Samenvatting

Bestuurlijke samenvatting

Inleiding
Hierbij bieden wij u het Jaarverslag over 2018 aan; het eerste jaarverslag dat wij uw gemeenteraad via de digitale weg van Pepperflow aanbieden. Wij voorzien hiermee in uw behoefte om voortgangs- en verantwoordingsinformatie eenvoudiger en frequenter raadpleegbaar te maken.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 gaven de kiezers het signaal dat onze betrokken stijl van besturen in de vorige bestuursperiode werd gewaardeerd. Met ons ‘nieuwe’ college hebben wij de lijn van verbindend besturen uit de vorige bestuursperiode onverminderd en met enthousiasme doorgezet. Dit komt tot uiting in het bestuursprogramma 2018 – 2022 ‘Ruimte om te doen’. Voor deze titel hebben wij bewust gekozen om daarmee uit te stralen dat wij een financieel gezonde uitgangspositie hebben en wij bovendien volop mogelijkheden zien om te investeren in onze mooie gemeente. Dit Jaarverslag laat in lijn daarmee zien dat wij in 2018 vele projecten en activiteiten in uitvoering hebben genomen, vaak samen met onze inwoners, maatschappelijke partners of andere overheden.

Op verschillende manieren en op meerdere momenten hebben wij contact gehad met de samenleving over de (voorgenomen) uitvoering van activiteiten en projecten waarmee wij aan het bereiken van onze bestuurlijke doelstellingen werken. Tegelijkertijd hebben wij nadrukkelijk stilgestaan bij de vraag hoe verder vorm te geven aan onze bestuursstijl van verbindend besturen in de nieuwe bestuursperiode. Daarvoor hebben wij diverse evaluaties laten uitvoeren, zoals over het stimuleringsfonds en de rol van onze gebiedscoördinatoren.

Financieel
Het jaar 2018 stond financieel gezien in het teken van de laatste jaarschijf uit de takendiscussie en de start van een nieuwe bestuursperiode. Onze financiële positie is ook in 2018 verder versterkt. Deze verbeterde financiële positie bood ons ruimte om enkele voorgenomen bezuinigingstaakstellingen te heroverwegen.

Gemeenteraad en commissies
De gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 leverde vele nieuwe gezichten binnen de gemeenteraad op. Wij vinden het belangrijk dat uw raad zijn volksvertegenwoordigende rol goed kan invullen. Met een vooraf afgestemd inwerkprogramma dat in nauwe samenwerking met de Griffie werd opgesteld, hebben wij de nieuwe gemeenteraad vanaf de start van de raadsperiode zo goed mogelijk in positie proberen te brengen. Ook faciliteren en ondersteunen wij, opnieuw in nauwe samenwerking met de Griffie, het proces van de uitvoering van het Raadsakkoord “Samen Levend”.

Economie
Het herstel van de economie zet door. Dat merken wij aan de investeringen die ondernemingen in toenemende mate doen en aan de grotere vraag naar personeel. De interesse van bedrijven voor percelen en vestigingsmogelijkheden nam vorig jaar toe. Ook doordat wij actief naar buiten treden met de vestigingsmogelijkheden wordt Coevorden merkbaar aantrekkelijker voor bedrijven om zich te vestigen. In nauwe samenwerking met maatschappelijke partners en bewoners zijn diverse acties uitgevoerd die bijdragen aan een (toeristisch) aantrekkelijker centrum van Coevorden Stad. Meerdere visies en plannen zijn daarvoor in procedure gebracht. De twee ‘Dagen van de Binnenstad’ waren een groot succes en krijgen wat ons betreft zeker een vervolg.

Met bedrijven en onderwijsinstellingen hebben wij in 2018 op structurele wijze samen gewerkt aan het versterken van de lokale sociaal economische structuur. Wij weten elkaar als de “drie O’s” (Ondernemers, Onderwijs en Overheid) dan ook steeds beter te vinden. Naast het ondersteunen van netwerkbijeenkomsten, waar wij jaarlijks ondernemers en onderwijs met elkaar verbinden, hebben wij in 2018 samen met het bedrijfsleven en het onderwijs de basis gelegd voor een visie op de economie van Coevorden en de regio. Ook de uitvoering van de dynamische werkagenda, behorende bij deze Economische visie, zien ondernemers, onderwijs en overheid als een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

De resultaten van de eerste twee tranches van de Bedrijvenregeling bevestigen het beeld van een aantrekkende economie, aangezien de gehonoreerde aanvragen in potentie vele tientallen nieuwe arbeidsplaatsen in de regio opleveren.

