Uitgaven

11,22%
€ -11.982
x €1.000
11,22% Complete

Inkomsten

7,1%
€ 7.575
x €1.000
7,1% Complete

Saldo

4874,44%
€ -4.407
x €1.000

Programma 3 | Ruimte en leefomgeving

Uitgaven

11,22%
€ -11.982
x €1.000
11,22% Complete

Inkomsten

7,1%
€ 7.575
x €1.000
7,1% Complete

Saldo

4874,44%
€ -4.407
x €1.000

Bestuurlijke hoofdlijnen

Terug naar navigatie - Bestuurlijke hoofdlijnen

Het invoeren van de Omgevingswet wordt één van de grote operaties in de huidige bestuursperiode. Komend jaar willen wij zo optimaal mogelijk gebruik maken van de mogelijkheden die de Omgevingswet biedt in relatie tot verbindend besturen. Daarnaast willen wij de kansen benutten voor de ontwikkeling van de ambtelijke organisatie.

Bij ruimtelijke initiatieven en planvorming stimuleren wij overleg en participatie vooraf waardoor initiatiefnemers tijdig een volledig beeld krijgen bij de voor hen relevante informatie om het gesprek over mogelijkheden en randvoorwaarden te kunnen voeren wat bijdraagt aan snelle besluitvorming.

Ook werken wij verder aan een ambtelijke organisatie die Omgevingswet-proof is en waarin de daarvoor gewenste cultuurverandering zijn beslag krijgt. Dat doen wij niet alleen door een in 2019 op te stellen hoofdlijnendocument Omgevingswet maar vooral door concrete ervaring op te doen, pilots uit te voeren, in de geest van de Omgevingswet te werken aan ruimtelijke plannen en vanuit mogelijkheden kijken naar initiatieven.

Met de vaststelling van de vastgoedvisie is duidelijkheid gekomen over de gewenste samenstelling van ons vastgoed. Het afstoten/verkopen van ‘niet-kernbezit’, kostendekkendheid en duurzaamheid zijn ook voor 2019 de belangrijkste aandachtsvelden.

In het derde kwartaal van 2018 is gestart met de uitvoering van het project N34/Klooster. In 2019 wordt een verder vervolg gegeven aan deze uitvoering. Daarnaast gaan wij in 2019 verder met de voorbereiding van de realisatie van de Zuidelijke Ontsluitingsweg (bedrijventerrein  leeuwerikenveld II). Daarbij betrekken wij ook de haalbaarheid van het doortrekken van de wegverbinding van de Hulteweg naar het Europark.

De besluitvorming rond de Fietsnota Coevorden gaat in 2019 plaatsvinden. In deze nota doen wij voorstellen voor maatregelen die het fietsgebruik en de verkeersveiligheid bevorderen. In het kader van de verkeersveiligheid voeren wij in 2019 ook een aantal BDU projecten uit. Zo worden in de buitengebieden van respectievelijk Aalden/Meppen en Steenwijksmoer/Dalerpeel 60-km/u-zones ingesteld – waarbij nadrukkelijke aandacht is voor accentuering van bestaande kruisingen – wordt de fietsverbinding tussen Dalen en Coevorden verbeterd en wordt een 30-km/u-zone ingesteld in Wachtum.

Vastgoed

Wat willen wij bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen wij bereiken?

Ons kernbezit willen wij optimaal en effectief inzetten als middel om (maatschappelijke) doelen te realiseren.  De uitvoeringsagenda van de Vastgoedvisie (2016) geeft aan waar de komende periode uitvoering aan wordt gegeven. Vooruitlopend op de uitvoeringsagenda duurzaamheid hebben wij aandacht voor het (verder) verduurzamen van ons vastgoed. Een aantal gebouwen uit de portefeuille "af te stoten" bezit zijn gesloopt. De komende periode zal gekeken worden hoe de herinvulling van deze locaties eruit moet komen te zien.

 

Wat gaan wij daarvoor doen?

Terug naar navigatie - Wat gaan wij daarvoor doen?

Om de panden zo goed mogelijk in te zetten en aan te laten sluiten bij de behoeftes vanuit de gebruikers en samenleving zal de komende periode gekeken worden of er meer ruimte is voor ander gebruik of meer incidentele activiteiten.

Afgelopen jaren zijn er al meerdere panden die niet tot ons kernbezit behoren, verkocht. Dit zal ook komend jaar worden voortgezet. De markt trekt aan en dit leidt tot mooie herinvullingen van de (school)locaties. Bij het verkopen van ons vastgoed wordt gebruik gemaakt van lokale partijen zoals makelaarskantoren.

