Uitgaven

5,12%
€ -5.470
x €1.000
5,12% Complete

Inkomsten

2,93%
€ 3.124
x €1.000
2,93% Complete

Saldo

2595,33%
€ -2.346
x €1.000

Programma 1 | Economie, onderwijs en cultuur

Uitgaven

5,12%
€ -5.470
x €1.000
5,12% Complete

Inkomsten

2,93%
€ 3.124
x €1.000
2,93% Complete

Saldo

2595,33%
€ -2.346
x €1.000

Bestuurlijke hoofdlijnen

Terug naar navigatie - Bestuurlijke hoofdlijnen

Versterking van de economie

Het vergroten van de werkgelegenheid en de bedrijvigheid in onze regio is een van de  grote opgaven. Hiertoe vindt een herijking van het gemeentelijk economisch beleid plaats. In gesprekken met ondernemers zijn  belangrijkst speerpunten geïnventariseerd. Denk hierbij aan het versterken van het vestigingsklimaat en het optimaliseren van werkgeversdienstverlening door de gemeente. Naar verwachting zal begin 2019 de gemeenteraad een nieuwe economische visie met een concrete uitvoeringsagenda worden aangeboden. Daarnaast wordt met de uitvoering van het programma binnen het samenwerkingsverband DutchTechzone, een stevige impuls te geven aan de economische structuur van de regio.

Toerisme en recreatie is een van de belangrijke pijlers in de lokale economie. Voor de  versterking van de toeristische- recreatieve sector is van belang om te blijven investeren in een goede toeristisch-recreatieve infrastructuur (wandelen en fietsen), maar ook een kwaliteitsimpuls van de verblijfsrecreatie/vakantieparken is noodzakelijk.

De aanleg van glasvezel in het buitengebied van de gemeente Coevorden krijgt in 2019 verder vorm. Een belangrijke ontwikkeling voor de leefbaarheid maar ook het behoud van bedrijvigheid op het platteland. Waar mogelijk ondersteunen wij het maatschappelijk initiatief voor de aanleg van glasvezel.

Een aantrekkelijk centrum van Coevorden
Voor het behoud van een aantrekkelijk centrum van Coevorden is met Centrummanagement Coevorden in 2017 in samenspraak met bewoners, ondernemers en uw raad invulling gegeven aan een toekomstvisie voor het centrum. Waar de afgelopen periode het accent heeft gelegen op planvorming zal de komende periode dit verschuiven naar de uitvoering van diverse projecten.

Onderwijs
Wij werken aan een goede spreiding en toekomstbestendige onderwijsvoorzieningen.   In 2019 zal uw raad een voorstel worden aangeboden voor een integraal huisvestingsplan voor de komende jaren. Wij blijven inzetten op de aanpak van onderwijsachterstanden en de kwaliteit van voor- en vroegschoolse educatie. Als gevolg van een herverdeling van rijksmiddelen wordt samen met betrokken kinderopvangorganisaties en schoolbesturen nagedacht over de invulling van nieuw beleid, waarbij alle, danwel zo veel mogelijk peuters kunnen worden bereikt.

Cultuur
Een herziening van het huidige cultuurbeleid is gewenst. Culturele aciviteiten dragen bij aan de leefbaarheid en de aantrekkelijkheid van Coevorden als gemeente om te wonen en te verblijven. Samen met betrokkenen (inwoners, verenigingen en instellingen) onderzoeken we hoe de gemeentelijke ondersteuning invulling kan krijgen om het  cultuuraanbod te verbreden en te verrijken. Tenslotte is onze ambitie om in 2022 culturele gemeente van Drenthe te zijn, waarbij uiteraard de viering van het 350-jarig ontzet een belangrijke onderlegger vormt.

Economische structuurversterking

Bedrijventerreinen

Terug naar navigatie - Bedrijventerreinen

Op basis van trends zoals het aantrekken van de economie en de potentie voor regionale structuurversterking werken wij aan nieuw economisch beleid. Uitgangspunt is hierbij een optimaal vestigingsklimaat voor bedrijven en een gemeente die een goede omgeving vormt om te werken en te ondernemen. Dit krijgt vorm in een economische visie waarin wij de ambities verwoorden in een werkagenda met concrete projecten. Denk hierbij aan thema’s als arbeidsmarkt, onderwijs, innovatie, export, fysieke ruimte en ondernemersdienstverlening. Zowel bij de ontwikkeling van de visie als de werkagenda zijn ondernemers en hun belangenbehartigers direct betrokken. Ook zoeken wij de samenwerking met onderwijsinstellingen en de buurgemeenten binnen Dutch Techzone. Ons voornemen is om de nieuwe economische visie, voorzien van een financiële paragraaf, in de eerste helft van 2019 ter goedkeuring aan uw raad aan te bieden.

