Ontwikkelingen en ambities

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Het jaar 2021 is het laatste volle kalenderjaar in de huidige bestuursperiode. In het bestuursprogramma 'Ruimte om te doen!' hebben wij doelen opgenomen, die wij aan het eind van deze bestuursperiode willen bereiken. Jaarlijks bepalen we wat nodig is om deze doelen te bereiken. Onderstaand schetsen wij de ontwikkelingen die wij voor 2021 tot en met 2024 op ons af zien komen, waarbij wij de focus op 2021 hebben gelegd. Ook zien wij een aantal ontwikkelingen op ons afkomen, die het vermelden waard zijn, maar die wij nog niet financieel kunnen vertalen.

De ontwikkelingen en ambities die wij in onderstaande overzichten hebben opgenomen, maken geen deel uit van het financieel meerjarenperspectief in de Programmabegroting 2021 die voor u ligt. In het raadsvoorstel bij deze begroting hebben wij de besluitvorming over de ontwikkelingen separaat opgenomen. Dit biedt uw raad de gelegenheid om de behandeling van de begroting en de ontwikkelingen separaat te behandelen en hierover te besluiten. Wij beogen hiermee een duidelijke scheidslijn aan te brengen tussen bestaand beleid en het voteren van budgetten voor ontwikkelingen. Deze werkwijze is gelijk aan hoe wij in de Programmabegroting 2019 en 2020 zijn omgegaan met de tegel 'Ambities'.

Wij sloten de actualisatie van de begroting inclusief de heroverwegingen af met een positief begrotingssaldo. Dit saldo is als volgt en is het financiële vertrekpunt voor de ontwikkelingen en ambities. 

SALDO BEGROTING VOOR ONTWIKKELINGEN
(Bedragen x € 1.000)
2021 2022 2023 2024
Saldo uitwerking Programmabegroting 2021 -635 -45 -755 -191
Heroverwegingen 1.110 1.175 1.390 1.605
Begrotingsruimte 'reguliere' begroting 475 1.130 635 1.414

Ontwikkelingen en ambities

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen en ambities

In onderstaand overzicht vatten wij per beleidsterrein de ontwikkelingen samen. Het betreft in totaal vijftien onderwerpen waarvoor wij u voorstellen extra middelen beschikbaar te stellen. 

ONTWIKKELINGEN EN AMBITIES
(Bedragen x € 1.000)
2021 2022 2023 2024
Beleidsterrein Onderwerp
Kunst en cultuur 1. Culturele gemeente 2021/2022 125 95 - -
Recreatie en toerisme 2. Vitale vakantieparken, bijdrage actieprogramma - 27 - -
3. Vitale vakantieparken, projectleiding 50 50 - -
Gezondheidszorg 4. Schoolzwemmen 30 30 30 30
Individuele voorzieningen 5. Zorg en Veiligheidshuis Drenthe 16 16 16 16
Preventie 6. Intergenerationele armoede 250 250 250 250
Sport 7. Verhoging jaarlijkse storting reserve groot onderhoud - 34 34 34
8. Verhoging exploitatiebijdrage De Swaneburg 30 30 30 30
Mobiliteit 9. Aanleg fietspad Geeserstroom - 13 13 13
10. Onderzoek fietsverbindingen 40 - - -
11. Project Achterste Erm (N376) - 4 4 4
12. Fietspaden van asfalt naar beton - 10 13 16
13. Maatregelen niet actief beveiligde overweg - 70 - -
Infrastructuur 14. Project Mepperstraat, Meppen - 29 29 29
Openbaar groen 15. Bestrijding eikenprocessierups 120 120 120 120
Totaal 661 778 539 542


