Uitgaven

4,71%

€ -4.956

x € 1.000
4,71% Complete

Inkomsten

63,81%

€ 66.974

x € 1.000
63,81% Complete

Saldo

27806,09%

€ 62.019

x € 1.000

Programma 6 | Financiering en alg. dekkingsmiddelen

Uitgaven

4,71%

€ -4.956

x € 1.000
4,71% Complete

Inkomsten

63,81%

€ 66.974

x € 1.000
63,81% Complete

Saldo

27806,09%

€ 62.019

x € 1.000

Bestuurlijke samenvatting

Het jaar 2018 stond in het teken van de laatste jaarschijf uit de takendiscussie en de start van een nieuwe bestuursperiode. Door onze sterk verbeterde financiële positie was er ruimte enkele voorgenomen bezuinigingstaakstellingen te heroverwegen.

Als gevolg van deze bezuinigingsopgave, stringent budgetbeheer en het consequent toevoegen van incidentele voordelen aan de algemene reserve is onze financiële positie ook in 2018 verder versterkt. Het strak sturen op onze banksaldi heeft er toe geleid dat wij geen langlopende leningen aan hoefden te trekken. Het positieve rekeningresultaat in 2018 bedraagt € 0,2 miljoen. De algemene reserve is in 2018 toegenomen met € 3,3 miljoen en de langlopende schulden zijn afgenomen met € 9 miljoen. De solvabiliteit is ultimo 2018 31% (ultimo 2017: 31%) en voldoet daarmee aan de bandbreedte zoals deze per 1 januari 2018 is vastgelegd in de nieuwe nota financieel beleid.

Zoals aangegeven in het Visiedocument Planning & Control (2015) besteden wij bij de ontwikkeling van de P&C-documenten ook aandacht aan de hedendaagse digitale mogelijkheden. Wij hebben onderzocht op welke wijze wij voortgangs- en verantwoordingsinformatie eenvoudiger en frequenter raadpleegbaar kunnen maken voor uw raad. In dit kader hebben wij in 2018 Pepperflow geïmplementeerd, een applicatie om P&C-documenten op een nieuwe en verbeterde manier samen te stellen en aan te bieden. 

Op grond van de verordening doelmatigheid en doeltreffendheid voeren wij jaarlijks een onderzoek uit naar de doelmatigheid en doeltreffendheid. Dit type onderzoek is gebaseerd op artikel 213a van de Gemeentewet. In 2018 hebben wij een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden van het benutten van het gemeentelijk belastinggebied. Verderop in de paragraaf Bedrijfsvoering gaan wij nader in op de uitkomsten van dit onderzoek.

Algemene baten en lasten

Wat hebben wij gedaan?

Ontwikkeling P&C-documenten
Zoals aangegeven in het Visiedocument Planning & Control (2015) besteden wij bij de ontwikkeling van de P&C-documenten ook aandacht aan de hedendaagse digitale mogelijkheden. In dit kader hebben wij in 2018 Pepperflow geïmplementeerd, een applicatie om P&C-documenten op een nieuwe en verbeterde manier samen te stellen en aan te bieden. De Programmabegroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022 was het eerste document dat wij in deze nieuwe vorm aan uw raad aanboden. In 2019 richten wij ons op de vernieuwde publicatie van de Kaderbrief 2020 en de Halfjaarrapportage 2019. Ook wordt de Strategische agenda 2019-2022, afgeleid uit het Bestuursprogramma, in Pepperflow gepresenteerd. Wij blijven verdere mogelijkheden onderzoeken om Pepperflow in te zetten in onze verslaggeving. 

Heffing gemeentelijke belastingen

Wat hebben wij gedaan?

Inkomsten uit gemeentelijke belastingen worden ingezet als algemeen dekkingsmiddel. De gemeente mag zelf bepalen waarvoor zij deze opbrengst gebruikt. De paragraaf Lokale Heffingen geeft inzicht in het beleidskader en de daaruit voortvloeiende financiële gevolgen met betrekking tot de lokale heffingen van de gemeente.

Wat heeft het gekost?