Wij willen ons kernbezit op een duurzame manier exploiteren en in stand houden. De maatregelen die hiervoor nodig zijn laten wij zoveel mogelijk aansluiten bij het geplande onderhoud. Dit zal onderdeel worden van ons meerjarenonderhoudsprogramma. 

 

Grondexploitatie

Wat willen wij bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen wij bereiken?

Komende jaren zullen we ons vooral richten op het verkopen en afronden van de bestaande woningbouwlocatie en bedrijventerreinen. De woonvisie en het nog te formuleren bedrijventerreinenbeleid zullen hierin leidend zijn. De risico's zijn voorzover mogelijk in beeld gebracht. We willen een goed woonklimaat realiseren in onze woningbouwplannen en de ondernemer zo goed mogelijk faciliteren. Daar waar mogelijk proberen we tegemoet te komen in de wensen van de potentiele koper.

 

Wat gaan wij daarvoor doen?

Terug naar navigatie - Wat gaan wij daarvoor doen?

We willen waar mogelijk tegemoet te komen aan de wensen van de potentiele koper. we willen de financiële risico's beperken. Voorbeeld hiervan is de verkoop van de kavels in het plan Jongbloed te Sleen. Deze heeft plaats gevonden middels de zogenaamde 'salamitechniek'. Hiermee konden we tegemoet komen aan de wens van kopers om zelf de kavelgrote te bepalen.

 

Centrumplan Coevorden

Wat willen wij bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen wij bereiken?

Het opstellen van een ruimtelijke visie voor de herinrichting van de Markt, Haven en Citadelpunt is een van de projecten onder het programma Centrum. Deze visie moet inzicht geven in de ruimtelijk fysieke maatregelen die genomen moeten worden om de Markt de centrale plek te laten zijn voor bezoekers en de huiskamer te laten zijn voor de stad. Daarnaast worden kaders opgesteld voor de ontwikkeling van de Citadelpunt. De visie wordt vergezeld met een kostenraming voor de in de ruimtelijke visie voorgestelde maatregelen. 

De benodigde omgevingsvergunningen voor de ontwikkeling van woningen zijn voor een groot aantal locaties binnen het Bogasterrein reeds vergund. Op basis van de ontwikkelingsovereenkomsten maken wij het projectgebied bouw- en woonrijp. In overleg met de ontwikkelaars worden de werkzaamheden voor bouw- en woonrijp ingepland.

 

Wat gaan wij daarvoor doen?

Terug naar navigatie - Wat gaan wij daarvoor doen?

Voor het opstellen van een ruimtelijke visie voor herinrichting van Markt, Haven en de Citadelpunt werken wij samen met een hiervoor gespecialiseerd bureau. In het laatste kwartaal 2018 wordt gestart met de opdracht en gaan wij een zorgvuldig proces doorlopen waarbij alle belanghebbenden worden betrokken. Binnen het proces zal de voor het project gevormde Denktank een bijzondere positie krijgen. De Denktank is gevormd door afgevaardigden van stakeholders binnen, om en rond het projectgebied. 

De ontwikkeling van het Bogasterrein krijgt vorm op basis van het bestemmingsplan en de overeenkomsten die voor de ontwikkeling zijn gesloten. De wijze waarop het projectgebied bouw- en woonrijp gemaakt moet worden is in de ontwikkelovereenkomst vastgelegd. Nadat wij het projectgebied bouw- en woonrijp heeft gemaakt zijn er geen privaatrechtelijke  verplichtingen meer voor ons binnen het Bogasterrein.

 

Structuur- en ontwikkelplannen

Wat willen wij bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen wij bereiken?

Wij willen zorgen voor goede vertaling van ons ruimtelijk beleid in onze structuur- en ontwikkelplannen. Daarnaast willen wij door een goede vertaling van ruimtelijk beleid planschades voorkomen.

 

Wat gaan wij daar voor doen?

Terug naar navigatie - Wat gaan wij daar voor doen?

Wij denken mee met ontwikkelingen en wegen daarbij alle belangen zorgvuldig af. Wij proberen planschades zoveel mogelijk te voorkomen. Daarnaast maken wij optimaal gebruik van de mogelijkheden die de Omgevingswet biedt.

 

Wonen en leefomgeving

Wat willen wij bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen wij bereiken?

