Sitemap

Sitemap

Jaarverslag 2018 Blz. 1  
Blz. 2  
Inleiding en leeswijzer Blz. 3  
Inleiding Blz. 4  
Ter inleiding op het Jaarverslag 2018 Blz. 5  
Leeswijzer Blz. 6  
De inhoud van de tegels Blz. 7  
Samenvatting Blz. 8  
Bestuurlijke samenvatting Blz. 9  
Financiën op hoofdlijnen Blz. 10  
Programma 1 | Economie, onderwijs en cultuur Blz. 11  
Bestuurlijke samenvatting Blz. 12  
Economische structuurversterking Blz. 13  
Wat hebben wij gedaan? Blz. 14  
Bedrijventerreinen Blz. 15  
Centrumvisie Blz. 16  
Economische visie Blz. 17  
Dutch Techzone Blz. 18  
Glasvezel Blz. 19  
Leerlingenvervoer Blz. 20  
Wat hebben wij gedaan? Blz. 21  
Kunst en cultuur Blz. 22  
Wat hebben wij gedaan? Blz. 23  
Onderwijs Blz. 24  
Wat hebben wij gedaan? Blz. 25  
Recreatie en toerisme Blz. 26  
Wat hebben wij gedaan? Blz. 27  
Wat heeft het gekost? Blz. 28  
Toelichting op de belangrijkste verschillen Blz. 29  
Programma 2 | Werk, jeugd en zorg Blz. 30  
Bestuurlijke samenvatting Blz. 31  
Preventie Blz. 32  
Wat hebben wij gedaan? Blz. 33  
Algemene voorzieningen Blz. 34  
Wat hebben wij gedaan? Blz. 35  
Individuele voorzieningen Blz. 36  
Wat hebben wij gedaan? Blz. 37  
Participatie Blz. 38  
Wat hebben wij gedaan? Blz. 39  
Inkomen Blz. 40  
Wat hebben wij gedaan? Blz. 41  
Gezondheidszorg Blz. 42  
Wat hebben wij gedaan? Blz. 43  
Sport Blz. 44  
Wat hebben wij gedaan? Blz. 45  
Wat heeft het gekost? Blz. 46  
Toelichting op de belangrijkste verschillen Blz. 47  
Programma 3 | Ruimte en leefomgeving Blz. 48  
Bestuurlijke samenvatting Blz. 49  
Vastgoed Blz. 50  
Wat hebben wij gedaan? Blz. 51  
Ruimtelijke ontwikkeling Blz. 52  
Wat hebben wij gedaan? Blz. 53  
Windmolens Blz. 54  
Molens Blz. 55  
Actualisatie bestemmingsplannen Blz. 56  
Omgevingswet Blz. 57  
Wonen en leefomgeving Blz. 58  
Wat hebben wij gedaan? Blz. 59  
Grondexploitatie Blz. 60  
Wat hebben wij gedaan? Blz. 61  
RSP Blz. 62  
Wat hebben wij gedaan? Blz. 63  
Bouwvergunningen Blz. 64  
Wat hebben wij daar voor gedaan? Blz. 65  
Centrumplan Coevorden Blz. 66  
Wat hebben wij gedaan? Blz. 67  
Mobiliteit Blz. 68  
Wat hebben wij gedaan? Blz. 69  
Structuur en ontwikkelplannen Blz. 70  
Wat hebben wij gedaan? Blz. 71  
Wat heeft het gekost? Blz. 72  
Toelichting op de belangrijkste verschillen Blz. 73  
Programma 4 | Openbare ruimte Blz. 74  
Bestuurlijke samenvatting Blz. 75  
Bovengrondse infrastructuur Blz. 76  
Wat hebben wij gedaan? Blz. 77  
Groen en landschap Blz. 78  
Wat hebben wij gedaan? Blz. 79  
Afvalverwijdering en -verwerking Blz. 80  
Wat hebben wij gedaan? Blz. 81  
Riolering Blz. 82  
Wat hebben wij gedaan? Blz. 83  
Milieu Blz. 84  
Wat hebben wij gedaan? Blz. 85  
Heffingen Blz. 86  
Wat hebben wij gedaan? Blz. 87  
Wat heeft het gekost? Blz. 88  
Toelichting op de belangrijkste verschillen Blz. 89  
Programma 5 | Bestuur en Organisatie Blz. 90  
Bestuurlijke samenvatting Blz. 91  
Veiligheidsbevorderende maatregelen Blz. 92  
Wat hebben wij gedaan? Blz. 93  
Gemeenteraad en commissies Blz. 94  
Wat hebben wij gedaan? Blz. 95  
Burgemeester en wethouders Blz. 96  
