Sitemap

Sitemap

Programmabegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 Blz. 1  
Blz. 2  
Leeswijzer Blz. 3  
Leeswijzer Blz. 4  
Aanbiedingsbrief Blz. 5  
Verbindend Besturen Blz. 6  
Aanbiedingsbrief Blz. 7  
Ontwikkelingen en ambities Blz. 8  
Inleiding Blz. 9  
Inleiding Blz. 10  
Ontwikkelingen en ambities Blz. 11  
Ontwikkelingen en ambities Blz. 12  
Dekking Blz. 13  
Dekking Blz. 14  
Overige ontwikkelingen Blz. 15  
Overige ontwikkelingen Blz. 16  
Programma 1 | Economie, onderwijs en cultuur Blz. 17  
Bestuurlijke hoofdlijnen Blz. 18  
Beleidskaders Blz. 19  
Wat willen wij bereiken? Blz. 20  
Goed onderwijs Blz. 21  
Inhoudelijke kwaliteitsslag VVE Blz. 22  
Toegankelijk en bereikbaar onderwijs Blz. 23  
Integraal Huisvestingsplan (IHP) Blz. 24  
Dutch TechZone: de industriële hotspot van Nederland Blz. 25  
Clustervorming en ondernemerschap Blz. 26  
Naamsbekendheid en Regiobranding Blz. 27  
Onderwijs en arbeidsmarkt Blz. 28  
Versterken economische structuur Blz. 29  
Ondernemersdienstverlening Blz. 30  
Toekomst bedrijventerreinen Blz. 31  
Verbinding arbeidsmarkt-onderwijs Blz. 32  
Versterken ondernemersklimaat Blz. 33  
Het natuurschoon en de cultuurhistorische waarden benutten voor de recreatieve en toeristische sector Blz. 34  
Verbeteren toeristische fiets- en wandelinfrastructuur (beleving en voorzieningen) Blz. 35  
Vitaliseren vakantieparken Blz. 36  
Vrijetijdsnota 2022-2026 Blz. 37  
Een bloeiend cultureel leven Blz. 38  
Nieuwe kaders kunst en cultuur Blz. 39  
Culturele gemeente 2021-2022 Blz. 40  
Beleidsindicatoren Blz. 41  
Wat mag het kosten? Blz. 42  
Programma 2 | Werk, jeugd en zorg Blz. 43  
Bestuurlijke hoofdlijnen Blz. 44  
Beleidskaders Blz. 45  
Wat willen wij bereiken? Blz. 46  
Aanpakken laaggeletterdheid Blz. 47  
Taalontwikkeling en vergroting woordenschat Blz. 48  
Vergroten bereik doelgroep NT1 Blz. 49  
Actief deelnemen aan de samenleving Blz. 50  
Vrijwillige maatschappelijke inzet Blz. 51  
Simpel Switchen Blz. 52  
Actieve deelname vergunninghouders Blz. 53  
Nieuwe inburgeringswet Blz. 54  
Volwaardig meedoen in de maatschappij Blz. 55  
Doorbreken generatie-armoede Blz. 56  
Pilot begeleiding gezinnen Blz. 57  
Programma Kansrijk opgroeien Blz. 58  
Inspraak jongeren Blz. 59  
Betrekken Jongerenraad Blz. 60  
Kinderen en jongeren groeien gelukkig, gezond en veilig op Blz. 61  
Kansrijke start/ goede start Blz. 62  
Uitvoeringskader jeugd(hulp) beleid Blz. 63  
Van leerplicht naar leerrecht Blz. 64  
Onze ondersteuning is passend en toegankelijk Blz. 65  
Inkoop Blz. 66  
Kwetsbare inwoners Blz. 67  
Mantelzorg Blz. 68  
Sociaal team Blz. 69  
Evaluatie van beleid Blz. 70  
Stimuleren verenigingsleven Blz. 71  
Accommodatiebeleid Blz. 72  
Kwaliteitsimpuls Sport Blz. 73  
Vitale inwoners Blz. 74  
Positieve gezondheid Blz. 75  
Voorkomen van financiële problemen Blz. 76  
Ondersteuning van minima Blz. 77  
Gemeentelijk adviesrecht bij schuldenbewind Blz. 78  
Waarborgfonds Blz. 79  
Wet vereenvoudiging beslagvrije voet Blz. 80  
Kindpakket Blz. 81  
Beleidsindicatoren Blz. 82  
Wat mag het kosten? Blz. 83  
Programma 3 | Ruimte en leefomgeving Blz. 84  
Bestuurlijke hoofdlijnen Blz. 85  
Beleidskaders Blz. 86  
Wat willen wij bereiken? Blz. 87  
Een aantrekkelijke binnenstad Blz. 88  
Bentheimerpoort Blz. 89  
