Ambities

Inleiding

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Beleidsvoornemens

In het kader van deze programmabegroting leggen wij  nieuwe beleidsvoornemens aan u voor. Deze beleidsvoornemens zijn niet in het saldo van voorliggende begroting verwerkt en hebben dus – bij accordering van deze beleidsvoornemens door uw raad – effect op het saldo van de begroting. De beleidsvoornemens zijn gerubriceerd per programma. Ieder programma start met een tabel waarin de beleidsvoornemens op geld zijn gezet. Onder de tabel geven wij een toelichting op de individuele  beleidsvoornemens.

 

Ambities programma 1 | Economie, onderwijs en cultuur

Overzicht ambities

Terug naar navigatie - Overzicht ambities
Nr. Omschrijving beleidsvoornemen 2019 2020 2021 2022
Bedragen x € 1.000
1 Versterken en uitdragen cultuuraanbod 187 202 236 251
2 Actualisatie integraal onderwijshuisvesting programma (IHP) 55 55 55 55
3 Intensivering van de leerplicht- en RMC-functie incl. administratie 85 85 85 85
4 Vitale vakantieparken 27 27 27 p.m.
5 UNESCO Global Geopark 13 18 27 27
6 Realisatie vier camperplaatsen 25 -7 -8 -9
Totaal programma 1: 392 380 422 409

Toelichting ambities

Terug naar navigatie - Toelichting ambities

1. Versterken en uitdragen cultuuraanbod
Middels een structurele ondersteuning van enkele (culturele) instellingen (Hofpoort, Stedelijk Museum en de Bibliotheek Coevorden) heeft Coevorden na de bezuiniging een basis behouden op het gebied van cultuur. Voor de komende periode willen wij samen met cultuurverenigingen, de instellingen en het onderwijs onderzoeken wat er nodig is om deze basis te versterken, zodanig dat het cultuuraanbod breed toegankelijk en toekomstbestendig blijft voor zowel jong als oud. De wijze waarop de gemeentelijke bijdrage en ondersteuning het beste eruit kan komen te zien, is onderwerp van onderzoek. Wij willen in ieder geval de cultuurhistorie van de gemeente Coevorden meer zichtbaar maken en uitdragen. Dit doen wij onder andere door historisch archiefmateriaal, in samenwerking met historische verenigingen, te laten zien en (particuliere) archieven actief te verwerven. Met name de historische binnenstad van Coevorden is kansrijk als het gaat om onze cultuurhistorie. Wij zetten ons in om in 2022 culturele gemeente van Drenthe te worden en vieren in datzelfde jaar het 350-jarig ontzet van Coevorden.

2. Actualisatie integraal onderwijshuisvesting programma (IHP)
Vanaf 2017 wordt samen met de schoolbesturen gewerkt aan een integraal huisvesting programma voor de komende jaren. Doel van het IHP is om middels het samengaan van scholen, renovatie en nieuwbouw ervoor te zorgen dat onderwijsvoorzieningen een goede spreiding en de vraag naar onderwijs ook in de toekomst kan worden ingevuld.  De investering die dit vraagt van de gemeente is meegenomen onder het kopje "overige ambities".  Onder deze ambitie zijn de gemeentelijke uitvoeringskosten opgevoerd die  samenhangen met het uitvoeren van het IHP en het op orde brengen en houden van de onderwijshuisvesting in de gemeente.

3. Intensivering van de leerplicht- en RMC-functie incl. administratie
Een goede uitvoering van het toezicht van de naleving van de Leerplichtwet waarbij niet alleen curatief en repressief wordt gehandeld maar ook meer ingezet wordt op het voorkomen van schoolverzuim; een goede verbinding gemaakt wordt met de sociale teams en de leerplichtambtenaar zichtbaar is in het primair onderwijs. Intensivering van de leerplichtfunctie door de leerplichtfunctie uit te breiden naar 1,69 fte en een vernieuwde opdracht af te geven aan Menso N.V.

4. Vitale vakantieparken
Wij hebben u in augustus per brief geïnformeerd over het Actieprogramma Vitale Vakantieparken Drenthe. Dit programma heeft als doel om de verblijfsrecreatie op de lange termijn vitaal te houden. Onze aanpak is gericht op het versterken van het ondernemerschap en waar nodig het begeleiden van parken naar een passende nieuwe bestemming. Ook handhaving maakt onderdeel uit van onze visie op dit thema.
Met de inrichting van een Taskforce kunnen wij ondernemers met kennis, advies en hulp bijstaan. Het recreatieschap heeft aan de gemeenten in Drenthe een bijdrage gevraagd in de ondersteuning van het programma. Voor Coevorden komt dit neer op een jaarlijkse bijdrage van € 27.000 (2019 t/m 2021).

