Uitgaven

14,75%

€ -15.516

x € 1.000
14,75% Complete

Inkomsten

10,57%

€ 11.093

x € 1.000
10,57% Complete

Saldo

1983,17%

€ -4.423

x € 1.000

Programma 3 | Ruimte en leefomgeving

Uitgaven

14,75%

€ -15.516

x € 1.000
14,75% Complete

Inkomsten

10,57%

€ 11.093

x € 1.000
10,57% Complete

Saldo

1983,17%

€ -4.423

x € 1.000

Bestuurlijke samenvatting

Implementatie Omgevingswet
Afgelopen jaar zijn we gestart met het programma Omgevingswet om de implementatie van deze nieuwe wet in de komende bestuursperiode tot een succes te maken. Ons doel is om meer afwegingsruimte te bieden wanneer er sprake is van lokale wenselijkheid van een bepaald initiatief of ontwikkeling. Daarnaast richten we ons op een betere informatievoorziening aan initiatiefnemers en inwoners zodat ze zelf de informatie die ze nodig hebben makkelijk kunnen vinden en raadplegen. Ook werken we aan snellere besluitvorming bij ruimtelijke initiatieven. Dat gaat vorm krijgen in kortere procedures en overleg en participatie vooraf in plaats van achteraf. Met het daadwerkelijk opstellen van een Omgevingsvisie en een Omgevingsplan zijn straks alle beleidsdocumenten samengevoegd en zijn we in staat om de leefomgeving integraal te benaderen.

Historie binnenstad
Archeologisch onderzoek ter voorbereiding op de nieuwbouw langs de Bentheimerstraat en de Oostersingel heeft fraaie resten blootgelegd van met name de vestingperiode van de stad Coevorden. Ook troffen we daar een deel van de intacte fundering van de Bentheimerpoort aan. Met het behoud en zichtbaar houden van deze tastbare herinneringen willen wij de cultuurhistorie van de stad beter laten beleven.

Cultuurhistorisch erfgoed molens
Afgelopen jaar heeft de stichting het Drents Landschap het beheer en behoud van onze molens overgedragen gekregen. Wij hebben er alle vertrouwen in dat de molens in goede handen zijn bij de stichting die erfgoedbeheer als kerntaak heeft. Met een gefaseerde overdracht zullen uiteindelijk al onze 7 molens over gaan.

Landschap en zonneparken
Duurzaamheid en het opwekken van schone energie vinden wij heel belangrijk. Tegelijk hebben wij ook oog voor de cultuurhistorische en landschappelijke waarden in onze gemeente, wat betekent dat wij niet overal grootschalige zonneparken mogelijk willen maken. Deze ambities hebben wij in het afgelopen jaar verwoord in kaders in de beleidsregel "Zonneparken gemeente Coevorden", waarin wij helderheid gegeven hebben over waar en hoeveel ruimte we op dit moment beschikbaar stellen voor het ontwikkelen van grootschalige zonneparken. Op basis van de vastgoedvisie is in 2018 verder uitvoering gegeven aan het beheer van ons vastgoed. Bij het uitvoeren van zowel dagelijks- als grootonderhoud houden wij, daar waar mogelijk, rekening met duurzaamheid. Daarnaast hebben wij invulling gegeven door verkoop van (school)panden die niet tot ons kernbezit behoren en heeft het accent in 2018 gelegen bij het aanvullen en actualiseren van de basisadministratie in de nieuwe applicatie voor ons Vastgoedbeheer.

Mobiliteit
Het project N34/Klooster is gestart in 2018. Met de uitvoering wordt aangesloten bij de uitvoering van de werkzaamheden aan de N34 door de Provincie Drenthe. De geplande oplevering vindt plaats in 2019. Voor de verdubbeling van de N34 zijn planologische voorbereidingen getroffen en zijn gesprekken gevoerd met de provincie. Inzake verbinding N34 – Zuidelijke ontsluitingsweg is er met het bedrijf Jarola (Wildkamp) een samenwerkingsverband. Het voorkeurstracé ‘zuidelijke ontsluitingsweg’ is uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp.

Vastgoed

Wat hebben wij gedaan?