Op de bedrijventerreinen zien wij positieve ontwikkelingen door een aantal nieuwvestigingen en uitbreiding van bestaande bedrijven. In het kader van de nieuwe economische visie is het onderwerp herstructurering bedrijventerreinen een aandachtspunt. Daarnaast komt op termijn de vraag aan de orde of het nodig is ruimte in de vorm van een nieuw bedrijventerrein te ontwikkelen.

 

Centrumvisie

Terug naar navigatie - Centrumvisie

In de eerste helft van 2017 is het Programma Centrum van start gegaan. Er zijn inmiddels diverse concrete acties genomen. De tweede helft van 2018 staat in het teken van de uitvoering van de diverse subsidieregelingen en de verdere planvorming voor de Sallandsestraat, Weeshuisweide en de Markt en Haven inclusief de Citadelpunt. Daarnaast wordt er gestart met de voorbereiding en uitwerking van de fysieke herinrichting van de centrumstraten. De uitvoering hiervan zal in de eerste helft van 2019 starten. Medio 2019 worden tevens de ruimtelijke visie voor de Weeshuisweide en de Markt en Haven opgeleverd. Ook voor de Sallandsestraat en omgeving (NH kerk, Kerkstraat, Kromme Elleboog) wordt een stedenbouwkundige visie opgesteld. Deze visies vormen de basis voor de vervolgfase (vanaf 2019) voor de herinrichting van het centrum.

 

Ondernemersdienstverlening

Terug naar navigatie - Ondernemersdienstverlening

Ondernemers zijn belangrijk voor gemeenten. Zij zorgen voor werkgelegenheid en bedrijvigheid en sponsoren lokale initiatieven. Wij willen steeds meer werken met één aanspreekpunt voor ondernemers. Daarnaast zijn ook snelle afhandeling van vergunningsaanvragen of andere verzoeken en een vriendelijke bejegening van belang. De vernieuwingen die in de maatschappij, de wetenschap en de technologie plaatsvinden raken ook gemeenten. Om onze diensten goed te verlenen is het onder andere van belang dat wij onze informatiehuishouding op orde hebben. Tegelijkertijd is het zaak om een integrale ondernemersdienstverlening te waarborgen en zijn wij bezig om deze binnen de gemeentelijke organisatie efficiënter op elkaar af te stemmen. Middels bedrijfsbezoeken houden wij contact met het bedrijfsleven en halen wij proactief op waar de eventuele knelpunten en/of verbeterpunten zitten, en op welke manier wij de ondernemer zo optimaal mogelijk kunnen faciliteren. Daar sluit ook het nieuwe economische beleid op aan. Hierin is ondernemersdienstverlening één van de speerpunten.

 

Dutch Techzone

Terug naar navigatie - Dutch Techzone

Dutch Techzone, regio van excellent vakmanschap. Dit is vanaf 1 januari 2018 de nieuwe naam van Vierkant voor Werk.  De naam doet recht aan de economische vitaliteit van de regio, versterkt door excellent vakmanschap. Samen werken aan een sterke en innovatieve regio. DTZ heeft vanuit de start een mooie groei met mooie resultaten doorgemaakt tot het punt waar wij nu staan. Belangrijke agendapunten van het komende jaar zijn de verdere profilering van de regio, de gezamenlijke promotie en acquisitie, de voortgang van de Bedrijvenregeling en daarnaast ook het verder ontwikkelen van kennis- en innovatieprojecten binnen clusters van bedrijven. De ontwikkeling van werkgroepen heeft zich verder voortgezet. Naast werkgroepen voor de verschillende speerpunten zijn er ook werkgroepen opgericht voor promotie en acquisitie en onderwijs. In 2019 zal gekeken worden naar hoe de structuur van de organisatie zich verder vorm gaat geven.

De Bedrijvenregeling, de vierjarige investeringssubsidieregeling, is op 1 maart 2017 van start is gegaan. Uit de evaluatie van het eerste jaar is naar voren gekomen dat de regeling zowel inhoudelijk als procedureel zal moeten worden gewijzigd. Door de gewijzigde bedrijvenregeling is Dutch TechZone nog beter in staat om in lijn met de doelstellingen van de Dutch TechZone de economische structuur te versterken. Op hoofdlijnen betekent dit dat het (kleine) MKB makkelijker dan voorheen toegang krijgt tot de regeling, de rentekortingsregeling komt te vervallen en dat door het hanteren van het tenderprincipe kwaliteit in plaats van snelheid leidend zal worden in de toekenning van subsidie. Op 1 oktober sluit de subsidieregeling en kan bepaald worden welke investeringen gedaan worden en hoeveel arbeidsplaatsen hiermee gepaard gaan.

