Uitgaven

27,9%

€ -29.344

x € 1.000
27,9% Complete

Inkomsten

1,65%

€ 1.729

x € 1.000
1,65% Complete

Saldo

12381,38%

€ -27.615

x € 1.000

Programma 5 | Bestuur en Organisatie

Uitgaven

27,9%

€ -29.344

x € 1.000
27,9% Complete

Inkomsten

1,65%

€ 1.729

x € 1.000
1,65% Complete

Saldo

12381,38%

€ -27.615

x € 1.000

Bestuurlijke samenvatting

Verbindend besturen is het centrale thema waar wij de komende vier jaar nog meer de nadruk op willen leggen. In verbinding staan met onze inwoners en samen aan de slag gaan in onze gemeente willen wij in gezamenlijkheid steeds meer vorm gaan geven.  De evaluatie van Verbindend Besturen heeft tot nu toe geresulteerd in het boek “Buiten-spel”. Het geeft ons mooie conclusies en aanbevelingen waar wij als bestuur en organisatie mee verder kunnen om verbindend besturen komende jaren nog meer lading te geven en zichtbaar te maken.

De organisatie heeft zich ontwikkeld en verantwoordelijkheden leggen wij laag neer. Thema’s als strategische oriëntatie en concernsturing, programmasturing (opgavegericht werken) en het creëren van professionele handelingsruimte krijgen steeds meer betekenis. Wij zijn er echter nog niet en moeten nog een slag maken om nog meer op een wijze te werken die past bij de organisatievisie die opgesteld is in 2015.

Veiligheidsbevorderende maatregelen

Wat hebben wij gedaan?

Voor 2018 zijn door uw raad meer middelen beschikbaar gesteld voor toezicht en handhaving. Een gedeelte hiervan was bestemd voor de uitbreiding van de uren voor de Bijzondere Opsporingsambtenaren (Boa). Het Boa-toezicht is het afgelopen jaar met 1.400 uur uitgebreid naar 1.800 uur. Daarnaast zijn wij een leerwerkbedrijf voor de Boa en werken wij samen met het Alfa College en het Drenthe College. Door het hebben van twee Boa-stagiaires per jaar worden de 1.400 extra uren van de Boa ongeveer verdubbeld. De Boa's worden namelijk voor de veiligheid in koppels ingepland.

De Boa's worden gericht ingezet op klachten, voor het parkeren en toezicht. Zij gaan met de veroorzaker van de overlast in gesprek en treden indien mogelijk op maat op. Verder wordt hun takenpakket uitgebreid met toezicht op het juist parkeren van fietsen bij het NS-station in Coevorden. Daarnaast liggen de handhaving van het digitaal opkopersregister (heling is ondermijning) en Drank- en Horecawet in het verschiet.

 

Gemeenteraad en commissies

Wat hebben wij gedaan?

Wij vinden het belangrijk dat uw raad zijn functie als volksvertegenwoordiger op een goede wijze kan invullen. Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 is uw raad op basis van een gedegen inwerkprogramma in stelling gebracht. Daarnaast is uw raad in gesprek gegaan met de samenleving over diverse onderwerpen en is uw raad daarbij in het proces van uitvoering door ons gefaciliteerd.

Burgemeester en wethouders

Wat hebben wij gedaan?

Nadat in maart 2018 de gemeenteraadsverkiezingen plaatsvonden en wij in ongewijzigde collegesamenstelling verder zijn gegaan, hebben wij er bewust voor gekozen om vol enthousiasme door te gaan met verbindend besturen als leidende bestuursstijl. Wij zien volop kansen om deze verbindende bestuursstijl verder te ontwikkelen. Deze bestuursstijl is de basis onder het bestuursprogramma "Ruimte om te Doen", waarin wij onze ambities beschrijven maar vooral veel ruimte voor invulling laten. Zo kunnen wij de wijze waarop wij onze ambities realiseren samen met onze maatschappelijke partners en onze inwoners en groepen in de samenleving vormgeven.

