Sitemap

 1. Blz. 1 Programmabegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024
  1. Blz. 2 Programma’s
   1. Blz. 3 Leeswijzer
    1. Blz. 4 Leeswijzer
   2. Blz. 5 Aanbiedingsbrief
    1. Blz. 6 Verbindend Besturen
    2. Blz. 7 Aanbiedingsbrief
   3. Blz. 8 Ontwikkelingen en ambities
    1. Blz. 9 Inleiding
     1. Blz. 10 Inleiding
    2. Blz. 11 Ontwikkelingen en ambities
     1. Blz. 12 Ontwikkelingen en ambities
    3. Blz. 13 Dekking
     1. Blz. 14 Dekking
    4. Blz. 15 Overige ontwikkelingen
     1. Blz. 16 Overige ontwikkelingen
   4. Blz. 17 Programma 1 | Economie, onderwijs en cultuur
    1. Blz. 18 Bestuurlijke hoofdlijnen
    2. Blz. 19 Beleidskaders
    3. Blz. 20 Wat willen wij bereiken?
     1. Blz. 21 Goed onderwijs
      1. Blz. 22 Inhoudelijke kwaliteitsslag VVE
     2. Blz. 23 Toegankelijk en bereikbaar onderwijs
      1. Blz. 24 Integraal Huisvestingsplan (IHP)
     3. Blz. 25 Dutch TechZone: de industriële hotspot van Nederland
      1. Blz. 26 Clustervorming en ondernemerschap
      2. Blz. 27 Naamsbekendheid en Regiobranding
      3. Blz. 28 Onderwijs en arbeidsmarkt
     4. Blz. 29 Versterken economische structuur
      1. Blz. 30 Ondernemersdienstverlening
      2. Blz. 31 Toekomst bedrijventerreinen
      3. Blz. 32 Verbinding arbeidsmarkt-onderwijs
      4. Blz. 33 Versterken ondernemersklimaat
     5. Blz. 34 Het natuurschoon en de cultuurhistorische waarden benutten voor de recreatieve en toeristische sector
      1. Blz. 35 Verbeteren toeristische fiets- en wandelinfrastructuur (beleving en voorzieningen)
      2. Blz. 36 Vitaliseren vakantieparken
      3. Blz. 37 Vrijetijdsnota 2022-2026
     6. Blz. 38 Een bloeiend cultureel leven
      1. Blz. 39 Nieuwe kaders kunst en cultuur
      2. Blz. 40 Culturele gemeente 2021-2022
    4. Blz. 41 Beleidsindicatoren
    5. Blz. 42 Wat mag het kosten?
   5. Blz. 43 Programma 2 | Werk, jeugd en zorg
    1. Blz. 44 Bestuurlijke hoofdlijnen
    2. Blz. 45 Beleidskaders
    3. Blz. 46 Wat willen wij bereiken?
     1. Blz. 47 Aanpakken laaggeletterdheid
      1. Blz. 48 Taalontwikkeling en vergroting woordenschat
      2. Blz. 49 Vergroten bereik doelgroep NT1
     2. Blz. 50 Actief deelnemen aan de samenleving
      1. Blz. 51 Vrijwillige maatschappelijke inzet
      2. Blz. 52 Simpel Switchen
     3. Blz. 53 Actieve deelname vergunninghouders
      1. Blz. 54 Nieuwe inburgeringswet
      2. Blz. 55 Volwaardig meedoen in de maatschappij
     4. Blz. 56 Doorbreken generatie-armoede
      1. Blz. 57 Pilot begeleiding gezinnen
      2. Blz. 58 Programma Kansrijk opgroeien
     5. Blz. 59 Inspraak jongeren
      1. Blz. 60 Betrekken Jongerenraad
     6. Blz. 61 Kinderen en jongeren groeien gelukkig, gezond en veilig op
      1. Blz. 62 Kansrijke start/ goede start
      2. Blz. 63 Uitvoeringskader jeugd(hulp) beleid
      3. Blz. 64 Van leerplicht naar leerrecht
     7. Blz. 65 Onze ondersteuning is passend en toegankelijk
      1. Blz. 66 Inkoop
      2. Blz. 67 Kwetsbare inwoners
      3. Blz. 68 Mantelzorg
      4. Blz. 69 Sociaal team
      5. Blz. 70 Evaluatie van beleid
     8. Blz. 71 Stimuleren verenigingsleven
      1. Blz. 72 Accommodatiebeleid
      2. Blz. 73 Kwaliteitsimpuls Sport
     9. Blz. 74 Vitale inwoners
      1. Blz. 75 Positieve gezondheid
     10. Blz. 76 Voorkomen van financiële problemen
      1. Blz. 77 Ondersteuning van minima
      2. Blz. 78 Gemeentelijk adviesrecht bij schuldenbewind
      3. Blz. 79 Waarborgfonds
      4. Blz. 80 Wet vereenvoudiging beslagvrije voet
      5. Blz. 81 Kindpakket
    4. Blz. 82 Beleidsindicatoren
    5. Blz. 83 Wat mag het kosten?
   6. Blz. 84 Programma 3 | Ruimte en leefomgeving
    1. Blz. 85 Bestuurlijke hoofdlijnen
    2. Blz. 86 Beleidskaders
    3. Blz. 87 Wat willen wij bereiken?
     1. Blz. 88 Een aantrekkelijke binnenstad
      1. Blz. 89 Bentheimerpoort
      2. Blz. 90 Markt, haven, citadelpunt en Weeshuisweide
      3. Blz. 91 Stationsgebied
      4. Blz. 92 Voormalig Bogas gebied
     2. Blz. 93 Een goed woon- en leefklimaat in onze gemeente
      1. Blz. 94 Deprogrammeren woningbouwcapaciteit
      2. Blz. 95 Herstructureringsfonds
      3. Blz. 96 Prestatieafspraken woningcorporaties
      4. Blz. 97 Regiodeal
     3. Blz. 98 Goede bereikbaarheid voor leefbaarheid en toerisme
      1. Blz. 99 Fietsnota
      2. Blz. 100 Mobiliteitsplan
      3. Blz. 101 Zuidelijke ontsluitingsweg
      4. Blz. 102 Zuidelijke rondweg
     4. Blz. 103 Goede digitale bereikbaarheid
      1. Blz. 104 Aanleg glasvezelnetwerk
     5. Blz. 105 Omgevingswet: meer eigen ruimte creëren voor initiatieven en lokaal maatwerk
      1. Blz. 106 Inrichting werkprocessen vergunningverlening mbv digitaal stelsel omgevingswet
      2. Blz. 107 Omgevingsvisie
      3. Blz. 108 Pilot omgevingsplan binnenstad Coevorden
    4. Blz. 109 Beleidsindicatoren
    5. Blz. 110 Wat mag het kosten?
   7. Blz. 111 Programma 4 | Openbare ruimte
    1. Blz. 112 Bestuurlijke hoofdlijnen
    2. Blz. 113 Beleidskaders
    3. Blz. 114 Wat willen wij bereiken?
     1. Blz. 115 Duurzaam afvalbeheer
      1. Blz. 116 Realisatie VANG-doelstellingen
     2. Blz. 117 Een prettig woonklimaat
      1. Blz. 118 Bestrijding eikenprocessierups
      2. Blz. 119 Begraafplaatsenbeleid
      3. Blz. 120 Biodiversiteit
      4. Blz. 121 Klimaatadaptatie
     3. Blz. 122 Een veilige woonomgeving
      1. Blz. 123 Aanpak ondermijning
      2. Blz. 124 Integraal Veiligheidsbeleid
     4. Blz. 125 Energieneutraal in 2040
      1. Blz. 126 Duurzaamheidsvisie
      2. Blz. 127 Pilot energieneutrale wijk/dorp
      3. Blz. 128 Regionale Energie Strategie
      4. Blz. 129 Warmtevisie
    4. Blz. 130 Beleidsindicatoren
    5. Blz. 131 Wat mag het kosten?
   8. Blz. 132 Programma 5 | Bestuur en Organisatie
