Uitgaven

11,33%

€ -11.915

x € 1.000
11,33% Complete

Inkomsten

10,03%

€ 10.526

x € 1.000
10,03% Complete

Saldo

622,47%

€ -1.388

x € 1.000

Programma 4 | Openbare ruimte

Uitgaven

11,33%

€ -11.915

x € 1.000
11,33% Complete

Inkomsten

10,03%

€ 10.526

x € 1.000
10,03% Complete

Saldo

622,47%

€ -1.388

x € 1.000

Bestuurlijke samenvatting

Wegen
Wij hebben bijna 700 kilometer aan verharde wegen in beheer. Net als alle civieltechnische constructies zijn deze aan slijtage en veroudering onderhevig. Wij hebben als wegbeheerder op grond van de Wegenwet de zorgplicht voor de wegverhardingen. Dit betekent dat wij ervoor moeten zorgen dat de verhardingen in een goede staat verkeren. In 2018 zijn  extra beschikbaar gestelde middelen ingezet om het achterstallig onderhoud in te lopen.

Onderhoud fietspaden
Op de fietspaden langs de Dalerallee en het fietspad tussen Steenwijksmoer en Dalerpeel is een nieuwe betonverharding aangebracht. Bij dit laatste fietspad is een proef gestart met het aanbrengen van “actieve wegmarkering”. In het wegdek zijn ledlampen geplaatst, zodat het wegdek zelf licht geeft. De verlichting functioneert volledig op zonne-energie. Het is de eerste keer dat wij deze techniek hebben toegepast.

Oeververbinding
In 2018 is het beheerplan Civieltechnische kunstwerken 2019 t/m 2023 opgesteld en vastgesteld. Bestaande achterstanden worden binnen drie jaar weggewerkt, waardoor een situatie ontstaat die goed beheersbaar is. 

Groen en landschap
De bestrijding van de Eikenprocessierups heeft in 2018 onze aandacht gehad. Wij blijven de ontwikkelingen rondom de Eikenprocessierups monitoren.
Ook hebben er in verband met veiligheid extra snoeiwerkzaamheden plaatsgevonden. 

Plantvakken
In 2018 is gestart met de renovatie van diverse plantvakken in openbare ruimtes. Hierdoor ontstaat er een betere beeldkwaliteit en een betere beheerbaarheid van de perken en plantsoenen.

Bermbeheer
In 2018 is gestart met de pilots ecologisch bermbeheer. Hiervoor hebben vanuit de kernen 8 besturen van Plaatselijk Belangen zich aangemeld. 

Riolering
In 2018 zijn de voorbereidingen, in het kader van de samenwerking in de waterketen, gestart voor het gezamenlijk kunnen beheren en analyseren van data betreffende pompen en gemalen. De benodigde ICT-maatregelen worden gemeenschappelijk ingekocht.

Afvalverwijdering en –verwerking
Om het scheiden van afval verder te stimuleren heeft Area Reiniging vier sorteerstraten in Aalden, Oosterhesselen, Dalen en Sleen gerealiseerd. Daarnaast zijn er voorbereiding getroffen voor het invoeren van milieupassen voor het toegang verschaffen tot de twee milieustraten binnen Gemeente Coevorden. Definitieve uitwerking, besluitvorming en uitvoering van dit plan zal 2019 plaatsvinden.

Duurzaamheid en duurzaamheidsagenda
Wij willen in 2040 een energieneutrale gemeente zijn. Wij realiseren ons dat we nog heel wat stappen te zetten hebben voor we dat bereikt hebben. Dit vraagt om inzicht in wat er nodig is om dit doel te bereiken en op welke terreinen dit inspanningen van ons, inwoners en anderen vraagt. Daar zijn wij het afgelopen jaar mee gestart. Tegelijk is er ook al veel in gang gezet of zijn inwoners en ondernemers in de gemeente ook hun verantwoordelijk aan het nemen.