 

Breedband

Terug naar navigatie - Breedband

De zes Coevorder initiatieven, die zelfstandig bezig waren om een glasvezelnetwerk te realiseren, zijn geformeerd in Stichting Glasvezel Zuidenveld. Dit samenwerkingsverband neemt de komende periode de verdere voorbereiding ter hand om snel internet, breedband/glasvezel, in de gemeente te kunnen realiseren. Gemeentelijke ondersteuning zal vorm krijgen via vergunningverlening, een soepele omgang met leges en degeneratiekosten en het wellicht verstrekken van leningen of garantstellingen waarbij ook de provincie een rol zal spelen.

  

Kunst en cultuur

Wat willen wij bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen wij bereiken?

Bij de ambitie om in 2022 culturele gemeente van de provincie Drenthe te worden is een bloeiend cultureel leven in onze gemeente dat voor iedereen toegankelijk en bereikbaar is van belang. In 2019 gaan we ervoor zorgen dat wij hiervoor de basis op orde krijgen en/of houden. Deze basis bestaat uit de amateurkunstorganisaties, de grote (professionele) culturele organisaties (Stedelijk Museum Coevorden, Theater Hofpoort, ZO!34 en de bibliotheek) en kleine, lokale, incidentele culturele activiteiten. Ook willen we ruimte geven aan grote culturele projecten en de overige culturele aspecten herijken/heroverwegen.

In de vorige bestuursperiode waren wij al genomineerd voor de BNG Bank Erfgoedprijs. Dit is een mooie bevestiging van het feit dat wij op de goede weg zijn en wij zien dit als een stimulans om door te gaan met het beleefbaar maken van historie.

 

Wat gaan wij daarvoor doen?

Terug naar navigatie - Wat gaan wij daarvoor doen?

Wij gaan onderzoeken hoe wij:

 • amateurkunstorganisaties kunnen ondersteunen om laagdrempeligheid en professionaliteit te behouden en te bevorderen ten gunste van het behoud van de culturele infrastructuur en de ondersteuning van activiteiten;
 • kleine incidentele activiteiten met een lokale uitstraling kunnen ondersteunen als er sprake is van draagvlak bij de samenleving en een bijdrage aan de leefbaarheid;
 • grote culturele projecten met minimaal regionale uitstraling en een meerjarig karakter kunnen ondersteunen;
 • de ondersteuning van overige culturele aspecten in samenspraak met de samenleving kunnen herijken/heroverwegen.

De resultaten van deze onderzoeken moeten leiden tot een uitvoeringsplan waarin staat beschreven hoe onze ondersteuning er in de praktijk uit ziet.

Wij gaan in onze eigen organisatie en met de grote (professionele) culturele organisaties op allerlei niveaus (van uitvoering tot bestuur) in gesprek om samen de lijn voor de komende jaren uit te zetten. De invulling van de relatie van onze gemeente met deze instellingen (accounthouderschap) wordt hierbij meegenomen. Wederzijdse verwachtingen en wensen vanuit de samenleving zijn hierbij belangrijke onderwerpen. De huidige situatie is het uitgangspunt.

Wij hechten waarde aan onze geschiedenis. Hierin speelt het cultuurhistorisch erfgoed binnen onze gemeente een grote rol. Omdat dit ons uniek maakt willen wij dit zichtbaar maken en uitdragen. De viering van het 350-jarig ontzet van Coevorden in 2022 is hiervan een goed voorbeeld.

Om uiteindelijk in 2022 culturele gemeente van Drenthe te worden moeten wij toewerken naar een programma met een overkoepelend thema en een effect op de culturele infrastructuur van onze gemeente. Dit willen wij doen door middel van projecten die professioneel van opzet zijn en uitgevoerd worden door gekwalificeerde organisaties. Hiermee willen wij een verbreding van het bestaande reguliere culturele aanbod en het te bereiken publiek bewerkstelligen en willen wij bijzondere samenwerkingsverbanden bevorderen. 

 

Onderwijs

Wat willen wij bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen wij bereiken?

Onderwijsachterstanden
Wij willen zorgen dat alle kinderen de kans krijgen zich te ontwikkelen op een zodanige manier dat zij hun schoolloopbaan kunnen afsluiten met een startkwalificatie en zij kunnen deelnemen aan de samenleving zodat zij alles uit hun mogelijkheden kunnen halen.