    1. Blz. 133 Bestuurlijke hoofdlijnen
    2. Blz. 134 Beleidskaders
    3. Blz. 135 Wat willen wij bereiken?
     1. Blz. 136 Echt goed worden in Verbindend Besturen
      1. Blz. 137 Coevorden Verbindt: onze Visie
      2. Blz. 138 Democratie in actie
      3. Blz. 139 Gebiedskompas
      4. Blz. 140 Samenwerken wijken en dorpen
      5. Blz. 141 Stimuleringsfonds
     2. Blz. 142 Passende dienstverlening
      1. Blz. 143 Interne dienstverlening
      2. Blz. 144 Verbetering online dienstverlening
    4. Blz. 145 Beleidsindicatoren
    5. Blz. 146 Wat mag het kosten?
   9. Blz. 147 Programma 6 | Financiering en dekkingsmiddelen
    1. Blz. 148 Bestuurlijke hoofdlijnen
    2. Blz. 149 Beleidskaders
    3. Blz. 150 Wat willen wij bereiken?
     1. Blz. 151 Financieel gezond blijven
      1. Blz. 152 Monitoring financiële kengetallen
     2. Blz. 153 Passende tarieven
    4. Blz. 154 Beleidsindicatoren
    5. Blz. 155 Wat mag het kosten?
   10. Blz. 156 Financiële begroting
    1. Blz. 157 Samenvatting financieel meerjarenperspectief 2021-2024
     1. Blz. 158 Samenvatting financieel meerjarenperspectief 2021 - 2024
    2. Blz. 159 Ontwikkeling inkomsten
     1. Blz. 160 Gemeentefonds, belastingen en leges
     2. Blz. 161 De septembercirculaire
     3. Blz. 162 Belastingen en leges
    3. Blz. 163 Ontwikkeling uitgaven
     1. Blz. 164 Welke uitgaven lichten we toe?
     2. Blz. 165 Lonen en prijzen
     3. Blz. 166 Autonome ontwikkelingen
     4. Blz. 167 Verbonden partijen
     5. Blz. 168 Meerjaren Investerings Programma (MIP)
     6. Blz. 169 Overige ontwikkelingen
    4. Blz. 170 Structureel evenwicht en vrije begrotingsruimte
     1. Blz. 171 Vrije begrotingsruimte
     2. Blz. 172 Structureel en reëel begrotingsevenwicht
    5. Blz. 173 Heroverwegingen
     1. Blz. 174 Inleiding
     2. Blz. 175 Toelichting heroverwegingen
    6. Blz. 176 Uitgangspunten van deze begroting
     1. Blz. 177 Op welke uitgangspunten hebben wij onze begroting gebaseerd?
    7. Blz. 178 Ontwikkeling reserves
     1. Blz. 179 Algemene reserve
     2. Blz. 180 Incidentele en structurele mutaties in de reserves en voorzieningen
    8. Blz. 181 Overhead
     1. Blz. 182 Welke overhead hebben wij begroot?
    9. Blz. 183 Toelichting incidentele baten en lasten
     1. Blz. 184 Wij hebben onderstaande incidentele baten en lasten begroot.
    10. Blz. 185 Recapitulatie van de programma's
     1. Blz. 186 Samenvatting van al onze inkomsten en uitgaven: de recapitulatie
    11. Blz. 187 Geprognosticeerde balans
     1. Blz. 188 Verwachting van de meerjarige ontwikkeling van onze balans
   11. Blz. 189 Paragrafen
    1. Blz. 190 Inleiding
    2. Blz. 191 Lokale heffingen
     1. Blz. 192 Inleiding
     2. Blz. 193 Beleid
     3. Blz. 194 Belastingopbrengsten en tarieven
     4. Blz. 195 Toelichtingen
    3. Blz. 196 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
     1. Blz. 197 Beleid
