Sitemap

Sitemap

Programmabegroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022 Blz. 1  
Programma’s Blz. 2  
Zoeken Blz. 3  
Bijlagen Blz. 4  
Sitemap Blz. 5  
Leeswijzer Blz. 6  
Leeswijzer Blz. 7  
Aanbiedingsbrief Blz. 8  
Aanbiedingsbrief Blz. 9  
Ambities Blz. 10  
Inleiding Blz. 11  
Inleiding Blz. 12  
Ambities programma 1 | Economie, onderwijs en cultuur Blz. 13  
Overzicht ambities Blz. 14  
Toelichting ambities Blz. 15  
Ambities programma 2 | Werk, jeugd en zorg Blz. 16  
Overzicht ambities Blz. 17  
Toelichting ambities Blz. 18  
Ambities programma 3 | Ruimte en leefomgeving Blz. 19  
Overzicht ambities Blz. 20  
Toelichting ambities Blz. 21  
Ambities programma 4 | Openbare ruimte Blz. 22  
Overzicht ambities Blz. 23  
Toelichting ambities Blz. 24  
Ambities programma 5 | Bestuur en organisatie Blz. 25  
Overzicht ambities Blz. 26  
Toelichting ambities Blz. 27  
Ambities programma 6 | Financiering en dekkingsmiddelen Blz. 28  
Overzicht ambities Blz. 29  
Toelichting ambities Blz. 30  
Overige ambities en ontwikkelingen Blz. 31  
Toelichting Blz. 32  
Financieel meerjarenperspectief na beleidsvoornemens Blz. 33  
Totaal ambities per programma Blz. 34  
Dekkingsbronnen Blz. 35  
Toelichting dekkingsbronnen Blz. 36  
Stelpost vervangingsinvesteringen Blz. 37  
Verloop algemene reserve Blz. 38  
Solvabiliteitsratio Blz. 39  
Programma 1 | Economie, onderwijs en cultuur Blz. 40  
Bestuurlijke hoofdlijnen Blz. 41  
Economische structuurversterking Blz. 42  
Wat willen wij bereiken en wat gaan wij daarvoor doen? Blz. 43  
Bedrijventerreinen Blz. 44  
Centrumvisie Blz. 45  
Ondernemersdienstverlening Blz. 46  
Dutch Techzone Blz. 47  
Breedband Blz. 48  
Kunst en cultuur Blz. 49  
Wat willen wij bereiken? Blz. 50  
Wat gaan wij daarvoor doen? Blz. 51  
Onderwijs Blz. 52  
Wat willen wij bereiken? Blz. 53  
Wat gaan wij daarvoor doen? Blz. 54  
Leerlingenvervoer Blz. 55  
Wat willen wij bereiken? Blz. 56  
Wat gaan wij daarvoor doen? Blz. 57  
Recreatie en toerisme Blz. 58  
Wat willen wij bereiken? Blz. 59  
Wat gaan wij daarvoor doen? Blz. 60  
Lasten programma 1 Blz. 61  
Programma 2 | Werk, jeugd en zorg Blz. 62  
Bestuurlijke hoofdlijnen Blz. 63  
Individuele voorzieningen Blz. 64  
Wat willen wij bereiken? Blz. 65  
Wat gaan wij daarvoor doen? Blz. 66  
Inkomen Blz. 67  
Wat willen wij bereiken? Blz. 68  
Wat gaan wij daarvoor doen? Blz. 69  
Participatie Blz. 70  
Wat willen wij bereiken? Blz. 71  
Wat gaan wij daarvoor doen? Blz. 72  
Algemene voorzieningen Blz. 73  
Wat willen wij bereiken? Blz. 74  
Wat gaan wij daarvoor doen? Blz. 75  
Preventie Blz. 76  
Wat willen wij bereiken? Blz. 77  
Wat gaan wij daarvoor doen? Blz. 78  
Sport Blz. 79  
Wat willen wij bereiken? Blz. 80  
Wat gaan wij daarvoor doen? Blz. 81  
Gezondheidszorg Blz. 82  
Wat willen wij bereiken? Blz. 83  
Wat gaan wij daarvoor doen? Blz. 84  
Lasten programma 2 Blz. 85  
Programma 3 | Ruimte en leefomgeving Blz. 86  
Bestuurlijke hoofdlijnen Blz. 87  
Vastgoed Blz. 88  
Wat willen wij bereiken? Blz. 89  
Wat gaan wij daarvoor doen? Blz. 90  
Grondexploitatie Blz. 91  
Wat willen wij bereiken? Blz. 92  
Wat gaan wij daarvoor doen? Blz. 93  
Centrumplan Coevorden Blz. 94  
Wat willen wij bereiken? Blz. 95  
Wat gaan wij daarvoor doen? Blz. 96  
Structuur- en ontwikkelplannen Blz. 97  
Wat willen wij bereiken? Blz. 98  
Wat gaan wij daar voor doen? Blz. 99  