Kernbezit
Afgelopen jaar is met name veel schilderwerk uitgevoerd. Een aantal grote geplande werkzaamheden is uitgesteld in verband mogelijke ontwikkeling op het gebied van duurzaamheid of overdracht.

Niet Kernbezit

Brand
Twee leegstaande panden, een boerderij aan de Hulteweg  te Coevorden en de voormalige kleuterschool aan De Jan Steenstraat te Coevorden, hebben brandschade opgelopen. In beide gevallen is er sprake geweest van brandstichting. De (financiële) afwikkeling van de schade aan de boerderij aan de Hulteweg is afgerond. Voor het gebouw aan de Jan Steenstraat zijn we in gesprek met de expert en verzekeraar. 

Verkopen
Het afstoten van niet kernbezit, zoals opgenomen in de Vastgoedvisie, is in 2018 voortgezet. In 2018 zijn de volgende panden verkocht: 

  • De voormalige school Roezemoes in Dalen;
  • De woning Aelder Hooghe 2 in Aalden;
  • Het voormalig wereldwinkeltje in Oosterhesselen;
  • De voormalige school De Krosbulten in Wezup. 

Ook hebben wij nog een tweetal locaties verkocht waarvan de levering, in verband met bestemmingswijziging, in 2019 zal plaatsvinden: 

  • De voormalige Rehobothschool  in Gees;
  • De voormalige bibliotheek in Dalen.

De verkoopopbrengsten van circa € 657.000 zijn toegevoegd aan de bestemmingsreserve Vastgoed.

 

Ruimtelijke ontwikkeling

Wat hebben wij gedaan?

Binnen het product Ruimtelijke ontwikkeling bevinden zich diverse onderwerpen. De belangrijkste onderwerpen lichten wij toe.

 

Windmolens

In 2017 werden de bestemmingsplannen vastgesteld voor de windparken Weijerswold en Hulteweg en werden de benodigde vergunningen verleend. Tegen deze besluiten werd beroep ingesteld bij de Raad van State. In 2018 heeft de Raad van State uitspraak gedaan in de beroepszaken. Alle ingestelde beroepen werden ongegrond verklaard, waarmee de bestemmingsplannen en vergunningen onherroepelijk zijn geworden. Inmiddels zijn de initiatiefnemers gestart met de voorbereidingen voor realisatie van de windparken, die staat gepland voor de tweede helft van 2019.

Molens

In 2018 zijn de gesprekken die dienden om lokaal draagvlak te creëren voor overdracht van de zeven gemeentelijke molens aan de stichting Het Drentse Landschap met succes afgerond. Vervolgens heeft bestuurlijke besluitvorming plaatsgevonden en is de overdrachtsovereenkomst door ons en de stichting Het Drentse Landschap ondertekend. De overdracht van de molens vindt gefaseerd plaats en conform afspraak zijn de molens De Bente te Dalen en de Jantina Helling te Aalden in december als eerste aan de stichting overgedragen. De resterende vijf molens worden in lijn met de eerste overdracht respectievelijk in december 2019 en december 2020 overgedragen. Gelijktijdig met de eerste overdracht is ook de afgesproken een bruidsschat van  € 1,5 miljoen te voldoen. De bruidsschat is als geoormerkt geld gestort op de rekening van het Fonds Onrendabele Monumenten en dient ter dekking van toekomstig onderhoud van de zeven molens.    

Actualisatie bestemmingsplannen

Het bestemmingsplan Kernen omvat een algehele herziening van de geldende bestemmingsplannen en andere planologische regelingen. Verder gaat het om een actualisering en globalisering van de planregels. Er worden geen nieuwe ontwikkelingen, anders dan al is geregeld in de geldende bestemmingsplannen, mogelijk gemaakt. Daarnaast is nieuw beleid in het  bestemmingsplan verwerkt. Dit omvat onder meer de doorvertaling van de Woonvisie en cultuurhistorisch beleid. Begin februari 2019 is het voorontwerp bestemmingsplan Kernen gepubliceerd.

Zonneakker De Watering
Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning voor realisatie van de zonneakker De Watering zijn in 2018 door uw raad vastgesteld. Tegen uw besluit is beroep ingesteld bij de Raad van State, waarvan de uitspraak medio 2019 wordt verwacht.

