Sitemap

Sitemap

Jaarverslag 2018 Blz. 1  
Programma’s Blz. 2  
Zoeken Blz. 3  
Bijlagen Blz. 4  
Sitemap Blz. 5  
Inleiding en leeswijzer Blz. 6  
Inleiding Blz. 7  
Ter inleiding op het Jaarverslag 2018 Blz. 8  
Leeswijzer Blz. 9  
De inhoud van de tegels Blz. 10  
Samenvatting Blz. 11  
Bestuurlijke samenvatting Blz. 12  
Financiën op hoofdlijnen Blz. 13  
Programma 1 | Economie, onderwijs en cultuur Blz. 14  
Bestuurlijke samenvatting Blz. 15  
Economische structuurversterking Blz. 16  
Wat hebben wij gedaan? Blz. 17  
Bedrijventerreinen Blz. 18  
Centrumvisie Blz. 19  
Economische visie Blz. 20  
Dutch Techzone Blz. 21  
Glasvezel Blz. 22  
Leerlingenvervoer Blz. 23  
Wat hebben wij gedaan? Blz. 24  
Kunst en cultuur Blz. 25  
Wat hebben wij gedaan? Blz. 26  
Onderwijs Blz. 27  
Wat hebben wij gedaan? Blz. 28  
Recreatie en toerisme Blz. 29  
Wat hebben wij gedaan? Blz. 30  
Wat heeft het gekost? Blz. 31  
Toelichting op de belangrijkste verschillen Blz. 32  
Programma 2 | Werk, jeugd en zorg Blz. 33  
Bestuurlijke samenvatting Blz. 34  
Preventie Blz. 35  
Wat hebben wij gedaan? Blz. 36  
Algemene voorzieningen Blz. 37  
Wat hebben wij gedaan? Blz. 38  
Individuele voorzieningen Blz. 39  
Wat hebben wij gedaan? Blz. 40  
Participatie Blz. 41  
Wat hebben wij gedaan? Blz. 42  
Inkomen Blz. 43  
Wat hebben wij gedaan? Blz. 44  
Gezondheidszorg Blz. 45  
Wat hebben wij gedaan? Blz. 46  
Sport Blz. 47  
Wat hebben wij gedaan? Blz. 48  
Wat heeft het gekost? Blz. 49  
Toelichting op de belangrijkste verschillen Blz. 50  
Programma 3 | Ruimte en leefomgeving Blz. 51  
Bestuurlijke samenvatting Blz. 52  
Vastgoed Blz. 53  
Wat hebben wij gedaan? Blz. 54  
Ruimtelijke ontwikkeling Blz. 55  
Wat hebben wij gedaan? Blz. 56  
Windmolens Blz. 57  
Molens Blz. 58  
Actualisatie bestemmingsplannen Blz. 59  
Omgevingswet Blz. 60  
Wonen en leefomgeving Blz. 61  
Wat hebben wij gedaan? Blz. 62  
Grondexploitatie Blz. 63  
Wat hebben wij gedaan? Blz. 64  
RSP Blz. 65  
Wat hebben wij gedaan? Blz. 66  
Bouwvergunningen Blz. 67  
Wat hebben wij daar voor gedaan? Blz. 68  
Centrumplan Coevorden Blz. 69  
Wat hebben wij gedaan? Blz. 70  
Mobiliteit Blz. 71  
Wat hebben wij gedaan? Blz. 72  
Structuur en ontwikkelplannen Blz. 73  
Wat hebben wij gedaan? Blz. 74  
Wat heeft het gekost? Blz. 75  
Toelichting op de belangrijkste verschillen Blz. 76  
Programma 4 | Openbare ruimte Blz. 77  
Bestuurlijke samenvatting Blz. 78  
Bovengrondse infrastructuur Blz. 79  
Wat hebben wij gedaan? Blz. 80  
Groen en landschap Blz. 81  
Wat hebben wij gedaan? Blz. 82  
Afvalverwijdering en -verwerking Blz. 83  
Wat hebben wij gedaan? Blz. 84  
Riolering Blz. 85  
Wat hebben wij gedaan? Blz. 86  
Milieu Blz. 87  
Wat hebben wij gedaan? Blz. 88  
Heffingen Blz. 89  
Wat hebben wij gedaan? Blz. 90  
Wat heeft het gekost? Blz. 91  
Toelichting op de belangrijkste verschillen Blz. 92  
Programma 5 | Bestuur en Organisatie Blz. 93  
Bestuurlijke samenvatting Blz. 94  
Veiligheidsbevorderende maatregelen Blz. 95  
Wat hebben wij gedaan? Blz. 96  
Gemeenteraad en commissies Blz. 97  
Wat hebben wij gedaan? Blz. 98  