Wonen en leefomgeving Blz. 100  
Wat willen wij bereiken? Blz. 101  
Wat gaan wij daarvoor doen? Blz. 102  
Bouwvergunningen Blz. 103  
Wat willen wij bereiken? Blz. 104  
Wat gaan wij daar voor doen? Blz. 105  
Ruimtelijke ontwikkeling Blz. 106  
Wat willen wij bereiken en wat gaan wij daarvoor doen? Blz. 107  
Windmolens Blz. 108  
Molens Blz. 109  
Actualisatie bestemmingsplannen Blz. 110  
Omgevingswet Blz. 111  
RSP Blz. 112  
Wat willen wij bereiken? Blz. 113  
Wat gaan wij daarvoor doen? Blz. 114  
Mobiliteit Blz. 115  
Wat willen wij bereiken? Blz. 116  
Wat gaan wij daarvoor doen? Blz. 117  
Lasten programma 3 Blz. 118  
Programma 4 | Openbare ruimte Blz. 119  
Bestuurlijke hoofdlijnen Blz. 120  
Bovengrondse infrastructuur Blz. 121  
Wat willen wij bereiken? Blz. 122  
Wat gaan wij daarvoor doen? Blz. 123  
Afvalverwijdering en -verwerking Blz. 124  
Wat willen wij bereiken? Blz. 125  
Wat gaan wij daarvoor doen? Blz. 126  
Riolering Blz. 127  
Wat willen wij bereiken? Blz. 128  
Wat gaan we daarvoor doen? Blz. 129  
Groen en landschap Blz. 130  
Wat willen wij bereiken? Blz. 131  
Wat gaan wij daarvoor doen? Blz. 132  
Begraafplaatsen Blz. 133  
Wat willen wij bereiken? Blz. 134  
Wat gaan wij daar voor doen? Blz. 135  
Milieu Blz. 136  
Wat willen wij bereiken? Blz. 137  
Wat gaan wij daarvoor doen? Blz. 138  
Heffingen Blz. 139  
Wat willen wij bereiken? Blz. 140  
Wat gaan wij daarvoor doen? Blz. 141  
Lasten programma 4 Blz. 142  
Programma 5 | Bestuur en Organisatie Blz. 143  
Bestuurlijke hoofdlijnen Blz. 144  
Bedrijfsvoering Blz. 145  
Wat willen wij bereiken? Blz. 146  
Wat gaan wij daarvoor doen? Blz. 147  
Veiligheidsbevorderende maatregelen Blz. 148  
Wat willen wij bereiken? Blz. 149  
Wat gaan wij daar voor doen? Blz. 150  
Burgemeester en wethouders Blz. 151  
Wat willen wij bereiken? Blz. 152  
Wat gaan wij daarvoor doen? Blz. 153  
Stimuleringsfonds dorpen en wijken Blz. 154  
Wat willen wij bereiken? Blz. 155  
Wat gaan wij daarvoor doen? Blz. 156  
Gemeenteraad en commissies Blz. 157  
Wat willen wij bereiken? Blz. 158  
Wat gaan wij daar voor doen? Blz. 159  
Burgerzaken Blz. 160  
Wat willen wij bereiken? Blz. 161  
Wat gaan wij daar voor doen? Blz. 162  
Bestuurlijke samenwerking Blz. 163  
Wat willen wij bereiken en wat gaan wij daar voor doen? Blz. 164  
Bestuurlijke samenwerking Blz. 165  
Internationale betrekkingen Blz. 166  
Lasten programma 5 Blz. 167  
Programma 6 | Financiering en dekkingsmiddelen Blz. 168  
Bestuurlijke hoofdlijnen Blz. 169  
Algemene baten en lasten Blz. 170  
Wat gaan wij daarvoor doen? Blz. 171  
Heffing gemeentelijke belastingen Blz. 172  
Wat gaan wij daarvoor doen? Blz. 173  
Financiering en dividend Blz. 174  
Wat gaan wij daarvoor doen? Blz. 175  
Algemene uitkering gemeentefonds Blz. 176  
Wat gaan wij daar voor doen? Blz. 177  
Lasten programma 6 Blz. 178  
Financiële begroting Blz. 179  
Samenvatting financieel meerjarenperspectief Blz. 180  
Samenvatting financieel meerjarenperspectief 2019 - 2022 Blz. 181  
Ontwikkeling inkomsten Blz. 182  
Gemeentefonds, belastingen en leges Blz. 183  
De septembercirculaire Blz. 184  
Belastingen en leges Blz. 185  
Ontwikkeling uitgaven Blz. 186  
Welke uitgaven lichten we toe? Blz. 187  
Lonen en prijzen Blz. 188  
Autonome ontwikkelingen Blz. 189  
Verbonden partijen Blz. 190  
Reeds geaccordeerd nieuw beleid Blz. 191  
Overige ontwikkelingen Blz. 192  
