Uitgaven

32,07%
€ -33.527
x €1.000
32,07% Complete

Inkomsten

0,83%
€ 870
x €1.000
0,83% Complete

Saldo

6877,44%
€ -32.657
x €1.000

Programma 5 | Bestuur en Organisatie

Uitgaven

32,07%
€ -33.527
x €1.000
32,07% Complete

Inkomsten

0,83%
€ 870
x €1.000
0,83% Complete

Saldo

6877,44%
€ -32.657
x €1.000

Bestuurlijke hoofdlijnen

Terug naar navigatie - Bestuurlijke hoofdlijnen

“In 2014 sprak de gemeente de wens uit om een nieuwe bestuursstijl te ontwikkelen voor Coevorden. Een bestuursstijl, waarmee we samen met mensen, organisaties en bedrijven de kracht van de samenleving meer benutten. Een samenwerking zonder einddoel, maar die zich ook in de toekomst blijft ontwikkelen; steeds groeiend naar wat past bij de situatie”, aldus burgemeester Bert Bouwmeester in het voorwoord van het boek ‘Buiten-spel’.

“Groeiend naar wat past bij de situatie”, een uitspraak die relevanter is dan ooit. Onze ambitie is onveranderd. We willen groeien en echt goed worden in Verbindend Besturen. Nog steeds werken we met inwoners samen aan kansrijke initiatieven die een positief effect hebben op onze lokale samenleving. Ook zetten we stappen als het gaat om een nieuw democratisch samenspel, met andere rollen en vaardigheden. En we verbeteren onze dienstverlening en groeien toe naar een dienstverlening die nabij, toegankelijk en gemakkelijk benaderbaar is voor iedereen.

De situatie is wél veranderd. Het realiseren van deze ambitie vraagt, door de Corona-crisis, meer inspanning. Zowel van de samenleving als van het bestuur en de organisatie. Het vizier van de samenleving (waaronder ondernemers en vrijwilligers van verenigingen) is veranderd. Hoe houd ik financieel het hoofd boven water? Hoe besturen we onze vereniging nu we elkaar fysiek niet meer kunnen treffen en zorgen we ervoor dat activiteiten voor onze leden kunnen doorgaan? Dat zijn vragen die leidend zijn voor de samenleving. Wij passen ons hierop aan en kijken vanuit onze rol hoe we de samenleving hierin kunnen ondersteunen. Een voorbeeld hiervan is dat we de indieningstermijn voor initiatieven voor het Stimuleringsfonds hebben verlengd. Als organisatie ontwikkelen we ons mee in de situatie. Dit vraagt andere vaardigheden van medewerkers. Zo zijn wendbaarheid en flexibiliteit belangrijke competenties geworden.

Door de Corona-crisis heeft digitalisering een vlucht genomen. Dit biedt kansen, juist ook als het gaat om Verbindend Besturen. We hebben al een aantal geslaagde voorbeelden van digitaal samenspel met de samenleving voorbij zien komen; ook het komende jaar ontwikkelen we ons daarin verder. De uitdaging daarbij is om ook het persoonlijke contact te behouden en daar een goede balans in te vinden. Graag gaan we in 2021 in gesprek met de gemeenteraad hoe we de solide basis die Verbindend Besturen heeft, verder kunnen uitbouwen. Passend bij de situatie.

Wat willen wij bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen wij bereiken?

Echt goed worden in Verbindend Besturen

Terug naar navigatie - Echt goed worden in Verbindend Besturen

In onze visie op onze rol als gemeente en vanuit de gedachte van verbindend besturen kiezen wij ervoor om per thema en per onderwerp onze rol te bepalen. Soms nemen wij het initiatief en soms komt het initiatief uit de samenleving. De ene keer zijn wij coördinerend of maken de uiteindelijke keuze, de andere keer ligt de coördinatie en de keuze meer in de samenleving. En vaak er ergens tussenin. Medewerkers schakelen tussen deze rollen. Ze weten de rol te vervullen als partner, beslisser, regisseur, expert, of kijken op afstand mee. Gericht op het realiseren van het initiatief en rekening houdend met individuele belangen en het algemeen, maatschappelijk belang. Gebiedscoördinatoren hebben een belangrijke rol in het signaleren, informeren, verbinden en soms zelfs regisseren van vraagstukken uit de samenleving. Aanbevelingen uit 'Buiten-Spel' bieden mogelijkheden om de verbinding en samenwerking nog beter vorm te geven. Vanuit de doelstellingen van onze organisatieontwikkeling werken wij aan:

  • Rolbewustheid bij medewerkers; die van partner, regisseur, expert of juist op afstand;
  • Vraaggericht werken binnen de kaders van wet- en regelgeving en met de verantwoordelijkheid voor het algemeen belang;
  • Interne en externe samenwerking.

Activiteiten

Passende dienstverlening

Terug naar navigatie - Passende dienstverlening

Wij zijn als gemeente de eerste overheid en willen nabij, toegankelijk en gemakkelijk benaderbaar zijn voor iedereen, ook voor inwoners die minder digi-vaardig zijn. Een nabije, toegankelijke en gemakkelijk benaderbare overheid en een inclusieve samenleving sluiten aan bij Coevorden Verbindt, één van de speerpunten uit de strategische agenda.

Wat betekent dit voor onze dienstverlening? Hoe ziet goede dienstverlening er bij onze gemeente uit; ook als we, bijvoorbeeld vanuit wet- en regelgeving of vanuit het algemeen belang, niet meewerken aan een verzoek? Wat voor afspraken maken we over wat goede dienstverlening is? Hoe zetten we in op kanaalsturing, passend bij Coevorden Verbindt? Waar valt winst te behalen, met name als het gaat om het leveren van onze standaardproducten? Dat zijn de vragen die centraal staan bij het (continue) verbeteren van onze dienstverlening.

Activiteiten

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren
Indicator Eenheid Jaar Waarde
Coevorden
Formatie Fte per 1.000 inwoners 2021 7,88
Bezetting Fte per 1.000 inwoners 2021 7,84
Apparaatskosten Kosten per inwoner 2021 678,41
Externe inhuur Kosten als % van totale loonsom
+ totale kosten inhuur externen 2021 6,40%
Overhead % van totale lasten 2021 10,92%
* Meeteenheden zijn gewijzigd ten opzichte van vorige publicatie

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?

Wij hebben de volgende uitgaven en inkomsten begroot.

Bedragen x €1.000
Exploitatie 2021 2022 2023 2024
Lasten
Veiligheidsbevorderende maatregelen 3.277 3.267 3.267 3.267
Gemeenteraad en commissies 726 746 721 721
Burgemeester en wethouders 804 804 804 804
Bestuurlijke samenwerking 306 306 306 306
Burgerzaken 325 325 325 325
Stimuleringsfonds dorpen en wijken 610 610 610 610
Bedrijfsvoering 27.479 27.661 27.594 27.323
Totaal Lasten 33.527 33.718 33.626 33.356
Baten
Veiligheidsbevorderende maatregelen 48 48 48 48
Gemeenteraad en commissies 0 0 0 0
Burgemeester en wethouders 110 110 110 110
Burgerzaken 445 333 333 333
Bedrijfsvoering 167 65 63 63
Totaal Baten 770 555 554 554
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -32.757 -33.163 -33.072 -32.802
Onttrekkingen
Bedrijfsvoering 100 0 0 0
Stortingen
Bedrijfsvoering 0 0 0 0
Mutaties reserves 100 0 0 0