     2. Blz. 198 Risicoprofiel
     3. Blz. 199 Incidentele risico's
     4. Blz. 200 Europark
     5. Blz. 201 Grondexploitaties
     6. Blz. 202 Faillissement CQ
     7. Blz. 203 Tabel incidentele risico's
     8. Blz. 204 Structurele risico's
     9. Blz. 205 Sociaal domein
     10. Blz. 206 EMCO-groep
     11. Blz. 207 Tabel structurele risico's
     12. Blz. 208 Overige ontwikkelingen met een mogelijk financieel risico
     13. Blz. 209 Weerstandscapaciteit
     14. Blz. 210 Ratio weerstandsvermogen
     15. Blz. 211 Financiële kengetallen
    4. Blz. 212 Onderhoud kapitaalgoederen
     1. Blz. 213 Inleiding
     2. Blz. 214 Gebouwen
     3. Blz. 215 Groen
     4. Blz. 216 Openbare verlichting
     5. Blz. 217 Oeververbindingen
     6. Blz. 218 Riolering
     7. Blz. 219 Wegen
    5. Blz. 220 Financiering
     1. Blz. 221 Inleiding
     2. Blz. 222 Saldobeheer en intern liquiditeitsbeheer
     3. Blz. 223 Financieringsrisico's en rentebeheer
     4. Blz. 224 Verwachte ontwikkelingen
     5. Blz. 225 Schatkistbankieren
     6. Blz. 226 EMU-saldo
    6. Blz. 227 Bedrijfsvoering
     1. Blz. 228 Inleiding
     2. Blz. 229 ICT/ Informatiemanagement
     3. Blz. 230 Informatieveiligheid
     4. Blz. 231 Van data naar informatie
     5. Blz. 232 Gegevensbescherming
     6. Blz. 233 Onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid
     7. Blz. 234 Intern controleplan
     8. Blz. 235 Ontwikkelingen personeelsbeleid
     9. Blz. 236 Personeelsbegroting
    7. Blz. 237 Verbonden Partijen
     1. Blz. 238 Inleiding
     2. Blz. 239 Tabel verbonden partijen
    8. Blz. 240 Grondbeleid
     1. Blz. 241 Inleiding
     2. Blz. 242 Beleid
     3. Blz. 243 Prognoses
     4. Blz. 244 Toelichting op projecten
     5. Blz. 245 Reserve en risico's
   12. Blz. 246 Bijlagen
    1. Blz. 247 1. Overzicht nieuwe investeringen
     1. Blz. 248 Overzicht van de investeringen die wij in 2021 hebben gepland:
    2. Blz. 249 2. Overzicht lopende investeringen
     1. Blz. 250 Stand van zaken van de investeringen tot en met september.
    3. Blz. 251 3. Reserves en voorzieningen
     1. Blz. 252 Overzicht reserves en voorzieningen 2021
     2. Blz. 253 Overzicht reserves en voorzieningen 2022-2024
    4. Blz. 254 4. Taakvelden conform BBV
     1. Blz. 255 Overzicht taakvelden lasten 2021-2024
     2. Blz. 256 Overzicht taakvelden baten 2021-2024
    5. Blz. 257 5. Incidentele baten en lasten
     1. Blz. 258 Overzicht incidentele baten en lasten
    6. Blz. 259 6. Begrotingssubsidies
     1. Blz. 260 Begrotingssubsidies volgens art. 4.23 lid 3 c (Awb)
    7. Blz. 261 7. Verbonden partijen
     1. Blz. 262 Kaderstellende informatie verbonden partijen
    8. Blz. 263 8. Stelpost vervangingsinvesteringen
     1. Blz. 264 Verloop stelpost vervangingsinvesteringen
  2. Activiteiten
  3. Zoeken
  4. Publicatie bijlagen
  5. Contact
  6. PrivacyStatement
  7. Sitemap