Lasten

Baten

Toelichting op de belangrijkste verschillen

Verschillen programma financiering en algemene dekkingsmiddelen
Bedragen x € 1.000
Saldo voor reservemutaties Reservemutaties Saldo na reservemutaties
Algemene baten en lasten 361 0 361
Algemene uitkering gemeentefonds -556 0 -556
Financiering en dividend -301 25 -276
Heffing gemeentelijke belastingen -250 0 -250
Inning gemeentelijke belastingen 44 0 44
Resultaat bestemming 0 0 0
Totaal -703 25 -678

Algemene baten en lasten, incidenteel voordeel € 361.000
Hieronder vallen de voordelen op een drietal centraal begrote stelposten. De stelpost vervangingsinvesteringen was in 2018 € 290.000. Gedurende het jaar is er geen beroep gedaan op deze stelpost. De stelpost onvoorzien kent eind 2018 nog een restant van € 33.000. Ook is er een voordeel van € 38.000 vanwege afrondingsverschillen.

Algemene uitkering gemeentefonds, incidenteel nadeel € 556.000
Dit nadeel ligt in lijn met de Septembercirculaire. De Septembercirculaire van het gemeentefonds viel namelijk fors nadelig uit. Dit had te maken met het principe van ‘samen de trap op, samen de trap af’ die wij met het Rijk hebben. Dit kwam tot uitdrukking in het accres van het gemeentefonds. Met een brief hebben wij de raad over de financiële effecten voor het boekjaar 2018 geïnformeerd. Toen hebben wij ook aangekondigd dat het centrale effect, een nadeel van € 765.000, onderdeel uitmaakt van het jaarrekeningresultaat. De financiële effecten van deze circulaire voor de jaren 2019 tot en met 2022 zijn verwerkt in de Programmabegroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022. Vanwege verschillen in de maatstaven van de algemene uitkering en verrekeningen van voorgaande jaren is het uiteindelijke nadeel op dit onderwerp € 556.000 nadelig.

Financiering en dividend, incidenteel nadeel € 276.000
Dit nadeel is met name veroorzaakt door het verschil tussen de omslagrente en de interne rekenrente. Jaarlijks berekenen wij op begrotingsbasis hoe hoog het gewogen gemiddelde rentepercentage van onze langlopende leningen (‘de omslagrente’) is. Dit percentage was 3,24%. Omdat het jaarlijks aanpassen van de toe te rekenen rente grote gevolgen heeft voor de gemeentelijke begroting, mogen gemeenten een interne rekenrente hanteren. Deze interne rekenrente mag maximaal 0,5% afwijken van het werkelijke rentepercentage. Vorig jaar hebben wij onze interne rekenrente vastgesteld op 3%. Dit was voorheen 4,5%. Het verschil tussen de 3% rente die is toegerekend aan de programma’s en de werkelijke rente van 3,24%, leidt tot een nadeel. Er is in feite te weinig rente aan de programma’s toegerekend. Dit nadeel is € 276.000. Dit is een gecalculeerd nadeel dat wij bij de Programmabegroting 2018 hebben benoemd. Om de effecten van deze technische toerekening niet ten laste van het begrotingsresultaat te brengen, vangen wij dit op door middel van een stelpost.

Heffing gemeentelijke belastingen, incidenteel nadeel € 250.000
De totale Ozb-inkomsten zijn in 2018 € 220.000 lager uitgevallen dan begroot. De totale werkelijke WOZ-waarde is lager dan medio 2017 berekend ten tijde van de samenstelling van de begroting. Dit komt door verschillen in de waardeontwikkeling van objecten, verminderingen van voorgaande jaren en effecten van bezwaar en beroep. Een deel van dit effect heeft een structureel karakter, waar wij bij de Programmabegroting 2019 op hebben geanticipeerd.
Daarnaast is er een overschrijding in de kosten voor de uitvoering van de Wet WOZ. Dit is een nadeel van € 22.000. Dit wordt met name veroorzaakt door een toename in kosten voor externe bureaus die namens inwoners bezwaar maken op de WOZ-beschikking. Wanneer een inwoner bezwaar of beroep instelt, en in het gelijk wordt gesteld, komt men in aanmerking voor een vergoeding van de gemaakte kosten.