5. UNESCO Global Geopark
In 2016 is door vele partijen waaronder de gemeenten en de provincies een intentieverklaring ondertekend voor inzet op de uitvoering van het Masterplan van het Geopark. Daarmee hebben de partijen aangegeven achter het Masterplan te staan en zicht te zullen inspannen om de realisatie hiervan mogelijk te maken. Met dit voorstel wordt de gemeentelijke bijdrage gecontinueerd conform de gemaakte afspraken.

6. Realisatie vier camperplaatsen
Met dit voorstel wordt het mogelijk om vier camperplaatsen te realiseren. Dit vraagt een initiële investering van ongeveer € 31.000.

Ambities programma 2 | Werk, jeugd en zorg

Overzicht ambities

Terug naar navigatie - Overzicht ambities
Nr. Omschrijving beleidsvoornemen 2019 2020 2021 2022
Bedragen x € 1.000
7 Het voorkomen en terugdringen van laaggeletterdheid 50 50 50 50
8 Innovatie zorg 1.000
9 Sport- en maatschappelijke accommodaties 1.067 117 167 217
Totaal programma 2: 2.117 167 217 267

Toelichting ambities

Terug naar navigatie - Toelichting ambities

7. Het voorkomen en terugdringen van laaggeletterdheid
Het voorkomen en terugdringen van laaggeletterdheid door zoveel mogelijk laaggeletterden te bereiken met een passend taaltraject. Vanaf 2017 hebben wij een Actieplan Laaggeletterdheid en werken wij met de aanpak Taal voor het Leven. Deze aanpak willen wij de komende periode continueren en verduurzamen zodat er een sterke en stabiele taalinfrastructuur ontstaat die laaggeletterden goede en passende ondersteuning biedt.

8. Innovatie zorg 
Wij stimuleren innovatie, waarbij wij onder andere inzetten op het meer gebruik maken van digitale en technologische ontwikkelingen. Wij volgen ontwikkelingen en onderzoeken kansen en risico’s. Daarbij betrekken wij voorlopers die al gebruik maken van nieuwe technieken. Onze ambities zijn dat meer inwoners gebruik maken van digitale mogelijkheden van onze dienstverlening en de dienstverlening van onze partners. Daarnaast zetten wij actief in om inwoners, ondernemers, partners en aanbieders te stimuleren om te innoveren. Als wij nieuwe technieken en methodieken kunnen gebruiken om inwoners beter en efficiënter te helpen, dan doen wij dat. Wij kijken bij innovatie verder dan het sociaal domein om van andere kennis te leren en daardoor te innoveren. Om dit te ondersteunen en faciliteren, stellen wij voor een reserve in te stellen voor innovaties en deze reserve te voeden met € 1 miljoen. 

9. Sport- en maatschappelijke accommodaties
Het versterken van de leefbare en vitale dorpen en wijken is een belangrijke ambitie. Sport- en maatschappelijke accommodaties spelen hierbij een belangrijke rol. De komende periode willen wij op basis van behoefte en functie die de accommodaties vervullen deze waar nodig een upgrade te geven. Hierbij kan onder meer worden gedacht aan de aanleg van kunstgras en investeringen in duurzaamheidsmaatregelen. Waar mogelijk wordt de koppeling gelegd met de uitvoering van het IHP voor onderwijshuisvesting. Het opnieuw instellen van een vaste reserve voor het onderhoud stelt ons in staat om de accommodaties ook voor de toekomst in stand te houden.

Ambities programma 3 | Ruimte en leefomgeving

Overzicht ambities

Terug naar navigatie - Overzicht ambities
Nr. Omschrijving beleidsvoornemen 2019 2020 2021 2022
Bedragen x € 1.000
10 Omgevingswet 372 447 135 60
11 Zuidelijke ontsluitingsweg 55 54
12 Zuidelijke rondweg 25 50
13 Fietsnota Coevorden 13
14 Mobiliteitsplan 25
15 Herstructureringsfonds 1.000 1.000 p.m. p.m.
Totaal programma 3: 1.385 1.497 240 114

Toelichting ambities

Terug naar navigatie - Toelichting ambities

10. Omgevingswet
In 2021 wordt de nieuwe Omgevingswet van kracht. Om hier goed op in te spelen heeft de gemeenteraad in februari 2018 het Ambitiedocument Omgevingswet vastgesteld. Hierin worden concrete en ambitieuze uitspraken gedaan over de wijze waarop de gemeente invulling wil geven aan de mogelijkheden die deze nieuwe wet biedt. Om deze ambities waar te maken moet het nodige gebeuren. Wij willen ervaring opdoen in een aantal concrete pilots. Onze nieuwe instrumenten (omgevingsvisie, omgevingsplan) moeten op tijd gereed zijn. De noodzakelijke cultuurverandering gaan wij concretiseren en implementeren. En ook de ICT-infrastructuur zal moeten worden aangepast om inwoners en initiatiefnemers te bedienen op een wijze die past bij de ambities van de nieuwe wet. Daarom worden in 2019 al concrete stappen gezet op elk van deze 4 onderdelen (pilots, instrumenten, cultuurverandering, ICT). Op basis van de ervaringen in 2019 kunnen vervolgens concretere uitspraken worden gedaan over de begrotingsconsequenties voor 2020 en verder.

