Bijlagen

1. Meerjarenbegroting per programma

Programma 1

Terug naar navigatie - Programma 1
Bedragen x €1.000
Exploitatie Werkelijk 2017 Begroting na wijzigingen 2019 2020 2021 2022
Lasten
Kunst en cultuur 808 855 871 870 850 849
Onderwijs 568 612 783 934 1.086 1.237
Leerlingenvervoer 660 600 600 600 600 600
Recreatie en toerisme 422 473 478 452 498 488
Economische structuurversterking 842 4.005 2.739 580 263 263
Totaal Lasten 3.299 6.544 5.470 3.436 3.296 3.436
Baten
Kunst en cultuur 58 67 125 124 104 104
Onderwijs 393 428 579 731 882 1.033
Leerlingenvervoer 13 4 4 4 4 4
Recreatie en toerisme 0 0 0 0 0 0
Economische structuurversterking 117 1.795 862 29 29 29
Totaal Baten 581 2.294 1.570 887 1.019 1.170
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -2.718 -4.251 -3.901 -2.549 -2.278 -2.266
Stortingen
Onderwijs 0 0 0 0 0 0
Economische structuurversterking 2.000 0 0 0 0 0
Totaal Stortingen 2.000 0 0 0 0 0
Onttrekkingen
Kunst en cultuur 28 35 0 0 0 0
Onderwijs 0 108 81 0 0 0
Recreatie en toerisme 13 0 0 0 0 0
Economische structuurversterking 2.664 1.756 1.473 297 20 20
Totaal Onttrekkingen 2.705 1.899 1.554 297 20 20
Mutaties reserves 705 1.899 1.554 297 20 20

Programma 2

Terug naar navigatie - Programma 2
Bedragen x €1.000
Exploitatie Werkelijk 2017 Begroting na wijzigingen 2019 2020 2021 2022
Lasten
Sport 1.418 1.009 952 923 923 923
Gezondheidszorg 576 626 556 556 556 459
Algemene voorzieningen 1.791 1.916 1.943 1.943 1.943 1.943
Preventie 1.019 1.260 1.223 1.223 1.223 1.223
Inkomen 13.919 13.422 14.634 14.634 14.634 14.634
Participatie 5.641 5.994 5.908 5.675 5.489 5.325
Individuele voorzieningen 14.746 14.925 15.044 15.261 15.341 15.319
Totaal Lasten 39.110 39.152 40.261 40.215 40.109 39.826
Baten
Sport 0 0 0 0 0 0
Algemene voorzieningen 77 0 0 0 0 0
Preventie 3 0 0 0 0 0
Inkomen 12.242 11.656 12.183 12.183 12.183 12.183
Participatie 395 12 12 12 12 12
Individuele voorzieningen 649 428 428 428 428 428
Totaal Baten 13.365 12.096 12.622 12.622 12.622 12.622
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -25.745 -27.056 -27.638 -27.593 -27.487 -27.204
Onttrekkingen
Sport 488 21 25 0 0 0
Gezondheidszorg 100 60 0 0 0 0
Participatie 125 0 0 0 0 0
Totaal Onttrekkingen 713 81 25 0 0 0
Mutaties reserves 713 81 25 0 0 0

Programma 3

Terug naar navigatie - Programma 3
Bedragen x €1.000
Exploitatie Werkelijk 2017 Begroting na wijzigingen 2019 2020 2021 2022
Lasten
Ruimtelijke ontwikkeling 97 136 107 82 82 82
Wonen en leefomgeving 282 187 150 122 113 105
Bouwvergunningen 118 114 115 115 115 115
Grondexploitatie 11.081 4.004 4.119 4.189 3.865 4.718
Centrumplan Coevorden 488 916 812 520 513 505
Mobiliteit 317 351 57 57 57 57
Structuur en ontwikkelplannen 66 155 155 155 155 155
RSP 2.500 70 76 866 228 227
Vastgoed 6.589 5.812 5.788 5.605 5.791 5.146
Totaal Lasten 21.538 11.746 11.378 11.710 10.919 11.109
Baten
Ruimtelijke ontwikkeling 125 0 99 99 99 99
Wonen en leefomgeving 211 95 80 52 44 44
Bouwvergunningen 1.451 955 823 823 823 823
Grondexploitatie 9.406 4.004 4.119 4.189 3.865 4.718
Mobiliteit 224 50 150 0 0 0
Structuur en ontwikkelplannen 84 86 87 87 87 87
RSP 0 160 160 160 160 160
Vastgoed 4.896 1.281 1.301 1.301 1.266 1.266
Totaal Baten 16.396 6.630 6.819 6.711 6.344 7.197
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -5.141 -5.116 -4.559 -4.999 -4.575 -3.912
Stortingen
Grondexploitatie 116 0 0 0 0 0
Centrumplan Coevorden 76 0 0 0 0 0
Mobiliteit 217 50 150 0 0 0
RSP 526 384 378 378 137 137
Vastgoed 3.185 160 76 83 76 274
Totaal Stortingen 4.120 595 604 461 213 411
Onttrekkingen
Ruimtelijke ontwikkeling 13 180 149 0 0 0
Wonen en leefomgeving 0 0 0 0 0 0
Grondexploitatie 1.792 0 0 0 0 0
Centrumplan Coevorden 0 381 284 0 0 0
Mobiliteit 267 300 0 0 0 0
Structuur en ontwikkelplannen 5 75 75 75 75 75
RSP 2.705 90 90 879 0 0
Vastgoed 970 185 158 70 338 0
Totaal Onttrekkingen 5.751 1.211 756 1.025 413 75
Mutaties reserves 1.631 616 152 563 200 -336

