 Groen en landschap
     1. Blz. 128 Wat willen wij bereiken?
     2. Blz. 129 Wat gaan wij daarvoor doen?
    6. Blz. 130 Begraafplaatsen
     1. Blz. 131 Wat willen wij bereiken?
     2. Blz. 132 Wat gaan wij daar voor doen?
    7. Blz. 133 Milieu
     1. Blz. 134 Wat willen wij bereiken?
     2. Blz. 135 Wat gaan wij daarvoor doen?
    8. Blz. 136 Heffingen
     1. Blz. 137 Wat willen wij bereiken?
     2. Blz. 138 Wat gaan wij daarvoor doen?
    9. Blz. 139 Lasten programma 4
   8. Blz. 140 Programma 5 | Bestuur en Organisatie
    1. Blz. 141 Bestuurlijke hoofdlijnen
    2. Blz. 142 Bedrijfsvoering
     1. Blz. 143 Wat willen wij bereiken?
     2. Blz. 144 Wat gaan wij daarvoor doen?
    3. Blz. 145 Veiligheidsbevorderende maatregelen
     1. Blz. 146 Wat willen wij bereiken?
     2. Blz. 147 Wat gaan wij daar voor doen?
    4. Blz. 148 Burgemeester en wethouders
     1. Blz. 149 Wat willen wij bereiken?
     2. Blz. 150 Wat gaan wij daarvoor doen?
    5. Blz. 151 Stimuleringsfonds dorpen en wijken
     1. Blz. 152 Wat willen wij bereiken?
     2. Blz. 153 Wat gaan wij daarvoor doen?
    6. Blz. 154 Gemeenteraad en commissies
     1. Blz. 155 Wat willen wij bereiken?
     2. Blz. 156 Wat gaan wij daar voor doen?
    7. Blz. 157 Burgerzaken
     1. Blz. 158 Wat willen wij bereiken?
     2. Blz. 159 Wat gaan wij daar voor doen?
    8. Blz. 160 Bestuurlijke samenwerking
     1. Blz. 161 Wat willen wij bereiken en wat gaan wij daar voor doen?
     2. Blz. 162 Bestuurlijke samenwerking
     3. Blz. 163 Internationale betrekkingen
    9. Blz. 164 Lasten programma 5
   9. Blz. 165 Programma 6 | Financiering en dekkingsmiddelen
    1. Blz. 166 Bestuurlijke hoofdlijnen
    2. Blz. 167 Algemene baten en lasten
     1. Blz. 168 Wat gaan wij daarvoor doen?
    3. Blz. 169 Heffing gemeentelijke belastingen
     1. Blz. 170 Wat gaan wij daarvoor doen?
    4. Blz. 171 Financiering en dividend
     1. Blz. 172 Wat gaan wij daarvoor doen?
    5. Blz. 173 Algemene uitkering gemeentefonds
     1. Blz. 174 Wat gaan wij daar voor doen?
    6. Blz. 175 Lasten programma 6
   10. Blz. 176 Financiële begroting
    1. Blz. 177 Samenvatting financieel meerjarenperspectief
     1. Blz. 178 Samenvatting financieel meerjarenperspectief 2019 - 2022
    2. Blz. 179 Ontwikkeling inkomsten
     1. Blz. 180 Gemeentefonds, belastingen en leges
     2. Blz. 181 De septembercirculaire
     3. Blz. 182 Belastingen en leges
    3. Blz. 183 Ontwikkeling uitgaven
     1. Blz. 184 Welke uitgaven lichten we toe?
     2. Blz. 185 Lonen en prijzen
     3. Blz. 186 Autonome ontwikkelingen
     4. Blz. 187 Verbonden partijen
     5. Blz. 188 Reeds geaccordeerd nieuw beleid
     6. Blz. 189 Overige ontwikkelingen
     7. Blz. 190 Meerjaren Investerings Programma (MIP)
    4. Blz. 191 Uitgangspunten van deze begroting
     1. Blz. 192 Op welke uitgangspunten hebben wij onze begroting gebaseerd?
     2. Blz. 193 Structureel begrotingssaldo
    5. Blz. 194 Ontwikkeling reservepositie
     1. Blz. 195 Algemene reserve
     2. Blz. 196 Incidentele en structurele mutaties in de reserves en voorzieningen
    6. Blz. 197 Overhead
     1. Blz. 198 Welke overhead hebben wij begroot?
    7. Blz. 199 Toelichting incidentele baten en lasten
     1. Blz. 200 Wij hebben onderstaande incidentele baten en lasten begroot.
    8. Blz. 201 Recapitulatie van de programma's