Meerjaren Investerings Programma (MIP) Blz. 193  
Uitgangspunten van deze begroting Blz. 194  
Op welke uitgangspunten hebben wij onze begroting gebaseerd? Blz. 195  
Structureel begrotingssaldo Blz. 196  
Ontwikkeling reservepositie Blz. 197  
Algemene reserve Blz. 198  
Incidentele en structurele mutaties in de reserves en voorzieningen Blz. 199  
Overhead Blz. 200  
Welke overhead hebben wij begroot? Blz. 201  
Toelichting incidentele baten en lasten Blz. 202  
Wij hebben onderstaande incidentele baten en lasten begroot. Blz. 203  
Recapitulatie van de programma's Blz. 204  
Samenvatting van al onze inkomsten en uitgaven: de recapitulatie Blz. 205  
Geprognosticeerde balans Blz. 206  
Verwachting van de meerjarige ontwikkeling van onze balans Blz. 207  
Paragrafen Blz. 208  
Inleiding Blz. 209  
Lokale heffingen Blz. 210  
Inleiding Blz. 211  
Beleid Blz. 212  
Belastingopbrengsten en tarieven Blz. 213  
Toelichtingen Blz. 214  
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 215  
Beleid Blz. 216  
Risicoprofiel Blz. 217  
Incidentele risico's Blz. 218  
N34 Blz. 219  
Europark Blz. 220  
Grondexploitaties Blz. 221  
Garantstelling Dutch Techzone Blz. 222  
Faillissement CQ Blz. 223  
Structurele risico's Blz. 224  
Sociaal domein Blz. 225  
EMCO-groep Blz. 226  
Weerstandscapaciteit Blz. 227  
Ratio weerstandsvermogen Blz. 228  
Financiële kengetallen Blz. 229  
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 230  
Inleiding Blz. 231  
Gebouwen Blz. 232  
Groen Blz. 233  
Openbare verlichting Blz. 234  
Oeververbindingen Blz. 235  
Riolering Blz. 236  
Wegen Blz. 237  
Financiering Blz. 238  
Inleiding Blz. 239  
Saldobeheer en intern liquiditeitsbeheer Blz. 240  
Financieringsrisico's en rentebeheer Blz. 241  
Verwachte ontwikkelingen Blz. 242  
Schatkistbankieren Blz. 243  
EMU-saldo Blz. 244  
Bedrijfsvoering Blz. 245  
Inleiding Blz. 246  
ICT Blz. 247  
Informatiebeveiliging Blz. 248  
Gegevensbescherming Blz. 249  
Onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid Blz. 250  
Intern controleplan Blz. 251  
Ontwikkelingen personeelsbeleid Blz. 252  
Ontwikkelingen binnen de organisatie Blz. 253  
Personeelsbegroting Blz. 254  
Verbonden Partijen Blz. 255  
Inleiding Blz. 256  
Tabel verbonden partijen Blz. 257  
Grondbeleid Blz. 258  
Inleiding Blz. 259  
Beleid Blz. 260  
Prognoses Blz. 261  
Toelichting op projecten Blz. 262  
Reserve en risico's Blz. 263  
Bijlagen Blz. 264  
1. Meerjarenbegroting per programma Blz. 265  
Programma 1 Blz. 266  
Programma 2 Blz. 267  
Programma 3 Blz. 268  
Programma 4 Blz. 269  
Programma 5 Blz. 270  
Programma 6 Blz. 271  
2. Overzicht nieuwe investeringen Blz. 272  
Overzicht van de investeringen die wij in 2019 hebben gepland: Blz. 273  
3. Overzicht lopende investeringen Blz. 274  
Stand van zaken van de investeringen tot en met september. Blz. 275  
4. Reserves en voorzieningen Blz. 276  
Overzicht reserves en voorzieningen 2019 Blz. 277  
Overzicht reserves en voorzieningen 2020-2022 Blz. 278  
5. Taakvelden conform BBV Blz. 279  
Overzicht taakvelden Blz. 280  
6. Incidentele baten en lasten Blz. 281  
Overzicht incidentele baten en lasten Blz. 282  
7. Begrotingssubsidies Blz. 283  
Begrotingssubsidies volgens art. 4.23 lid 3 c (Awb) Blz. 284  
8. Verbonden partijen Blz. 285  
Overzicht verbonden partijen Blz. 286  
9. Beleidsindicatoren Blz. 287  
Overzicht beleidsindicatoren Blz. 288