Aanbiedingsbrief

Aanbiedingsbrief

Terug naar navigatie - Aanbiedingsbrief

Hier treft u de Programmabegroting 2019 aan , inclusief (actuele) meerjarenbegroting tot en met 2022.

Kaderbrief 2019 en Coalitieakkoord

Uw raad heeft op 10 juli de Kaderbrief 2019 vastgesteld. In de Kaderbrief heeft uw raad de kaders vastgesteld voor deze Programmabegroting. De kaders zijn vertaald naar de specifieke begrotingsprogramma’s. Het is dit jaar gelukt om de septembercirculaire te verwerken in de Programmabegroting. Daarmee wordt invulling gegeven aan een wens van uw raad. In deze Programmabegroting zijn onze ambities uit het bestuursprogramma financieel vertaald en verwerkt.

Het bestuursprogramma is een uitwerking van het coalitieakkoord "Kracht, energie en trots”. Daarin is beschreven wat voor gemeente we willen zijn, aan de hand van zes thema’s:

  • Een gemeente waar we samen aan de slag gaan
  • Een gemeente waar je wilt wonen en leven
  • Een gemeente waar je wilt werken en ondernemen
  • Een gemeente waar we zorgen voor elkaar
  • Een gemeente waar de jeugd de toekomst heeft
  • Een gemeente die we door willen geven

Bestuursprogramma

In het bestuursprogramma beschrijven wat wij in deze bestuursperiode willen bereiken met  de maatschappelijke opgaven van onze gemeente. In de inhoudelijke begrotingsprogramma’s geven wij aan wat wij willen bereiken, wat wij daarvoor gaan doen en wat dat kost.

Stabiele financiële basis

Wij zijn deze bestuursperiode begonnen met een stabiele financiële basis, daar hebben wij scherpe keuzes voor gemaakt. Dat gegeven blijft de basis vormen voor deze Programmabegroting. Vanuit onze financiële verantwoordelijkheid, maar vooral vanuit het gesprek met de samenleving over onze rol als eerste overheid. Vanuit een inhoudelijke en duurzame verantwoordelijkheid brengen wij de basis op orde in de uitvoering van onze wettelijke taken en onze beleidsmatige ambities. Wij investeren onder meer in het onderhoud van accommodaties en infrastructuur. Over duurzaamheid, sport en cultuur gaan wij het gesprek aan over onze rolopvatting en daarbij passend investeren.

Verbindend besturen

Met de verbindende stijl van besturen gaan wij deze bestuursperiode onverminderd door op de ingeslagen weg. Verbindend besturen borgen en ontwikkelen wij. In deze bestuursperiode verleggen wij het accent naar de rol die onze gemeentelijke organisatie heeft als verbinder en facilitator tussen organisaties in de samenleving. Het kunnen leveren waar in de gegeven situatie wenselijk is (maatwerk), zal daarbij een grote rol gaan spelen.

Solide financiën

Onze financiële situatie is weer gezond en stabiel. Dat willen wij zo houden. Daarvoor voeren wij een solide begrotingsbeleid. Wij bieden een sluitende meerjarenbegroting aan en hebben we voldoende middelen om risico’s op te vangen. Door dit stevige financiële fundament zijn wij in staat om in 2019 te investeren, te hervormen en te innoveren. Kortom, er is weer “Ruimte om te doen!”.