Omgevingswet

In februari 2018 is het Ambitiedocument omgevingswet door uw raad vastgesteld. Daarin zijn kaders voor de implementatie vastgelegd. Tegelijkertijd wordt gewezen op het belang van het opdoen van concrete ervaringen aan de hand van pilots. In de loop van het jaar zijn de ambities uit dit ambitiedocument vertaald naar een programmatische aanpak van de implementatie van de omgevingswet. Met als belangrijk ijkmoment de daadwerkelijke inwerkingtreding van de wet per 1 januari 2021. Er is een start gemaakt met de verkenning van de mogelijkheden voor een omgevingsvisie in BOCE-verband. De conclusies hiervan worden in maart 2019 in een gezamenlijke radenbijeenkomst gepresenteerd.  Ook is opdracht verleend voor een inventarisatie en analyse van alle relevante gemeentelijke plannen, verordeningen en beleidsstukken. Deze vormt de basis voor een in de loop van 2019 op te leveren hoofdlijnendocument. Binnen onze organisatie is een "ontwikkelingslab omgevingswet" ingericht om concrete casuïstiek met een omgevingswet-achtige aanpak te behandelen.

Wonen en leefomgeving

Wat hebben wij gedaan?

Regio Deal
Medio 2018 hebben wij samen met de gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Emmen, Hoogeveen, Hardenberg en de provincie Drenthe een voorstel bij het Rijk ingediend voor een zogenaamde Regio Deal voor Zuid- en Oost-Drenthe. In dit voorstel is het Rijk gevraagd om bij te dragen aan een versnelde duurzame versterking van de economische structuur in de regio. Het gaat om drie pijlers: Werken, Wonen en Welzijn. Belangrijke aandachtspunten binnen de pijlers zijn onder meer arbeidsmarkt, onderwijs, woningmarkt en zorg. De onderwerpen energietransitie, een betere fysieke en digitale bereikbaarheid en een inclusieve samenleving lopen als rode draad door alle pijlers heen. In november is het voorstel aangenomen en heeft het Rijk bekendgemaakt dat zij maximaal € 20 miljoen voor de Regio Deal heeft gereserveerd. De verdere uitwerking van de Regio Deal, waaronder de benodigde cofinanciering, zal in het eerste halfjaar van 2019 plaatsvinden.

Prestatieafspraken
Vanuit de woonvisie hebben wij eind 2018 prestatieafspraken met de corporaties en de huurdersverenigingen over de huursector gemaakt. Het betreft hier meerjarige afspraken voor de  jaren 2019 tot en met 2022. In deze afspraken wordt vooral ingezet op de betaalbaarheid, de energietransitie en de transformatie van sociale huurwoningen.

 

Grondexploitatie

Wat hebben wij gedaan?

Woningbouwplannen
De kavelverkoop in de verschillende nieuwbouwplannen is afgelopen jaar toegenomen. De laatste kavels in Molenakkers II Dalen en Jongbloed Sleen zijn verkocht. Maar ook in Geesbrug, Ossehaar Coevorden en Steenwijksmoer zijn kavels verkocht. De druk op de markt is hier minder groot dan in andere delen van het land, maar de toename van verkoop zal mogelijk ook de doorstroming positief beïnvloeden. 

Ten aanzien van de plannen Molenakkers II te Dalen en Jongbloed te Sleen wordt naar aanleiding van de Woonvisie niet direct ingezet op het schrappen van capaciteit. Wel is er voor gekozen om de verkoop van de volgende fases vooralsnog met een periode van 5 jaar op te schorten. Met betrekking tot Sleen Jongbloed wordt aangegeven dat het wenselijk is om de doorontwikkeling van het plan in samenhang te zien met de herstructurering van de woningen van Woonservice in dit gebied. In 2018 hebben wij ingestemd, mede op het verzoek van Woonservice en marktpartij Koenen Bouw bv., om een deel van fase 2 Jongbloed Sleen toch alvast te ontwikkelen.

Na bebouwen van de laatste kavel(s) kunnen plannen worden afgerond en zogenaamd woonrijp worden gemaakt, dit is onder andere in plan Kampakkers Noord Sleen en Steenwijksmoer (Kerkweg II).

RSP

Wat hebben wij gedaan?