Wat hebben wij gedaan? Blz. 97  
Bestuurlijke samenwerking Blz. 98  
Wat hebben wij gedaan? Blz. 99  
Internationale betrekkingen Blz. 100  
Regionale beleidsagenda voor Zuidoost Drenthe Blz. 101  
Burgerzaken Blz. 102  
Wat hebben wij gedaan? Blz. 103  
Bedrijfsvoering Blz. 104  
Wat hebben wij gedaan? Blz. 105  
Stimuleringsfonds dorpen en wijken Blz. 106  
Wat hebben wij gedaan? Blz. 107  
Wat heeft het gekost? Blz. 108  
Toelichting op de belangrijkste verschillen Blz. 109  
Programma 6 | Financiering en alg. dekkingsmiddelen Blz. 110  
Bestuurlijke samenvatting Blz. 111  
Algemene baten en lasten Blz. 112  
Wat hebben wij gedaan? Blz. 113  
Heffing gemeentelijke belastingen Blz. 114  
Wat hebben wij gedaan? Blz. 115  
Wat heeft het gekost? Blz. 116  
Toelichting op de belangrijkste verschillen Blz. 117  
Financiën Blz. 118  
Inleiding Blz. 119  
Overzicht algemene dekkingsmiddelen Blz. 120  
Ter inleiding Blz. 121  
Reserves en voorzieningen Blz. 122  
Ter inleiding Blz. 123  
Overzicht toevoegingen en onttrekkingen Blz. 124  
Toelichting toevoegingen Blz. 125  
Toelichting onttrekkingen Blz. 126  
Overige toelichtingen Blz. 127  
Vennootschapsbelasting Blz. 128  
Stelpost onvoorzien Blz. 129  
Overhead Blz. 130  
Paragrafen Blz. 131  
Inleiding Blz. 132  
Lokale heffingen Blz. 133  
Inleiding Blz. 134  
Beleid Blz. 135  
Kwijtscheldingsbeleid Blz. 136  
Belastingopbrengsten Blz. 137  
Overzicht belastingtarieven Blz. 138  
Exploitatieoverzicht riolering Blz. 139  
Exploitatieoverzicht reiniging Blz. 140  
Kwijtschelding Blz. 141  
Gemeentelijke woonlasten Blz. 142  
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 143  
Beleid Blz. 144  
Risicoprofiel Blz. 145  
Incidentele risico's Blz. 146  
1. N34 Blz. 147  
2. Europark Blz. 148  
3. Grondexploitaties Blz. 149  
4. Sectorplan Vierkant voor Werk Blz. 150  
5. Faillissement CQ Blz. 151  
6. Bijstelling accres Gemeentefonds Blz. 152  
Structurele risico's Blz. 153  
7. Sociaal domein Blz. 154  
8. EMCO-groep Blz. 155  
Weerstandscapaciteit Blz. 156  
Weerstandsvermogen Blz. 157  
Ratio weerstandsvermogen Blz. 158  
Financiële kengetallen Blz. 159  
Signaleringswaarden Provincie Blz. 160  
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 161  
Inleiding Blz. 162  
Gebouwen Blz. 163  
Groen Blz. 164  
Oeververbindingen Blz. 165  
Openbare verlichting Blz. 166  
Riolering Blz. 167  
Wegen Blz. 168  
Financiering Blz. 169  
Inleiding Blz. 170  
Saldobeheer en intern liquiditeitsbeheer Blz. 171  
Renterisicobeheer Blz. 172  
Ontwikkelingen in 2018 Blz. 173  
Schatkistbankieren Blz. 174  
Renteresultaat Blz. 175  
Leningenportefeuilles Blz. 176  
Ontwikkeling van de financieringspositie Blz. 177  
Bedrijfsvoering Blz. 178  
Inleiding Blz. 179  
ICT Blz. 180  
Informatiebeveiliging Blz. 181  
Gegevensbescherming Blz. 182  
Ontwikkelingen personeelsbeleid Blz. 183  
Arbobeleid Blz. 184  
Rapportage juridische procedures Blz. 185  
Intern controleplan Blz. 186  
Onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid Blz. 187  
Personeelsbegroting Blz. 188  
Verbonden Partijen Blz. 189  
Inleiding Blz. 190  