1. Culturele gemeente 2021-2022

Er ligt een ambitieus en veelzijdig programma voor het culturele jaar in de gemeente Coevorden. Vanaf de zomer van 2021 tot eind 2022 zijn er op vele momenten en vele plekken in de gemeente allerlei activiteiten. De voorbereiding op het zijn van culturele gemeente laat zien dat er veel enthousiasme is onder inwoners, verenigingen en instellingen om mee te doen, samen te werken en van dit culturele jaar een feestelijk jaar te maken. Bij een groot deel van de plannen willen we een breder verband leggen en maken we koppelingen tussen cultuur en andere beleidsterreinen zoals onderwijs, leefstijl en bewegen en lezen en schrijven. In 2022 is het 350 jaar geleden dat het Rampjaar zich in Nederland voltrok. In Coevorden vieren we in 2022 dat de vesting Coevorden in 1672 bevrijd werd onder leiding van generaal Rabenhaupt. Eens in de 50 jaar worden deze gebeurtenissen groots herdacht en gevierd. De viering in 2022 valt samen met het zijn van culturele gemeente. Met het zijn van culturele gemeente leggen we ook een fundament voor de toekomst. We bereiden gelijktijdig de kaders voor nieuw beleid op kunst en cultuur voor. Zo zorgen we ervoor dat het culturele jaar niet op zichzelf staat, maar in de jaren daarna een vervolg krijgt.

Wij hebben op dit moment een globaal financieel beeld van de kosten en inkomsten. Een groot deel van de dekking verwachten we te vinden in externe financiering (subsidies, fondsen, sponsoring, kaartverkoop), maar we kunnen daar in dit stadium nog geen exact beeld van geven. Ook de ontwikkelingen rond corona hebben naar verwachting invloed op een delen van de begroting. Aan de hand van scenario’s maken we een risicoanalyse. Uit het globale financiële beeld blijkt dat de middelen die reeds beschikbaar zijn in de gemeentelijke begroting (inclusief de toegekende subsidie van de provincie) niet toereikend zijn. Op basis van de beste inschatting (minimumvariant) die we nu kunnen maken, vragen we om € 125.000 extra budget voor 2021 en € 95.000 extra budget voor 2022. Dit is wat we maximaal willen besteden, wanneer blijkt dat dit budget niet toereikend is zullen wij onze plannen aanpassen. 

Voor dit jaar en volgend jaar heeft uw raad al € 55.000 beschikbaar gesteld. Voor het bedrag dat daarvan aan het eind van 2020 overblijft, zullen wij u bij het jaarverslag 2020 voorstellen dit bedrag over te hevelen naar 2021. 
Wij stellen u voor om het budget voor de ondersteuning van amateurkunst in 2021 en in 2022 in te zetten voor deze ontwikkeling. Dit omdat er in de komende twee jaren een sterke overlap is op dit onderwerp. 

2. Vitale vakantieparken, bijdrage actieprogramma
Bij de Programmabegroting 2019 zijn tot en met 2021 middelen beschikbaar gesteld, voor het bijdragen aan het Actieprogramma. Dit is een jaarlijkse bijdrage van € 27.000. Wij stellen voor de bijdrage ook voor 2022 in de begroting op te nemen. 

3. Vitale vakantieparken, projectleiding 
Het project Vitale Vakantieparken Coevorden gaat de komende jaren capaciteit en middelen vragen. Dit kunnen wij niet met de bestaande formatie opvangen. Daarom stellen wij u voor een tijdelijk aanvullend budget van € 50.000 in 2021 en in 2022 beschikbaar te stellen. Het bedrag dat voor 2020 beschikbaar is gesteld, maar naar verwachting niet volledig zal worden ingezet, stellen wij bij de jaarrekening 2020 voor om dit over te hevelen naar 2021.

4. Schoolzwemmen
Wij willen vanaf 2021 een nieuwe impuls geven aan het schoolzwemmen in onze gemeente. Dit onder de noemer 'natte gymles'. Alle basisschoolklassen vanaf groep 5 krijgen de kans deel te nemen. Wij stellen voor om in te zetten op een pilot voor vier jaar waarbij scholen worden geënthousiasmeerd om deel te nemen. Ons doel is om het concept ‘natte gymles’ als een olievlek uit te smeren over onze gemeente. Dit vraagt een structureel bedrag van € 30.000. Met dit bedrag gaan we uit van 50% / 75% deelname van de basisscholen. Bij een toenemend percentage deelnemers kan het bedrag oplopen.

