Sitemap

Programmabegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 Blz. 1
Programma’s Blz. 2
Leeswijzer Blz. 3
Leeswijzer Blz. 4
Aanbiedingsbrief Blz. 5
Verbindend Besturen Blz. 6
Aanbiedingsbrief Blz. 7
Ontwikkelingen en ambities Blz. 8
Inleiding Blz. 9
Inleiding Blz. 10
Ontwikkelingen en ambities Blz. 11
Ontwikkelingen en ambities Blz. 12
Dekking Blz. 13
Dekking Blz. 14
Overige ontwikkelingen Blz. 15
Overige ontwikkelingen Blz. 16
Programma 1 | Economie, onderwijs en cultuur Blz. 17
Bestuurlijke hoofdlijnen Blz. 18
Beleidskaders Blz. 19
Wat willen wij bereiken? Blz. 20
Goed onderwijs Blz. 21
Inhoudelijke kwaliteitsslag VVE Blz. 22
Toegankelijk en bereikbaar onderwijs Blz. 23
Integraal Huisvestingsplan (IHP) Blz. 24
Dutch TechZone: de industriële hotspot van Nederland Blz. 25
Clustervorming en ondernemerschap Blz. 26
Naamsbekendheid en Regiobranding Blz. 27
Onderwijs en arbeidsmarkt Blz. 28
Versterken economische structuur Blz. 29
Ondernemersdienstverlening Blz. 30
Toekomst bedrijventerreinen Blz. 31
Verbinding arbeidsmarkt-onderwijs Blz. 32
Versterken ondernemersklimaat Blz. 33
Het natuurschoon en de cultuurhistorische waarden benutten voor de recreatieve en toeristische sector Blz. 34
Verbeteren toeristische fiets- en wandelinfrastructuur (beleving en voorzieningen) Blz. 35
Vitaliseren vakantieparken Blz. 36
Vrijetijdsnota 2022-2026 Blz. 37
Een bloeiend cultureel leven Blz. 38
Nieuwe kaders kunst en cultuur Blz. 39
Culturele gemeente 2021-2022 Blz. 40
Beleidsindicatoren Blz. 41
Wat mag het kosten? Blz. 42
Programma 2 | Werk, jeugd en zorg Blz. 43
Bestuurlijke hoofdlijnen Blz. 44
Beleidskaders Blz. 45
Wat willen wij bereiken? Blz. 46
Aanpakken laaggeletterdheid Blz. 47
Taalontwikkeling en vergroting woordenschat Blz. 48
Vergroten bereik doelgroep NT1 Blz. 49
Actief deelnemen aan de samenleving Blz. 50
Vrijwillige maatschappelijke inzet Blz. 51
Simpel Switchen Blz. 52
Actieve deelname vergunninghouders Blz. 53
Nieuwe inburgeringswet Blz. 54
Volwaardig meedoen in de maatschappij Blz. 55
Doorbreken generatie-armoede Blz. 56
Pilot begeleiding gezinnen Blz. 57
Programma Kansrijk opgroeien Blz. 58
Inspraak jongeren Blz. 59
Betrekken Jongerenraad Blz. 60
Kinderen en jongeren groeien gelukkig, gezond en veilig op Blz. 61
Kansrijke start/ goede start Blz. 62
Uitvoeringskader jeugd(hulp) beleid Blz. 63
Van leerplicht naar leerrecht Blz. 64
Onze ondersteuning is passend en toegankelijk Blz. 65
Inkoop Blz. 66
Kwetsbare inwoners Blz. 67
Mantelzorg Blz. 68
Sociaal team Blz. 69
Evaluatie van beleid Blz. 70
Stimuleren verenigingsleven Blz. 71
Accommodatiebeleid Blz. 72
Kwaliteitsimpuls Sport Blz. 73
Vitale inwoners Blz. 74
Positieve gezondheid Blz. 75
Voorkomen van financiële problemen Blz. 76
Ondersteuning van minima Blz. 77
Gemeentelijk adviesrecht bij schuldenbewind Blz. 78
Waarborgfonds Blz. 79
Wet vereenvoudiging beslagvrije voet Blz. 80
Kindpakket Blz. 81
Beleidsindicatoren Blz. 82
Wat mag het kosten? Blz. 83
Programma 3 | Ruimte en leefomgeving Blz. 84
Bestuurlijke hoofdlijnen Blz. 85
Beleidskaders Blz. 86
Wat willen wij bereiken? Blz. 87
Een aantrekkelijke binnenstad Blz. 88
Bentheimerpoort Blz. 89