Onze gemeente beschikt over een grote hoeveelheid en verscheidenheid aan natuurschoon en cultuurhistorische waarden. Met de uitvoering van de “Beleidsagenda Vrijetijdseconomie” hebben wij in 2018 ingezet op de kansen en mogelijkheden die dit biedt. Diverse projecten zijn uitgevoerd om de diversiteit en de kwaliteit van het toeristische product, dat onze gemeente te bieden heeft, verder te verbeteren en nog beter onder de aandacht van potentiële toeristen te brengen. Dat wij op de goede weg zijn blijkt uit het feit dat we in 2018 de gemeente zijn met de meeste toeristische overnachtingen van Drenthe.

BOCE
In januari 2018 vond in Noord-Sleen een gezamenlijke vergadering van de gemeenteraden van Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen plaats. Tijdens deze bijeenkomst is gesproken over de “Regionale beleidsagenda Zuidoost Drenthe”. De drie BOCE-gemeenten, die al langer samenwerkten op het niveau van bedrijfsvoering, bespraken tijdens deze bijeenkomst de mogelijkheden om ook samen te werken op bestuurlijk en beleidsmatig terrein. Besluitvorming over deze regionale beleidsagenda, waarmee de drie gemeenten onder andere mogelijkheden verkennen voor samenwerking op het terrein van vrijetijdseconomie, bereikbaarheid, krimp en leefbaarheid en de omgevingwet, heeft vervolgens in de drie gemeenteraden afzonderlijk plaatsgevonden.

Glasvezel
Het verbeteren van de digitale bereikbaarheid hebben wij voor al onze inwoners en bedrijven in 2018 een flinke stap verder kunnen helpen. Eind 2018 is besloten deel te nemen en financieel bij te dragen aan het bedrijf dat er voor gaat zorgen dat een toekomstbestendig glasvezelnetwerk voor ons grondgebied kan worden aangelegd. De initiatieven die in verschillende dorpen de aanleg van snel internet tot doel hadden, hebben wij gestimuleerd en ondersteund tot het vormen van één organisatie, de Stichting Glasvezel Zuidenveld. Doordat alle groepen initiatiefnemers zich hier in konden herkennen, werd het daarmee een initiatief vóór inwoners en dóór inwoners.   

Participatiewet
Door de economische groei kunnen gelukkig steeds meer inwoners voorzien in hun eigen inkomen en zien wij het aantal inwoners met een bijstandsuitkering dan ook dalen in 2018. Een andere positieve ontwikkeling die wij zien is dat in 2018 het beroep op de Participatiewet afneemt, onder andere doordat veel inwoners actief zijn geworden in het vrijwilligerswerk of andere activiteiten verrichten. In 2018 hebben wij daarom vooral ingezet op maatregelen die de uitstroom uit de Participatiewet bevorderen en de instroom ervan beperken. Het project “BAAN” is daar een fraai voorbeeld van. Samen met lokale ondernemers in de techniek en installatiebranche en uitzendbureaus hebben wij een nieuwe aanpak ontwikkeld voor het werven, selecteren en het waar nodig opleiden en begeleiden van werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt naar duurzaam betaald werk. Ons uitkeringsbestand is mede hierdoor met 11% gereduceerd.

Gezond Coevorden
Een gezonder Coevorden is één van onze doelstellingen voor deze bestuursperiode. Daarbij gaan wij uit van de eigen kracht die inwoners en hun sociale netwerk kunnen inzetten om hun problemen eerst zelf op te lossen. Lukt dat niet, dan kunnen wij het vangnet zijn. Wij hebben vooral ingezet op het nemen van meer verantwoordelijkheid door de inwoners zelf. Dit hebben wij het afgelopen jaar onder andere gefaciliteerd en gestimuleerd met het aanbieden van diverse campagnes en voorzieningen.

Zeer verheugd zijn wij met de ontwikkeling van het nieuwe gezondheidscentrum “De Veltstroom”, dat in 2018 haar deuren voor onze inwoners opende. Een mooie ontwikkeling dat huisartsen, medisch specialisten, apothekers en paramedici hier onder één dak samen aan een gezondere regio werken. Samen met Tangenborgh, Icare, Saxenburgh, Zilveren Kruis en Maatschappelijk Welzijn Coevorden hebben we mogelijkheden verkend voor een integrale en structurele gezondheidsbevorderende en –verbeterende aanpak voor onze inwoners. Met de campagne “Lang zult u wonen” hebben wij oudere inwoners bewust gemaakt van de mogelijkheden om de eigen woning veiliger en comfortabeler te maken met als doel zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. Om kinderen en jeugd veilig en gezond te laten opgroeien hebben wij intensief samengewerkt met diverse organisaties.

Jeugd
Wij vinden dat de jeugd in onze gemeente veilig en gezond moet kunnen opgroeien en dat ouders of verzorgers daarbij ondersteuning moeten kunnen krijgen als dat nodig is. Net als veel andere gemeenten hadden wij in 2018 een tekort op het budget voor Jeugdhulp. Wij zien ook dat dit tekort in de toekomst kan oplopen. De kwaliteit van de Jeugdhulp moet goed zijn en blijven. Tegelijkertijd moet de Jeugdhulp anders en goedkoper worden vormgegeven om het in de toekomst betaalbaar te houden. Met deze inzet hebben wij, samen met de elf andere Drentse gemeenten, in 2018 gesprekken gevoerd met de jeugdhulpaanbieders die in Drenthe actief zijn. Dit heeft begin dit jaar geleid tot een Bestuurlijk Transformatie Akkoord waarmee gemeenten en jeugdhulpaanbieders samen aan de slag gaan met als doel te zorgen voor jeugdhulpaanbod van goede kwaliteit tegen betaalbare kosten.

Mobiliteit en bereikbaarheid
Een goede, veilige mobiliteit en bereikbaarheid is cruciaal voor onze leefbaarheid. Wij zijn daarom blij dat er op het gebied van mobiliteit en bereikbaarheid in 2018 belangrijke stappen zijn gezet, bijvoorbeeld als het gaat om de N34 (ongelijkvloerse kruising N34/Klooster en verbreding N34 tot klaverblad Holsloot) en de planologische voorbereidingen voor de aanleg van de zuidelijke ontsluitingsweg.

Duurzaamheid
Naast de ambities die wij in ons Bestuursprogramma hebben opgenomen en de Raadswerkgroep die met het thema Duurzaamheid aan de slag is gegaan, hebben wij in november 2018 samen met de andere Drentse gemeenten, de provincie en waterschappen een intentieverklaring ondertekend om aan de slag te gaan met een Regionale Energie Strategie. Wij beschouwen deze Regionale Energie Strategie als de regionale vertaling van het Klimaatakkoord.

Samenwerking over de (lands)grens
Op allerlei manier hebben wij in 2018 aan onze doelstelling gewerkt om de grenzen minder manifest te maken. We werken op bestuurlijk en op ambtelijk niveau samen met noordelijke gemeenten en provincies en de deelstaat Niedersachsen aan een ‘Kooperationsagenda’. Verder werkten we ‘grensontkennend’ in diverse projecten en verkenningen via het Rijnlandinstituut, de Agentur für Arbeit en het UWV, het bedrijvennetwerk Ems-Achse en het Nederlands Consulaat in Düsseldorf.

Stimuleringsfonds dorpen en wijken
In 2018 zijn wij op dezelfde voet doorgegaan met het Stimuleringsfonds als in de afgelopen jaren. De Initiatievenregeling hebben we samen met de wijken en dorpen geëvalueerd. In 2018 zijn er 20 initiatieven ingediend die we allemaal konden honoreren. De belangstelling voor het dorps-/wijkbudget (Stimuleringsfonds deel II) groeit jaarlijks en voorziet daarmee naar onze mening in de behoefte van wijken en dorpen om aan de eigen leefbaarheid te werken.

Financiën op hoofdlijnen

De jaarrekening 2018 sluit met een klein nadelig saldo van € 223.000. Samen met het tussentijdse resultaat van de Halfjaarrapportage 2018, die € 1.158.000 positief was, sluiten wij het jaar 2018 af met een voordelig resultaat van €  935.000. Mede dankzij deze resultaten hebben wij ook dit jaar onze reservepositie verder versterkt. Voor het tweede jaar op rij hoefden wij geen langlopende leningen aan te trekken. Door behoedzaam, met consequent beheer van onze budgetten, onze taken uit te voeren, hebben wij over 2018 dit resultaat weten te bereiken. Door af te lossen op de langlopende leningen zijn deze schulden met ruim € 9 miljoen afgenomen. Onze solvabiliteit is eind 2018 31% en valt binnen de bandbreedte die wij vanaf 1 januari 2018 hanteren. 

Op de startpagina van het jaarverslag hebben wij in de drie cirkeldiagrammen weergegeven hoe de lasten en baten over de zes programma's zijn verdeeld.