In 2018 hebben wij op verschillende manieren en verscheidene momenten contact gehad met de samenleving, op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau, over onder andere de invulling van het stimuleringsfonds en in de werkgroep wijk- en dorpsbudgetten. In de jaarlijkse wijk- en dorpenronde zijn wij in gesprek gegaan over de wensen en behoeften in de wijken en dorpen en ook over de zorgpunten, de belangrijkste aandachtspunten en knelpunten.

Om de bestuursstijl van verbindend besturen voort te kunnen zetten, hebben wij een deel van 2018 gebruikt om terug te blikken. Er zijn diverse evaluaties gehouden, bijvoorbeeld over het stimuleringsfonds en de rol van de gebiedscoördinatoren. Ook hebben wij onderzoeksbureau I&O een verkenning laten doen naar ontwikkelingsrichtingen voor de toekomst.

Belangrijke mijlpaal in 2018 was de lancering van de digitale versie van Buiten-spel in mei. Alle mensen die een bijdrage hebben geleverd, hebben deze versie feestelijk ontvangen. In november is Buiten-spel  verschenen in boekvorm; op 15 november mochten wij het eerste exemplaar vlak voor de Dag van de Lokale Democratie overhandigen aan minister Ollongren van Binnenlandse Zaken. De aanbevelingen uit Buiten-spel zijn een belangrijke leidraad voor het vervolg op Coevorden Verbindt.

 

Bestuurlijke samenwerking

Wat hebben wij gedaan?

Internationale betrekkingen

Een belangrijk thema in 2018 was de toekomstige heringebruikname van het spoor voor personenvervoer op het traject Emmen – Coevorden – Emlichheim – Rheine. Deze verbinding over de grens is veelbelovend voor sociaaleconomische structuur van onze grensregio. Het grensoverschrijdende bedrijventerrein Europark en onze stedenband met Nordhorn spelen hierin een rol.

In 2018 werd op initiatief van ons en de gesamtgemeinde Emlichheim namens de overheden langs het tracé een gemeenschappelijke verklaring aangeboden aan de Nedersaksische minister van financiën. Vervolgens is een stuurgroep van Duitse en Nederlandse bestuurders aan de slag gegaan om de vervolgstappen te coördineren.

Een doelstelling van het internationaal beleid is om de grens minder manifest te maken. Binnen het netwerk GROS (grensoverschrijdende samenwerking) werken wij bestuurlijk en ambtelijk samen met noordelijke gemeenten en provincies en de deelstaat Niedersachsen aan een Kooperationsagenda. 'Grensontkennend' werken doen wij in diverse projecten zoals de Community of Practice Toerisme via het Rijnlandinstituut, verkenningen met de Agentur für Arbeit en het UWV voor samenwerking op het gebied van arbeidsmarkt, en netwerkbijeenkomsten voor medewerkers Economie aan beide zijden van de grens. Het doel hiervan is ketensamenwerking tussen bedrijven te stimuleren in samenwerking met het bedrijvennetwerk Ems-Achse en het Nederlands Consulaat in Düsseldorf.  Wij leverden in het kader van Dutch Techzone een bijdrage aan het Nederlands-Duitse event ‘10 jaar A37’, dat waarschijnlijk zal uitmonden in een INTERREG-project met Nederlandse, Duitse en Scandinavische partners over duurzaam en innovatief goederenvervoer.  Op het Europark werd een seminar georganiseerd voor Duitse en Nederlandse ondernemers rondom het thema technisch personeel van de toekomst en werken-leren in het HBO. Ten slotte is een eerste aanzet gegeven voor een project ‘integrale visie op het grensgebied in de Noord-Euregio’ samen met Nederlandse en Duitse buurgemeenten.

Tijdens de European Week of Regions and Cities (EUWRC) in Brussel deden wij met name op gebied van energietransitie en circulaire economie inspiratie op. Daarnaast waren wij mede-initiator van een EUWRC-side-event, een ronde tafeldiscussie over het grensmechanisme met bestuurders uit de grensstreek.

In het kader van onze stedenband met Brest vonden een bezoek en tegenbezoek plaats. Uw raad liet zich uitgebreid informeren over onder andere de mensenrechtensituatie in Wit-Rusland. Wij onderhielden de contacten met de Witrussische ambassade en werkten aan de ontwikkeling van een project op het gebied van digitale dienstverlening met inzet van studenten. Ook de stimulans van het spoorgoederenvervoer kreeg de nodige aandacht.

 

Regionale beleidsagenda voor Zuidoost Drenthe

Begin 2018 heeft een gezamenlijke vergadering van de gemeenteraden van Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen plaatsgevonden. In deze vergadering is overeenstemming bereikt over een regionale Beleidsagenda voor Zuidoost Drenthe. Met de behandeling van de Programmabegroting 2019 zijn ook de middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van enkele projecten, activiteiten en verkenningen op de vier thema's toerisme & recreatie, bereikbaarheid, leefbaarheid en de omgevingswet. Inmiddels is voor de uitvoering een nieuwe gezamenlijke projectorganisatie ingericht. Bij volgende ontmoetingen van de drie gemeenteraden zullen voortgang en bereikte resultaten worden besproken.

 

Burgerzaken

Wat hebben wij gedaan?

Een deel van de gemeentelijk taken wordt in de vorm van een dienst individueel afgenomen door onze inwoners. Voorbeelden hiervan zijn paspoorten, rijbewijzen of een verstrekking verklaring omtrent gedrag. Afnemers van deze gemeentelijke diensten betalen leges om de gemeente tegemoet te komen in de kosten die zijn gerelateerd aan deze taken (ter dekking van personeels-, huisvesting- en materiaalkosten). De gemeente kan maximaal de totale kosten vergoed krijgen die zij gemaakt heeft. Het Rijk hanteert ook maximumtarieven voor sommige diensten, bijvoorbeeld bij de rijbewijzen en de paspoorten. De totale opbrengst van deze legesheffingen mag niet hoger zijn dan de totale kosten die de gemeente hiervoor maakt.

Waar mogelijk proberen wij onze dienst verlening te verbeteren. Optimalisatie van dienstverlening is daarom iets waar wij dagelijks mee bezig zijn. Bijvoorbeeld door het benutten van nieuwe technische en digitale mogelijkheden. Voorbeelden waar wij in 2018 aan hebben gewerkt zijn het thuisbezorgen van rijbewijzen het digitaal doorgeven van overlijdensberichten mogelijk maken.

Bedrijfsvoering

Wat hebben wij gedaan?

Om onze dienstverlening te optimaliseren is het belangrijk om te weten hoe onze dienstverlening nu wordt ervaren. Om een goed beeld te krijgen van de verwachtingen van inwoners en een waardevolle en ook realistische belofte te kunnen doen, hebben wij een start gemaakt met het houden van klantreizen. Een methodiek waarbij wij op basis van de ervaring van klanten (inwoners) kijken naar de stappen die worden gezet en of deze positief of negatief worden beleefd.

Optimalisatie van dienstverlening is tegelijkertijd iets waar wij dagelijks mee bezig zijn. Bijvoorbeeld door het benutten van nieuwe technische en digitale mogelijkheden. Voorbeelden waar de het afgelopen jaar aan hebben gewerkt zijn:

  • het thuisbezorgen van rijbewijzen;
  • ‘Mijn schuldhulpverlening’ live;
  • webshop voor minima mogelijk maken;
  • digitaal doorgeven van overlijdensberichten mogelijk maken;
  • WOZ aanslagen digitaal benaderbaar in 2020;
  • digitaal aanvragen kwijtschelding gemeentelijke belastingen;
  • digitaal doorgeven van een verhuizing.

 

Stimuleringsfonds dorpen en wijken

Wat hebben wij gedaan?

In 2018 is het Stimuleringsfonds voortgezet op de wijze waarop het de afgelopen jaren samen met de wijken en dorpen is vormgegeven. Net als ieder jaar is deel I van de regeling, de Initiatievenregeling, op basis van de ervaringen van 2017 gezamenlijk geëvalueerd en zijn de wijken en dorpen uitgenodigd om aan te geven welke aanpassingen zij zouden willen doorvoeren. Er zijn 20 initiatieven ingediend. Omdat het totale aanvraagbedrag binnen het budget paste, zijn alle aanvragen toegekend.