Markt, haven, citadelpunt en Weeshuisweide Blz. 90
Stationsgebied Blz. 91
Voormalig Bogas gebied Blz. 92
Een goed woon- en leefklimaat in onze gemeente Blz. 93
Deprogrammeren woningbouwcapaciteit Blz. 94
Herstructureringsfonds Blz. 95
Prestatieafspraken woningcorporaties Blz. 96
Regiodeal Blz. 97
Goede bereikbaarheid voor leefbaarheid en toerisme Blz. 98
Fietsnota Blz. 99
Mobiliteitsplan Blz. 100
Zuidelijke ontsluitingsweg Blz. 101
Zuidelijke rondweg Blz. 102
Goede digitale bereikbaarheid Blz. 103
Aanleg glasvezelnetwerk Blz. 104
Omgevingswet: meer eigen ruimte creëren voor initiatieven en lokaal maatwerk Blz. 105
Inrichting werkprocessen vergunningverlening mbv digitaal stelsel omgevingswet Blz. 106
Omgevingsvisie Blz. 107
Pilot omgevingsplan binnenstad Coevorden Blz. 108
Beleidsindicatoren Blz. 109
Wat mag het kosten? Blz. 110
Programma 4 | Openbare ruimte Blz. 111
Bestuurlijke hoofdlijnen Blz. 112
Beleidskaders Blz. 113
Wat willen wij bereiken? Blz. 114
Duurzaam afvalbeheer Blz. 115
Realisatie VANG-doelstellingen Blz. 116
Een prettig woonklimaat Blz. 117
Bestrijding eikenprocessierups Blz. 118
Begraafplaatsenbeleid Blz. 119
Biodiversiteit Blz. 120
Klimaatadaptatie Blz. 121
Een veilige woonomgeving Blz. 122
Aanpak ondermijning Blz. 123
Integraal Veiligheidsbeleid Blz. 124
Energieneutraal in 2040 Blz. 125
Duurzaamheidsvisie Blz. 126
Pilot energieneutrale wijk/dorp Blz. 127
Regionale Energie Strategie Blz. 128
Warmtevisie Blz. 129
Beleidsindicatoren Blz. 130
Wat mag het kosten? Blz. 131
Programma 5 | Bestuur en Organisatie Blz. 132
Bestuurlijke hoofdlijnen Blz. 133
Beleidskaders Blz. 134
Wat willen wij bereiken? Blz. 135
Echt goed worden in Verbindend Besturen Blz. 136
Coevorden Verbindt: onze Visie Blz. 137
Democratie in actie Blz. 138
Gebiedskompas Blz. 139
Samenwerken wijken en dorpen Blz. 140
Stimuleringsfonds Blz. 141
Passende dienstverlening Blz. 142
Interne dienstverlening Blz. 143
Verbetering online dienstverlening Blz. 144
Beleidsindicatoren Blz. 145
Wat mag het kosten? Blz. 146
Programma 6 | Financiering en dekkingsmiddelen Blz. 147
Bestuurlijke hoofdlijnen Blz. 148
Beleidskaders Blz. 149
Wat willen wij bereiken? Blz. 150
Financieel gezond blijven Blz. 151
Monitoring financiële kengetallen Blz. 152
Passende tarieven Blz. 153
Beleidsindicatoren Blz. 154
Wat mag het kosten? Blz. 155
Financiële begroting Blz. 156
Samenvatting financieel meerjarenperspectief 2021-2024 Blz. 157
Samenvatting financieel meerjarenperspectief 2021 - 2024 Blz. 158
Ontwikkeling inkomsten Blz. 159
Gemeentefonds, belastingen en leges Blz. 160
De septembercirculaire Blz. 161
Belastingen en leges Blz. 162
Ontwikkeling uitgaven Blz. 163
Welke uitgaven lichten we toe? Blz. 164
Lonen en prijzen Blz. 165
Autonome ontwikkelingen Blz. 166
Verbonden partijen Blz. 167
Meerjaren Investerings Programma (MIP) Blz. 168
Overige ontwikkelingen Blz. 169
Structureel evenwicht en vrije begrotingsruimte Blz. 170
Vrije begrotingsruimte Blz. 171
Structureel en reëel begrotingsevenwicht Blz. 172
Heroverwegingen Blz. 173
Inleiding Blz. 174
Toelichting heroverwegingen Blz. 175
Uitgangspunten van deze begroting Blz. 176