     1. Blz. 202 Samenvatting van al onze inkomsten en uitgaven: de recapitulatie
    9. Blz. 203 Geprognosticeerde balans
     1. Blz. 204 Verwachting van de meerjarige ontwikkeling van onze balans
   11. Blz. 205 Paragrafen
    1. Blz. 206 Inleiding
    2. Blz. 207 Lokale heffingen
     1. Blz. 208 Inleiding
     2. Blz. 209 Beleid
     3. Blz. 210 Belastingopbrengsten en tarieven
     4. Blz. 211 Toelichtingen
    3. Blz. 212 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
     1. Blz. 213 Beleid
     2. Blz. 214 Risicoprofiel
     3. Blz. 215 Incidentele risico's
     4. Blz. 216 N34
     5. Blz. 217 Europark
     6. Blz. 218 Grondexploitaties
     7. Blz. 219 Garantstelling Dutch Techzone
     8. Blz. 220 Faillissement CQ
     9. Blz. 221 Structurele risico's
     10. Blz. 222 Sociaal domein
     11. Blz. 223 EMCO-groep
     12. Blz. 224 Weerstandscapaciteit
     13. Blz. 225 Ratio weerstandsvermogen
     14. Blz. 226 Financiële kengetallen
    4. Blz. 227 Onderhoud kapitaalgoederen
     1. Blz. 228 Inleiding
     2. Blz. 229 Gebouwen
     3. Blz. 230 Groen
     4. Blz. 231 Openbare verlichting
     5. Blz. 232 Oeververbindingen
     6. Blz. 233 Riolering
     7. Blz. 234 Wegen
    5. Blz. 235 Financiering
     1. Blz. 236 Inleiding
     2. Blz. 237 Saldobeheer en intern liquiditeitsbeheer
     3. Blz. 238 Financieringsrisico's en rentebeheer
     4. Blz. 239 Verwachte ontwikkelingen
     5. Blz. 240 Schatkistbankieren
     6. Blz. 241 EMU-saldo
    6. Blz. 242 Bedrijfsvoering
     1. Blz. 243 Inleiding
     2. Blz. 244 ICT
     3. Blz. 245 Informatiebeveiliging
     4. Blz. 246 Gegevensbescherming
     5. Blz. 247 Onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid
     6. Blz. 248 Intern controleplan
     7. Blz. 249 Ontwikkelingen personeelsbeleid
     8. Blz. 250 Ontwikkelingen binnen de organisatie
     9. Blz. 251 Personeelsbegroting
    7. Blz. 252 Verbonden Partijen
     1. Blz. 253 Inleiding
     2. Blz. 254 Tabel verbonden partijen
    8. Blz. 255 Grondbeleid
     1. Blz. 256 Inleiding
     2. Blz. 257 Beleid
     3. Blz. 258 Prognoses
     4. Blz. 259 Toelichting op projecten
     5. Blz. 260 Reserve en risico's
   12. Blz. 261 Bijlagen
    1. Blz. 262 1. Meerjarenbegroting per programma
     1. Blz. 263 Programma 1
     2. Blz. 264 Programma 2
     3. Blz. 265 Programma 3
     4. Blz. 266 Programma 4
     5. Blz. 267 Programma 5
     6. Blz. 268 Programma 6
    2. Blz. 269 2. Overzicht nieuwe investeringen
     1. Blz. 270 Overzicht van de investeringen die wij in 2019 hebben gepland:
    3. Blz. 271 3. Overzicht lopende investeringen
     1. Blz. 272 Stand van zaken van de investeringen tot en met september.
    4. Blz. 273 4. Reserves en voorzieningen
     1. Blz. 274 Overzicht reserves en voorzieningen 2019
     2. Blz. 275 Overzicht reserves en voorzieningen 2020-2022
    5. Blz. 276 5. Taakvelden conform BBV
     1. Blz. 277 Overzicht taakvelden
    6. Blz. 278 6. Incidentele baten en lasten
     1. Blz. 279 Overzicht incidentele baten en lasten
    7. Blz. 280 7. Begrotingssubsidies
     1. Blz. 281 Begrotingssubsidies volgens art. 4.23 lid 3 c (Awb)
    8. Blz. 282 8. Verbonden partijen
     1. Blz. 283 Overzicht verbonden partijen
    9. Blz. 284 9. Beleidsindicatoren
     1. Blz. 285 Overzicht beleidsindicatoren
  2. Zoeken
  3. Publicatie bijlagen
  4. Contact
  5. PrivacyStatement
  6. Sitemap