Programma 4

Terug naar navigatie - Programma 4
Bedragen x €1.000
Exploitatie Werkelijk 2017 Begroting na wijzigingen 2019 2020 2021 2022
Lasten
Bovengrondse infrastructuur 2.529 4.566 4.657 3.162 3.086 3.110
Groen en landschap 627 1.121 1.051 549 547 547
Afvalverwijdering en -verwerking 3.097 3.454 3.609 3.609 3.609 3.609
Riolering 3.145 2.706 2.795 2.854 2.907 2.993
Milieu 22 49 50 50 50 50
Begraafplaatsen 294 282 285 285 285 283
Heffingen 3 0 0 0 0 0
Totaal Lasten 9.717 12.179 12.447 10.509 10.484 10.591
Baten
Bovengrondse infrastructuur 131 65 65 65 65 65
Groen en landschap 105 85 68 68 68 68
Afvalverwijdering en -verwerking 297 500 521 521 521 521
Riolering 632 159 163 221 275 361
Milieu 80 35 35 35 35 35
Begraafplaatsen 2 2 2 2 2 2
Heffingen 7.727 7.848 8.173 8.173 8.173 8.173
Totaal Baten 8.974 8.692 9.027 9.085 9.139 9.225
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -743 -3.487 -3.421 -1.425 -1.346 -1.367
Stortingen
Bovengrondse infrastructuur 38 0 0 0 0 0
Riolering 0 0 0 0 0 0
Totaal Stortingen 38 0 0 0 0 0
Onttrekkingen
Bovengrondse infrastructuur 0 1.500 1.500 0 0 0
Groen en landschap 0 585 500 0 0 0
Riolering 0 0 0 0 0 0
Heffingen 0 65 0 0 0 0
Totaal Onttrekkingen 0 2.150 2.000 0 0 0
Mutaties reserves -38 2.150 2.000 0 0 0

Programma 5

Terug naar navigatie - Programma 5
Bedragen x €1.000
Exploitatie Werkelijk 2017 Begroting na wijzigingen 2019 2020 2021 2022
Lasten
Veiligheidsbevorderende maatregelen 2.687 2.857 3.014 3.005 3.035 3.040
Gemeenteraad en commissies 604 599 625 625 628 625
Burgemeester en wethouders 859 830 778 778 778 778
Bestuurlijke samenwerking 90 164 216 217 216 216
Burgerzaken 421 298 312 312 312 312
Stimuleringsfonds dorpen en wijken 379 710 710 710 710 710
Bedrijfsvoering 21.682 23.492 24.393 24.062 24.199 24.153
Totaal Lasten 26.722 28.950 30.048 29.709 29.878 29.834
Baten
Veiligheidsbevorderende maatregelen 83 48 48 48 48 48
Gemeenteraad en commissies 3 0 0 0 0 0
Burgemeester en wethouders 187 168 106 106 106 106
Burgerzaken 734 607 508 422 431 322
Stimuleringsfonds dorpen en wijken 50 0 0 0 0 0
Bedrijfsvoering 523 499 336 193 218 198
Totaal Baten 1.580 1.322 997 768 803 674
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -25.141 -27.628 -29.051 -28.941 -29.075 -29.160
Stortingen
Bedrijfsvoering 100 0 0 0 0 0
Onttrekkingen
Stimuleringsfonds dorpen en wijken 150 0 0 0 0 0
Bedrijfsvoering 195 100 166 0 0 0
Totaal Onttrekkingen 345 100 166 0 0 0
Mutaties reserves 245 100 166 0 0 0

Programma 6

Terug naar navigatie - Programma 6
Bedragen x €1.000
Exploitatie Werkelijk 2017 Begroting na wijzigingen 2019 2020 2021 2022
Lasten
Financiering en dividend 36 36 36 202 402 528
Algemene uitkering gemeentefonds 0 0 0 0 0 0
Algemene baten en lasten 0 357 1.784 1.724 1.506 1.660
Heffing gemeentelijke belastingen 37 66 66 66 66 66
Saldo jaarrekening na bestemming 3.105 0 0 0 0 0
Inning gemeentelijke belastingen 232 157 142 142 142 142
Totaal Lasten 3.410 615 2.027 2.134 2.116 2.396
Baten
Financiering en dividend 1.128 1.541 1.441 1.612 1.864 2.049
Algemene uitkering gemeentefonds 53.332 55.908 57.126 57.734 58.123 58.405
Heffing gemeentelijke belastingen 10.100 10.445 10.570 10.640 10.640 10.640
Inning gemeentelijke belastingen 61 70 55 55 55 55
Totaal Baten 64.621 67.964 69.192 70.041 70.682 71.149
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 61.211 67.348 67.164 67.907 68.566 68.754
Stortingen
Financiering en dividend 281 402 485 499 552 612
Algemene baten en lasten 2.054 2.960 4.000 2.000 2.000 2.000
Resultaat bestemming 2.643 1.325 97 0 0 0
Totaal Stortingen 4.979 4.687 4.582 2.499 2.552 2.612
Onttrekkingen
Algemene baten en lasten 0 0 2.000 0 0 0
Resultaat bestemming 0 0 0 0 0 0
Totaal Onttrekkingen 0 0 2.000 0 0 0
Mutaties reserves -4.979 -4.687 -2.582 -2.499 -2.552 -2.612

2. Overzicht nieuwe investeringen

Overzicht van de investeringen die wij in 2019 hebben gepland:

Terug naar navigatie - Overzicht van de investeringen die wij in 2019 hebben gepland:
OVERZICHT INVESTERINGEN 2019
Bedragen x € 1.000
Tractie
Vervanging S2B32396, gladheidsbestrijdingsapp. (doorgeschoven uit 2018) 45
Vervanging S2B32397, gladheidsbestrijdingsapp. (doorgeschoven uit 2018) 60
Opel Astra SW 10-GD-ZR 30
VW Caddy 8-VSZ-75 30
VW Caddy 8-VSZ-85 30
John Deere 6330 165
Maaiarm Herder Grenadier JD 6330 75
Zoutstrooier Stratos B35-30 AVCLN 50
Zoutstrooier Stratos B40-36 PCLN 50
Kipper Tompson TB45 45
Schliessing 480MXF 65
Rioned Multijet 150/75 (WP-FX-13) 45
Subtotaal 690
Onderstaande bedragen worden conform activabeleid direct afgeschreven
Maaimachine Stiga Park Pro 540 IX 10
Sneeuwploeg SNK 240 VPZ (SNK21095) 16
Aanhangwagen enkelassige ongekentekend 3
Aanhangwagen Saris H2 enkelassig ongekentekend 3
Aanhangwagen Saris BC676 enkelassig ongekentekend 3
Aanhangwagen P-kipper WR-XT-11 8
Aanhangwagen H200 WL-65-PV 3
Aanhangwagen Hapert G WV-27-HH 15
Schaftwagen Zuid (Actief voor Werk) 15
Directbouw type BW2500 SGT (WL-NR-36) 15
Votex klepelmaaier RM 2307 15
Subtotaal 106
Totaal tractie 796
Riolering
Riolering; Pompen en gemalen 2019 300
Riolering; vervanging en optimalisatie 2019 1.246
Totaal rioleringen 1.546
Openbare ruimte
Vervanging openbare verlichting 428
Totaal openbare ruimte 428
Huisvesting
Kasteel 5 ontmoetingsplek 120
Totaal huisvesting 120
Totaal investeringen 2019 2.784

3. Overzicht lopende investeringen

Stand van zaken van de investeringen tot en met september.

Terug naar navigatie - Stand van zaken van de investeringen tot en met september.
OVERZICHT LOPENDE INVESTERINGEN
Bedragen x € 1.000
Begroting Werkelijk t/m september 2018 Restant
Tractie
Vervanging Volvo FM9 (doorgeschoven uit 2017) 175 175
Vervanging Fendt 712 vario (noord) (doorgeschoven uit 2017) 240 240
Vervanging Mercedes Sprinter 40 40
Vervanging Trilo SG118oK (noord) 65 65 0
Vervanging Fendt 712 vario (zuid) 240 240
Vervanging S2B32394, gladheidsbestrijdingsapp. 45 45
Vervanging S2B32395, gladheidsbestrijdingsapp. 45 45
Vervanging S2B32396, gladheidsbestrijdingsapp. 45 45
Vervanging S2B32397, gladheidsbestrijdingsapp. 60 60
Sneeuwploeg HYL 265K 24 VEPZ-g (HYK0672) 18 18
Sneeuwploeg SNK 240 VPZ (SNK21266) 15 15
Aanhangwagen Hapert D 2000 8 8
Ducker AWS 22 (takkenschaar) 10 10
Vervanging Toro GM5910 115 115 0
Vervanging Volkswagen Pick Up 30 25 5
Vervanging Kipper met hydr. kraan 80 80
Totaal tractie 1.231 205 1.026
Riolering
Riolering: reconstructie Wachtum 1300 24 1276
Riolering: optimalisering Oosterhesselen 332 14 318
Riolering: optimalisering Dalen, Goornstraat 403 508 -105
Riolering: grp 2017 111 0 111
Riolering: pompen en gemalen 2018 300 20 280
Riolering: grp 2018 100 0 100
Totaal riolering 2.546 566 1.980
Openbare ruimte
Herinrichting Poppenhare 80
Herinrichting Poppenhare; bijdrage provincie -60
20
Vervanging openbare verlichting 428 169 259
Totaal openbare ruimte 448 169 259
Huisvesting
Renovatie brandweerkazerne Zwinderen 265
Renovatie brandweerkazerne Zweeloo 135
400
RSP
RSP: spoorboog 13.490 11.635 1.855
RSP: spoorboog, bijdrage provincie -10.792 -9.777 -1.015
2.698 1.858 840
RSP: stationsomgeving 15.180 2.699 12.481
RSP: stationsomgeving, bijdrage provincie -12.144 -3.304 -8.840
3.036 -605 3.641
Totaal RSP 5.734 1.253 4.481
Totaal 10.359 2.193 7.746

4. Reserves en voorzieningen

Overzicht reserves en voorzieningen 2019

Terug naar navigatie - Overzicht reserves en voorzieningen 2019

In deze begroting hebben wij diverse toevoegingen en onttrekkingen aan reserves en voorzieningen begroot. Deze maken onderdeel uit van de lasten en baten op de zes programma's. Onderstaand treft u een overzicht aan van de verwachte beginstand per 2019, de begrote toevoegingen en onttrekkingen, en de verwachte eindstand op 31  december 2019. Onder de tegel 'Financiële begroting' hebben wij een overzicht opgenomen of de mutaties in de reserves en voorzieningen een incidenteel of structureel karakter hebben. 

STAAT VAN RESERVES EN VOORZIENINGEN
Bedragen x € 1.000
Naam reserve/voorziening Stand per Toevoeging Toevoeging Onttrekking Stand per
1-1-2019 rente tlv exploitatie tgv exploitatie 31-12-2019
Algemene reserves
Algemene reserve 22.412 336 4.097 3.112 23.733
Reserve verkoop aandelen Essent 8.667 0 0 0 8.667
Totaal algemene reserves 31.079 336 4.097 3.112 32.400
Bestemmingsreserves
Grondexploitatie 126 2 0 0 128
Decentralisatie sociaal domein 2.000 0 2.000 0
Stedelijke vernieuwing 295 4 284 15
Nieuwbouw gemeentehuis 173 3 175
Wegen 218 3 221
Vastgoed 447 7 76 113 416
Onderhoud sportcomplex De Swaneburg 249 4 252
cofinanciering BDU 535 8 150 693
Regio Specifiek Pakket (RSP) 964 10 378 90 1.262
Plopsaland 137 2 20 119
Kapitaallasten Hof van Coevorden 198 3 70 131
Dutch TechZone 1.001 15 812 203
Totaal bestemmingsreserves 6.216 58 604 3.389 3.489
Totaal reserves 37.294 395 4.701 6.501 35.889
Voorzieningen
Vordering op Attero 21 21
Rioleringen 1.509 163 1.346
Voorziening oud-wethouders 584 38 547
Totaal voorzieningen 2.114 0 0 201 1.914
Totaal Generaal 39.408 395 4.701 6.702 37.802

Overzicht reserves en voorzieningen 2020-2022

Terug naar navigatie - Overzicht reserves en voorzieningen 2020-2022

De meerjarige toevoegingen en onttrekkingen aan reserves en voorzieningen die wij in de begroting hebben opgenomen, zijn als volgt. 