In de woonvisie hebben we aangegeven dat wij een gemeente willen zijn waar het goed wonen is en dat wij dit graag willen behouden. Wij willen een woningmarkt waarin de vraag naar woningen meer in evenwicht is met het aanbod. Daarnaast willen wij de aantrekkelijkheid van ons woon- en leefklimaat versterken. Daarom geven wij verder uitvoering aan het ingezette beleid. Vanuit de woonvisie hebben wij prestatieafspraken met de corporaties over de huursector gemaakt. Hierin zetten wij vooral in op de betaalbaarheid, de energietransitie en de transformatie van sociale huurwoningen.

 

Wat gaan wij daarvoor doen?

Terug naar navigatie - Wat gaan wij daarvoor doen?

Het overaanbod in gemeentelijke plannen en plannen van ontwikkelaars in met name de stad Coevorden wordt geschrapt via aanpassing van bestemmingsplannen. Wel blijven wij ruimte bieden voor goede initiatieven in het centrumplan. Daarnaast gaan wij aan de hand van dorpsvisies in gesprek met de dorpen om ook hier ruimte te bieden voor passende plannen en zullen wij om de ontwikkelingen op de woningmarkt te volgen een monitoringssysteem ontwikkelen.

Samen met de regio kijken wij naar de mogelijkheden om een herstructureringsfonds te ontwikkelen om zo de transformatie van het kwantitatieve en kwalitatieve woningaanbod naar toekomstige behoefte te faciliteren. Deze ambitie is terug te vinden onder de tegel ambities.

De verdere verduurzaming van de woningvoorraad en het ontwikkelen van plannen zullen ook het komende jaar centraal staan. Om langer thuis te kunnen blijven wonen, starten wij met onze partners een bewustwordingscampagne op, waarin wij voorlichting en informatie geven. Wij zoeken de samenwerking met ons sociaal domein en bekijken de financiële ondersteuningsmogelijkheden. Samen met onze partners in de woonsector focussen wij hierbij op de betaalbaarheid van het wonen en het creëren van een passend aanbod voor bewoners die dit nodig hebben.

 

Bouwvergunningen

Wat willen wij bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen wij bereiken?

Wij streven naar hoogwaardige dienstverlening die aansluit op de wensen van onze inwoners, bedrijven en instellingen. Aanvragen willen wij snel en zoveel mogelijk digitaal af te handelen. Onze gemeentelijke informatie moet tegelijkertijd ook toegankelijk zijn voor wie dit (nog) niet op digitale wijze kan/wil doen. Als procedures langdurig zijn, onderzoeken wij hoe deze makkelijker en sneller kunnen verlopen. Wij maken het initiatiefnemers die zich inzetten voor de samenleving zo makkelijk mogelijk door kritisch te kijken naar lokale en landelijke wet- en regelgeving.

 

Wat gaan wij daar voor doen?

Terug naar navigatie - Wat gaan wij daar voor doen?

Naast het heffen van leges voor omgevingsvergunningen willen wij onze medewerkers in staat stellen tot goede dienstverlening door te waarborgen dat hun kennis en vaardigheden op peil blijven en door te zorgen voor optimale ICT-systemen. Wij richten onze werkprocessen zo in dat aanvragen vanaf 2019 volledig digitaal afgehandeld kunnen worden. Wij zullen nog meer aanwezig zijn in het hele gebied van onze gemeente en gaan nog meer in gesprek met inwoners, bedrijven en instellingen. Door meer aanwezig en meer in gesprek te zijn kunnen wij onze dienstverlening verbeteren.

 

Ruimtelijke ontwikkeling

Windmolens

Terug naar navigatie - Windmolens

Ten aanzien van de in 2017 vastgestelde bestemmingsplannen en verleende omgevingsvergunningen werd beroep ingesteld bij de Raad van State. Met betrekking tot beide windparken ( Hulteweg en Weijerswold) werden de beroepen ongegrond verklaard, waarmee het bestemmingsplan en de omgevingsvergunningen onherroepelijk zijn geworden. Daarmee kunnen beide windparken worden gerealiseerd.