Onderwijshuisvesting
Wij willen voor alle kinderen toegankelijk en bereikbaar onderwijs kunnen bieden door het in stand houden van kwalitatief goede onderwijsvoorzieningen in onze gemeente, dan wel in samenwerking met andere gemeenten.

Leerplicht
Een goede uitvoering van het toezicht van de naleving van de Leerplichtwet waarbij niet alleen curatief en repressief wordt gehandeld maar ook meer ingezet wordt op het voorkomen van schoolverzuim; een goede verbinding gemaakt wordt met de sociale teams en de leerplichtambtenaar zichtbaar is in het primair onderwijs.

 

Wat gaan wij daarvoor doen?

Terug naar navigatie - Wat gaan wij daarvoor doen?

Onderwijsachterstandenbeleid
Dat betekent dat wij het volgende daarvoor gaan doen:

 • Inzet op (kwaliteit van) voor- en vroegschoolse educatie;
 • Inzet op een doorgaande leerlijn en warme overdracht naar primair onderwijs;
 • Taalstimulatie voor leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs;
 • Cultuurstimulatie voor leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs;
 • Doorontwikkeling van aantal ingezette lijnen uit het beleid van 2016.

In 2018 is een proces met alle betrokken kinderdagverblijven en schoolbesturen gestart en een nulmeting van huidige situatie gemaakt om op basis van deze uitkomsten de nieuwe wettelijke eisen en de nieuwe budgetten voor onderwijsachterstanden zo optimaal mogelijk in te zetten. Daarna komen de partijen (net als nu) in verschillende samenstellingen een aantal keren per jaar samen om de voortgang te bewaken. 

Onderwijshuisvesting

 • Wij vinden het belangrijk dat in onze gemeente er altijd binnen een straal van zes kilometer een school voor primair onderwijs aanwezig is. Dat betekent dat wij beslissingen over huisvesting van de scholen vanuit dit doel zullen beoordelen, dat wij daarbij als eerste optie kijken naar (gezamenlijk) gebruik van bestaande schoolgebouwen van voldoende kwaliteit en dat wij samenwerking tussen scholen willen stimuleren;
 • Wij vinden het belangrijk dat er een doorgaande leerlijn gecreëerd wordt tussen voorschoolse opvang en primair onderwijs. Dat betekent dat wij inzetten op vorming van Kindcentra en dat wij samenwerking tussen scholen en kinderopvangpartijen zullen stimuleren;
 • Wij vinden het belangrijk dat schoolgebouwen zowel bouwkundig als functioneel voldoende kwaliteit hebben. Dat betekent dat wij bereid zijn schoolbesturen zo nodig te faciliteren om een goede huisvestingssituatie te realiseren, als de bereikbaarheid van onderwijsvoorzieningen hiermee gewaarborgd kan worden.

Sinds oktober 2017 zijn wij met de schoolbesturen, onder externe begeleiding, bezig met het opstellen van een integraal huisvestingsplan voor de komende jaren.

Leerplicht
Wij gaan de leerplichtfunctie intensiveren door de leerplichtfunctie uit te breiden naar 1,69 fte en een vernieuwde opdracht af te geven aan Menso NV.

 

Leerlingenvervoer

Wat willen wij bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen wij bereiken?

Wij vinden het belangrijk dat elk kind het onderwijs volgt dat bij hem of haar past. Als het nodig is, wordt vervoer naar en van school verzorgd. Hierbij is oog voor de ontwikkeling van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van elk kind. Het uitgangspunt is dat elk kind, voor zo ver dat mogelijk is, zelfstandig reist.

 

Wat gaan wij daarvoor doen?

Terug naar navigatie - Wat gaan wij daarvoor doen?

Wij organiseren vervoer naar en van school voor de kinderen en jongeren waarvoor dit nodig is. Wij zoeken daarbij naar een passende oplossing waarbij ingezet wordt op het zoveel mogelijk zelfstandig reizen.  

 

Recreatie en toerisme

Wat willen wij bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen wij bereiken?

Wij onderschrijven het grote maatschappelijke belang van toerisme en recreatie voor onze eigen inwoners en die van de regio, maar ook het economisch belang van de sector. Toerisme en recreatie zorgen voor het behoud van werkgelegenheid, het voorzieningenniveau en de leefbaarheid in onze gemeente voor de toekomst. Daarmee is het één van de belangrijkste pijlers voor onze lokale economie.

 • Wij willen een aantrekkelijke gemeente zijn om in te recreëren en te ondernemen. Wandelen voor het plezier staat bovenaan de ranglijst van de meest ondernomen vrijetijdsactiviteiten. Wij maken Coevorden aantrekkelijk voor wandelaars en fietsers en andere buiten(sport)activiteiten. Er is er voldoende kwaliteit van de toeristische infrastructuur. Ook op het gebied van beleving en voorzieningen; 
 • Sportieve en culturele evenementen en festivals dragen bij aan een goed woon- en leefklimaat. Wij zijn een bruisende gemeente waar voor inwoners en toeristen veel te doen is;
 • Een thema wat blijvend aandacht vraagt van de sector is de toeristenbelasting. Wij willen dat de opbrengst van de toeristenbelasting per saldo gelijk blijft;
 • Er is volop ruimte voor creatief en wendbaar ondernemerschap waarbij kansrijk ondernemerschap wordt geactiveerd om te excelleren en nieuwe waarde wordt gegeven aan niet-kansrijke parken met als doel meer ruimte voor ondernemerschap, meer bestedingen door toeristen, meer werkgelegenheid, meer grip op sociale problematiek en meer balans tussen vraag en aanbod;
 • Er zijn camperplaatsen in of nabij van het centrum waardoor het recreatieseizoen wordt verlengd en de naamsbekendheid van Coevorden wordt vergroot;
 • Kennis van en aandacht voor de rijke (cultuur)geschiedenis van onze stad en de dorpen vergroot de betrokkenheid van Coevordenaren bij hun directe omgeving en hun onderlinge verbondenheid. Het centrum en het buitengebied is sterker gepositioneerd en de ‘reason to visit’ van deze gebieden is voor zowel inwoners als toeristen meer aanwezig.

 

Wat gaan wij daarvoor doen?

Terug naar navigatie - Wat gaan wij daarvoor doen?

Wij zetten in op versterking en verdere ontwikkeling van recreatie en toerisme door ervoor te zorgen dat wij een aantrekkelijke gemeente zijn om in te recreëren en te ondernemen.

 • Hiervoor is een mooie omgeving met goede verbindingen van belang. We komen tot het eindproduct ‘de Fietsnota’ met daarin een agenda voor onder andere fietsbeleving, voorzieningen en de kwaliteit van de toeristische infrastructuur;
 • Wij geven wandelaars optimale vrijheid om via bewegwijzerde routes te wandelen door middel van het wandelknooppuntensysteem. Daarnaast maken wij Coevorden aantrekkelijk als wandelgemeente door het toevoegen van voorzieningen, beleving en kwalitatief goede wandelpaden;
 • Wij gaan verder met de voorbereidingen en realisatie van het wandelknoopuntennetwerk;
 • Wij spelen in op ontwikkelingen door het productaanbod te verbreden, afgestemd op de behoefte;
 • Wij geven uitvoering aan het evenementen aanjaagfonds;
 • Wij onderzoeken de mogelijkheden voor het realiseren van camperplaatsen in of nabij de stad Coevorden;
 • Wij onderzoeken of we verschillende tarieven kunnen gaan hanteren voor de toeristenbelasting;
 • Samen met andere gemeenten, Recreatieschap Drenthe, RECRON en de provincie Drenthe geven wij uitvoering aan het project Vitale Vakantieparken. Vakantieparken en campings die er goed voor staan bieden wij de mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen. Parkeigenaren en/of VvE’s van terreinen zonder recreatieve mogelijkheden en kansen voor de toekomst, begeleiden wij naar een passende andere bestemming (transformeren); 
 • De toerist kijkt niet naar gemeentegrenzen. Wij denken en werken grensoverschrijdend en tussen sectoren. Maar ook in samenwerking tussen bedrijven, overheden en kennisinstellingen;
 • Wij blijven inzetten op de kansen die het Recreatieschap Drenthe en het  Geopark De Hondsrug bieden voor het bevorderen van het toerisme;
 • Om de kansen voor het toerisme in de regio beter te benutten zullen wij de regionale samenwerking uitbouwen naar een regionale toeristische beleidsagenda met een onderling afgestemd toeristisch programma;
 • Er wordt onderzocht wat de beste manier is om onze gemeente in de markt te zetten en te profileren.

 

Lasten programma 1

Terug naar navigatie - Lasten programma 1

Wij hebben de volgende uitgaven voor economie, onderwijs en cultuur begroot.

Bedragen x €1.000
Exploitatie 2019 2020 2021 2022
Lasten
Kunst en cultuur 871 870 850 849
Onderwijs 783 934 1.086 1.237
Leerlingenvervoer 600 600 600 600
Recreatie en toerisme 478 452 498 488
Economische structuurversterking 2.739 580 263 263
Totaal Lasten 5.470 3.436 3.296 3.436