STAAT VAN RESERVES EN VOORZIENINGEN MEERJARIG
Bedragen x € 1.000
2020 2021 2022
Naam reserve/voorziening Stand 1 januari Toevoeging rente 1,5% Toevoeging Onttrekking Stand 1 januari Toevoeging rente 1,5% Toevoeging Onttrekking Stand 1 januari Toevoeging rente 1,5% Toevoeging Onttrekking Stand 31 december
Algemene reserves
Algemene reserve 23.733 356 2.000 75 26.014 390 2.000 75 28.329 425 2.000 75 30.679
Reserve verkoop aandelen Essent 8.667 8.667 8.667 8.667
Totaal algemene reserves 32.400 356 2.000 75 34.681 390 2.000 75 36.996 425 2.000 75 39.346
Bestemmingsreserves
Grondexploitatie 128 2 130 2 132 2 134
Decentralisatie sociaal domein 0 0 0 0 0 0 0
Stedelijke vernieuwing 15 0 16 0 16 0 16
Nieuwbouw gemeentehuis 175 3 178 3 180 3 183
Wegen 221 3 225 3 228 3 232
Vastgoed 416 6 83 506 8 76 280 309 5 274 587
Onderhoud sportcomplex De Swaneburg 252 4 256 4 260 4 264
Cofinanciering BDU 693 10 703 11 714 11 725
Regio Specifiek Pakket (RSP) 1.262 13 378 879 773 8 137 917 9 137 1.063
Plopsaland 119 2 20 101 2 20 83 1 20 64
Kapitaallasten Hof van Coevorden 131 2 70 63 1 58 6 0 6
Dutch TechZone 203 3 206 0 0 0 0 0
Totaal bestemmingsreserves 3.489 46 461 1.175 0 2.821 38 213 358 0 2.714 36 411 20 3.141
Totaal reserves 35.889 402 2.461 1.250 37.502 429 2.213 433 39.710 461 2.411 95 42.487
Voorzieningen
Vordering op Attero 21 21 21 21
Rioleringen 1.346 221 1.125 275 850 361 489
Oud-wethouders 547 38 509 38 472 38 434
Totaal voorzieningen 1.914 0 0 259 1.655 0 0 313 1.343 0 0 399 944
Totaal Generaal 37.802 402 2.461 1.509 39.157 429 2.213 746 41.052 461 2.411 494 43.431

5. Taakvelden conform BBV

Overzicht taakvelden

Terug naar navigatie - Overzicht taakvelden
TAAKVELDEN CONFORM BBV, LASTEN
bedragen * € 1.000
Taakvelden lasten 2019 2020 2021 2022
0.1 Bestuur 1.824 1.825 1.827 1.824
5. Bestuur en Organisatie 1.824 1.825 1.827 1.824
0.10 Mutaties reserves 6.638 4.304 3.924 4.182
3. Ruimte en leefomgeving 604 461 213 411
6. Financiering en alg. dekkingsmiddelen 6.034 3.843 3.711 3.771
0.11 Res. van de rekening van baten en lasten 97
6. Financiering en alg. dekkingsmiddelen 97
0.2 Burgerzaken 1.641 1.641 1.641 1.641
5. Bestuur en Organisatie 1.641 1.641 1.641 1.641
0.4 Overhead 9.775 9.670 9.664 9.646
3. Ruimte en leefomgeving 351 351 351 351
5. Bestuur en Organisatie 9.424 9.320 9.314 9.295
0.5 Treasury 36 202 402 528
6. Financiering en alg. dekkingsmiddelen 36 202 402 528
0.62 OZB niet-woningen 35 35 35 35
6. Financiering en alg. dekkingsmiddelen 35 35 35 35
0.64 Belastingen overig 173 173 173 173
6. Financiering en alg. dekkingsmiddelen 173 173 173 173
0.8 Overige baten en lasten 235 380 346 501
6. Financiering en alg. dekkingsmiddelen 235 380 346 501
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.915 1.941 1.971 1.976
5. Bestuur en Organisatie 1.915 1.941 1.971 1.976
1.2 Openbare orde en veiligheid 246 246 246 246
5. Bestuur en Organisatie 246 246 246 246
2.1 Verkeer en vervoer 6.378 5.651 5.083 5.074
3. Ruimte en leefomgeving 133 922 284 284
4. Openbare ruimte 4.652 3.157 3.082 3.105
5. Bestuur en Organisatie 1.593 1.571 1.717 1.685
2.4 Economische havens en waterwegen 2 2 2 2
4. Openbare ruimte 2 2 2 2
3.1 Economische ontwikkeling 4.208 2.047 1.732 1.730
1. Economie, onderwijs en cultuur 2.687 528 211 211
5. Bestuur en Organisatie 1.521 1.520 1.521 1.520
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 13 13 13 13
1. Economie, onderwijs en cultuur 13 13 13 13
3.4 Economische promotie 296 264 303 293
1. Economie, onderwijs en cultuur 296 264 303 293
4.1 Openbaar basisonderwijs 15 15 15 15
1. Economie, onderwijs en cultuur 15 15 15 15
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 1.368 1.520 1.671 1.822
1. Economie, onderwijs en cultuur 1.368 1.520 1.671 1.822
5.1 Sportbeleid en activering 952 923 923 923
2. Werk,jeugd en zorg 952 923 923 923
5.3 Cult.presentatie, -productie en -partic. 34 34 15 15
1. Economie, onderwijs en cultuur 34 34 15 15
5.4 Musea 121 121 121 121
1. Economie, onderwijs en cultuur 121 121 121 121
5.6 Media 716 715 714 713
1. Economie, onderwijs en cultuur 716 715 714 713
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 3.638 3.141 3.147 3.145
1. Economie, onderwijs en cultuur 182 189 195 195
4. Openbare ruimte 1.051 549 547 547
5. Bestuur en Organisatie 2.405 2.403 2.404 2.403
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 2.657 2.657 2.657 2.656
2. Werk,jeugd en zorg 2.616 2.616 2.616 2.616
3. Ruimte en leefomgeving 26 25 25 25
5. Bestuur en Organisatie 16 16 16 16
6.2 Wijkteams 409 409 409 409
2. Werk,jeugd en zorg 409 409 409 409
6.3 Inkomensregelingen 16.061 16.061 16.014 16.014
2. Werk,jeugd en zorg 16.061 16.061 16.014 16.014
6.4 Begeleide participatie 6.784 6.533 6.342 6.148
2. Werk,jeugd en zorg 5.081 4.832 4.641 4.447
5. Bestuur en Organisatie 1.703 1.701 1.701 1.701
6.5 Arbeidsparticipatie 1.404 1.420 1.425 1.455
2. Werk,jeugd en zorg 1.404 1.420 1.425 1.455
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) 1.199 1.199 1.199 1.199
2. Werk,jeugd en zorg 1.199 1.199 1.199 1.199
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 8.712 8.746 8.774 8.706
2. Werk,jeugd en zorg 5.957 5.989 6.019 5.947
5. Bestuur en Organisatie 2.755 2.757 2.755 2.759
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 5.952 6.137 6.234 6.284
2. Werk,jeugd en zorg 5.952 6.137 6.234 6.284
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 74 74 74 74
2. Werk,jeugd en zorg 74 74 74 74
7.1 Volksgezondheid 556 556 556 459
2. Werk,jeugd en zorg 556 556 556 459
7.2 Riolering 2.795 2.854 2.907 2.993
4. Openbare ruimte 2.795 2.854 2.907 2.993
7.3 Afval 5.185 5.189 5.185 5.188
4. Openbare ruimte 3.609 3.609 3.609 3.609
5. Bestuur en Organisatie 1.576 1.580 1.576 1.578
7.4 Milieubeheer 895 860 860 860
4. Openbare ruimte 50 50 50 50
5. Bestuur en Organisatie 845 810 810 810
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 285 285 285 283
4. Openbare ruimte 285 285 285 283
8.1 Ruimtelijke ordening 2.136 1.906 1.906 1.908
3. Ruimte en leefomgeving 262 237 237 237
5. Bestuur en Organisatie 1.874 1.669 1.669 1.671
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine 4.119 4.189 3.865 4.718
3. Ruimte en leefomgeving 4.119 4.189 3.865 4.718
8.3 Wonen en bouwen 7.240 6.737 6.908 6.247
1. Economie, onderwijs en cultuur 39 39 39 39
3. Ruimte en leefomgeving 6.488 5.986 6.157 5.496
4. Openbare ruimte 3 3 3 3
5. Bestuur en Organisatie 710 710 710 710
Eindtotaal 106.818 100.673 99.566 100.215
TAAKVELDEN CONFORM BBV, BATEN
bedragen * € 1.000
Taakvelden baten 2019 2020 2021 2022
0.1 Bestuur 106 106 106 106
5. Bestuur en Organisatie 106 106 106 106
0.10 Mutaties reserves 5.001 1.321 433 95
1. Economie, onderwijs en cultuur 1.554 297 20 20
2. Werk,jeugd en zorg 25
3. Ruimte en leefomgeving 756 1.025 413 75
4. Openbare ruimte 500
5. Bestuur en Organisatie 166
6. Financiering en alg. dekkingsmiddelen 2.000
0.2 Burgerzaken 508 422 431 322
5. Bestuur en Organisatie 508 422 431 322
0.4 Overhead 102 102 102 102
5. Bestuur en Organisatie 102 102 102 102
0.5 Treasury 1.441 1.612 1.864 2.049
6. Financiering en alg. dekkingsmiddelen 1.441 1.612 1.864 2.049
0.61 OZB woningen 5.510 5.510 5.510 5.510
6. Financiering en alg. dekkingsmiddelen 5.510 5.510 5.510 5.510
0.62 OZB niet-woningen 3.003 3.003 3.003 3.003
6. Financiering en alg. dekkingsmiddelen 3.003 3.003 3.003 3.003
0.64 Belastingen overig 266 266 266 266
6. Financiering en alg. dekkingsmiddelen 266 266 266 266
0.7 Alg.uitkeringen en ov. uitkeringen GF 57.126 57.734 58.123 58.405
6. Financiering en alg. dekkingsmiddelen 57.126 57.734 58.123 58.405
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 38 38 38 38
5. Bestuur en Organisatie 38 38 38 38
1.2 Openbare orde en veiligheid 24 24 24 24
3. Ruimte en leefomgeving 14 14 14 14
5. Bestuur en Organisatie 10 10 10 10
2.1 Verkeer en vervoer 1.894 250 276 256
3. Ruimte en leefomgeving 310 160 160 160
4. Openbare ruimte 1.565 65 65 65
5. Bestuur en Organisatie 18 25 51 31
3.1 Economische ontwikkeling 983
1. Economie, onderwijs en cultuur 833
5. Bestuur en Organisatie 150
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 29 29 29 29
1. Economie, onderwijs en cultuur 29 29 29 29
3.4 Economische promotie 1.846 1.916 1.916 1.916
6. Financiering en alg. dekkingsmiddelen 1.846 1.916 1.916 1.916
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 583 734 886 1.037
1. Economie, onderwijs en cultuur 583 734 886 1.037
5.3 Cult.presentatie, -productie en -partic. 19 19
1. Economie, onderwijs en cultuur 19 19
5.6 Media 106 105 104 104
1. Economie, onderwijs en cultuur 106 105 104 104
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 68 68 68 68
4. Openbare ruimte 68 68 68 68
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 8 8 8 8
3. Ruimte en leefomgeving 8 8 8 8
6.3 Inkomensregelingen 12.283 12.283 12.283 12.283
2. Werk,jeugd en zorg 12.283 12.283 12.283 12.283
6.5 Arbeidsparticipatie 12 12 12 12
2. Werk,jeugd en zorg 12 12 12 12
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) 3 3 3 3
2. Werk,jeugd en zorg 3 3 3 3
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 325 325 325 325
2. Werk,jeugd en zorg 325 325 325 325
7.2 Riolering 3.794 3.852 3.906 3.992
4. Openbare ruimte 3.794 3.852 3.906 3.992
7.3 Afval 4.755 4.755 4.755 4.755
4. Openbare ruimte 4.689 4.689 4.689 4.689
5. Bestuur en Organisatie 66 66 66 66
7.4 Milieubeheer 35 35 35 35
4. Openbare ruimte 35 35 35 35
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 376 376 376 376
4. Openbare ruimte 376 376 376 376
8.1 Ruimtelijke ordening 186 186 186 186
3. Ruimte en leefomgeving 186 186 186 186
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine 4.119 4.189 3.865 4.718
3. Ruimte en leefomgeving 4.119 4.189 3.865 4.718
8.3 Wonen en bouwen 2.182 2.154 2.111 2.111
3. Ruimte en leefomgeving 2.182 2.154 2.111 2.111
Eindtotaal 106.727 101.435 101.041 102.132
SALDO -90 762 1.475 1.917

