Uitgaven

6,19%
€ -6.609
x €1.000
6,19% Complete

Inkomsten

66,7%
€ 71.192
x €1.000
66,7% Complete

Saldo

71432,58%
€ 64.582
x €1.000

Programma 6 | Financiering en dekkingsmiddelen

Uitgaven

6,19%
€ -6.609
x €1.000
6,19% Complete

Inkomsten

66,7%
€ 71.192
x €1.000
66,7% Complete

Saldo

71432,58%
€ 64.582
x €1.000

Bestuurlijke hoofdlijnen

Terug naar navigatie - Bestuurlijke hoofdlijnen

Deze bestuursperiode begint met een gezonde financiële positie. Dit biedt de mogelijkheid om invulling te geven aan ambities op onze programma’s. Hierbij zijn de doelen die wij willen bereiken, leidend. Wel is het hebben en op orde houden van een gezond huishoudboekje een voorwaarde. Wij zetten onze financiën zodanig in zodat zij onze beleidsdoelstellingen zo optimaal mogelijk ondersteunen.  Wij zoeken voortdurend naar de balans tussen investeren in ambities en het behouden van een gezonde financiële positie.

Vanaf 2019 is de integratie-uitkering sociaal domein opgegaan in de algemene uitkering. Dit betekent dat de budgetten van de drie decentralisaties definitief zijn ontschot. De uitkering van het gemeentefonds heeft daardoor een omvang van € 57 miljoen. Dit is meer dan 50% van onze begroting. De ontwikkeling van de algemene uitkering wordt voor een belangrijk deel bepaald door de ontwikkeling van de rijksuitgaven. Volgens het systeem van ‘samen de trap op en samen de trap af’ hebben wijzigingen in de rijksuitgaven direct invloed op de omvang van het gemeentefonds. De jaarlijkse voeding van het gemeentefonds (positief of negatief) wordt het accres genoemd. Schommelingen als gevolg van het accres en een wijziging in de methodiek van het BTW-compensatiefonds kunnen grote financiële gevolgen hebben. 

In lijn met onze nota financieel beleid koersen wij op een solvabiliteitsratio tussen de 30% en 40%. Ondanks de beperkte groei van de reservepositie zien wij hiertoe mogelijkheden door een verlaging van ons vreemd vermogen. Dit doen wij door af te lossen op onze bestaande leningenportefeuille. Wij verwachten onze uitgaven en investeringen op te kunnen vangen binnen onze lopende exploitatie. Dit vullen wij eventueel aan met kort geld, zogenaamde kasgeldleningen. Er zal dus geen sprake zijn van consolidatie en het aantrekken van nieuwe langlopende leningen. Met de verplichte aflossing op de bestaande leningenportefeuille betekent dit dat de omvang van ons vreemd vermogen afneemt tot € 58 miljoen.

Algemene baten en lasten

Wat gaan wij daarvoor doen?

Terug naar navigatie - Wat gaan wij daarvoor doen?

Onder de algemene baten en lasten vallen de stelpost onvoorzien, de stelpost vervangingsinvesteringen en de stortingen in de algemene reserve. Deze stelposten dragen bij aan een solide financiële huishouding en dragen daarmee bij aan het behouden van de financiële positie van onze gemeente. 

Heffing gemeentelijke belastingen

Wat gaan wij daarvoor doen?

Terug naar navigatie - Wat gaan wij daarvoor doen?

Inkomsten uit gemeentelijke belastingen worden ingezet als algemeen dekkingsmiddel. Wij mogen zelf bepalen waarvoor wij deze opbrengst gebruiken. De paragraaf Lokale Heffingen geeft inzicht in het beleidskader en de daaruit voortvloeiende financiële gevolgen met betrekking tot de lokale heffingen.

 

Financiering en dividend

Wat gaan wij daarvoor doen?

Terug naar navigatie - Wat gaan wij daarvoor doen?

Ontvangen dividend wordt ingezet als algemeen dekkingsmiddel. Het begrote bedrag voor 2019 is € 565.500. De dividendopbrengst nemen wij als bate op het moment waarop het dividend betaalbaar wordt gesteld of de algemene vergadering van aandeelhouders daarover een besluit heeft genomen.

Algemene uitkering gemeentefonds

Wat gaan wij daar voor doen?

Terug naar navigatie - Wat gaan wij daar voor doen?

De ontwikkeling van de algemene uitkering wordt voor een belangrijk deel bepaald door de ontwikkeling van de rijksuitgaven. Volgens het systeem van ‘samen de trap op en samen de trap af’ hebben wijzigingen in de rijksuitgaven direct invloed op de omvang van het gemeentefonds. Inkomsten uit de Algemene Uitkering wordt gebruikt als algemeen dekkingsmiddel. Wij mogen zelf bepalen waarvoor zij deze opbrengst gebruikt.

 

Lasten programma 6

Terug naar navigatie - Lasten programma 6

Wij hebben de volgende uitgaven voor financiering en dekkingsmiddelen begroot. 

Bedragen x €1.000
Exploitatie 2019 2020 2021 2022
Lasten
Financiering en dividend 36 202 402 528
Algemene uitkering gemeentefonds 0 0 0 0
Algemene baten en lasten 1.784 1.724 1.506 1.660
Heffing gemeentelijke belastingen 66 66 66 66
Saldo jaarrekening na bestemming 0 0 0 0
Inning gemeentelijke belastingen 142 142 142 142
Totaal Lasten 2.027 2.134 2.116 2.396