Uitgaven

4,17%
€ -4.364
x €1.000
4,17% Complete

Inkomsten

1,3%
€ 1.370
x €1.000
1,3% Complete

Saldo

630,46%
€ -2.994
x €1.000

Programma 1 | Economie, onderwijs en cultuur

Uitgaven

4,17%
€ -4.364
x €1.000
4,17% Complete

Inkomsten

1,3%
€ 1.370
x €1.000
1,3% Complete

Saldo

630,46%
€ -2.994
x €1.000

Bestuurlijke hoofdlijnen

Terug naar navigatie - Bestuurlijke hoofdlijnen

De exacte gevolgen van de Coronacrisis laten zich op dit moment nog moeilijk voorspellen. Enerzijds vergroot het de kwetsbaarheden van onze regionale economie, anderzijds ontstaan er nieuwe perspectieven.
De verwachte toenemende werkloosheid vraagt van het economische beleid maximale focus op het behoud van werkgelegenheid en inzet op een betere aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Om aantrekkelijke vestigingsplaats te blijven voor ondernemers investeren we in onze bedrijventerreinen. Binnen de mogelijkheden die we hebben ondersteunen we ondernemers . Denk hierbij aan het legesvrij verruimen van terrasmogelijkheden voor de horeca en de advisering bij de omgang met corona-protocollen bij evenementen.

Economie
Samenwerking en een gezamenlijke inspanning van ondernemers, kennis- en onderwijsinstellingen en overheden in de regio versterkt de sociaal-economische positie van Zuidoost Drenthe ten opzichte van andere regio’s in Nederland. Met  een nieuwe focus en strategische agenda zal ook na 2021 de verdere ontwikkeling en professionalisering van Dutch TechZone van meerwaarde zijn voor een zichtbare, aantrekkelijke en samenwerkende regio. Daarnaast verwachten we veel van de diverse projecten gericht op de pijlers “werken”, “welzijn” en “wonen” van de regiodeal Zuid en Oost Drenthe als bijdrage aan een lerende en innovatieve regio. Voorbeelden zijn stimuleren van sociaal en duurzaam ondernemerschap en versterking van leefbaarheid in (kleine) kernen.

Toerisme en recreatie
Toerisme en recreatie is een van de pijlers onder onze lokale economie. In de zomer van 2020 hebben nog meer Nederlanders Drenthe ontdekt als een uitstekende vakantiebestemming. Voor behoud en versterking van een vitale recreatieve sector is investering in wandel- en fietsinfrastructuur en een kwaliteitsimpuls voor de verblijfsrecreatie van belang. In 2021 actualiseren we in afstemming met samenwerkende partners, waaronder het recreatieschap en de Hondsrug-gemeenten,  de beleidsagenda voor de vrijetijdseconomie.

Onderwijs
Op basis van het in 2019 vastgestelde Integraal Huisvestingsplan zal in 2021 de eerste fase van de plannen worden uitgevoerd. Voor De Nieuwe Veste geldt dat in 2021 de verdere planvorming voor (ver)nieuwbouw wordt voorbereid. Inzet hierbij is behoud en versterking van volwaardige functie van het voortgezet onderwijs in Coevorden. Dit vraagt om versterking van de samenwerking met het bedrijfsleven. Het net geopende Fablab is hiervan een mooi en zichtbaar voorbeeld.

Culturele gemeente 2021-2022
In 2021-2022 vieren we samen met onze inwoners dat we Culturele gemeente van Drenthe zijn. Een jaar dat onder het thema ‘Verbonden in Verhalen’ bol zal staan van diverse activiteiten en enkele grootse evenementen voor jong en oud. Tegelijk met de viering van het cultureel jaar geven we samen met culturele instellingen en verenigingen invulling aan nieuwe kaders voor het gemeentelijk beleid. Uitgangspunt daarbij is dat kunst en cultuur in veel gevallen betekenis en (meer)waarde krijgt in relatie tot andere sociaal-maatschappelijk en economische doelstellingen.

Wat willen wij bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen wij bereiken?

Goed onderwijs

Terug naar navigatie - Goed onderwijs

Doel van het voorschoolse- en onderwijsachterstandenbeleid is dat alle kinderen de kans krijgen zich te ontwikkelen op een zodanige manier dat zij hun schoolloopbaan kunnen afsluiten met een startkwalificatie en zij kunnen deelnemen aan de samenleving. Daarom zetten wij in op beleidsontwikkeling en implementatie nieuwe wetgeving Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) (2020). Door het wijzigen van de wetgeving in 2020 krijgen wij meer middelen tot onze beschikking.

Activiteiten

Toegankelijk en bereikbaar onderwijs

Terug naar navigatie - Toegankelijk en bereikbaar onderwijs

Wij willen aan alle kinderen toegankelijk en bereikbaar onderwijs kunnen bieden door het in stand houden van kwalitatief goede onderwijsvoorzieningen in onze gemeente, dan wel in samenwerking met andere gemeenten.