6. Incidentele baten en lasten

Overzicht incidentele baten en lasten

Terug naar navigatie - Overzicht incidentele baten en lasten

In onderstaande tabel hebben wij weergegeven welke baten en lasten in onze begroting een incidenteel karakter hebben. Dit is een verplicht voorgeschreven overzicht conform het BBV. Het overzicht geeft inzicht in de mate waarin wij incidentele lasten dekken met incidentele baten. Het uitgangspunt van onze begroting is uiteraard dat wij onze structurele uitgaven dekken met structurele inkomsten. Daarmee is onze begroting meerjarig in balans. 

OVERZICHT INCIDENTELE BATEN EN LASTEN
Bedragen x € 1.000
2019 2020 2021 2022
Programma en omschrijving Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten
Economie, onderwijs en cultuur
Dutch TechZone 852 317
Bestemmingsreserve Dutch TechZone 812 277
Centrumvisie 1.624
Incidentele subsidies voor Centrumvisie 833
Algemene reserve voor Centrumvisie 641
Onderwijsachterstandenbeleid, onttr. Alg.res. 81
Overig (zwembaden) 25
Werk, jeugd en zorg
Vrijval van de middelen reserve sociaal domein 2.000
Storting in de algemene reserve 2.000
Ruimte en leefomgeving
Ambitiedocument omgevingswet 149
Onttrekking uit algemene reserve 149
Bouw- en woonrijp maken Bogas A en D 284
Onttrekking reserve stedelijke vernieuwing 284
Incidentele bijdrage derden mobiliteit 150
Storting bestemmingsreserve 150
RSP, storting in bestemmingsreserve 378 378 137 137
RSP, incidentele afschrijving 690
RSP, onttrekking bestemmingsreserve 90 880
RSP, bijdragen derden 160 160 160 160
Openbare ruimte
Onderhoud wegen 1.500
Onttrekking algemene reserve 1.500
Duurzaam groenonderhoud 500
Onttrekking algemene reserve 500
Bestuur en organisatie
Bedrijfsvoering: Toezicht en handhaving 60
Onttrekking algemene reserve voor ICT 166
Financiering en dekkingsmiddelen
N.v.t.
Totaal incidentele baten en lasten 7.497 7.391 1.385 1.317 137 160 137 160

7. Begrotingssubsidies

Begrotingssubsidies volgens art. 4.23 lid 3 c (Awb)

Terug naar navigatie - Begrotingssubsidies volgens art. 4.23 lid 3 c (Awb)
BEGROTINGSSUBSIDIES
Naam organisatie Subsidie
Icare Jeugdgezondheidszorg:
- Uniforme deel jeugdgezondheidszorg 429.000
- Lokaal Maatwerkdeel 103.000
Totaal Icare 532.000
Stichting Biblionet Drenthe 580.100
Stichting Maatschappelijk Welzijn Coevorden 1.625.400
Gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD) (preventief jeugdwerk) 36.000
Stichting Humanitas (afdeling Coevorden) 19.100
Stichting Contactpunt Mantelzorg Coevorden 10.000
Stichting Voedselbank Zuid-Oost Drenthe 3.100
Stichting Toeristisch-Recreatief Coevorden 163.100
Stichting Geopark De Hondsrug 15.000
Stichting Dalen Promotie inzake Fiets4Daagse 6.000
Stichting Streekomroep ZO34! 17.600
Stichting Cultuurpodium Coevorden 112.600
Tentoonstellingsvereniging Zuidenveld 14.500
Stichting Platform Gehandicaptenbeleid 6.100
Stichting Stedelijk Museum Coevorden 121.000
Stichting Ondernemend Coevorden 1.750
Havenvereniging Coevorden 10.000
In deze bijlage zijn de begrotingssubsidies als bedoeld in artikel 4:23 lid 3 onder c Awb opgenomen. Dit zijn de subsidies voor, voornamelijk, grotere instellingen die naar verwachting als enige in aanmerking komen voor de subsidie. In die gevallen is het niet opportuun om een aparte subsidieregeling op te stellen. De wet stelt in dat geval als eis dat de subsidie-ontvanger en het bedrag waarop de subsidie ten hoogste kan worden vastgesteld op de begroting worden vermeld.