Op welke uitgangspunten hebben wij onze begroting gebaseerd? Blz. 177
Ontwikkeling reserves Blz. 178
Algemene reserve Blz. 179
Incidentele en structurele mutaties in de reserves en voorzieningen Blz. 180
Overhead Blz. 181
Welke overhead hebben wij begroot? Blz. 182
Toelichting incidentele baten en lasten Blz. 183
Wij hebben onderstaande incidentele baten en lasten begroot. Blz. 184
Recapitulatie van de programma's Blz. 185
Samenvatting van al onze inkomsten en uitgaven: de recapitulatie Blz. 186
Geprognosticeerde balans Blz. 187
Verwachting van de meerjarige ontwikkeling van onze balans Blz. 188
Paragrafen Blz. 189
Inleiding Blz. 190
Lokale heffingen Blz. 191
Inleiding Blz. 192
Beleid Blz. 193
Belastingopbrengsten en tarieven Blz. 194
Toelichtingen Blz. 195
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 196
Beleid Blz. 197
Risicoprofiel Blz. 198
Incidentele risico's Blz. 199
Europark Blz. 200
Grondexploitaties Blz. 201
Faillissement CQ Blz. 202
Tabel incidentele risico's Blz. 203
Structurele risico's Blz. 204
Sociaal domein Blz. 205
EMCO-groep Blz. 206
Tabel structurele risico's Blz. 207
Overige ontwikkelingen met een mogelijk financieel risico Blz. 208
Weerstandscapaciteit Blz. 209
Ratio weerstandsvermogen Blz. 210
Financiële kengetallen Blz. 211
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 212
Inleiding Blz. 213
Gebouwen Blz. 214
Groen Blz. 215
Openbare verlichting Blz. 216
Oeververbindingen Blz. 217
Riolering Blz. 218
Wegen Blz. 219
Financiering Blz. 220
Inleiding Blz. 221
Saldobeheer en intern liquiditeitsbeheer Blz. 222
Financieringsrisico's en rentebeheer Blz. 223
Verwachte ontwikkelingen Blz. 224
Schatkistbankieren Blz. 225
EMU-saldo Blz. 226
Bedrijfsvoering Blz. 227
Inleiding Blz. 228
ICT/ Informatiemanagement Blz. 229
Informatieveiligheid Blz. 230
Van data naar informatie Blz. 231
Gegevensbescherming Blz. 232
Onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid Blz. 233
Intern controleplan Blz. 234
Ontwikkelingen personeelsbeleid Blz. 235
Personeelsbegroting Blz. 236
Verbonden Partijen Blz. 237
Inleiding Blz. 238
Tabel verbonden partijen Blz. 239
Grondbeleid Blz. 240
Inleiding Blz. 241
Beleid Blz. 242
Prognoses Blz. 243
Toelichting op projecten Blz. 244
Reserve en risico's Blz. 245
Bijlagen Blz. 246
1. Overzicht nieuwe investeringen Blz. 247
Overzicht van de investeringen die wij in 2021 hebben gepland: Blz. 248
2. Overzicht lopende investeringen Blz. 249
Stand van zaken van de investeringen tot en met september. Blz. 250
3. Reserves en voorzieningen Blz. 251
Overzicht reserves en voorzieningen 2021 Blz. 252
Overzicht reserves en voorzieningen 2022-2024 Blz. 253
4. Taakvelden conform BBV Blz. 254
Overzicht taakvelden lasten 2021-2024 Blz. 255
Overzicht taakvelden baten 2021-2024 Blz. 256
5. Incidentele baten en lasten Blz. 257
Overzicht incidentele baten en lasten Blz. 258
6. Begrotingssubsidies Blz. 259
Begrotingssubsidies volgens art. 4.23 lid 3 c (Awb) Blz. 260
7. Verbonden partijen Blz. 261
Kaderstellende informatie verbonden partijen Blz. 262
8. Stelpost vervangingsinvesteringen Blz. 263
Verloop stelpost vervangingsinvesteringen Blz. 264
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap