Uitgaven

28,13%
€ -30.048
x €1.000
28,13% Complete

Inkomsten

1,09%
€ 1.163
x €1.000
1,09% Complete

Saldo

31949,02%
€ -28.885
x €1.000

Programma 5 | Bestuur en Organisatie

Uitgaven

28,13%
€ -30.048
x €1.000
28,13% Complete

Inkomsten

1,09%
€ 1.163
x €1.000
1,09% Complete

Saldo

31949,02%
€ -28.885
x €1.000

Bestuurlijke hoofdlijnen

Terug naar navigatie - Bestuurlijke hoofdlijnen

Onze bestuursstijl kenmerkt zich door een intensieve samenwerking met inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen. Op die manier komt de kracht van Coevorden optimaal tot zijn recht. Wij willen innoveren en investeren. Door het effectiever inzetten van middelen, maar ook uitgaan van eigen kracht van inwoners, partners én onszelf, geven wij organisaties en inwoners meer vrijheden en mogelijkheden om initiatieven te nemen én op te pakken.

Veiligheid is een voorwaarde om plezierig te kunnen wonen, werken en verblijven. De samenleving en de overheid hebben hierin een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

De organisatie is in beweging en zorgt voor de juiste medewerker op de juiste plek met daarbij een goed gevoel voor verantwoordelijkheid. Voor medewerkers is het belangrijk om te weten wat er speelt in de samenleving om maatwerk te kunnen leveren en oplossingen aan te kunnen dragen. Dit terwijl de medewerker tegelijkertijd bewaker blijft van de belangrijke waarden waar wij als eerste overheid voor staan.

 

Bedrijfsvoering

Wat willen wij bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen wij bereiken?

Onze gemeente heeft veel contacten met inwoners, bedrijven, (maatschappelijke) partners en bezoekers. Deze contacten hebben verschillende vormen en doelen. Informatievragen, ondersteuning bij de realisatie van bedrijven of ideeën, het leveren van producten als identiteitsbewijzen, het leveren van diensten zoals het groenonderhoud of het verstrekken van een vergunning voor een evenement. En nog veel meer. Al deze contacten vormen voor ons de essentie van dienstverlening. Het is onze ambitie om daadwerkelijk toegevoegde waarde te leveren en betrouwbare, professionele en vriendelijke dienstverlening te bieden. Dienstverlening blijft continu in ontwikkeling omdat de vraag en de wens in de samenleving continu verandert. Wij willen hier steeds bij blijven aansluiten en onze dienstverlening blijven optimaliseren. Dit betekent aandacht voor de toegankelijkheid van onze dienstverlening: op maat en op meerdere manieren, gericht op de behoeften van onze klanten en met  aandacht voor de snelheid en efficiency van onze dienstverlening. 

 

Wat gaan wij daarvoor doen?

Terug naar navigatie - Wat gaan wij daarvoor doen?

Om onze dienstverlening te optimaliseren gaan wij aan de slag met onze toegankelijkheid. Wij streven ernaar zoveel mogelijk vanuit één loket te werken of met één contactpersoon zodat wij worden ervaren als één organisatie met duidelijke en herkenbare normen voor onze dienstverlening. Toegankelijkheid is ook de manier waarop inwoners, bedrijven, (maatschappelijke) partners en bezoekers contact met ons kunnen opnemen. Hierbij willen wij zoveel mogelijk digitale selfservice realiseren, waarbij wij voor onze klanten die hier om welke reden dan ook geen gebruik van kunnen maken ondersteuning of een alternatief willen bieden. Daar waar het meerwaarde heeft willen wij meer zichtbaar aanwezig zijn in onze gemeente of bijvoorbeeld onze producten bij onze klanten afleveren. Om nog meer inzicht te krijgen in waar onze klanten tegenaan lopen in onze dienstverlening organiseren wij klantreizen. Belemmeringen of ergernissen voor de klant worden onze uitdagingen in het dienstverleningsproces de komende periode.

 

Veiligheidsbevorderende maatregelen

Wat willen wij bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen wij bereiken?

Het is wenselijk de inzet van handhaving toe te spitsen op waar de risico's dan wel de ervaren overlast in de samenleving het grootst is. Situationeel zal bekeken worden welke inzet van maatregelen passend is. Samenwerking met andere partners zoals de politie  en samenspraak met inwoners en betrokkenen ligt hierbij voor de hand.  

 

Wat gaan wij daar voor doen?

Terug naar navigatie - Wat gaan wij daar voor doen?

De  nieuwe dienstverleningsovereenkomst met de stichting Veiligheidszorg Drenthe is van kracht geworden. De komende jaren is de inzet van de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa) geborgd. Er wordt ingezet met de boa's op kleine overlast. Te denken valt aan fout parkeren, onjuist aanbieden van huishoudelijk afval, maar ook  de handhaving van de Algemene Plaatselijke Verordening Coevorden. De feitelijke inzet van deze capaciteit zullen wij zo veel als mogelijk afstemmen met de wijken en dorpen en meer toespitsen op specifieke wensen en prioriteiten.

Intensievere handhaving van de Drank- en Horecawet is wenselijk. Hierbij ligt de prioriteit op controle op het naleven van de vergunning en het verstrekken van alcohol aan minderjarigen. Het beschermen van de gezondheid van jeugdigen is een onderdeel bij evenementenvergunningverlening. Daarnaast is er oog voor de kwaliteitsverbetering van de vergunningverlening en verbetering van het overleg met initiatiefnemers van evenementen. Ook zal er een nieuw veiligheidsplan opgesteld voor onze gemeente. Beoogd is om dit veiligheidsplan, in de lijn van verbindend besturen, invulling te geven samen met inwoners en maatschappelijke partners.

Ondermijning is een onderwerp dat steeds prominenter aandacht krijgt en komt op verschillende plekken in de samenleving voorkomt. Ondermijning is een gevaar voor de leefbaarheid van de samenleving. Te denken valt aan onder andere drugs, witwassen, mensenhandel en PGB fraude. Er wordt ingezet op preventie (door middel van voorlichting aan de ambtenaren) en het inventariseren van vermoedens van ondermijning. Er wordt een keuze gemaakt wat prioriteit heeft qua aanpak waarbij de capaciteit van de betrokken partijen gericht wordt ingezet. Betrokken partijen zijn gemeente, politie, belastingdienst, Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) en het Openbaar Ministerie.

 

Burgemeester en wethouders

Wat willen wij bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen wij bereiken?

De afgelopen bestuursperiode hebben wij al veel bereikt in het samenwerken met inwoners, partners en andere betrokkenen in onze gemeente. Wij gaan volop verder met het ontwikkelen van verbindend besturen. Daarvoor benutten wij de energie, de kracht en de beweging die het proces van verbindend besturen in de voorgaande vier jaar heeft opgeleverd. Wij willen de goede ontwikkelingen in deze samenwerking behouden en aandacht besteden aan de aanbevelingen die wij hebben gekregen uit het beeld van waar wij nu staan. Dit is onder andere beschreven in het boek Buiten-spel.

Ons ideaal is een actieve samenleving met betrokkenheid voor haar eigen leefomgeving. Daar waar dit goed gaat ondersteunen wij, daar waar het minder vanzelf gaat investeren wij. Wij gaan het gesprek aan over wederzijdse verwachtingen, samen met (maatschappelijke) partners.

 

Wat gaan wij daarvoor doen?

Terug naar navigatie - Wat gaan wij daarvoor doen?

Wij gebruiken de twaalf aanbevelingen uit het boek Buiten-spel, die voortkomen uit een beeld van waar wij nu staan, om de verbinding en samenwerking nog beter vorm te geven. In afstemming met inwoners willen wij komen tot een gewijzigde maatwerkopzet voor dorpen en wijken voor de samenwerking met inwoners als het gaat om de (fysieke en sociaal maatschappelijke) leefbaarheid in de eigen wijk of het eigen dorp. Deze maatwerkopzet betekent dat wij naast de gewaardeerde, al bestaande gesprekspartners afhankelijk van de situatie of het thema verschillende/meerdere gesprekspartners per wijk of dorp kunnen hebben. Wij sluiten daarbij aan bij de (samenwerkings)verbanden en netwerken die in de wijken en dorpen aanwezig zijn. Zijn die er niet dan kijken wij op welke manier wij in deze wijken en dorpen kunnen bijdragen aan het laten ontstaan van dergelijke samenwerkingsverbanden of netwerken of naar alternatieve vormen van participatie door onze inwoners.

Het gaat ons om het bijdragen aan de zelforganisatie en het samenwerken met en faciliteren van vertegenwoordigers in wijken en dorpen. Wij gaan actief op zoek naar gesprekspartners daar waar wij nu nog onvoldoende verbinding hebben. Wij starten daarvoor met werkconferenties met de wijken en dorpen, met (maatschappelijke) partners en ook met andere gemeenten om ideeën op te doen over alternatieve vormen van verbinding die aansluiten bij de wensen en de situatie in de samenleving.

 

Stimuleringsfonds dorpen en wijken

Wat willen wij bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen wij bereiken?

Wij willen komen tot een gewijzigde opzet van het huidige stimuleringsfonds. Het stimuleringsfonds is bedoeld om de leefbaarheid in onze wijken en dorpen te vergroten. Dit fonds kent nu drie onderdelen: eenmalige initiatieven, initiatieven met een structureel karakter en wijk- en dorpsbudgetten. Samen met de dorps- en wijkverenigingen willen wij onderzoeken hoe het beschikbare geld in dit fonds zo goed mogelijk kan worden ingezet. Ideeën die wij daarbij hebben zijn het breder openstellen van het stimuleringsfonds voor meer groepen in onze samenleving. Dit kunnen tijdelijke groepen enthousiaste mensen zijn en groepen mensen die samenwerken rondom een specifiek thema, naast de vaste verenigingen in de dorpen en wijken zoals het nu is georganiseerd. Ook is het mogelijk dat er een gedifferentieerde opzet komt met een maatwerkoplossing die past bij de situatie van een wijk, een dorp of een groep inwoners. Dus voor de ene partij een budget, voor de andere partij een initiatievenregeling en wellicht zelfs een geheel andere vorm. Daarvoor kijken wij ook naar voorbeelden in andere gemeenten.

 

Wat gaan wij daarvoor doen?

Terug naar navigatie - Wat gaan wij daarvoor doen?

Om te komen tot een andere opzet van het stimuleringsfonds organiseren wij het gesprek met de verenigingen van plaatselijk belang en buurt- en speeltuinverenigingen die nu gebruik maken van het stimuleringsfonds. Wij willen graag horen wat zij nodig hebben om in het dorp en de wijk aan de slag te gaan of te blijven met leefbaarheid. Wij denken hierbij aan zowel de fysieke leefbaarheid als de sociaal maatschappelijke leefbaarheid. Met hen willen wij kijken naar alternatieve vormen van financiële ondersteuning en de mogelijkheden om ook andere groepen in de samenleving hierbij te betrekken.

Wij zetten de intensieve samenwerking met de dorpen en wijken voort. Wij stimuleren ze te werken aan een dorps- of wijkvisie of agenda waarin ook sociaal maatschappelijke leefbaarheid aan bod komt. Dorpen en wijken die dat willen kunnen de wijk- en dorpsbudgetten koppelen aan de realisatie van de dorps- of wijkvisie.

Dit gaat in 2019 leiden tot een nieuwe opzet. Omdat de ontwikkeling in de wijken en dorpen niet stilstaat en dit van invloed is op de wensen rondom financiële ondersteuning, blijft het onze uitdaging om het fonds steeds te laten meebewegen met deze behoeften en de situatie in de wijken en dorpen. 

 

Gemeenteraad en commissies

Wat willen wij bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen wij bereiken?

Wij vinden het belangrijk  dat uw raad haar functie als volksvertegenwoordiging op een goede wijze kan invullen.

Met het opgestelde raadsakkoord 'Samen Levend' is uw raad nog beter in staat  om deze volkvertegenwoordigende rol te vervullen. Uw raad gaat in gesprek met de samenleving over 'duurzaamheid', 'lokale zeggenschap en betrokkenheid' en 'bloeiend verenigingsleven en mensen in beweging'. We faciliteren uw raad in het proces van uitvoering. De (uitwerking van de) rollen van uw raad en die van ons college stemmen wij in goed overleg af.

 

Wat gaan wij daar voor doen?

Terug naar navigatie - Wat gaan wij daar voor doen?

Wij willen uw raad ondersteunen in hun functie door onder andere het ter beschikking stellen van een fractiebijdrage. Daarnaast bieden wij ambtelijke bijstand indien dit nodig wordt geacht.

 

Burgerzaken

Wat willen wij bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen wij bereiken?

Wij hebben veel contact met onze inwoners, bedrijven en maatschappelijke partners. Ons doel is betrouwbaar, professioneel en vriendelijk zijn als zichtbare, bereikbare en moderne eerste overheid voor onze inwoners en andere relaties. Wij bieden de producten en diensten die onze inwoners nodig hebben aan op een persoonlijke, efficiënte en klantgerichte manier en op de meest logische plek. Wij gaan door met de digitalisering van de dienstverlening. Zowel de niet- of minder digitaal vaardige als de beter digitaal vaardige inwoners ervaren dezelfde kwaliteit dienstverlening.

 

Bestuurlijke samenwerking

Wat willen wij bereiken en wat gaan wij daar voor doen?

Terug naar navigatie - Wat willen wij bereiken en wat gaan wij daar voor doen?

Het product Bestuurlijke samenwerking bestaat uit de deelproducten Bestuurlijke samenwerking en Internationale betrekkingen. Door samen te werken met zowel nationale en internationale partners willen wij kansen benutten die deze samenwerkingen bieden.

 

Bestuurlijke samenwerking

Terug naar navigatie - Bestuurlijke samenwerking

In BOCE-verband wordt uitvoering gegeven aan de vastgestelde regionale Beleidsagenda Zuidoost Drenthe. In dit verband wordt samengewerkt met de gemeenten Borger-Odoorn en Emmen op de thema's Toerisme & Recreatie, leefbaarheid, bereikbaarheid en de Omgevingswet. 

 

Internationale betrekkingen

Terug naar navigatie - Internationale betrekkingen

Onze grensgemeente profileert zich als een voortrekker op het gebied van internationale samenwerking. De doelstelling is vooral het versterken van de sociale en economische structuur van de regio. Om dit te bereiken onderhouden wij ons netwerk op bestuurlijk en ambtelijk niveau, met als focusgebieden grensoverschrijdende samenwerking, stedenbanden en (lobby in) Brussel. Ook initiëren wij projecten in de Duits-Nederlandse grensregio op het gebied van economie, werkgelegenheid en onderwijs. In deze lijn werken wij aan verdere ontwikkeling en vermarkting van het grensoverschrijdende bedrijventerrein het GVZ Europark, in nauwe samenwerking met de Samtgemeinde Emlichheim. 

Bovendien voeren wij, samen met partners, lobby richting de Nederlandse regering in Den Haag, de Europese Commissie in Brussel en de Nedersaksische deelstaatregering in Hannover. Een voorbeeld hiervan is de lobby voor de treinverbinding voor personen tussen Emmen en Rheine.

In een grensregio is Europa misschien wel het meest voelbaar. Wij willen ons lokale beleid ondersteunen door het benutten van de mogelijkheden binnen Europese programma’s en structuurfondsen en het uitwisselen van kennis en ervaring op internationaal niveau. Politieke, bestuurlijke en ambtelijke vertegenwoordigers van onze gemeente bezoeken daarom jaarlijks de European Week for the Regions and Cities (EUWRC) van het Comité van de Regio’s in Brussel.

 

Lasten programma 5

Terug naar navigatie - Lasten programma 5

Wij hebben de volgende uitgaven voor het bestuur en de ambtelijke organisatie begroot. 

Bedragen x €1.000
Exploitatie 2019 2020 2021 2022
Lasten
Veiligheidsbevorderende maatregelen 3.014 3.005 3.035 3.040
Gemeenteraad en commissies 625 625 628 625
Burgemeester en wethouders 778 778 778 778
Bestuurlijke samenwerking 216 217 216 216
Burgerzaken 312 312 312 312
Stimuleringsfonds dorpen en wijken 710 710 710 710
Bedrijfsvoering 24.393 24.062 24.199 24.153
Totaal Lasten 30.048 29.709 29.878 29.834