Overzicht van verbonden partijen Blz. 191  
Grondbeleid Blz. 192  
Inleiding Blz. 193  
Beleid Blz. 194  
Prognoses Blz. 195  
Reserve en risico's Blz. 196  
Toelichting op projecten Blz. 197  
Jaarrekening 2018 Blz. 198  
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Blz. 199  
Toelichting grondslagen Blz. 200  
Overzicht van baten en lasten Blz. 201  
Overzicht van baten en lasten en toelichting Blz. 202  
Gerealiseerde baten en lasten per programma Blz. 203  
Programma 1: Economie, onderwijs en cultuur Blz. 204  
Programma 2: Werk, jeugd en zorg Blz. 205  
Programma 3: Ruimte en leefomgeving Blz. 206  
Programma 4: Openbare ruimte Blz. 207  
Programma 5: Bestuur en organisatie Blz. 208  
Programma 6: Financiering en dekkingsmiddelen Blz. 209  
Gebeurtenissen na balansdatum Blz. 210  
Overzicht incidentele baten en lasten Blz. 211  
Overzicht van incidentele baten en lasten in 2018 Blz. 212  
Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves Blz. 213  
Structurele reservemutaties Blz. 214  
Overzicht WNT Blz. 215  
Wet Normering Topinkomens Blz. 216  
Balans per 31 december 2018 Blz. 217  
Balans Blz. 218  
Toelichting op de balans Blz. 219  
Activa Blz. 220  
Vaste activa Blz. 221  
Financiële vaste activa Blz. 222  
Vlottende activa Blz. 223  
Uitzettingen korter dan één jaar Blz. 224  
Overlopende activa Blz. 225  
Liquide middelen Blz. 226  
Passiva Blz. 227  
Vaste financieringsmiddelen Blz. 228  
Langlopende schulden Blz. 229  
Vlottende passiva Blz. 230  
Waarborgen en garanties Blz. 231  
Niet uit de balans blijkende financiële verplichtingen Blz. 232  
Single Information Single Audit (SiSa) Blz. 233  
Verantwoording Single Information Single Audit (SiSa) Blz. 234  
Gerealiseerde baten en lasten per taakveld Blz. 235  
Taakvelden conform BBV Blz. 236  
Controleverklaring Blz. 237  
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Blz. 238  
Bijlagen Blz. 239  
1. Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven Blz. 240  
Tabel Blz. 241  
2. Staat van reserves en voorzieningen Blz. 242  
Staat van reserves en voorzieningen Blz. 243  
3. Staat van opgenomen langlopende geldleningen Blz. 244  
Tabel Blz. 245  
4. Staat van gewaarborgde geldleningen Blz. 246  
Tabel Blz. 247  
5. Overzicht investeringskredieten Blz. 248  
Tabel Blz. 249  
6. Overzichten bouwgrondexploitatie Blz. 250  
Tabel Blz. 251  
7. Overzicht begrotingswijzigingen Blz. 252  
Tabel Blz. 253  
8. Verantwoording interbestuurlijk toezicht Blz. 254  
Tabel Blz. 255  
9. Indicatoren 'Waar Staat Je Gemeente' per voorjaar 2019 Blz. 256  
Overzicht indicatoren Waar Staat Je Gemeente per voorjaar 2019 Blz. 257  
10. Overzicht Verbonden Partijen Blz. 258  
Tabel Blz. 259  
11. Doelstellingen bestuursprogramma 2014-2018 Blz. 260  
Programma 1 | Economie, onderwijs en cultuur Blz. 261  
Programma 2 | Werk, jeugd en zorg Blz. 262  
Programma 3 | Ruimte en leefomgeving Blz. 263  
Programma 4 | Openbare ruimte Blz. 264  
Programma 5 | Bestuur en organisatie Blz. 265  
Programma 6 | Financiering en dekkingsmiddelen Blz. 266  
Publicatiedatum: 21-06-2019

Inhoud