8. Verbonden partijen

Overzicht verbonden partijen

Terug naar navigatie - Overzicht verbonden partijen
KADERSTELLENDE INFORMATIE VERBONDEN PARTIJEN
Verbonden partij Wijze van deelneming Betrokkenen Bestuurlijk belang/bevoegdheid
1. Gemeenschappelijke regelingen
Recreatieschap Drenthe (programma 1) De deelnemers wijzen elk één lid en één plaatsvervangend lid aan voor het algemeen bestuur. De twaalf gemeenten in Drenthe en de Friese gemeente Ooststellingwerf. De portefeuillehouder vertegenwoordigt onze gemeente in het AB.
EMCO-groep (programma 2) De gemeenteraden van de deelnemers benoemen de leden van het bestuur: de gemeente Emmen 4 leden; de gemeente Coevorden 2 leden; de gemeente Borger - Odoorn 2 leden. De gemeenten Emmen, Coevorden en Borger-Odoorn. De gemeenteraad heeft twee leden van het college aangewezen als vertegenwoordiger in het AB.
Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Drenthe (GGD Drenthe) (programma 2) Het college van burgemeester en wethouders wijst één lid en één plaatsvervangend lid aan voor het algemeen bestuur. De twaalf gemeenten in Drenthe. De portefeuillehouder in het college is aangewezen als vertegenwoordiger in het AB.
Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD) (programma 5) De colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten wijzen ieder één lid van het algemeen bestuur aan. Zij wijzen tevens in ieder geval één vervangend lid van het algemeen bestuur aan. De provincie Drenthe en de twaalf gemeenten in Drenthe. De portefeuillehouder in het college vertegenwoordigt het college in het algemeen bestuur.
Veiligheidsregio Drenthe (VRD) (programma 5) Het algemeen bestuur bestaat uit de burgemeesters van de aan deze regeling deelnemende gemeenten. De twaalf gemeenten in Drenthe. De burgemeester is lid van het algemeen bestuur en heeft één stem.
Bestuursacademie Noord-Nederland (BANN) (programma 6) De raden van de deelnemende gemeenten kiezen uit hun midden één lid en één plaatsvervangend lid van het algemeen bestuur, de voorzitter daaronder begrepen. De gemeentesecretaris is als gemeentelijk vertegenwoordiger in het algemeen bestuur aangewezen. De provincies Groningen, Friesland en Drenthe, de Groningse, Friese en Drentse gemeenten en de deelnemende waterschappen. Gezien de aard van de regeling zijn de belangen gering.
Euregio Enschede/Gronau (programma 5) Elke deelnemer wijst vertegenwoordigers aan voor het algemeen bestuur. Het aantal is afhankelijk van de betaalde lidmaatschapsbijdragen, die gebaseerd zijn op de inwonersaantallen. Wij hebben 3 vertegenwoordigers in het algemeen bestuur. 129 Nederlandse en Duitse gemeenten, steden en (Land-)Kreise uit de deelgebieden Vechtdal, regio Twente, regio Achterhoek, de Landkreise Grafschaft Bentheim, Emsland en Osnabrück, de steden Osnabrück en Münster en de Kreise in het Münsterland. De gemeenteraad heeft de burgemeester, een wethouder en een raadslid aangewezen als gemeentelijk vertegenwoordiger in het algemeen bestuur.
Eems Dollard Regio (EDR) (programma 5) Elke deelnemer wijst twee vertegenwoordigers aan in de EDR-raad. Duitse en Nederlandse gemeenten, WGR-regio’s, Kamers van Koophandel en overige publiekrechtelijke lichamen die de regeling ondertekend hebben. De gemeenteraad heeft de burgemeester en de portefeuillehouder financiën aangewezen als lid van de EDR-raad.
Bedrijfsvoeringsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe (beoogde inwerkingtreding 1-1-2018) (Programma 2) Het bestuur bestaat uit een afvaardiging van de collegeleden van de deelnemers: 1 vertegenwoordiger per deelnemer per regio en een vertegenwoordiger van het OV-bureau. De colleges van de gemeenten in Groningen en Drenthe en het dagelijks bestuur van het OV-bureau Groningen Drenthe. De regio Zuidoost-Drenthe bestaat uit de gemeenten Borger-Odoorn; Coevorden; Emmen. Deze regio levert één vertegenwoordiger voor het bestuur.
KADERSTELLENDE INFORMATIE VERBONDEN PARTIJEN (vervolg)
Verbonden partij Wijze van deelneming Betrokkenen Bestuurlijk belang/bevoegdheid
2. Vennootschappen en coöperaties
GVZ Europark Coevorden-Emlichheim GmbH (programma 1) Aandeelhouder. Het betreft een GmbH naar Duits recht, waarvan de gemeente medeaandeelhouder is. De Samtgemeinde Emlichheim, de gemeente Coevorden, het district Grafschaft Bentheim, het land Niedersachsen en de Noordelijke Ontwikkelings-maatschappij. Drie leden van het college maken deel uit van de Aufsichtsrat respectievelijk de Gesellschafterversammlung.
N.V. Area reiniging (programma 4) Aandeelhouder. De gemeenten Coevorden, Emmen en Hoogeveen. Wij hebben een vertegen-woordiger in de algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) met paritair stemrecht. Daarnaast treden wij op als opdrachtgever. Binnen het college is een functionele scheiding aangebracht tussen de rol van aandeelhouder en die van opdrachtgever. De burgemeester vertegenwoordigt onze gemeente in de AVA.
N.V. Waterbedrijf Drenthe (programma 6) Aandeelhouder. De provincie Drenthe en de gemeenten in de provincie Drenthe zijn aandeelhouder De portefeuillehouder financiën vertegenwoordigt onze gemeente in de AVA.
N.V. Rendo holding (programma 6) Aandeelhouder. Daarnaast hebben wij met de groep kleine aandeelhouders tezamen het recht een voordracht te doen tot benoeming van één lid in de Raad van Commissarissen van de N.V. Rendo Holding. Diverse gemeenten in Drenthe en Overijssel. De burgemeester vertegenwoordigt onze gemeente in de AVA.
N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) (programma 6) Aandeelhouder. Het rijk, de provincies en nagenoeg alle Nederlandse gemeenten. De burgemeester vertegenwoordigt onze gemeente in de AVA.
Deelnemingen verkoop aandelen Essent
Enexis Holding N.V. (programma 6) Aandeelhouder. Diverse provincies en gemeenten. De burgemeester vertegenwoordigt onze gemeente in de AVA.
Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V. (50 % belang EPZ) (programma 6) Aandeelhouder. Diverse provincies en gemeenten. De burgemeester vertegenwoordigt onze gemeente in de AVA.
Verkoop Vennootschap B.V. (programma 6) Aandeelhouder. Diverse provincies en gemeenten. De burgemeester vertegenwoordigt onze gemeente in de AVA.
Vordering op Enexis B.V. (programma 6) Aandeelhouder. Diverse provincies en gemeenten. De burgemeester vertegenwoordigt onze gemeente in de AVA.
CBL Vennootschap B.V. (programma 6) Aandeelhouder. Diverse provincies en gemeenten. De burgemeester vertegenwoordigt onze gemeente in de AVA.
CSV Amsterdam B.V. (voorheen Claim Staat Vennootschap B.V.) (programma 6) Aandeelhouder. Diverse provincies en gemeenten. De burgemeester vertegenwoordigt onze gemeente in de AVA.
3. Overige verbonden partijen
Regionaal Overslag Centrum (ROC) (programma 1) Een van de partijen bij een samenwerkingsovereenkomst De gemeente Coevorden en de raden van bestuur van de partners in de Aannemerscombinatie CROCC. Een lid van het college en een ambtelijke projectcoördinator vertegenwoordigen de gemeente in de stuurgroep ROC.