11. Zuidelijke ontsluitingsweg
In 2019 gaan wij van start met de voorbereiding van de realisatie van de Zuidelijke ontsluitingsweg.
Naar verwachting vraagt dit een investering van € 1,9 miljoen. Wij denken aan subsidies een bedrag van € 900.000 te kunnen genereren. De kapitaalasten die voortvloeien uit de netto investering dekken wij uit de vorig jaar gecreëerde toevoeging van € 90.000 aan de stelpost vervangingsinvestering voor projecten op het terrein van infrastructuur en bereikbaarheid.

12. Zuidelijke rondweg
Businesscase voor de 2e fase - het volledig doortrekken van de Zuidelijke ring rond Coevorden – wordt nader uitgewerkt. Het onderzoek en de voorbereiding zal worden opgestart in 2020 en zijn doorloop hebben in 2021.

13. Fietsnota Coevorden
De besluitvorming rond de Fietsnota Coevorden gaat in 2019 plaatsvinden. In deze nota doen wij voorstellen voor maatregelen die het fietsgebruik en de verkeersveiligheid bevorderen. Afhankelijk van het ambitieniveau vraagt dit eventueel aanvullende middelen.

14. Mobiliteitsplan
Het huidige mobiliteitsplan loopt in 2020 af. Onderzoek en voorbereiding is noodzakelijk. Hierbij dient ook rekening gehouden met de initiatieven vanuit burgers en onderdelen uit het bestuursprogramma.

15. Herstructureringsfonds
Voor het verbeteren van de woon- en leefomgeving en/of het tegengaan van verpaupering in (delen van) het buitengebied is het voorstel om een herstructureringsfonds in te stellen. Dit fonds kan benut worden voor aankoop, verbetering of het slopen van deze woningen en investeringen in de openbare ruimte (groen en grijs).

Ambities programma 4 | Openbare ruimte

Overzicht ambities

Terug naar navigatie - Overzicht ambities
Nr. Omschrijving beleidsvoornemen 2019 2020 2021 2022
Bedragen x € 1.000
16 Kunstwerken onderhoud (bruggen) 143 79 143 68
17 Bomenonderhoud 225 225 225 125
18 Budget facilitering ruimtelijke ontwikkelingen dorpen en wijken 200 200 200 200
19 Alle asbestdaken in de gemeente zijn vervangen in 2024 23 11 11 10
20 Energie neutrale gemeente in 2040 193 133 133 133
Totaal programma 4: 784 648 712 536

Toelichting ambities

Terug naar navigatie - Toelichting ambities

16. Kunstwerken onderhoud (bruggen)
In 2018 hebben wij onze bruggen laten inspecteren. Eén van de conclusies is dat er sprake is van achterstallig onderhoud. Dit betekent dat er vijf betonnen bruggen dienen te worden vervangen en aan zes bruggen groot onderhoud moet worden gepleegd. Voor de komende drie jaren vraagt dit om investeringen van respectievelijk € 858.000 en € 243.000. Om het onderhoud op het gewenste niveau uit te voeren is een structurele aanvulling op het reguliere benodigd van € 22.000.

17. Bomenonderhoud
Onze gemeente heeft ongeveer 53.500 bomen. Op het vlak van onderhoud hebben wij te kampen met een achterstand in het snoeibeheer. Uit onderzoek is gebleken dat 35% van ons bomenbestand geen aanvaardbaar boombeeld heeft. Om de achterstanden in de toekomst te voorkomen gaan wij over tot het invoeren van planmatig boombeheer. Dit vraagt om structureel extra middelen van € 125.000. Om de achterstanden in het onderhoud in te lopen is een inhaalslag vereist. De kosten die hiermee zijn gemoeid bedragen € 100.000 per jaar in de periode 2019 tot en met 2021.

18. Budget facilitering ruimtelijke ontwikkelingen dorpen en wijken
In toenemende mate wordt het als een knelpunt ervaren, dat er geen ruimte is om aan relatief kleine ruimtelijke wensen vanuit de dorpen en wijken tegemoet te kunnen komen. Hierbij kan worden gedacht aan realisering van enkele parkeerplaatsen, veiliger maken van oversteekplaatsen of het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek. Met dit budget zijn wij in staat om hier invulling aan te geven.

19. Alle asbestdaken in de gemeente zijn vervangen in 2024
Met betrekking tot de sanering van asbestdaken (verplicht voor 2024) is binnen de RUD al geruime tijd een werkgroep bezig met de voorbereiding van een plan van aanpak om zoveel mogelijk asbestdaken voor 2024 te saneren. Dat voorkomt dat na 2024 veel tijd in handhaving moet worden gestoken.