5. Zorg en Veiligheidshuis Drenthe
In de doorontwikkeling van het Zorg- en Veiligheidshuis Drenthe hebben de samenwerkende partners afgesproken om in 2019 te bekijken of de huidige financiële verdeling nog steeds valide is. Inmiddels is door de samenwerkende partners besloten om per 2021 naar een verdeelsleutel te gaan waarin de gemeente Assen, Emmen en Hoogeveen eerst 20% van het totale bedrag onderling verdelen waarna een verrekening volgt over de inwonersaantallen voor alle 12 gemeenten. Hierbij zijn de partijen van mening dat deze verdeelsleutel het meeste recht doet aan de verhoudingen tussen de gemeenten. Voor ons betekent dit een stijging van de jaarlijkse bijdrage van circa € 16.000.

6. Intergenerationele armoede 
Wij willen stappen maken in de transformatie in het sociaal domein en blijven inzetten op preventie. Dat doen wij onder andere door te investeren in het programma intergenerationele armoede, waarin kansrijk
opgroeien centraal staat. De activiteiten zijn onder andere gericht op het vergroten van de bewustwording en onderzoek naar het gebruik van voorzieningen en behoeftes van inwoners. Dit kan worden gebruikt om op korte termijn en langere termijn werkwijzen aan te passen. In 2021 zetten we onder andere in op het herkennen van (intergenerationele) armoedeproblematiek. Het daarvoor benodigde bedrag is in de komende vier jaar € 1 miljoen. Wij stellen dit bedrag te dekken door de resterende € 400.000 uit de reserve innovatie zorg hier voor in te zetten en het resterende bedrag jaarlijks uit de algemene middelen te dekken. 

7. Verhoging jaarlijkse storting reserve groot onderhoud De Swaneburg
Voor het groot onderhoud van de accommodaties die door de stichting de Swaneburg worden beheerd, reserveren wij jaarlijks een bedrag van €76.000 (de Swaneburg € 60.000 en de Drostenhal € 16.000). De stichting kan een beroep doen op deze reserve om het groot onderhoud uit te voeren. Na goedkeuring en na aanlevering van de nota’ s wordt het bedrag op de rekening van de stichting overgemaakt. De bedragen zijn gebaseerd op een meerjarenonderhoudsplanning (MOP), opgesteld door een externe partij. Een MOP geeft een planning voor tien jaar. De nieuwe MOP (eind 2018) van zowel de Swaneburg als de Drostenhal geeft aan dat er de komende jaren meer groot onderhoud gepleegd dient te worden. Het huidige jaarlijks te reserveren bedrag volstaat niet om het groot onderhoud voor de komende jaren uit te kunnen voeren. Na overleg met de stichting is geconcludeerd dat de jaarlijkse reservering voor de komende jaren met minimaal € 34.000 verhoogd dient te worden.

8. Verhoging jaarlijkse exploitatiebijdrage stichting De Swaneburg
Doordat de kosten voor de Swaneburg sterker stijgen dan de door ons toegekende loon– en prijsindexatie. De stichting heeft nauwelijks tot geen invloed op stijgende loonkosten (cao) en het stijgen van de toeslagen op gas en elektriciteit. Ook de kosten voor groot onderhoud stijgen jaarlijks. De verhoging van onze  bijdrage vanaf 2021 met € 30.000 brengt de exploitatie van De Swaneburg in evenwicht. Voor de jaren vanaf 2021 kan de bijdrage dan weer conform de huidige regeling worden geïndexeerd. 

9. Aanleg fietspad Geeserstroom
In 2017 is het landschapsplan voor revitalisering van de Geeserstroom opgesteld. Dit plan is het resultaat van een proces met vertegenwoordigers uit het gebied (Werkgroep Geeserstroom) en diverse gebiedspartijen. Dit plan is opgesteld om een aantal aanpassingen te doen aan het natuurgebied de Geeserstroom en de Olde Ma. In de visie voor de Geeserstroom is een nieuw fietspad voorzien van Noord naar Zuid. De kosten voor de aanleg van dit betonnen fietspad (3,8 km) worden geraamd op € 500.000. De aanleg van het fietspad is aangemeld voor de provinciale subsidieregeling “Kwaliteitsimpuls Fietsnetwerk”. Inmiddels is hiervoor een positieve beschikking afgegeven. Hierdoor worden de kosten voor de aanleg van dit fietspad geraamd op € 380.000. Wij stellen u voor om hier een investeringskrediet voor beschikbaar te stellen. De kapitaallasten van de aanleg van dit fietspad zijn € 13.000 vanaf 2022. Wij stellen voor de kapitaallasten te dekken uit de stelpost vervangingsinvesteringen, waar een specifiek deel is bestemd voor mobiliteitsvraagstukken.