Negentien dorpen en zeven wijken hebben een aanvraag ingediend voor een dorps-/wijkbudget uit deel II van het Stimuleringsfonds. Wij zien het aantal jaarlijks groeien en concluderen dat deze vorm van ondersteuning bijdraagt aan de zelforganisatie van wijken en dorpen in het realiseren van een goede leefbaarheid in het eigen dorp of de eigen wijk.

De werkgroep budgetten, samengesteld uit de besturen van de dorpen die als eerste met budgetten zijn gestart, hebben samen steeds een volgende stap in het inzetten van het dorpsbudget besproken en hierdoor werd gezamenlijk van elkaars ervaringen geleerd. De wens werd uitgesproken om snel tot een nieuwe regeling te komen, aangezien de huidige regeling van het Stimuleringsfonds per 31 december 2018 is geëindigd.

Er zijn in 2018 twaalf  aanvragen ingediend voor de subsidieregeling Coevorden Verbindt (deel II van het Stimuleringsfonds). Deze regeling biedt de mogelijkheid om ook meer structurele initiatieven te ondersteunen. De activiteiten richten zich vooral op de fysieke omgeving.

De intensieve samenwerking met de belangenverenigingen in de dorpen en de contacten met de buurt- en speeltuinverenigingen in de wijken van Coevorden heeft ons inzicht gegeven in waar de kansen en mogelijkheden, maar vooral ook de behoeften van de samenleving liggen als het gaat om het werken aan de eigen leefbaarheid. Tegelijkertijd laat het de kwetsbaarheden zien als het gaat om actieve participatie, voldoende vrijwilligers en realisatie van activiteiten. Ook geeft het inzicht in de samenwerking en wat de samenleving zelf kan en wil oppakken. Met of zonder ondersteuning of participatie van de gemeente. Deze inzichten vormen de basis voor de verdere ontwikkeling van verbindend besturen en de invulling van een stimuleringsfonds in 2019.

Wat heeft het gekost?

Lasten

Baten

Toelichting op de belangrijkste verschillen

Verschillen programma bestuur en organisatie
Bedragen x € 1.000
Saldo voor reservemutaties Reservemutaties Saldo na reservemutaties
Bedrijfsvoering -23 70 47
Bestuurlijke samenwerking -40 0 -40
Burgemeester en wethouders -169 0 -169
Burgerzaken -44 0 -44
Gemeenteraad en commissies -21 0 -21
Stimuleringsfonds dorpen en wijken 99 0 99
Veiligheidsbevorderende maatregelen 12 0 12
Totaal -187 70 -117

Burgemeester en wethouders, incidenteel nadeel € 169.000
Wij hebben in 2018 onze toekomstige verplichtingen voor pensioenen van oud-wethouders opnieuw doorgerekend. Dit is gebeurd aan de hand van zogenoemde actuariële berekeningen, waarbij onder andere wordt gekeken naar de tijdsperiode, rendement en inflatie. De uitkomst van deze berekeningen betekende dat een extra storting van € 155.000 aan de voorziening oud-wethouders benodigd was. Dit leidt tot een incidenteel nadeel. De voorziening voldoet met deze extra storting aan de voorschriften van het BBV.

Stimuleringsfonds dorpen en wijken, incidenteel voordeel € 99.000
In 2018 zijn aanmerkelijk meer subsidies uit het Stimuleringsfonds verstrekt dan voorgaande jaren. Er is in mindere mate een beroep gedaan op deel I van de regeling, de Initiatievenregeling . Daarentegen is het aantal aanvragen voor de subsidieregeling Coevorden verbindt (deel II van het Stimuleringsfonds) juist toegenomen. Ook zijn er beduidend meer subsidies verleend voor dorps-/wijkbudgetten en voor projecten met een meer structureel karakter. De totale bestedingen in 2018 waren € 661.000 ten opzichte van een beschikbaar bedrag van € 760.000, inclusief de provinciale bijdrage voor dorpsinitiatieven van € 50.000. Hierdoor is het voordeel op dit product € 99.000.