Inmiddels maken wij binnen bepaalde kaders initiatieven mogelijk om grootschalig zonne- en windenergie op te wekken. Wij hebben afgelopen jaar ruimte geboden om circa 100 hectare aan zonne-parken in het buitengebied te realiseren. Ook het opwekken van windenergie met een aantal grote windturbines hebben wij planologisch mogelijk gemaakt. Met het project “Drentse Zonneroute A37” denken wij mee over het inrichten van de rijksweg A37: een icoonproject waar grootschalige zonne-energieopwekking de ruimte gaat krijgen. Door dit samen met betrokken partijen, zoals aanliggende gemeenten, te doen draagt deze ontwikkeling bij aan ons streven naar een brede inzet van duurzame energie. Tegelijk vinden wij het zorgelijk dat de energielevering bij nieuwe initiatieven, met name zonneparken, in verschillende regio’s in onze provincie de maximale belastbaarheid van het regionale net heeft bereikt. Het zou een verkeerde ontwikkeling zijn als het daadwerkelijk realiseren van kleinere of grote zonne-energie projecten daardoor ook in onze gemeente vertraagd worden in de uitvoering.

In provinciaal verband zullen wij onze bijdrage leveren aan de Regionale Energie Strategie (RES). In deze strategie laten we zien hoe wij als regio bijdragen aan de nationale doelen zoals verwoord in het nationale Klimaatakkoord. Om dat te bekrachtigen hebben wij afgelopen jaar de intentieverklaring Drentse RES getekend. Daarmee leveren wij ook onze bijdrage aan het streven om te komen tot 49% CO2 reductie in 2030: het doel uit het Klimaatverdrag van Parijs.

Wij willen duurzaamheid niet alleen in energie-initiatieven laten zien, maar ook verankeren in ons inkoopbeleid en afvalbeleid en onderwijsactiviteiten op dit gebied stimuleren. Dat begint bij het goede voorbeeld door vanzelfsprekend als ambtelijke organisatie aan afvalscheiding te doen en ons eigen vastgoed te verduurzamen.

Tot slot gaat ook uw raad aan de slag met duurzaamheid zoals afgesproken in het  raadsakkoord en heeft aangegeven over de volgende onderwerp in gesprek met de samenleving te zullen gaan: biodiversiteit, energie en klimaatadaptatie.

Bovengrondse infrastructuur

Wat hebben wij gedaan?

Wegen
In 2017 hebben wij uw raad via de bestuurlijke notitie “Wegonderhoud in Coevorden 2017-2021” voorstellen gedaan over het toekomstig wegonderhoud met de daarbij behorende financiële consequenties. Door uw raad is voor het wegonderhoud van 2018 een krediet beschikbaar gesteld van € 2.685.000. In 2018 is er conform de notitie meer onderhoud uitgevoerd aan de asfaltwegen. Daarnaast is er aanvullend onderhoud aan asfaltwegen uitgevoerd in Oosterhesselen en Dalerveen  doordat er een aanbestedingsvoordeel was. Wij gaan op deze wijze het onderhoudsniveau van wegen terugbrengen naar het niveau van 2010.

Openbare verlichting
In 2017 is het nieuwe beleidsplan openbare verlichting vastgesteld. Duurzaamheid en (sociale en verkeers) veiligheid zijn de belangrijkste thema's van dit beleidsplan. In 2018 hebben wij uitvoering gegeven aan het beleidsplan. In een deel van Schoonoord, hoofdwegen in Coevorden en de wijk Ballast in Coevorden zijn armaturen vervangen door led verlichting. Daarnaast heeft een inventarisatie plaats gevonden van de schoolroutes. Deze moeten echter nog verder uitgewerkt worden in overleg met de belangenorganisaties.  

Oeververbinding
In 2018 is het beheerplan Civieltechnische kunstwerken 2019 t/m 2023 vastgesteld.  Bestaande achterstanden worden binnen drie jaar weggewerkt, waardoor een situatie ontstaat die goed beheersbaar is. Dit vergt wel een eenmalige investering van 1,1 miljoen euro voor de komende drie jaar. Dit bedrag is door de raad beschikbaar gesteld. In 2019 wordt gestart met de uitvoering van de  maatregelen.

Groen en landschap

Wat hebben wij gedaan?