10. Onderzoek fietsverbindingen
Wij geven graag een vervolg aan het eerdere onderzoek naar mogelijke fietsverbindingen. In 2020 zijn er diverse onderzoeken opgestart en afgerond. De uitvoering van de projecten, waarvoor onderzoek reeds heeft plaatsgevonden, zal plaatsvinden in het najaar 2020 en/of 2021. Er zal een separaat voorstel voor uw raad opgesteld worden. Wij zetten graag € 40.000 in voor nieuwe onderzoeken naar de verbetering van fietsverbindingen, zoals het EDS-plein/Station Coevorden, de schoolomgeving De Nieuwe Veste en de schoolroute Valsteeg (Dalen - Oosterhesselen). Wij stellen voor dit te dekken uit de stelpost vervangingsinvesteringen, net zoals bovenstaande ambitie nr. 9. 

11. Project Achterste Erm (N376)
In verband met de snelheid en overlast van vrachtwagenverkeer op het kruispunt bij Achterste Erm heeft de provincie toezeggingen gedaan aan Dorpsbelangen Erm om aanpassingen te realiseren. Aangezien het hier gaat om een kruising van een provinciale weg en een gemeentelijke weg, zullen wij ook een deel aan dit project bijdragen. Het initiatief hiervan ligt bij de Provincie Drenthe. Vooralsnog gaan wij uit van een investering van € 100.000. Wij vragen u hier een investeringskrediet voor beschikbaar te stellen. De verwachte kapitaallast bedraagt € 4.000 per jaar. Net zoals ambitie 9 en 10 stellen wij voor dit mobiliteitsvraagstuk te dekken uit de stelpost vervanginginvesteringen. 

12. Fietspaden van asfalt naar beton
Zoals in de fietsnota omschreven, willen wij fietspaden van asfalt vervangen door fietspaden van beton. Zowel uit inspectie als uit de dagelijkse praktijk blijkt dat meerdere fietspaden meer dan gemiddeld onderhoud behoeven. De schade wordt veroorzaakt door boomwortels, veenverdroging, mol-gangen en de kwaliteit van de constructie. Om de kwaliteit structureel te verbeteren, is het nodig om de bestaande verhardingen van fietspaden om te bouwen tot betonfietspaden. Wij stellen voor hier in de komende drie jaren een investeringskrediet van € 200.000 per jaar voor beschikbaar te stellen. De kapitaallasten die met deze investeringen zijn gemoeid zijn € 4.000 per investering van € 200.000. De kapitaallasten beginnen in 2022 voor een bedrag van € 10.000 en lopen op naar € 16.000 in 2024.

13. Maatregelen niet actief beveiligde overweg
Prorail gaat, op basis van in 2020 gemaakte afspraken, de niet actieve beveiligde spoorwegovergang (NABO) Spoorbaan opheffen. In 2021 zal gestart worden met de uitvoering. De gemeentelijke bijdrage voor het opheffen van deze spoorwegovergangen bedraagt € 70.000 en zal na afronding van het project, in 2022, worden voldaan. 

14. Project Mepperstraat, Meppen
Ten behoeve van de verkeersveiligheid op de doorgaande weg in Meppen zijn diverse gesprekken gevoerd door inwoners, plaatselijk belang en ons als gemeente. Naar aanleiding hiervan is er een plan opgesteld en deze is akkoord bevonden door alle partijen. De definitieve doorrekening moet nog plaatsvinden. Een eerste schatting wordt geraamd op een investering van € 450.000. De kapitaallasten van deze investering bedragen € 29.000. 