Burgemeester en wethouders Blz. 99  
Wat hebben wij gedaan? Blz. 100  
Bestuurlijke samenwerking Blz. 101  
Wat hebben wij gedaan? Blz. 102  
Internationale betrekkingen Blz. 103  
Regionale beleidsagenda voor Zuidoost Drenthe Blz. 104  
Burgerzaken Blz. 105  
Wat hebben wij gedaan? Blz. 106  
Bedrijfsvoering Blz. 107  
Wat hebben wij gedaan? Blz. 108  
Stimuleringsfonds dorpen en wijken Blz. 109  
Wat hebben wij gedaan? Blz. 110  
Wat heeft het gekost? Blz. 111  
Toelichting op de belangrijkste verschillen Blz. 112  
Programma 6 | Financiering en alg. dekkingsmiddelen Blz. 113  
Bestuurlijke samenvatting Blz. 114  
Algemene baten en lasten Blz. 115  
Wat hebben wij gedaan? Blz. 116  
Heffing gemeentelijke belastingen Blz. 117  
Wat hebben wij gedaan? Blz. 118  
Wat heeft het gekost? Blz. 119  
Toelichting op de belangrijkste verschillen Blz. 120  
Financiën Blz. 121  
Inleiding Blz. 122  
Overzicht algemene dekkingsmiddelen Blz. 123  
Ter inleiding Blz. 124  
Reserves en voorzieningen Blz. 125  
Ter inleiding Blz. 126  
Overzicht toevoegingen en onttrekkingen Blz. 127  
Toelichting toevoegingen Blz. 128  
Toelichting onttrekkingen Blz. 129  
Overige toelichtingen Blz. 130  
Vennootschapsbelasting Blz. 131  
Stelpost onvoorzien Blz. 132  
Overhead Blz. 133  
Paragrafen Blz. 134  
Inleiding Blz. 135  
Lokale heffingen Blz. 136  
Inleiding Blz. 137  
Beleid Blz. 138  
Kwijtscheldingsbeleid Blz. 139  
Belastingopbrengsten Blz. 140  
Overzicht belastingtarieven Blz. 141  
Exploitatieoverzicht riolering Blz. 142  
Exploitatieoverzicht reiniging Blz. 143  
Kwijtschelding Blz. 144  
Gemeentelijke woonlasten Blz. 145  
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 146  
Beleid Blz. 147  
Risicoprofiel Blz. 148  
Incidentele risico's Blz. 149  
1. N34 Blz. 150  
2. Europark Blz. 151  
3. Grondexploitaties Blz. 152  
4. Sectorplan Vierkant voor Werk Blz. 153  
5. Faillissement CQ Blz. 154  
6. Bijstelling accres Gemeentefonds Blz. 155  
Structurele risico's Blz. 156  
7. Sociaal domein Blz. 157  
8. EMCO-groep Blz. 158  
Weerstandscapaciteit Blz. 159  
Weerstandsvermogen Blz. 160  
Ratio weerstandsvermogen Blz. 161  
Financiële kengetallen Blz. 162  
Signaleringswaarden Provincie Blz. 163  
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 164  
Inleiding Blz. 165  
Gebouwen Blz. 166  
Groen Blz. 167  
Oeververbindingen Blz. 168  
Openbare verlichting Blz. 169  
Riolering Blz. 170  
Wegen Blz. 171  
Financiering Blz. 172  
Inleiding Blz. 173  
Saldobeheer en intern liquiditeitsbeheer Blz. 174  
Renterisicobeheer Blz. 175  
Ontwikkelingen in 2018 Blz. 176  
Schatkistbankieren Blz. 177  
Renteresultaat Blz. 178  
Leningenportefeuilles Blz. 179  
Ontwikkeling van de financieringspositie Blz. 180  
Bedrijfsvoering Blz. 181  
Inleiding Blz. 182  
ICT Blz. 183  
Informatiebeveiliging Blz. 184  
Gegevensbescherming Blz. 185  
Ontwikkelingen personeelsbeleid Blz. 186  
Arbobeleid Blz. 187  
Rapportage juridische procedures Blz. 188  
Intern controleplan Blz. 189  
Onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid Blz. 190  
Personeelsbegroting Blz. 191  