 

Molens

Terug naar navigatie - Molens

In het najaar van 2017 is met de stichting Het Drentse Landschap overeenstemming bereikt over de overdracht van de zeven gemeentelijke molens, onder voorbehoud van besluitvorming door uw raad en de raad van toezicht van het Drentse Landschap. Deze besluitvorming vindt naar verwachting nog in 2018 plaats. De molens worden gefaseerd overgedragen: in 2018 twee molens, in 2019 drie molens en in 2020 nogmaals twee molens. Ten behoeve van toekomstig onderhoud vraagt Het Drentse Landschap van ons een subsidie van € 1.500.000, gelijktijdig en als volledige som te verstrekken bij de eerste overdracht. Ten gevolge van de overdracht vervallen gefaseerd de gemeentelijke onderhoudskosten.

 

Actualisatie bestemmingsplannen

Terug naar navigatie - Actualisatie bestemmingsplannen

De wettelijke verplichting om bestemmingsplannen te actualiseren is met het oog op de komst van de Omgevingswet komen te vervallen. Wij vinden het wel wenselijk om nog eenmaal voorafgaande aan de invoering van de Omgevingswet de bestemmingsplannen voor de woonkernen te actualiseren. De bestemmingsplannen voor de woonkernen zijn veelal al ouder dan tien jaar en daarnaast zit er onderscheid tussen de verschillende bestemmingsplannen. Dit betekent dat voor vergelijkbare gebieden niet 100% dezelfde regels gelden en dat is niet wenselijk.

Verder willen wij –anticiperend op de Omgevingswet- het aantal bestemmingsplannen verder reduceren, de laatste wet- en regelgeving doorvertalen en ons eigen beleid met betrekking tot cultuurhistorie en woningbouw actualiseren. In 2018 heeft het voorontwerp-bestemmingsplan ter inzage gelegen. Een  ontwerpbestemmingsplan voor de kernen zal eind 2019 verschijnen.

 

Omgevingswet

Terug naar navigatie - Omgevingswet

In het in februari vastgestelde ambitiedocument Omgevingswet is vastgesteld dat we optimaal gebruik willen maken van de mogelijkheden die de Omgevingswet biedt. Ook in relatie tot verbindend besturen en de kansen benutten voor ontwikkeling van de eigen organisatie. In het Coalitieakkoord is de ambitie uitgesproken dat we nog meer gaan werken op een manier die het verbindend besturen ondersteunt. In 2019 bieden wij uw raad ten aanzien van de nieuwe Omgevingswet een hoofdlijnendocument voor de daadwerkelijke invoering van de wet in 2021.

De concrete doelen voor 2019 zijn:

 • Wij geven een vervolg aan het in februari 2018 door uw raad vastgestelde ambitiedocument: wij stellen een hoofdlijnendocument op inclusief analyse van het beleidskader en invoeringskosten;
 • Diverse pilots: Omgevingsplan Centrum Coevorden en daarnaast enkele nog nader te bepalen pilots;
 • Wij maken een start met de omgevingsvisie in BOCE-verband;
 • ICT: uitvoeren GAP-analyse en opstellen koersdocument. Start invoering en implementatie;
 • Anders werken: wij doen concrete ervaring op aan de hand van een ontwikkelingslab Omgevingswet.

 

RSP

Wat willen wij bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen wij bereiken?

Met de in gebruik name van de Spoorboog is het rangeerspoor in de stationsomgeving overbodig geworden en is het ontwikkelperspectief van de Euroterminal verbeterd. Na opheffing van de overtollige sporen (is inmiddels in volle gang) kan het emplacement worden heringericht en wordt de barrière tussen de Holwert en het centrum verkleind.  De voetgangerstunnel verkleind de fysieke afstand verder en biedt ons de mogelijkheid een deel van het programma (P+R en deel van de fietsenstalling) aan de Holwert-zijde te realiseren. Hierdoor ontstaat er mogelijkheid de uitstraling van de stationsomgeving en de voorzieningen voor de reizigers te verbeteren. Daarnaast vormt het stationsgebied een 'stepping stone' tussen het EDS-plein en de binnenstad van Coevorden en is het voor bezoekers aan Coevorden een eerste kennismaking met de stad. Doordat de fysieke barrière wordt geslecht ontstaat er tevens de mogelijkheid om eventueel een deel van het langparkeren uit het centrum naar de Holwert te verplaatsen. Hier is bij de aanleg van het parkeerterrein ten Noorden van de voormalige van Gend & Loos loods al op geanticipeerd. Kortom de herinrichting van de stationsomgeving is van belang voor het comfort van de reizigers, de uitstraling van Coevorden en de verbinding tussen de Holwert en het centrum.

 

Wat gaan wij daarvoor doen?

Terug naar navigatie - Wat gaan wij daarvoor doen?

