Sitemap

Sitemap

Programmabegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 Blz. 1  
Programma’s Blz. 2  
Activiteiten Blz. 3  
Zoeken Blz. 4  
Bijlagen Blz. 5  
Sitemap Blz. 6  
Leeswijzer Blz. 7  
Leeswijzer Blz. 8  
Aanbiedingsbrief Blz. 9  
Verbindend Besturen Blz. 10  
Aanbiedingsbrief Blz. 11  
Ontwikkelingen en ambities Blz. 12  
Inleiding Blz. 13  
Inleiding Blz. 14  
Ontwikkelingen en ambities Blz. 15  
Ontwikkelingen en ambities Blz. 16  
Dekking Blz. 17  
Dekking Blz. 18  
Overige ontwikkelingen Blz. 19  
Overige ontwikkelingen Blz. 20  
Programma 1 | Economie, onderwijs en cultuur Blz. 21  
Bestuurlijke hoofdlijnen Blz. 22  
Beleidskaders Blz. 23  
Wat willen wij bereiken? Blz. 24  
Goed onderwijs Blz. 25  
Inhoudelijke kwaliteitsslag VVE Blz. 26  
Toegankelijk en bereikbaar onderwijs Blz. 27  
Integraal Huisvestingsplan (IHP) Blz. 28  
Dutch TechZone: de industriële hotspot van Nederland Blz. 29  
Clustervorming en ondernemerschap Blz. 30  
Naamsbekendheid en Regiobranding Blz. 31  
Onderwijs en arbeidsmarkt Blz. 32  
Versterken economische structuur Blz. 33  
Ondernemersdienstverlening Blz. 34  
Toekomst bedrijventerreinen Blz. 35  
Verbinding arbeidsmarkt-onderwijs Blz. 36  
Versterken ondernemersklimaat Blz. 37  
Het natuurschoon en de cultuurhistorische waarden benutten voor de recreatieve en toeristische sector Blz. 38  
Verbeteren toeristische fiets- en wandelinfrastructuur (beleving en voorzieningen) Blz. 39  
Vitaliseren vakantieparken Blz. 40  
Vrijetijdsnota 2022-2026 Blz. 41  
Een bloeiend cultureel leven Blz. 42  
Nieuwe kaders kunst en cultuur Blz. 43  
Culturele gemeente 2021-2022 Blz. 44  
Beleidsindicatoren Blz. 45  
Wat mag het kosten? Blz. 46  
Programma 2 | Werk, jeugd en zorg Blz. 47  
Bestuurlijke hoofdlijnen Blz. 48  
Beleidskaders Blz. 49  
Wat willen wij bereiken? Blz. 50  
Aanpakken laaggeletterdheid Blz. 51  
Taalontwikkeling en vergroting woordenschat Blz. 52  
Vergroten bereik doelgroep NT1 Blz. 53  
Actief deelnemen aan de samenleving Blz. 54  
Vrijwillige maatschappelijke inzet Blz. 55  
Simpel Switchen Blz. 56  
Actieve deelname vergunninghouders Blz. 57  
Nieuwe inburgeringswet Blz. 58  
Volwaardig meedoen in de maatschappij Blz. 59  
Doorbreken generatie-armoede Blz. 60  
Pilot begeleiding gezinnen Blz. 61  
Programma Kansrijk opgroeien Blz. 62  
Inspraak jongeren Blz. 63  
Betrekken Jongerenraad Blz. 64  
Kinderen en jongeren groeien gelukkig, gezond en veilig op Blz. 65  
Kansrijke start/ goede start Blz. 66  
Uitvoeringskader jeugd(hulp) beleid Blz. 67  
Van leerplicht naar leerrecht Blz. 68  
Onze ondersteuning is passend en toegankelijk Blz. 69  
Inkoop Blz. 70  
Kwetsbare inwoners Blz. 71  
Mantelzorg Blz. 72  
Sociaal team Blz. 73  
Evaluatie van beleid Blz. 74  
Stimuleren verenigingsleven Blz. 75  
Accommodatiebeleid Blz. 76  
Kwaliteitsimpuls Sport Blz. 77  
Vitale inwoners Blz. 78  
Positieve gezondheid Blz. 79  
Voorkomen van financiële problemen Blz. 80  
Ondersteuning van minima Blz. 81  
Gemeentelijk adviesrecht bij schuldenbewind Blz. 82  
Waarborgfonds Blz. 83  
Wet vereenvoudiging beslagvrije voet Blz. 84  
Kindpakket Blz. 85  
Beleidsindicatoren Blz. 86  
Wat mag het kosten? Blz. 87  
Programma 3 | Ruimte en leefomgeving Blz. 88  
Bestuurlijke hoofdlijnen Blz. 89  
Beleidskaders Blz. 90  
Wat willen wij bereiken? Blz. 91  
Een aantrekkelijke binnenstad Blz. 92  
Bentheimerpoort Blz. 93  
Markt, haven, citadelpunt en Weeshuisweide Blz. 94  
Stationsgebied Blz. 95  
Voormalig Bogas gebied Blz. 96  
Een goed woon- en leefklimaat in onze gemeente Blz. 97  
Deprogrammeren woningbouwcapaciteit Blz. 98  
Herstructureringsfonds Blz. 99  
Prestatieafspraken woningcorporaties Blz. 100  
Regiodeal Blz. 101  
Goede bereikbaarheid voor leefbaarheid en toerisme Blz. 102  
Fietsnota Blz. 103  
Mobiliteitsplan Blz. 104  
Zuidelijke ontsluitingsweg Blz. 105  
Zuidelijke rondweg Blz. 106  
Goede digitale bereikbaarheid Blz. 107  
Aanleg glasvezelnetwerk Blz. 108  
Omgevingswet: meer eigen ruimte creëren voor initiatieven en lokaal maatwerk Blz. 109  
Inrichting werkprocessen vergunningverlening mbv digitaal stelsel omgevingswet Blz. 110  
Omgevingsvisie Blz. 111  
Pilot omgevingsplan binnenstad Coevorden Blz. 112  
Beleidsindicatoren Blz. 113  
Wat mag het kosten? Blz. 114  
Programma 4 | Openbare ruimte Blz. 115  
Bestuurlijke hoofdlijnen Blz. 116  
Beleidskaders Blz. 117  
Wat willen wij bereiken? Blz. 118  
Duurzaam afvalbeheer Blz. 119  
Realisatie VANG-doelstellingen Blz. 120  
Een prettig woonklimaat Blz. 121  
Bestrijding eikenprocessierups Blz. 122  
Begraafplaatsenbeleid Blz. 123  
Biodiversiteit Blz. 124  
Klimaatadaptatie Blz. 125  
Een veilige woonomgeving Blz. 126  
Aanpak ondermijning Blz. 127  
Integraal Veiligheidsbeleid Blz. 128  
Energieneutraal in 2040 Blz. 129  
Duurzaamheidsvisie Blz. 130  
Pilot energieneutrale wijk/dorp Blz. 131  
Regionale Energie Strategie Blz. 132  
Warmtevisie Blz. 133  
Beleidsindicatoren Blz. 134  
Wat mag het kosten? Blz. 135  
Programma 5 | Bestuur en Organisatie Blz. 136  
Bestuurlijke hoofdlijnen Blz. 137  
Beleidskaders Blz. 138  
Wat willen wij bereiken? Blz. 139  
Echt goed worden in Verbindend Besturen Blz. 140  
Coevorden Verbindt: onze Visie Blz. 141  
Democratie in actie Blz. 142  
Gebiedskompas Blz. 143  
Samenwerken wijken en dorpen Blz. 144  
Stimuleringsfonds Blz. 145  
Passende dienstverlening Blz. 146  
Interne dienstverlening Blz. 147  
Verbetering online dienstverlening Blz. 148  
Beleidsindicatoren Blz. 149  
Wat mag het kosten? Blz. 150  
Programma 6 | Financiering en dekkingsmiddelen Blz. 151  
Bestuurlijke hoofdlijnen Blz. 152  
Beleidskaders Blz. 153  
Wat willen wij bereiken? Blz. 154  
Financieel gezond blijven Blz. 155  
Monitoring financiële kengetallen Blz. 156  
Passende tarieven Blz. 157  
Beleidsindicatoren Blz. 158  
Wat mag het kosten? Blz. 159  
Financiële begroting Blz. 160  
Samenvatting financieel meerjarenperspectief 2021-2024 Blz. 161  
Samenvatting financieel meerjarenperspectief 2021 - 2024 Blz. 162  
Ontwikkeling inkomsten Blz. 163  
Gemeentefonds, belastingen en leges Blz. 164  
De septembercirculaire Blz. 165  
Belastingen en leges Blz. 166  
Ontwikkeling uitgaven Blz. 167  
Welke uitgaven lichten we toe? Blz. 168  
Lonen en prijzen Blz. 169  
Autonome ontwikkelingen Blz. 170  
Verbonden partijen Blz. 171  
Meerjaren Investerings Programma (MIP) Blz. 172  
Overige ontwikkelingen Blz. 173  
Structureel evenwicht en vrije begrotingsruimte Blz. 174  
Vrije begrotingsruimte Blz. 175  
Structureel en reëel begrotingsevenwicht Blz. 176  
Heroverwegingen Blz. 177  
Inleiding Blz. 178  
Toelichting heroverwegingen Blz. 179  