Wij gaan de komende jaren zorgen dat voor 2024 - met inspanning van alle betrokken partijen - alle asbestdaken in de gemeente zijn vervangen. Daartoe is een projectplan “Alle Drentse daken asbestvrij” opgesteld, voorbereid door de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe in opdracht van alle Drentse gemeenten en de provincie Drenthe. Dit plan biedt handvaten voor versnelling van de sanering van de asbestdaken. De verwachting is dat wij daarmee ook voldoende invulling kunnen geven aan de uitvoering van de motie 2018-13 inzake asbest. Het is de bedoeling dat het plan eind 2018 aan de raad wordt voorgelegd. Deelname van Coevorden aan het project zal ongeveer € 55.000 gaan kosten naast de nodige deelname in de verschillende projectgroepen.

20. Energie neutrale gemeente in 2040
Duurzaamheid is één van de drie thema’s uit Samen Levend, het raadsakkoord (2018-2022), waar de raad zelf invulling aan gaat geven. Concrete ambitie en gewenste middelen zijn nu nog niet aan te geven. Het inventarisatiedocument Van Energiek naar Duurzaam ter voorbereiding op een concrete duurzaamheidambitie en uitvoeringsagenda is begin dit jaar vastgesteld. De werkgroep duurzaamheid van de raad gaat met een aantal van de hierin opgenomen thema’s in 2019 aan de slag.

Om de raad te faciliteren is een gemeentelijke beleidsmedewerker/coördinator duurzaamheid noodzakelijk. Momenteel is incidenteel een dergelijke functionaris door herschikking van personele budgetten gefinancierd. Vanaf 2019 is structurele formatie onontbeerlijk om de raad te faciliteren, interactief een uitvoeringsagenda op te stellen en vooral ook om de uitvoering van de daarin genoemde initiatieven aan te sturen en verder te brengen.

Vanuit onze stevige gemeentelijke ambitie stellen wij voor om een aantal initiatieven meerjarig te ondersteunen. Te denken valt aan het Drents Energie Loket en educatie op scholen door de stichting Natuur en Milieu Educatie (NME).

Daarnaast zullen wij vanuit de opgave om een energie neutrale gemeente te zijn nu al voorbereidingen moeten treffen. Om de energietransitie in goede banen te leiden zullen wij de lokale mogelijkheden inzichtelijk maken in een zogenaamde warmtevisie met strategie per wijk/buurtaanpak om tot energie neutrale wijken/dorpen te komen. Een nulmeting is daarbij voorwaardelijk. Voor het opstellen van een dergelijke visie en het opzetten van een pilot stellen wij voor om budget beschikbaar te stellen voor de aansturing en coördinatie hiervan.

Ambities programma 5 | Bestuur en organisatie

Overzicht ambities

Terug naar navigatie - Overzicht ambities
Nr. Omschrijving beleidsvoornemen 2019 2020 2021 2022
Bedragen x € 1.000
21 Subsidiecoördinator annex fondsenwerver 109 109 109 109
22 Optimalisatie formatie en processen VTH 139 94 94 94
23 Optimalisatie formatie en processen Burgerzaken 200 200 200 200
24 Bestuurlijke Vernieuwing: Raadsakkoord 50 50 50 50
25 Verkiezingen 2022 3 25
26 Uitvoering BOCE-Beleidsagenda 144 118 82 82
27 Instroom jonge vakmensen 55 55 55 55
Totaal programma 5: 697 626 593 615

Toelichting ambities

Terug naar navigatie - Toelichting ambities

21. Subsidiecoördinator annex fondsenwerver
Voor het beter benutten van Europese, nationale, provinciale en regionale subsidiemogelijkheden zal een subsidiecoördinator worden aangesteld. Deze functionaris krijgt als eerste de opdracht om te onderzoeken voor welke gemeentelijke opgaven bestaande subsidiemogelijkheden op dit moment nog niet benut of onderbenut zijn. Na twee jaar volgt een evaluatie van de opbrengsten, de werkwijze en de (ervaren) meerwaarde van de functionaris.

22. Optimalisatie formatie en processen Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH)
Wij willen een gemeente zijn waar je prettig kunt wonen en leven. Voor een prettige omgeving is je veilig voelen belangrijk. Wij waarborgen vanuit onze toezichthoudende rol een basiskwaliteit van de bouwkundige staat bij bouwwerken en veiligheid op en rond het bouw- en sloopproces. Ook willen wij het strijdig gebruik van bouwwerken, ruimte en gronden voorkomen.
In de notitie Tussenbalans Integraal Toezicht en Handhaving 2017 heeft u extra middelen beschikbaar gesteld voor toezicht en handhaving. Een deel van die middelen is structureel (BOA’s voor toezicht en handhaving openbare ruimte en Algemene Plaatselijke Verordening (APV) / Bijzondere wetten). Het deel voor bouwtoezicht is incidenteel voor de jaren 2018 en 2019 beschikbaar gesteld. Het is noodzakelijk de huidige capaciteit voor bouwtoezicht ten minste op het huidige niveau te handhaven om een geloofwaardige toezicht-en handhavingsfunctie als gemeente overeind te houden én bovendien om aan de minimale wettelijke vereisten te voldoen.
Wij stellen daarom voor om extra budget beschikbaar te stellen en zien dat handhaving van de huidige formatie van bouwtoezicht (bouwinspecteurs) voor de reguliere toezichtstaken noodzakelijk is. Dit betekent dat de formatie voor bouwtoezicht van 1,0 fte naar 2,0 fte structureel gaat en nog eenmalig 0,4 fte nodig is in 2019. Met deze uitbreiding kan op termijn worden voldaan worden aan de criteria voor de taak toezicht en handhaving bouwen en ruimtelijke ordening.