De vastgestelde notitie “Duurzaam Groenonderhoud Coevorden”. vormt de basis voor het in 2018 opgestelde nieuwe bomenbeheerplan en nieuwe bermbeheerplan. Deze plannen zijn in concept gereed en zullen begin 2019 aan de raad worden aangeboden.
Om uitvoering te geven aan de notitie zijn wij in 2018 gestart met de pilots ecologisch bermbeheer. Hiervoor hebben vanuit de kernen 8 besturen van de Plaatselijk Belangen zich aangemeld. Deze pilots zijn in 2018 gestart. Ook hebben wij het convenant "Ecologisch bermbeheer Drenthe" met de Provincie Drenthe ondertekend, waarmee wij het belang van het ecologisch onderhouden van bermen onderschrijven. 

Een ander onderdeel van de notitie "Duurzaam Groenonderhoud Coevorden" is de renovatie van de heestervakken. Door verouderde beplanting zijn er veel open ruimtes in de perken waardoor onkruidgroei een betere voedingsbodem heeft om zich te ontwikkelen. Hierdoor ontstaat er een rommelige aanblik en is er een steeds hogere inspanning nodig om het afgesproken onderhoudsniveau C te kunnen handhaven. Door renovatie van de heestervakken kan een betere, stabielere beeldkwaliteit gerealiseerd worden. Op termijn vraagt dit minder onderhoud en levert een fraaier beeld op. In 2018 zijn wij in diverse kernen begonnen met de renovatie van de heestervakken.

Afvalverwijdering en -verwerking

Wat hebben wij gedaan?

In 2018 hebben wij uitvoering gegeven aan de beleidsvoornemens zoals opgenomen in “Beleidsnotitie Van Afval Naar Grondstof in 2020”.

Sorteerstraten
Medio 2018 zijn de ondergrondse sorteerstraten bij de grotere supermarkten in onze gemeente voor de gescheiden inzameling van glas, textiel, PMD en papier opgeleverd. De nadruk heeft hierbij gelegen op de dorpen. In 2018 heeft een evaluatie plaatsgevonden van het uitgevoerde project. Hierbij is naar voren gekomen dat de dekking in de dorpen voldoende is. De dekking binnen de stad Coevorden blijft nog achter. Hiervoor zal in 2019 een voorstel komen. Het uitbreiden van het aantal ondergrondse sorteerstraten draagt bij aan het behalen van de VANG-doelstellingen.

Samenwerking
In het samenwerkingsverband met Drentse gemeenten (Markerein) hebben wij in 2018 een aantal initiatieven opgestart. De voorbereidingen voor regionale communicatiecampagne zijn onderhanden. Uitvoering van de campagne zal plaatsvinden in 2019. Ook zijn de jaarlijkse sorteeranalyse en grondstofmonitor uitgevoerd.

In 2018 zijn wij gestart met de verkenning van de haalbaarheid van verwerkingscapaciteit betreffende luier- en incontinentiemateriaal. Dit wordt in Drents-verband uitgevoerd, in samenwerking met enkele Gemeenten uit de provincie Groningen.

Milieupassen
In 2018 zijn wij gestart met de voorbereidingen van het invoeren van milieupassen voor het toegang verschaffen tot de twee milieustraten binnen Gemeente Coevorden. Definitieve uitwerking, besluitvorming en uitvoering van dit plan zal 2019 plaatsvinden.

Riolering

Wat hebben wij gedaan?

DeltaProgramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA)
Het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie is een gezamenlijk plan van gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk. Het Deltaplan versnelt en intensiveert de aanpak van wateroverlast, hittestress, droogte en de gevolgen van overstromingen. Binnen de Samenwerking Noordelijke Vechtstromen hebben we in 2018 een start gemaakt met de uitvoering van een gezamenlijke stresstest. In deze stresstest worden de potentiële kwetsbaarheden voor de verschillende klimaatthema’s (overstroming, hitte, droogte en wateroverlast) binnen een gebied geïdentificeerd. Daarnaast hebben we een eerste verkennende sessie georganiseerd met de verschillende professionele stakeholders in het werkgebied om een beeld te krijgen van mogelijke risico’s en mogelijke oplossingen.

Afkoppelen hemelwater 2018
In 2018 zijn er 370 percelen gecontroleerd op foutieve hemelwateraansluitingen. Hiervan zijn er 30 percelen die een hercontrole hebben gehad, omdat in 2017 deze percelen aangeschreven zijn om het hemelwater af te koppelen. Uit deze controle is gebleken dat 61 percelen hemelwater op het vuilwater lozen. Bij 28 percelen zal een nader onderzoek moeten worden uitgevoerd, doordat er geen toestemming van de eigenaar was of de eigenaar was niet aanwezig.

Aanschaf centrale Hoofdpost
De Samenwerking Noordelijke Vechtstromen heeft tot doel om binnen deze regio de kwaliteit in de waterketen te verbeteren, de gezamenlijke kosten terug te dringen, de kwetsbaarheid van de afzonderlijke organisaties terug te dringen en de duurzaamheid te vergroten (3 K's en D). Deze doelstellingen zijn vastgelegd in het Regionaal bestuursakkoord Waterketen Noordelijke Vechtstromen 2017-2020 en de daarbij behorende inspanningen zijn verwoord in een bijbehorend uitvoeringsprogramma. 

Een belangrijke doelstelling van de samenwerking is meer inzicht in het functioneren van het waterstelsel te krijgen. Wanneer we meer inzicht hebben, kunnen we beter sturen in de waterketen. Dat leidt tot minder overstorten (meer milieuwinst), minder energieverbruik, betere investeringen en effectievere maatregelen.

Om bovenstaande te realiseren is het noodzakelijk om een gezamenlijke regionale hoofdpost te implementeren voor de gemeenten binnen de samenwerking. Daarmee krijgen we (tezamen met informatie uit de hoofdpost van waterschap Vechtstromen) zicht en sturingsmogelijkheden voor het gehele regionale waterstelsel. De partijen hebben deze investering voorzien, als onderdeel van het uitvoeringsprogramma Noordelijke Vechtstromen én als onderdeel van de Gemeentelijke RioleringsPlannen (GRP's).

Voorbereidingen om te komen tot de realisatie van een centrale hoofdpost zijn getroffen. Er is een programma van eisen opgesteld voor de aanbesteding en Gemeente Emmen is gemachtigd om namens de deelnemende gemeenten het inkoopproces te organiseren.

Reconstructies Wachtum, Goornstraat en Oosterhesselen
De reconstructie Goornstraat in Dalen is in 2018 afgerond. De reconstructie Wachtum is nog in uitvoering. Bij dit project plaatsen wij de betonnen put voor het gemaal van het waterschap en leggen wij een deel van de nieuwe persleiding voor het waterschap. Dit geeft voor beide partijen een voordeel omdat wij hierdoor geen nieuw gemaal hoeven te plaatsen. 
De voorbereidingen voor de optimalisering van het riool in Oosterhesselen zijn inmiddels opgestart.

Milieu

Wat hebben wij gedaan?

In 2017 hebben wij input opgehaald uit de samenleving om in beeld te krijgen van wat er op het gebied van duurzaamheid speelt. In 2018 zijn de bevindingen samengevat en vastgesteld in het inventarisatiedocument “Energiek naar Duurzaam”. Dit document is de eerste stap naar het vormen van duurzaamheidsambities en een uitvoeringsagenda. In 2018 zijn wij verder gegaan met het in kaart brengen van de duurzaamheidsuitdagingen. Een aantal ambities zijn opgenomen in het bestuursprogramma “Ruimte om te doen!”.

Vanuit het Raadsakkoord “Samen Levend”  is uw raad ook aan de slag gegaan met het thema duurzaamheid. In het najaar van 2018 heeft uw raad een werkgroep gevormd die in 2019 verder in gesprek gaat met de samenleving. Dit zal in 2019 leiden tot een aantal kaders voor de duurzaamheidsvisie.

In november 2018 hebben wij samen met de andere Drentse gemeenten, de provincie en waterschappen een intentieverklaring ondertekend om aan de slag te gaan met een Regionale Energie Strategie. In dit samenwerkingsverband gaan wij aan de slag met de regionale vertaling van het Klimaatakkoord. Ook hier gaan wij in 2019 verder mee.

 

Heffingen

Wat hebben wij gedaan?

Heffingen hebben betrekking op rechten, tarieven en leges. Voorbeelden hiervan zijn rioolheffing, afvalstoffenheffing en de leges voor de omgevingsvergunningen. De gemeente kan hier alleen de totale kosten vergoed krijgen, die zij gemaakt heeft. De opbrengst van de heffingen mag niet hoger zijn dan de totale kosten die de gemeente hiervoor maakt. In de paragraaf Lokale Heffingen is extra informatie opgenomen ten aanzien van het beleidskader en de daaruit voortvloeiende financiële gevolgen voor de lokale heffingen van de gemeente in 2018.

Wat heeft het gekost?

Lasten

Baten

Toelichting op de belangrijkste verschillen

Verschillen programma openbare ruimte
Bedragen x € 1.000
Saldo voor reservemutaties Reservemutaties Saldo na reservemutaties
Afvalverwijdering en -verwerking -40 0 -40
Begraafplaatsen -14 0 -14
Bovengrondse infrastructuur 232 0 232
Groen en landschap -31 -173 -204
Heffingen -29 0 -29
Milieu 22 0 22
Riolering -18 0 -18
Totaal 121 -173 -52

Bovengrondse infrastructuur, incidenteel voordeel 232.000
Het product bovengrondse infrastructuur omvat een groot aantal deelproducten, waaronder wegen, openbare verlichting, bruggen en gladheidsbestrijding. Per saldo is op dit product sprake van een incidenteel voordeel van € 232.000. Dit voordeel wordt met name veroorzaakt door de volgende onderdelen:

- Openbare verlichting: Op dit onderdeel is sprake van een voordeel van € 76.000. Dit is een gevolg van lagere kosten voor het energieverbruik en lagere onderhoudskosten. De kosten voor elektra vallen lager uit als gevolg van een gunstige aanbesteding van de elektriciteitsleverantie en de uitvoering van het beleidsplan openbare verlichting. Bij de besluitvorming over dit beleidsplan is een inschatting gemaakt dat de energiekosten in de toekomst zullen dalen als gevolg van de vervanging van armaturen. Het budget voor elektra is meerjarig naar beneden bijgesteld. Mogelijk pakt de besparing beter uit dan wij hebben ingeschat. Wij blijven dit in 2019 monitoren om te bepalen of dit voordeel een structureel karakter heeft. De onderhoudskosten vielen in 2018 lager uit, omdat bij defecten zoveel mogelijk een combinatie wordt gemaakt met de uitvoering van het beleidsplan: vervanging van defecte lampen voor nieuwe armaturen vindt plaats waar mogelijk, in plaats van het plegen van onderhoud aan de oude armaturen.

- Oeververbindingen:  Op dit onderdeel is sprake van een incidenteel voordeel van € 40.000. In 2018 hebben wij onze bruggen laten inspecteren. Eén van de conclusies is dat er sprake is van achterstallig onderhoud. Dit betekent dat er vijf betonnen bruggen dienen te worden vervangen en aan zes bruggen groot onderhoud moet worden gepleegd. In 2019 zal dit uitgevoerd worden. Lopende de inspectie van deze bruggen is er in 2018 geen groot onderhoud aan de bruggen uitgevoerd.

- Gladheidsbestrijding: Op dit onderdeel is sprake van een incidenteel voordeel van € 62.000. In 2018 hebben wij geen grote hoeveelheden strooizout aan hoeven schaffen. Ook heeft aanbesteding van het strooizout een financieel voordeel opgeleverd.

Groen en landschap, incidenteel nadeel 204.000
Het nadeel op het product groen en landschap is voor een deel toe te schrijven aan de bestrijding van de eikenprocessierups. Deze extra werkzaamheden hebben geleid tot een incidenteel nadeel van € 102.000. In 2019 blijven wij de ontwikkelingen rondom de eikenprocessierups monitoren.

Ook hebben er in verband met veiligheid extra snoeiwerkzaamheden plaatsgevonden. Zoals bekend (Notitie Duurzaam Groenonderhoud, oktober 2017) hebben wij op dit gebied een achterstand. De extra snoeiwerkzaamheden hebben geleid tot een incidenteel nadeel van € 50.000. In de begroting 2019 hebben wij extra middelen beschikbaar gekregen om de achterstanden in te lopen en deze in de toekomst  te voorkomen. In het kader van de pilot in de wijk Poppenhare, waarbij de inwoners actief worden betrokken bij het onderhoud in hun buurt, zijn ook extra kosten gemaakt voor het groenonderhoud.