Markt, haven, citadelpunt en Weeshuisweide Blz. 90  
Stationsgebied Blz. 91  
Voormalig Bogas gebied Blz. 92  
Een goed woon- en leefklimaat in onze gemeente Blz. 93  
Deprogrammeren woningbouwcapaciteit Blz. 94  
Herstructureringsfonds Blz. 95  
Prestatieafspraken woningcorporaties Blz. 96  
Regiodeal Blz. 97  
Goede bereikbaarheid voor leefbaarheid en toerisme Blz. 98  
Fietsnota Blz. 99  
Mobiliteitsplan Blz. 100  
Zuidelijke ontsluitingsweg Blz. 101  
Zuidelijke rondweg Blz. 102  
Goede digitale bereikbaarheid Blz. 103  
Aanleg glasvezelnetwerk Blz. 104  
Omgevingswet: meer eigen ruimte creëren voor initiatieven en lokaal maatwerk Blz. 105  
Inrichting werkprocessen vergunningverlening mbv digitaal stelsel omgevingswet Blz. 106  
Omgevingsvisie Blz. 107  
Pilot omgevingsplan binnenstad Coevorden Blz. 108  
Beleidsindicatoren Blz. 109  
Wat mag het kosten? Blz. 110  
Programma 4 | Openbare ruimte Blz. 111  
Bestuurlijke hoofdlijnen Blz. 112  
Beleidskaders Blz. 113  
Wat willen wij bereiken? Blz. 114  
Duurzaam afvalbeheer Blz. 115  
Realisatie VANG-doelstellingen Blz. 116  
Een prettig woonklimaat Blz. 117  
Bestrijding eikenprocessierups Blz. 118  
Begraafplaatsenbeleid Blz. 119  
Biodiversiteit Blz. 120  
Klimaatadaptatie Blz. 121  
Een veilige woonomgeving Blz. 122  
Aanpak ondermijning Blz. 123  
Integraal Veiligheidsbeleid Blz. 124  
Energieneutraal in 2040 Blz. 125  
Duurzaamheidsvisie Blz. 126  
Pilot energieneutrale wijk/dorp Blz. 127  
Regionale Energie Strategie Blz. 128  
Warmtevisie Blz. 129  
Beleidsindicatoren Blz. 130  
Wat mag het kosten? Blz. 131  
Programma 5 | Bestuur en Organisatie Blz. 132  
Bestuurlijke hoofdlijnen Blz. 133  
Beleidskaders Blz. 134  
Wat willen wij bereiken? Blz. 135  
Echt goed worden in Verbindend Besturen Blz. 136  
Coevorden Verbindt: onze Visie Blz. 137  
Democratie in actie Blz. 138  
Gebiedskompas Blz. 139  
Samenwerken wijken en dorpen Blz. 140  
Stimuleringsfonds Blz. 141  
Passende dienstverlening Blz. 142  
Interne dienstverlening Blz. 143  
Verbetering online dienstverlening Blz. 144  
Beleidsindicatoren Blz. 145  
Wat mag het kosten? Blz. 146  
Programma 6 | Financiering en dekkingsmiddelen Blz. 147  
Bestuurlijke hoofdlijnen Blz. 148  
Beleidskaders Blz. 149  
Wat willen wij bereiken? Blz. 150  
Financieel gezond blijven Blz. 151  
Monitoring financiële kengetallen Blz. 152  
Passende tarieven Blz. 153  
Beleidsindicatoren Blz. 154  
Wat mag het kosten? Blz. 155  
Financiële begroting Blz. 156  
Samenvatting financieel meerjarenperspectief 2021-2024 Blz. 157  
Samenvatting financieel meerjarenperspectief 2021 - 2024 Blz. 158  
Ontwikkeling inkomsten Blz. 159  
Gemeentefonds, belastingen en leges Blz. 160  
De septembercirculaire Blz. 161  
Belastingen en leges Blz. 162  
Ontwikkeling uitgaven Blz. 163  
Welke uitgaven lichten we toe? Blz. 164  
Lonen en prijzen Blz. 165  
Autonome ontwikkelingen Blz. 166  
Verbonden partijen Blz. 167  
Meerjaren Investerings Programma (MIP) Blz. 168  
Overige ontwikkelingen Blz. 169  
Structureel evenwicht en vrije begrotingsruimte Blz. 170  
Vrije begrotingsruimte Blz. 171  
Structureel en reëel begrotingsevenwicht Blz. 172  
Heroverwegingen Blz. 173  
Inleiding Blz. 174  
Toelichting heroverwegingen Blz. 175  
Uitgangspunten van deze begroting Blz. 176  