Uitgangspunten van deze begroting Blz. 180  
Op welke uitgangspunten hebben wij onze begroting gebaseerd? Blz. 181  
Ontwikkeling reserves Blz. 182  
Algemene reserve Blz. 183  
Incidentele en structurele mutaties in de reserves en voorzieningen Blz. 184  
Overhead Blz. 185  
Welke overhead hebben wij begroot? Blz. 186  
Toelichting incidentele baten en lasten Blz. 187  
Wij hebben onderstaande incidentele baten en lasten begroot. Blz. 188  
Recapitulatie van de programma's Blz. 189  
Samenvatting van al onze inkomsten en uitgaven: de recapitulatie Blz. 190  
Geprognosticeerde balans Blz. 191  
Verwachting van de meerjarige ontwikkeling van onze balans Blz. 192  
Paragrafen Blz. 193  
Inleiding Blz. 194  
Lokale heffingen Blz. 195  
Inleiding Blz. 196  
Beleid Blz. 197  
Belastingopbrengsten en tarieven Blz. 198  
Toelichtingen Blz. 199  
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 200  
Beleid Blz. 201  
Risicoprofiel Blz. 202  
Incidentele risico's Blz. 203  
Europark Blz. 204  
Grondexploitaties Blz. 205  
Faillissement CQ Blz. 206  
Tabel incidentele risico's Blz. 207  
Structurele risico's Blz. 208  
Sociaal domein Blz. 209  
EMCO-groep Blz. 210  
Tabel structurele risico's Blz. 211  
Overige ontwikkelingen met een mogelijk financieel risico Blz. 212  
Weerstandscapaciteit Blz. 213  
Ratio weerstandsvermogen Blz. 214  
Financiële kengetallen Blz. 215  
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 216  
Inleiding Blz. 217  
Gebouwen Blz. 218  
Groen Blz. 219  
Openbare verlichting Blz. 220  
Oeververbindingen Blz. 221  
Riolering Blz. 222  
Wegen Blz. 223  
Financiering Blz. 224  
Inleiding Blz. 225  
Saldobeheer en intern liquiditeitsbeheer Blz. 226  
Financieringsrisico's en rentebeheer Blz. 227  
Verwachte ontwikkelingen Blz. 228  
Schatkistbankieren Blz. 229  
EMU-saldo Blz. 230  
Bedrijfsvoering Blz. 231  
Inleiding Blz. 232  
ICT/ Informatiemanagement Blz. 233  
Informatieveiligheid Blz. 234  
Van data naar informatie Blz. 235  
Gegevensbescherming Blz. 236  
Onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid Blz. 237  
Intern controleplan Blz. 238  
Ontwikkelingen personeelsbeleid Blz. 239  
Personeelsbegroting Blz. 240  
Verbonden Partijen Blz. 241  
Inleiding Blz. 242  
Tabel verbonden partijen Blz. 243  
Grondbeleid Blz. 244  
Inleiding Blz. 245  
Beleid Blz. 246  
Prognoses Blz. 247  
Toelichting op projecten Blz. 248  
Reserve en risico's Blz. 249  
Bijlagen Blz. 250  
1. Overzicht nieuwe investeringen Blz. 251  
Overzicht van de investeringen die wij in 2021 hebben gepland: Blz. 252  
2. Overzicht lopende investeringen Blz. 253  
Stand van zaken van de investeringen tot en met september. Blz. 254  
3. Reserves en voorzieningen Blz. 255  
Overzicht reserves en voorzieningen 2021 Blz. 256  
Overzicht reserves en voorzieningen 2022-2024 Blz. 257  
4. Taakvelden conform BBV Blz. 258  
Overzicht taakvelden lasten 2021-2024 Blz. 259  
Overzicht taakvelden baten 2021-2024 Blz. 260  
5. Incidentele baten en lasten Blz. 261  
Overzicht incidentele baten en lasten Blz. 262  
6. Begrotingssubsidies Blz. 263  
Begrotingssubsidies volgens art. 4.23 lid 3 c (Awb) Blz. 264  
7. Verbonden partijen Blz. 265  
Kaderstellende informatie verbonden partijen Blz. 266  
8. Stelpost vervangingsinvesteringen Blz. 267  
Verloop stelpost vervangingsinvesteringen Blz. 268