In 2018 heeft de financiele vaststelling van het project Spoorboog door de provincie plaatsgevonden. In de stationsomgeving hebben de diverse aanbestedingen plaatsgevonden. De herinrichting van het emplacement is in zijn geheel afgerond, waardoor de ruimte voor de voetgangerstunnel en de stadsgracht is ontstaan.  Op het stationsplein is inmiddels de eerste fase van de fietsenstalling in gebruik genomen. De aannemer van de tunnel is in het najaar gestart met het inrichten van het werkterrein en het maken van de voorbouwlocatie. Het technisch ontwerp voor de stationspleinen (incl. busstation, P+R , K&R en fietsenstalling) is nagenoeg gereed.

 

Bouwvergunningen

Wat hebben wij daar voor gedaan?

Ondanks een lichte daling van het aantal nieuwe aanvragen was het aantal verleende bouwvergunningen in 2018 vergelijkbaar met het voorgaande jaar. Nog meer dan in voorgaande jaren bleek dat  een kleine hoeveelheid aanvragen bepalend kan zijn voor het totaal aan legesopbrengsten. De inkomsten van een aantal grote bouwplannen zijn nog niet definitief, omdat deze aanvragers bezwaar hebben gemaakt tegen de oplegging van de leges.  Naast het afhandelen van aanvragen is een gericht ontwikkelingstraject ingezet om effectiever en efficiënter invulling te kunnen geven aan het leveren van maatwerk en het verbeteren van dienstverlening.

 

Centrumplan Coevorden

Wat hebben wij gedaan?

Citadelpunt
Voor de ontwikkeling van de Citadelpunt is een koop-ontwikkelovereenkomst gesloten met Peter van Dijk Coevorden B.V.. De ontwikkeling van de Citadelpunt gebeurt in twee delen:

Rabobank en Notaristuin (Citadelpunt)
Het opstellen van de ruimtelijke grenzen voor de ontwikkeling op het perceel van de Rabobank en de Notaristuin is als onderdeel opgenomen in het project Markt, haven en Citadelpunt. Het resultaat van het project Markt, haven en Citadelpunt is een ruimtelijke visie. Deze wordt in het derde kwartaal 2019 opgeleverd.

Kasteel 4
Peter van Dijk Coevorden B.V. is voornemens om 10 woningen te realiseren in de panden op het perceel Kasteel 4. Afgesproken is dat Peter van Dijk Coevorden B.V. Kasteel 4 afneemt op het moment dat de benodigde vergunningen zijn verleend. De schetsplannen voor het realiseren van de woningen zijn behandeld en in augustus 2018 is de vergunning verleend voor het realiseren van 5 woningen in het postkantoor. Voor het Waterschapsgebouw heeft Peter van Dijk Coevorden B.V. in oktober een formeel verzoek om omgevingsvergunning ingediend. Verwacht wordt dat de vergunning in het eerste kwartaal 2019 wordt verleend. Na het verlenen van de vergunning wordt een afspraak gepland voor de levering van het pand.

Bogasterrein
In 2018 zijn middelen beschikbaar gesteld voor het bouwrijp maken van de delen van het Bogasterrein voor het bouwen van woningen. Conform planning is het bouwrijp maken van delen van het gebied in 2018 afgerond. Tijdens het bouwrijp maken zijn veel archeologische sporen gevonden en vondsten gedaan. Ook zijn resten van de Bentheimerpoort aangetroffen. Met de ontwikkelaar wordt onderzocht op welke manier de Bentheimerpoort een plek kan krijgen in de bouwplannen. In het eerste kwartaal van 2019 wordt de laatste verplichting met betrekking tot bouwrijp maken ingelost.

Wij dienen het Bogasterrein ook woonrijp te maken. Het benodigde middelen hiervoor zijn eveneens in 2018 beschikbaar gesteld. Met het woonrijp maken zal na de bouwwerkzaamheden worden gestart. Met Vancouver Vastgoed B.V. is overeenstemming bereikt over ruiling van percelen binnen het Bogasterrein. Vancouver Vastgoed B.V. kan hierdoor aan de Oosterstraat nog 10 woningen bouwen. 

Mobiliteit

Wat hebben wij gedaan?