Activiteiten

Dutch TechZone: de industriële hotspot van Nederland

Terug naar navigatie - Dutch TechZone: de industriële hotspot van Nederland

Wij verwachten veel van Dutch TechZone (DTZ); het belangrijke regionale samenwerkingsproject tussen onze gemeente en de gemeenten Emmen, Hardenberg en Hoogeveen, de provincie Drenthe en het rijk. Al sinds 2017 werken wij in dit samenwerkingsverband nauw samen met ondernemers en onderwijsinstellingen om onze regio te profileren als een regio die staat voor economische vitaliteit en excellent vakmanschap in met name de maakindustrie. Na de evaluatie in 2020 zal in 2021 het besluit tot verlenging DTZ moeten worden genomen. De doelstelling is om in 2030 dé industriële hotspot van Nederland te zijn. Dit realiseren wij dit door een krachtige samenwerking tussen bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden. 

Activiteiten

Versterken economische structuur

Terug naar navigatie - Versterken economische structuur

Wij voorzien in de behoefte van de ondernemers. Wij scheppen ruimte voor ondernemerschap en dragen bij aan een omgeving waar het prettig ondernemen en werken is. Wij werken op structurele wijze samen met bedrijven en onderwijs om de lokale sociaal economische structuur te versterken. Wij versterken de band met onze agrariërs. Wij onderzoeken hoe wij innovatieve of startende ondernemers zo goed mogelijk de ruimte kunnen geven. Ook ondersteunen en stimuleren wij bedrijven in het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wij zetten in op kennis, inspiratie en innovatie en leggen de hiervoor nodige regionale en internationale verbanden.

Activiteiten

Het natuurschoon en de cultuurhistorische waarden benutten voor de recreatieve en toeristische sector

Terug naar navigatie - Het natuurschoon en de cultuurhistorische waarden benutten voor de recreatieve en toeristische sector

Wij laten ontwikkelingen in de binnenstad van Coevorden bijdragen aan een betere verbinding tussen stad en buitengebied. Voor de  versterking van de toeristische- recreatieve sector is van belang om te blijven investeren in een goede toeristisch-recreatieve infrastructuur (wandelen en fietsen), maar ook een kwaliteitsimpuls van de verblijfsrecreatie/vakantieparken is noodzakelijk. Samen met ondernemers, andere partijen en andere gemeenten gaan wij de kansen en mogelijkheden verkennen. 

Activiteiten

Een bloeiend cultureel leven

Terug naar navigatie - Een bloeiend cultureel leven

In het bestuursakkoord is een heldere ambitie voor kunst en cultuur geformuleerd. Wij investeren in een bloeiend cultureel leven met een sterke culturele infrastructuur die het aantrekkelijk(er) maakt om in onze gemeente te wonen, te werken en te verblijven. Met als ultiem moment de viering van 350 jaar Ontzet van Coevorden als Culturele gemeente van Drenthe in 2022. Halverwege 2019 is dit als speerpunt voor kunst en cultuur gemarkeerd. Wij zijn er van overtuigd dat het samen met de sector en samenleving toewerken naar het zijn van Culturele gemeente van Drenthe een impuls geeft aan onze ambitie.

Activiteiten

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren
Indicator Eenheid Jaar Waarde
Coevorden
Banen per 1.000 inw 15-64jr* 2019 668,90
Absoluut verzuim per 1.000 leerlingen 2017 0,20
Relatief verzuim per 1.000 leerlingen 2018 32,00
Demografische druk % 2020 82,80%
Vestigingen per 1.000 inw 15-65jr 2019 147,30
Functiemenging % 2019 48,40%
WOZ-waarde woningen 2016 € 185.000
WOZ-waarde woningen 2017 € 187.000
WOZ-waarde woningen 2018 € 192.000
WOZ-waarde woningen 2019 € 197.000
WOZ-waarde woningen 2020 € 210.000
* Meeteenheden zijn gewijzigd ten opzichte van vorige publicatie

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?

Wij hebben de volgende uitgaven en inkomsten begroot.

Bedragen x €1.000
Exploitatie 2021 2022 2023 2024
Lasten
Kunst en cultuur 1.232 1.283 1.045 1.044
Onderwijs 1.485 1.385 1.385 1.385
Leerlingenvervoer 680 680 680 680
Recreatie en toerisme 485 447 457 456
Economische structuurversterking 482 446 431 431
Totaal Lasten 4.364 4.241 3.998 3.997
Baten
Kunst en cultuur 104 194 4 4
Onderwijs 1.084 1.084 1.084 1.084
Leerlingenvervoer 4 4 4 4
Recreatie en toerisme 9 9 9 9
Economische structuurversterking 29 29 29 29
Totaal Baten 1.230 1.321 1.131 1.131
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -3.134 -2.920 -2.868 -2.866
Onttrekkingen
Kunst en cultuur 0 0 0 0
Onderwijs 0 0 0 0
Recreatie en toerisme 0 0 0 0
Economische structuurversterking 140 31 20 20
Totaal Onttrekkingen 140 31 20 20
Stortingen
Onderwijs 0 0 0 0
Economische structuurversterking 0 0 0 0
Totaal Stortingen 0 0 0 0
Mutaties reserves 140 31 20 20