In 2018 is de uitvoeringsfase in de stationsomgeving van Coevorden gestart. In september 2019 wordt de voetgangersonderdoorgang opgeleverd en kan er worden gestart met de herinrichting van de stationspleinen (Holwert- en stadzijde). De afronding van het project is voor medio 2020 voorzien.

 

Mobiliteit

Wat willen wij bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen wij bereiken?

In 2019 gaan wij door met het voorbereiden en uitvoeren van activiteiten zoals beschreven in het Mobiliteitsplan "Op weg naar Duurzame Mobiliteit".

 • Wij willen de verkeersveiligheid (en leefbaarheid) blijvend verbeteren  voor onze inwoners en bezoekers; 
 • Wij werken aan een goede bereikbaarheid ten behoeve van een goed woon- werk- en vestigingsklimaat voor alle modaliteiten, ook voor goederenvervoer;
 • Wij werken naar een samenhangende en duurzame mobiliteit.

 

Wat gaan wij daarvoor doen?

Terug naar navigatie - Wat gaan wij daarvoor doen?

In het kader van mobiliteit gaan wij het volgende doen:

 • In 2019 wordt de aansluiting N34/Klooster opgeleverd en in gebruik genomen. Hiermee ontstaat er een duurzaam en veilig ingerichte kruising. Dit als onderdeel van de vernieuwde autoweg N34 van Coevorden naar Witte Paal;
 • De planologische procedure om de zuidelijke ontsluitingsweg, welke een verbinding dient te vormen vanaf de nieuwe aansluiting N34/Klooster tot aan de Hulteweg, wordt afgerond. De voorbereiding om tot fysieke aanleg te komen zal in 2019 worden gestart;  
 • Voor het volledig doortrekken van de (voornoemde) ontsluitingsweg tot rondweg worden de planologische voorwaarden ingevuld, waarna kan worden gestart met het in beeld brengen van de financiële consequenties;
 • Op basis van de (vast te stellen) fietsnota worden maatregelen voorgesteld ter verbetering van de fietskwaliteit (veiligheid en verbindingen) voor zowel op schoolroutes als recreatief gebruik, zoals de verbinding Dalen-Coevorden;
 • Wij gaan in de gemeente door met het vormgeven van een veilig wegennetwerk. In Wachtum wordt een 30 km/u zone  ingesteld. In het buitengebied van Aalden, Zweeloo, Geesburg en Dalen wordt ingezet op de uitvoering  van een 60 km/u zonering;
 • Wij geven in samenwerking met partners uitvoering aan het regioprogramma PVE ZuidoostDrenthe en voeren maatregelen uit bij een aantal basisscholen, zoals in Wachtum, Dalen en Aalden; 
 • In BOCE verband stellen wij een bereikbaarheidsagenda en een regionale fietsagenda op;
 • Wij gaan het aantal laadpunten voor elektrische auto's uitbreiden ter bevordering van de duurzame mobiliteit;
 • Wij vragen aandacht voor de verbetering van de OV-verbinding Coevorden-Hoogeveen, wij realiseren een aantal voorzieningen bij de HUB Zweeloo en gaan in gesprek met dorpen en het OV-bureau om het openbaar vervoer in dorpen te laten rijden; 
 • Wij blijven ons inzetten voor het tot stand komen van de treinverbinding met Duitsland (Emmen-Rheine) en maken (infrastructurele) knelpunten bespreekbaar;
 • Wij starten een haalbaarheidsonderzoek voor een verbetering van de passeerbaarheid van de N34  voor landbouwverkeer ter hoogte van Dalen;
 • Om de leefbaarheid in wijken te vergroten willen wij een aantal parkeerknelpunten oplossen. 

 

Lasten programma 3

Terug naar navigatie - Lasten programma 3

Wij hebben de volgende uitgaven voor ruimte en leefomgeving begroot. 

Bedragen x €1.000
Exploitatie 2019 2020 2021 2022
Lasten
Ruimtelijke ontwikkeling 107 82 82 82
Wonen en leefomgeving 150 122 113 105
Bouwvergunningen 115 115 115 115
Grondexploitatie 4.119 4.189 3.865 4.718
Centrumplan Coevorden 812 520 513 505
Mobiliteit 57 57 57 57
Structuur en ontwikkelplannen 155 155 155 155
RSP 76 866 228 227
Vastgoed 5.788 5.605 5.791 5.146
Totaal Lasten 11.378 11.710 10.919 11.109