Verbonden Partijen Blz. 192  
Inleiding Blz. 193  
Overzicht van verbonden partijen Blz. 194  
Grondbeleid Blz. 195  
Inleiding Blz. 196  
Beleid Blz. 197  
Prognoses Blz. 198  
Reserve en risico's Blz. 199  
Toelichting op projecten Blz. 200  
Jaarrekening 2018 Blz. 201  
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Blz. 202  
Toelichting grondslagen Blz. 203  
Overzicht van baten en lasten Blz. 204  
Overzicht van baten en lasten en toelichting Blz. 205  
Gerealiseerde baten en lasten per programma Blz. 206  
Programma 1: Economie, onderwijs en cultuur Blz. 207  
Programma 2: Werk, jeugd en zorg Blz. 208  
Programma 3: Ruimte en leefomgeving Blz. 209  
Programma 4: Openbare ruimte Blz. 210  
Programma 5: Bestuur en organisatie Blz. 211  
Programma 6: Financiering en dekkingsmiddelen Blz. 212  
Gebeurtenissen na balansdatum Blz. 213  
Overzicht incidentele baten en lasten Blz. 214  
Overzicht van incidentele baten en lasten in 2018 Blz. 215  
Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves Blz. 216  
Structurele reservemutaties Blz. 217  
Overzicht WNT Blz. 218  
Wet Normering Topinkomens Blz. 219  
Balans per 31 december 2018 Blz. 220  
Balans Blz. 221  
Toelichting op de balans Blz. 222  
Activa Blz. 223  
Vaste activa Blz. 224  
Financiële vaste activa Blz. 225  
Vlottende activa Blz. 226  
Uitzettingen korter dan één jaar Blz. 227  
Overlopende activa Blz. 228  
Liquide middelen Blz. 229  
Passiva Blz. 230  
Vaste financieringsmiddelen Blz. 231  
Langlopende schulden Blz. 232  
Vlottende passiva Blz. 233  
Waarborgen en garanties Blz. 234  
Niet uit de balans blijkende financiële verplichtingen Blz. 235  
Single Information Single Audit (SiSa) Blz. 236  
Verantwoording Single Information Single Audit (SiSa) Blz. 237  
Gerealiseerde baten en lasten per taakveld Blz. 238  
Taakvelden conform BBV Blz. 239  
Controleverklaring Blz. 240  
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Blz. 241  
Bijlagen Blz. 242  
1. Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven Blz. 243  
Tabel Blz. 244  
2. Staat van reserves en voorzieningen Blz. 245  
Staat van reserves en voorzieningen Blz. 246  
3. Staat van opgenomen langlopende geldleningen Blz. 247  
Tabel Blz. 248  
4. Staat van gewaarborgde geldleningen Blz. 249  
Tabel Blz. 250  
5. Overzicht investeringskredieten Blz. 251  
Tabel Blz. 252  
6. Overzichten bouwgrondexploitatie Blz. 253  
Tabel Blz. 254  
7. Overzicht begrotingswijzigingen Blz. 255  
Tabel Blz. 256  
8. Verantwoording interbestuurlijk toezicht Blz. 257  
Tabel Blz. 258  
9. Indicatoren 'Waar Staat Je Gemeente' per voorjaar 2019 Blz. 259  
Overzicht indicatoren Waar Staat Je Gemeente per voorjaar 2019 Blz. 260  
10. Overzicht Verbonden Partijen Blz. 261  
Tabel Blz. 262  
11. Doelstellingen bestuursprogramma 2014-2018 Blz. 263  
Programma 1 | Economie, onderwijs en cultuur Blz. 264  
Programma 2 | Werk, jeugd en zorg Blz. 265  
Programma 3 | Ruimte en leefomgeving Blz. 266  
Programma 4 | Openbare ruimte Blz. 267  
Programma 5 | Bestuur en organisatie Blz. 268  
Programma 6 | Financiering en dekkingsmiddelen Blz. 269