Leeswijzer

Leeswijzer

Terug naar navigatie - Leeswijzer

De eerste online Programmabegroting
Met trots publiceren wij deze Programmabegroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022 als eerste online Planning- & Controldocument ('P&C').  Vanaf heden kunt u namelijk via financien.coevorden.nl al onze financiële rapportages binnen de Planning- & Controlcyclus raadplegen. Hieronder vallen de Kaderbrief, de Programmabegroting, de Halfjaarrapportage en het Jaarverslag. Door onze documenten digitaal beschikbaar te stellen, beogen wij de documenten aantrekkelijker te maken om te lezen, eenvoudiger om doorheen te navigeren en beter leesbaar te maken door kort maar krachtig onze doelstellingen en activiteiten weer te geven. 

Voorheen stelden wij deze documenten beschikbaar aan de raad in PDF-formaat en publiceerden wij deze documenten op onze website https://www.coevorden.nl/financien. De P&C-documenten van de vorige bestuursperiode 2014-2018 blijven via de website beschikbaar.   

Basis voor deze Programmabegroting 
De basis voor de Programmabegroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022 (hierna: ‘begroting’) die voor u ligt, is de Kaderbrief 2019. De kaderbrief is op 10 juli 2018 vastgesteld door de gemeenteraad. In de kaderbrief hebben wij de bestuurlijke hoofdlijnen geschetst en actualiseerden wij het meerjarenperspectief. Op basis van deze uitgangspunten en op basis van ontwikkelingen die zich in de tussentijd hebben voorgedaan, hebben wij in de afgelopen maanden de begroting samengesteld. Ook de gevolgen van de septembercirculaire van het gemeentefonds hebben wij verwerkt in deze begroting.

Relatie met het bestuursprogramma 

Tegelijk met de aanbieding van de begroting bieden wij u het bestuursprogramma aan. De begroting is samengesteld in de geest van het nieuwe bestuursprogramma. 

Actualisatie van documenten gerelateerd aan de begroting 
Gelijktijdig met de actualisatie van het meerjarenperspectief 2019-2022  hebben wij een aantal andere documenten, die een relatie hebben met de begroting, geactualiseerd. Het gaat hierbij om de belastingverordeningen, de nota verbonden partijen, de nota lokale heffingen, de nota activabeleid, de nota reserves en voorzieningen en de nota financieel beleid. Deze documenten kennen een eigen procedure, maar worden gelijktijdig met de begroting ter vaststelling aan u voorgelegd. Omdat deze documenten een nauwe relatie hebben met de Programmabegroting, treft u deze documenten aan onder het tabblad 'Meer' aan de rechterkant van uw scherm.  


Wet- en regelgeving

Gemeentewet
In de gemeentewet is bepaald dat de gemeenteraad de begroting vaststelt in het jaar, voorafgaand aan het begrotingsjaar. Het college van burgemeester en wethouders zendt de vastgestelde begroting binnen twee weken na  vaststelling, maar in ieder geval voor 15 november van het jaar, voorafgaand aan het begrotingsjaar, aan het college van Gedeputeerde Staten.


Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)
In de hoofdstukken II en III, de begroting en meerjarenraming met toelichtingen, van het BBV zijn diverse artikelen opgenomen met betrekking tot de vereisten over de begroting. De begroting is zodanig opgebouwd dat wij aan deze vereisten voldoen.  


De inhoud van de tegels
De begroting is opgebouwd uit een aantal hoofdstukken. Elk hoofdstuk staat onder een zogenoemde 'tegel'. Dit zijn de pictogrammen op de paarse tegels. Via de knop 'Home' bovenaan de website komt u altijd weer terug op de startpagina van de begroting. Via de knop 'Programma's' kunt u rechtstreeks naar andere hoofdstukken navigeren. 


Onder de tegels treft u de volgende informatie aan: 

 • Leeswijzer
  Op de pagina waar u nu bent, lichten wij de opzet en werking van de nieuwe online begroting toe. 


 • Aanbiedingsbrief
  Onder deze tegel leest u de aanbiedingsbrief van ons college aan de gemeenteraad. 


 • Ambities
  Onder deze tegel hebben wij onze ambities voor de jaren 2019-2022 opgenomen. De focus ligt op het eerste jaar van deze bestuursperiode: 2019. 


 • Tegels van de zes programma’s
  Onder deze zes tegels staan onze zes beleidsinhoudelijke programma’s. Elk programma bevat de volgende onderdelen: een korte inleidende tekst die de inhoud van het programma beschrijft, de bestuurlijke hoofdlijnen, en per onderwerp ('product') twee verplichte W-vragen: ‘Wat willen wij bereiken?’ en ‘Wat gaan wij daarvoor doen?’ De derde verplichte W-vraag ‘Wat mag het kosten?’ nemen wij aan het eind van ieder programma op.  Deze W-vragen zijn voorgeschreven in het BBV, dat wij hier boven hebben benoemd. 


  De beantwoording van de vraag ‘Wat willen wij bereiken?’ vulden wij in de afgelopen bestuursperiode met de doelstellingen uit het bestuursprogramma. Deze vraag hebben wij gevuld met de doelen uit onze beleidsdocumenten. 
  De vraag ‘Wat gaan wij daar voor doen?’ beantwoorden wij met de speerpunten voor 2019, die in de bestaande beleidsdocumenten zijn vastgelegd.  
  Wij sluiten elk programma af met een overzicht van de begrote uitgaven. Dit overzicht geeft invulling aan de vraag ‘Wat mag het kosten?’.

 • Financiële begroting
  Onder deze tegel nemen wij diverse financiële overzichten op, die gezamenlijk de financiële begroting vormen. Wij schetsen het financieel perspectief voor de jaren 2019 tot en met 2022. Het betreft bijvoorbeeld de actualisatie van het meerjarenperspectief, de invulling van de prijscompensatie, het meerjareninvesteringsprogramma, het verloop van de algemene reserve, ontwikkelingen en overige aanpassingen die tot financiële effecten in de begroting leiden. Ook presenteren wij onder deze tegel diverse verplichte overzichten in het kader van het BBV. Het betreft bijvoorbeeld een toelichting van de uitgangspunten in de begroting, een toelichting op incidentele baten en lasten, een recapitulatie van de programma’s inclusief een verschillenanalyse, en een geprognosticeerde begin- en eindbalans voor 2019 tot en met 2022. 

 • Paragrafen
  Onder deze tegel nemen wij de bekende paragrafen op:
  - Lokale heffingen

  - Weerstandsvermogen
  - Onderhoud kapitaalgoederen
  - Financiering
  - Bedrijfsvoering
  - Verbonden partijen
  - Grondbeleid 

 • Bijlagen
  Onder deze tegel nemen wij de volgende overzichten op:

  1. Meerjarenbegroting per programma;
  2. Overzicht nieuwe investeringen;
  3. Overzicht lopende investeringen;
  4. Reserves en voorzieningen;

  5. Taakvelden conform BBV, geraamde baten en lasten per taakveld;
  6. Incidentele baten en lasten; 
  7. Begrotingssubsidies;
  8. Verbonden partijen; 

  9. - Beleidsindicatoren www.waarstaatjegemeente.nl.