Wij willen daarnaast in 2019 investeren in het verbeteren van de doelmatigheid en kwaliteit van de werkprocessen VTH. Onderdeel daarvan is het digitaal beschikbaar hebben van dossiers tijdens de controlerende werkzaamheden op locatie door de toezichthouders, een zogenaamd workflow-systeem. Wij onderzoeken de mogelijkheden in BOCE-verband. Kosten hiervan zijn naar schatting eenmalig € 20.000 voor de aanschaf exclusief kosten voor licenties en onderhoud.

23. Optimalisatie formatie en processen Burgerzaken
Het onderdeel Burgerzaken kampt met een structurele onderbezetting. Uit een pasgeleden gevoerde Benchmark is geconcludeerd dat er drie fte structureel te weinig aan personeel beschikbaar is. Wij willen alle wettelijke taken en alle vernieuwingen binnen Burgerzaken op een zodanige manier invullen dat de werkdruk beheersbaar blijft en dat wij flexibel in kunnen zetten. Daarnaast zal de mate van (digitale) dienstverlening en de klanttevredenheid omhoog moeten. Om aan de huidige wensen en behoeftes vanuit de inwoners te willen blijven voldoen zullen bijvoorbeeld innovatieve instrumenten moeten worden ingezet en ontwikkeld. Eén van deze zaken is het digitaliseren en vereenvoudigen van bestaande processen binnen Burgerzaken. Een goed voorbeeld hiervan is het thuis laten bezorgen van reisdocumenten en rijbewijzen.

24. Bestuurlijke Vernieuwing: Raadsakkoord
Voor de nieuwe bestuursperiode is een raadsakkoord vastgesteld, waarin het verbindend besturen op raadsniveau moet worden vorm gegeven en de raad voor de drie thema's aan de lat staat.
De bestuurlijke vernieuwing en het vormgeven van de drie thema's zijn in ontwikkeling. Ruimte en tijd om hier verder te verdiepen is nodig met Griffie en ambtelijke ondersteuning. Wij zien de volgende zaken op ons afkomen: wensen rondom ontwikkeling digitaal platform, bijeenkomsten in de samenleving organiseren, inhuur expertise, trainingen, e.d.

25. Verkiezingen 2022
Naast alle wettelijke onderdelen die wij als gemeente moeten verzorgen ook communicatief inzetten. Zoals het organiseren van verkiezingsavonden, filmpjes en dergelijke. Daarnaast de huidige bestuursperiode worden geëvalueerd en moet de nieuwe Raad een goed inwerkprogramma hebben om aan de slag te kunnen.

26. Uitvoering BOCE-Beleidsagenda
Met het budget wordt uitvoering gegeven aan de vastgestelde regionale beleidsagenda voor Zuidoost Drenthe. Gezamenlijke projecten worden opgepakt voor de thema’s Toerisme & Recreatie, Leefbaarheid, Bereikbaarheid en de invoering van de Omgevingswet.

27. Instroom jonge vakmensen
Bij de teams TORN en TORZ stellen wij in eerste instantie twee BBL (leerwerk) plaatsen beschikbaar. Enerzijds zien wij voor onszelf hierin een rol als werkgever binnen deze regio om jongeren een kans te bieden en anderzijds anticiperen wij hiermee op toekomstige uitstroom vanwege pensionering. Wij hebben de ambitie om dit op termijn uit te breiden naar vier plaatsen.

Ambities programma 6 | Financiering en dekkingsmiddelen

Toelichting ambities

Terug naar navigatie - Toelichting ambities

Naar aanleiding van de besluitvorming over de Programmabegroting 2018 ligt er voor onze organisatie een opgave van € 65.000 om de kosten op afvalverwijdering- en verwerking te reduceren.  Samen met Area Reiniging is begin dit jaar gekeken naar de mogelijkheden om deze besparing te realiseren. Met vervolgens het kabinetsbesluit om de verbrandingsbelasting te verhogen per 01-01-2019, waarover wij informatie hebben opgenomen in de paragraaf lokale heffingen in deze begroting, is de opgave aanzienlijk verhoogd. In samenspraak met Area Reiniging hebben wij het volgende voornemen om ons afvalbeleid aan te passen. 
Wij stellen voor om de de inzamelfrequentie van restafval en PMD te wijzigen. Wij stellen voor het restafval 1 x per 4 weken op te halen. Dat is op dit moment 1 x per 2 weken. Wij gaan de PMD-inzameling aanpassen naar 1 x per 2 weken. Dat is op dit moment 1 x per 4 weken. In feite wisselen wij de inzameling van restafval en PMD om. De inzameling van GFT-afval blijft ongewijzigd, namelijk 1 x per 2 weken. 
Op jaarbasis wordt de besparing t.o.v. de huidige inzamelfrequentie geschat op € 240.000. 
Deze besparing wordt gerealiseerd door lagere verwerkingskosten van restafval en extra inkomsten uit de PMD-inzameling. 

Door de netto verlaging van de begroting van Area Reiniging kunnen wij onze tarieven bijstellen naar een tariefstijging van 2,5%. Dit is in de paragraaf lokale heffingen, op basis van het huidige inzamelbeleid, een tariefstijging van 5,75%. 
De stijging van 2,5% is opgebouwd uit 1,6% prijsindex en 0,9% overige effecten waaronder de stijging van de verbrandingsbelasting. Met dit scenario is de besparing uit het amendement van 7-11-2017, van € 65.000 gerealiseerd. Het effect op de lokale lastendruk is als volgt: 

Rekenvoorbeeld 1 Rekenvoorbeeld 2
Meerpersoonshuishouden Eenpersoonshuishouden
Eigenaar en gebruiker Eigenaar en gebruiker
2018 2019 2018 2019
OZB € 340 € 347 OZB € 340 € 347
Rioolheffing € 202 € 207 Rioolheffing € 202 € 207
Afvalstoffenheffing € 277 € 284 Afvalstoffenheffing € 230 € 235
Totaal € 819 € 838 Totaal € 772 € 789
Effect lokale lasten + 2,3% Effect lokale lasten + 2,2%
Rekenvoorbeeld 3 Rekenvoorbeeld 4
Meerpersoonshuishouden Eenpersoonshuishouden
Huurder en gebruiker Huurder en gebruiker
2018 2019 2018 2019
Rioolheffing € 106 € 108 Rioolheffing € 106 € 108
Afvalstoffenheffing € 277 € 284 Afvalstoffenheffing € 230 € 235
Totaal € 383 € 392 Totaal € 336 € 351
Effect lokale lasten + 2,3% Effect lokale lasten + 2,1%

Overige ambities en ontwikkelingen

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Overige ambities en ontwikkelingen 2019 en verder

Naast de hiervoor genoemde beleidsvoornemens hebben wij op een aantal andere beleidsterreinen nog nader te bepalen ambities en/of zijn er autonome ontwikkelingen die op ons af komen waaraan wij in de komende jaren invulling moeten geven. Deze ontwikkelingen zullen in 2019 om extra inzet van middelen vragen, maar de omvang hiervan is nog niet exact aan te geven. Deze ambities hebben wij derhalve nog niet financieel kunnen vertalen. De ambities kunnen tot een incidenteel en/of structureel financieel effect leiden. Voor deze onderwerpen moet nader onderzoek plaatsvinden, waarbij ons ambitieniveau nog bepaald moet worden. Wij zullen u hierover te zijner tijd individuele voorstellen ter besluitvorming voorleggen. Wij achten het echter wel van belang u te informeren over deze ambities en ontwikkelingen. Het gaat hierbij om de volgende onderwerpen:

1. Integraal Huisvesting Programma (IHP)
2. Onderwijsachterstanden
3. Vitale vakantieparken
4. Economisch beleid
5. Vervolg Dutch Tech Zone (DTZ)
6. Fietspaden
7. Duurzaamheid
8. Optimalisatie formatie en processen VTH

1. Integraal Huisvesting Programma (IHP)

Wij vinden het belangrijk dat schoolgebouwen zowel bouwkundig als functioneel voor nu en in de toekomst voldoende kwaliteit hebben. Met de schoolbesturen wordt hiervoor een Integraal Huisvesting Programma opgesteld, waarin afspraken worden gemaakt over het samengaan van scholen, renovatie en nieuwbouw. Naar verwachting zal in de loop van 2019 de raad een voorstel worden gedaan voor het vaststellen van een IHP inclusief de (meerjarige) investeringen die het plan vraagt van zowel de gemeente als de schoolbesturen.

2. Onderwijsachterstanden
Met dit voorstel zorgen wij ervoor dat alle peuters de kans krijgen zich te ontwikkelen op een zodanige manier dat zij hun schoolloopbaan kunnen afsluiten met een startkwalificatie en zij kunnen deelnemen aan de samenleving. Dat betekent inzet op (kwaliteit van) voor- en vroegschoolse educatie, inzet op een doorgaande leerlijn en warme overdracht naar primair onderwijs, taal en cultuurstimulatie voor leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs en doorontwikkeling van aantal ingezette lijnen uit het beleid van 2016. Met een extra gemeentelijke inzet kan in combinatie met een herverdeling van middelen uit het gemeentefonds een algemene voorziening voor alle peuters worden gerealiseerd.

3. Vitale vakantieparken
In het eerste kwartaal 2019 volgt het Lokaal Uitvoeringsprogramma Vitale Vakantieparken: een plan van aanpak met daarin beleidskeuzes over de aanpak per park, bijbehorend stappenplan en (financiële) gevolgen. Dat uitvoeringsprogramma zal voor Coevorden extra inspanning vragen bij de transformatieopgaven van de parken waar nieuw perspectief nodig is buiten de verblijfsrecreatiesector, waarbij wij oog hebben voor de meervoudige opgaven zoals bij parken met sociaal maatschappelijke problematiek, die vragen om een meerjarige integrale aanpak. Met name op het gebied van projectleiding, toezicht en handhaving zal naar verwachting een forse extra impuls vereist zijn. Extra inzet zal naar verwachting nodig zijn bij toezicht en handhaving van bouwvoorschriften en van permanente bewoning.

4. Economisch beleid
Wij willen voorwaarden scheppen voor een goed ondernemersklimaat, bijdragen aan een omgeving waar het prettig ondernemen en werken is en op structurele wijze samen met bedrijven de lokale sociaaleconomische structuur versterken. Dit doen wij via deelname en investering in het samenwerkingsverband Dutch Tech Zone en via een herziening van het eigen economisch beleid. Samen met ondernemers wordt invulling gegeven aan deze herziening welke zal leiden tot concrete gezamenlijke projecten op de thema’s personeel van de toekomst, ondernemersklimaat, ruimte & infra en organisatie & communicatie.

5. Vervolg Dutch Tech Zone (DTZ)

Naar aanleiding van de aanbevelingen van de commissie Vollebregt werken wij in DTZ-verband regionaal samen met buurgemeenten, de provincie en het ministerie van Economische Zaken, het bedrijfsleven en het onderwijsveld met als doel om de structuur van de regionale economie te versterken. Belangrijke focus ligt daarbij op kennisontwikkeling en  innovatie, wat vraagt om intensieve samenwerking tussen bedrijven onderling en met het onderwijs. Wij focussen ons daarbij op de maakindustrie, de chemie, logistiek en energie.  Als gemeente dragen wij in totaal € 2 miljoen bij tot en met 2020. Wij weten dat de gewenste ontwikkeling van de sociaaleconomische infrastructuur in onze regio een langdurige en meerjarige aanpak nodig heeft. Derhalve houden wij rekening met een volgende investering ook vanuit onze gemeente na de looptijd van het huidige DTZ-programma. 

6. Fietspaden
In de nog op te stellen fietsnota leggen wij onze ambities op dit beleidsterrein vast. Versterking van de lokale (toeristische) fietsstructuur, uitbreiding en optimalisatie van fietsverbindingen en fietsknooppunten spelen hierin zeker een rol. Verder bestaat er in BOCE-verband een wens om in gezamenlijkheid een regionaal kader voor fietsroutes op te stellen. Afhankelijk van het bestuurlijke ambitieniveau vraagt dit om aanvullende middelen.

7. Duurzaamheid
Samen met de provincie, overige Drentse gemeenten en waterschappen zijn wij bezig met het uitwerken van de Regionale Energie en Klimaat Strategie voor Drenthe zodat eind 2019 de regionale inzet helder is: de energieopgave in de regio, het potentieel voor duurzame opwekking en besparing en plannen om vraag en aanbod bij elkaar te brengen.
De raad heeft duurzaamheid gekozen als onderwerp waarover in 2019 de dialoog met de samenleving wordt gezocht. De kaders die het raadsdebat opleveren voor nadere invulling van de duurzaamheidsambities zullen in 2019 echt concreet worden. De verwachting is dat de opgaven die voortkomen uit deze ambities extra middelen vragen zodat wij in 2040 minimaal een energie neutrale gemeente zullen zijn.

8. Optimalisatie formatie en processen VTH
In het nieuwe meerjarenbeleidsprogramma Vergunningen Toezicht en Handhaving dat begin 2019 aan de raad wordt aangeboden zullen wij nieuwe beleidskeuzes voorleggen om de VTH-taken goed uit te kunnen voeren. Van belang zijn daarbij actuele, naleefbare en handhaafbare regels vertaald in vergunningen en beleid en voldoende middelen in personele zin als faciliterende ondersteuning. Ook de gevolgen van de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging zullen wij meewegen bij de benodigde kwaliteit en capaciteit. De extra inzet van de toezichthouders en handhavers als gevolg van het Lokale Uitvoeringsprogramma Vitale vakantieparken zal apart inzichtelijk worden gemaakt.

Financieel meerjarenperspectief na beleidsvoornemens

Totaal ambities per programma

Terug naar navigatie - Totaal ambities per programma

In onderstaande tabel zijn de in het voorgaande hoofdstuk gepresenteerde beleidsvoornemens op programmaniveau getotaliseerd. Dit is het totale beslag van alle ambities.

Nr. Naam Programma 2019 2020 2021 2022
Bedragen x € 1.000
1 Economie, onderwijs en cultuur 392 380 422 409
2 Werk, jeugd en zorg 2.117 167 217 267
3 Ruimte en leefomgeving 1.385 1.497 240 114
4 Openbare ruimte 784 648 712 536
5 Bestuur en organisatie 697 626 593 615
6 Financiering en dekkingsmiddelen - - - -
Totaal: 5.375 3.318 2.184 1.941

Dekkingsbronnen

Terug naar navigatie - Dekkingsbronnen

Om alle beleidsvoornemens te realiseren stellen wij voor om de volgende dekkingsbronnen in te zetten.

Omschrijving 2019 2020 2021 2022
Bedragen x € 1.000
Omvang beleidsvoornemens -5.375 -3.318 -2.184 -1.941
Stelpost vrije begrotingsruimte 1.645 1.343 1.159 1.159
Geactualiseerd meerjarenperspectief -90 762 1.475 1.917
Stelpost vervangingsinvesteringen, regulier 31 20 35 46
Stelpost vervangingsinvesteringen, mobiliteit - - 55 54
Algemene reserve 3.221 1.137 186 -
Doorlooptijd werving personeel 196 - - -
Resultaat -372 -56 726 1.235

Toelichting dekkingsbronnen

Terug naar navigatie - Toelichting dekkingsbronnen

De tekorten van € 372.000 in de jaarschijf 2019 en € 56.000 in de jaarschijf 2020 kunnen worden opgelost door een incidentele onttrekking aan de algemene reserve. Gelet op de ontwikkeling van het meerjarenperspectief, de overige twee jaarschijven zijn positief, is dit een passende oplossing. Het surplus in de jaren 2021 en 2022 plaatsen wij op de eerder geïntroduceerde stelpost vrije begrotingsruimte. Deze middelen zijn beschikbaar voor toekomstige ontwikkelingen, bijvoorbeeld de onderwerpen die in het voorgaande hoofdstuk zijn benoemd die mogelijk extra geld vragen.

Stelpost vervangingsinvesteringen

Terug naar navigatie - Stelpost vervangingsinvesteringen

Voor het realiseren van onze ambities zetten wij diverse dekkingsbronnen in. Indien u instemt met de beleidsvoornemens, dan heeft dit onderstaand effect op de omvang van de stelpost voor investeringen.

Stelpost vervangingsinvesteringen: regulier
Omschrijving 2019 2020 2021 2022
Bedragen x € 1.000
Stand na inzet MIP 130 155 156 184
Vier camperplaatsen -31
Vervanging vijf betonnen bruggen -20 -35 -46
Stand na beleidsvoornemens 99 135 121 138
Stelpost vervangingsinvesteringen: mobiliteit
Omschrijving 2019 2020 2021 2022
Bedragen x € 1.000
Stand na inzet MIP 90 90 90 90
Zuidelijke ontsluitingsweg -55 -54
Stand na beleidsvoornemens 90 90 35 36

Verloop algemene reserve

Terug naar navigatie - Verloop algemene reserve

De beleidsvoornemens hebben ook een effect op onze financiële positie. Echter onze algemene reserve laat nog steeds een positieve ontwikkeling zien en de ratio voor solvabiliteit blijft zich bewegen tussen de door ons gewenste 30% en 40%. Het verwachte verloop van de algemene reserve en de solvabiliteitsratio is na de beleidsvoornemens als volgt.

Omschrijving 2019 2020 2021 2022
Bedragen x € 1.000
Stand per 1-1 22.412 20.088 21.216 23.403
Subtotaal toevoegingen: 4.381 2.396 2.448 2.508
Onttrekkingen:
Reguliere onttrekkingen -3.112 -75 -75 -75
Instellen reserve innovatie zorg -1.000 - - -
Instellen reserve accommodatie -1.000 - - -
Instellen reserve herstructureringsfonds -1.000 -1.000 - -
Onderhoud bruggen -121 -37 -86 -
Onderhoud bomen -100 -100 -100 -
Dekking beleidsvoornemens -372 -56 - -
Subtotaal onttrekkingen: -6.705 -1.268 -261 -75
Stand per 31-12 20.088 21.216 23.403 25.836

Solvabiliteitsratio

Terug naar navigatie - Solvabiliteitsratio
Omschrijving 2019 2020 2021 2022
Solvabiliteitsratio reguliere begroting 32% 36% 41% 46%
Solvabiliteitsratio na beleidsvoornemens 30% 32% 37% 42%