9. Beleidsindicatoren

Overzicht beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Overzicht beleidsindicatoren

Op de website www.waarstaatjegemeente.nl is onder de tegel 'Besluit Begroting en Verantwoording' de actuele set met beleidsindicatoren beschikbaar. Onderstaand geven wij de meest actuele cijfers weer. Op de website is het mogelijk om de uitkomsten van onze indicatoren te vergelijken met bijvoorbeeld het landelijk gemiddelde, de andere Drentse gemeenten of vergelijkbare gemeenten qua grootteklasse (aantal inwoners). 

BELEIDSINDICATOREN WAAR STAAT JE GEMEENTE
Indicator Eenheid Jaar Waarde Coevorden
Programma 1. Economie, onderwijs en cultuur
Banen per 1.000 inw 15-64jr 2017 643,6
Absoluut verzuim per 1.000 inw. 5-18 jr 2017 0,19
Relatief verzuim per 1.000 inw. 5-18 jr 2017 38,1
Demografische druk % 2018 81,6%
Vestigingen per 1.000 inw 15-64jr 2017 140
Functiemenging % 2017 47,8%
WOZ-waarde woningen 2014 € 191.000
WOZ-waarde woningen 2015 € 187.000
WOZ-waarde woningen 2016 € 185.000
WOZ-waarde woningen 2017 € 188.000
WOZ-waarde woningen 2018 € 192.000
Programma 2. Werk, jeugd en zorg
% Jeugdwerkloosheid % 2015 1,9%
% Kinderen in armoede % 2015 6,4%
% Niet sporters % 2016 57%
Aantal re-integratievoorzieningen per 1.000 inw 15-65jr 2e hj 2017 38,1
Bijstandsuitkeringen per 1.000 inw 18jr eo 2e hj 2017 38,4
Hardekern jongeren per 10.000 inwoners 12-14 jr 2014 0,6
Jongeren met delict voor rechter % 2015 0,9%
Jongeren met jeugdbescherming % 2e hj 2017 0,7%
Jongeren met jeugdhulp % van alle jongeren tot 18 jaar 2e hj 2017 7,9
Jongeren met jeugdreclassering % 2e hj 2017 0,2%
Netto arbeidsparticipatie % 2017 64%
Verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 12-17 jaar aantal per 10.000 inwoners 2017 70
Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) % % 2016 1,4%
Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement per 1.000 inwoners 2e hj 2017 47
Programma 3. Ruimte en leefomgeving
Hernieuwbare elektriciteit % 2016 23,8%
Nieuwbouw woningen aantal per 1.000 woningen 2016 1,8
Ziekenhuisopname nav verkeersongeval met motorvoertuig % 2015 6%
Ziekenhuisopname nav vervoersongeval met fietser % 2015 7%
Programma 4. Openbare ruimte
Fijn huishoudelijk restafval kg per inwoner 2016 254
Programma 5. Bestuur en organisatie
Diefstal uit woning per 1.000 inwoners aantal per 1.000 inwoners 2017 3,5
Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners aantal per 1.000 inwoners 2017 4,2
Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners aantal per 1.000 inwoners 2017 3,3
Winkeldiefstal per 1.000 inwoners aantal per 1.000 inwoners 2017 1,0
Programma 6. Financiering en dekkingsmiddelen
Woonlasten éénpersoonshuishouden 2018 € 796
Woonlasten meerpersoonshuishouden 2018 € 843