Op welke uitgangspunten hebben wij onze begroting gebaseerd? Blz. 177  
Ontwikkeling reserves Blz. 178  
Algemene reserve Blz. 179  
Incidentele en structurele mutaties in de reserves en voorzieningen Blz. 180  
Overhead Blz. 181  
Welke overhead hebben wij begroot? Blz. 182  
Toelichting incidentele baten en lasten Blz. 183  
Wij hebben onderstaande incidentele baten en lasten begroot. Blz. 184  
Recapitulatie van de programma's Blz. 185  
Samenvatting van al onze inkomsten en uitgaven: de recapitulatie Blz. 186  
Geprognosticeerde balans Blz. 187  
Verwachting van de meerjarige ontwikkeling van onze balans Blz. 188  
Paragrafen Blz. 189  
Inleiding Blz. 190  
Lokale heffingen Blz. 191  
Inleiding Blz. 192  
Beleid Blz. 193  
Belastingopbrengsten en tarieven Blz. 194  
Toelichtingen Blz. 195  
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 196  
Beleid Blz. 197  
Risicoprofiel Blz. 198  
Incidentele risico's Blz. 199  
Europark Blz. 200  
Grondexploitaties Blz. 201  
Faillissement CQ Blz. 202  
Tabel incidentele risico's Blz. 203  
Structurele risico's Blz. 204  
Sociaal domein Blz. 205  
EMCO-groep Blz. 206  
Tabel structurele risico's Blz. 207  
Overige ontwikkelingen met een mogelijk financieel risico Blz. 208  
Weerstandscapaciteit Blz. 209  
Ratio weerstandsvermogen Blz. 210  
Financiële kengetallen Blz. 211  
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 212  
Inleiding Blz. 213  
Gebouwen Blz. 214  
Groen Blz. 215  
Openbare verlichting Blz. 216  
Oeververbindingen Blz. 217  
Riolering Blz. 218  
Wegen Blz. 219  
Financiering Blz. 220  
Inleiding Blz. 221  
Saldobeheer en intern liquiditeitsbeheer Blz. 222  
Financieringsrisico's en rentebeheer Blz. 223  
Verwachte ontwikkelingen Blz. 224  
Schatkistbankieren Blz. 225  
EMU-saldo Blz. 226  
Bedrijfsvoering Blz. 227  
Inleiding Blz. 228  
ICT/ Informatiemanagement Blz. 229  
Informatieveiligheid Blz. 230  
Van data naar informatie Blz. 231  
Gegevensbescherming Blz. 232  
Onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid Blz. 233  
Intern controleplan Blz. 234  
Ontwikkelingen personeelsbeleid Blz. 235  
Personeelsbegroting Blz. 236  
Verbonden Partijen Blz. 237  
Inleiding Blz. 238  
Tabel verbonden partijen Blz. 239  
Grondbeleid Blz. 240  
Inleiding Blz. 241  
Beleid Blz. 242  
Prognoses Blz. 243  
Toelichting op projecten Blz. 244  
Reserve en risico's Blz. 245  
Bijlagen Blz. 246  
1. Overzicht nieuwe investeringen Blz. 247  
Overzicht van de investeringen die wij in 2021 hebben gepland: Blz. 248  
2. Overzicht lopende investeringen Blz. 249  
Stand van zaken van de investeringen tot en met september. Blz. 250  
3. Reserves en voorzieningen Blz. 251  
Overzicht reserves en voorzieningen 2021 Blz. 252  
Overzicht reserves en voorzieningen 2022-2024 Blz. 253  
4. Taakvelden conform BBV Blz. 254  
Overzicht taakvelden lasten 2021-2024 Blz. 255  
Overzicht taakvelden baten 2021-2024 Blz. 256  
5. Incidentele baten en lasten Blz. 257  
Overzicht incidentele baten en lasten Blz. 258  
6. Begrotingssubsidies Blz. 259  
Begrotingssubsidies volgens art. 4.23 lid 3 c (Awb) Blz. 260  
7. Verbonden partijen Blz. 261  
Kaderstellende informatie verbonden partijen Blz. 262  
8. Stelpost vervangingsinvesteringen Blz. 263  
Verloop stelpost vervangingsinvesteringen Blz. 264  
Publicatiedatum: 12-11-2020

Inhoud