N34
De provincie Drenthe heeft de (laatste) benodigde gronden verworven waardoor de uitvoering van de reconstructie van de N34 mogelijk is geworden. Na een gezamenlijke openingshandeling van de gedeputeerden van Overijssel en Drenthe en de wethouders van de gemeente Coevorden en Hardenberg is gestart met de uitvoering van de werkzaamheden; het bouwen van een ongelijkvloerse kruising met aansluiting ter hoogte van N34/Klooster. De provincie Overijssel heeft de ombouw van de N34 (Witte Paal- Drentse grens) tot volwaardige autoweg in 2018 afgerond.  

Zuidelijke ontsluitingsweg
Vanaf de nieuwe aansluiting op de N34 (Klooster) wordt een verbinding met de Hulteweg gerealiseerd. Met het bedrijf Jarola (Wildkamp) bestaat een samenwerkingsverband. Het voorkeurstracé ‘zuidelijke ontsluitingsweg’ is uitgewerkt tot een integraal –voorlopig ontwerp. Ter voorbereiding op het ontwerpbestemmingsplan “Zuidelijke ontsluitingsweg Coevorden” zijn de planregels met Jarola afgestemd. Wij verwachten de planologische procedure begin 2019 te kunnen starten.

Verbreding N34
Het afgelopen jaar is het bestemmingsplan “Verdubbeling N34 (traject Coevorden-noord tot klaverblad Holsloot)” ten behoeve van de verbreding van de N34 onherroepelijk geworden. Hierdoor kan de autoweg N34 worden ‘verdubbeld’ van 1x2 naar 2x2 rijstroken. De geplande start van de uitvoering van het project is vanwege een juridische aanbestedingsprocedure vertraagd. Verwacht wordt dat begin 2019 met de uitvoering kan worden gestart. In de gemeente Emmen wordt het gedeelte van Emmen-west tot Emmen-centrum verdubbeld. De gemeente faciliteert daar waar nodig, maar levert geen financiële bijdrage aan het project.  

Fietsnota Coevorden
Om te komen tot een plan om de fietskwaliteit, het fietsgebruik (ook recreatief) en de fietsveiligheid te bevorderen zijn in 2018 diverse stappen gezet. Er is een uitgebreide enquête uitgezet, leerlingen van de VO-scholen (Coevorden en Oosterhesselen) zijn betrokken en op fietsroutes zijn gebruikers bevraagd. Het fietspad gelegen tussen Dalerpeel en Steenwijksmoer is voorzien van een nieuwe verharding en LED-verlichting in het wegdek. Langs de Dalerallee (Coevorden) is het fietspad voorzien van een betonverharding; een aanzienlijke kwaliteitsverbetering. Bij de Pampertbrug (Coevorden) is een permanent fietstelpunt gerealiseerd.

Uitvoering maatregelen Mobiliteitsplan
In 2018 zijn een aantal projecten vanuit het Mobiliteitsplan uitgevoerd. Op deze projecten is een subsidie in het kader van de Brede Doel Uitkering (BDU) van toepassing. Het betreft de volgende projecten:

Verkeersmaatregelen buitengebied Steenwijksmoer / Dalerpeel en omgeving
Op wegen in het buitgebied van Steenwijksmoer / Dalerpeel is een zone 60 km/u ingesteld. Op een aantal wegen worden de bestaande kruisingen beter geaccentueerd. De maatregelen, waarbij rekening wordt gehouden met het openbaar vervoer, fietsroutes en landbouwverkeer zijn besproken met vertegenwoordigers van de betreffende dorpsbelangen.

Reconstructie wegen in Wachtum
In Wachtum is gestart met het vervangen van het riool en wordt er een nieuwe weginrichting toegepast. De nieuwe weginrichting van het dorp is in goed overleg afgestemd met dorpsbelangen, middenstand en bewoners van Wachtum. Met de maatregelen is rekening gehouden met de invulling van een verkeersveilige schoolomgeving. Grotendeels wordt de inrichting een 30 km/u zone.

Verbeteren fietsoversteek Klinkenvlier
In 2018 zijn de kruisingen van de N863 (Europaweg) met de op- en afritten van de N382 (de rondweg) omgebouwd tot rotondes. Hierdoor kunnen fietsers veilig bij de rotondes oversteken. Tevens heeft sportpark Klinkenvlier een nieuwe ontsluiting vanaf de oostelijke rotonde gekregen waardoor de bestaande aansluiting vervalt. In overleg met de verenigingen is de nieuwe invulling van het parkeerterrein en een nieuwe fietsverbinding tot stand gekomen.

Wegonderhoud
Bij de werkzaamheden voor het wegonderhoud is tevens rekening gehouden met het aanbrengen van de wegmarkeringen conform de uitgangspunten van duurzaam veilig wegennetwerk. Op fietsverbindingen, zoals De Krim - Coevorden en Steenwijksmoer - Coevorden zijn binnen de bebouwde kom rode stroken gerealiseerd. In Oosterhesselen is de Klenckerweg voorzien van een komgrensmaatregel. De genoemde werkzaamheden zijn afgestemd met de betreffende wijkverenigingen en dorpsbelangen.

Openbaar Vervoer
De busstations Coevorden en Zweeloo hebben beide de status van “HUB” gekregen. Voor het treffen van een aantal voorzieningen op de HUB Zweeloo (ten behoeve van de reiziger) hebben wij een provinciale subsidie gevraagd.

Personenvervoer Duitsland - Coevorden
Wij hebben in 2018 een eerste stap gezet om te komen tot een openbaar vervoer verbinding met Duitsland. Concreet betreft het hier het doortrekken van de bestaande Duitse “Rufbus” naar het treinstation in Coevorden, zodat er een verbinding van Coevorden met Emlichheim ontstaat. De “Rufbus” is te vergelijken met een lijnbelbus, kent vaste halten en vertrektijden, maar rijdt alleen op verzoek. Ondanks dat de “Rufbus” nog niet actief rijdt, is in 2018 door onze Duitse partners de uitvraag gedaan om de verbinding in de regeling op te nemen. Wij verwachten dat de aanvraag in 2019 wordt gehonoreerd.

Voor het ontwikkelen van grensoverschrijdend spoorvervoer Duitsland-Nederland is door zowel Duitse als Nederlandse partners de ECER-verklaring ondertekend. Hiermee wordt nogmaals benadrukt dat het realiseren van de spoorverbinding tussen Emmen-Coevorden-Emlichheim-Rheine voor personen breed wordt ondersteund.          

Structuur en ontwikkelplannen

Wat hebben wij gedaan?

Wij hebben meegedacht met ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld in het kader van duurzaamheid en energietransitie (wind- en zonneparken). Hierbij hebben wij alle belangen zorgvuldig afgewogen en ook hebben wij meegedacht met initiatiefnemers over participatie voor omwonenden in dergelijke ontwikkelingen. Wij maken daarbij gebruik van de mogelijkheden die de Omgevingswet ons biedt. 

Wat heeft het gekost?

Lasten

 

Baten

Toelichting op de belangrijkste verschillen

Verschillen programma ruimte en leefomgeving
Bedragen x € 1.000
Saldo voor reservemutaties Reservemutaties Saldo na reservemutaties
Bouwvergunningen 162 0 162
Centrumplan Coevorden 245 -245 0
Grondexploitatie -126 126 0
Mobiliteit 169 -197 -28
RSP -806 798 -7
Ruimtelijke ontwikkeling 58 -88 -30
Structuur en ontwikkelplannen 44 -71 -28
Vastgoed 648 -623 25
Wonen en leefomgeving -16 0 -16
Totaal 378 -301 77

 

Bouwvergunningen, incidenteel voordeel € 162.000
De legesinkomsten voor de Omgevingsvergunningen zijn ook dit jaar hoger dan de begrote inkomsten. Het voordeel is € 162.000 ten opzichte van de begrote inkomsten van € 955.000. Dit voordeel is ook voor 2018 toe te schrijven aan de inkomsten van een klein aantal vergunningen met een relatief hoge bouwsom. Voor het bouwen van een zonnepark is circa € 500.000  aan leges ontvangen. Deze vergunningen zijn in oktober en november verleend. Wij beschouwen de inkomsten uit deze bouwplannen vooralsnog als incidentele opbrengsten.

RSP 
Ten aanzien van het project RSP merken wij op dat het een meerjarig project betreft. De kosten blijven binnen het totaal van de projectbegroting.