15. Bestrijding eikenprocessierups 
In Coevorden ervaren we veel overlast van de eikenprocessierups. Door de explosieve groei van de overlast van eikenprocessierups in 2018 hebben wij in 2019 prioriteiten gesteld en de ontwikkelingen rondom de rups gemonitord. Om de kosten beheersbaar te houden hebben wij in de loop van 2020 de gekozen prioritering moeten herzien. Gezien deze ontwikkeling hebben wij keuzes gemaakt over de wijze waarop en de mate waarin wij de rups kunnen bestrijden. Dit betekent dat wij prioriteiten moeten stellen. Dus betekent dit dat wij niet alle nesten kunnen verwijderen en niet alle overlast kunnen wegnemen. De omvang is daarvoor te groot en zou een onevenredig beroep op de financiën en onze capaciteit doen. Op dit moment hebben wij structureel € 100.000 in onze programmabegroting opgenomen voor de bestrijding van de eikenprocessierups. Wij stellen voor dit budget vanaf 2021 structureel met € 120.000 te verhogen en in te zetten op de volgende prioriteiten: 

• prioriteit 1: Scholen, kinderopvang/-dagverblijven, verzorgingshuizen, winkelcentra, buitensportaccommodaties en evenemententerreinen (preventieve en curatieve bestrijding);
• prioriteit 2: vastgestelde schoolroutes, forensenfietspaden en toeristische fietspaden binnen en buiten de bebouwde kom (preventieve bestrijding).

Dekking

Terug naar navigatie - Dekking

Voor de dekking van de kosten voor de ontwikkelingen en ambities hebben wij in bovenstaande toelichting al een aantal specifieke budgetten genoemd, die wij in willen zetten ter dekking van de kosten. Deze sommen wij hier onderstaand op. Deze specifieke budgetten zijn niet voldoende om het totale pakket te dekken. Wij stellen voor het resterende deel te dekken uit de stelpost vrije begrotingsruimte. Het volume van deze stelpost is het begrotingssaldo, zoals wij dat in de tegel 'Financiële begroting' toelichten. 

DEKKINGSVOORSTEL ONTWIKKELINGEN
(Bedragen x € 1.000)
2021 2022 2023 2024
Omvang pakket ontwikkelingen -661 -778 -539 -542
Dekking uit middelen Amateurkunst voor:
- 1. Culturele gemeente 50 50 - -
Dekking uit stelpost vervangingsinvesteringen, onderdeel mobiliteit, voor:
- 9. fietspad Geeserstroom - 13 13 13
- 10. onderzoek fietsverbindingen 40 - - -
- 11. Project Achterste Erm - 4 4 4
- 12. Fietspaden van asfalt naar beton - 10 13 16
Dekking uit reserve innovatie zorg voor:
- 6. Intergenerationele armoede 100 100 100 100
Subtotaal dekking 190 177 130 133
Nog van dekking voorzien -471 -601 -409 -409
Dekking uit stelpost vrije begrotingsruimte
Omvang stelpost vrije begrotingsruimte 475 1.130 635 1.414
- Inzet voor ontwikkelingen 2021-2024 -471 -601 -409 -409
Saldo stelpost vrije begrotingsruimte 4 529 226 1.005


Toelichting 


Budget ondersteuning amateurkunst
Bij de Programambegroting 2019 is in de ambities besloten tot een structurele versterking van ons cultuuraanbod en het uitdragen van dat cultuuraanbod. Dat draagt bij aan een breed toegankelijk en toekomstbestendig cultuuraanbod voor jong als oud. Wij willen in ieder geval de cultuurhistorie van de gemeente Coevorden meer zichtbaar maken en uitdragen. Één van de onderdelen van die ambitie is de ondersteuning van de amateurkunst. In de jaren 2021 en 2022 zijn wij culturele gemeente. Wij zien dat in die jaren een overlap zit op het zijn van culturele gemeente en de ondersteuning van amateurkunst. Daarom stellen wij voor om in deze twee jaren het budget voor amateurkunst te betrekken c.q. in te zetten voor het zijn van culturele gemeente. 

Stelpost vervangingsinvesteringen, onderdeel mobiliteit 
Omdat wij een aantal voorstellen doen voor mobiliteitsvraagstukken, stellen wij voor om de stelpost vervangingsinvesteringen voor een deel in te zetten. Aan deze stelpost is eerder structureel € 90.000 toegevoegd ter dekking van investeringen in mobiliteit. Hier is bij de Programmabegroting 2019 de kosten voor de zuidelijke ontsluitingsweg uit gedekt. Er is ruimte om de incidentele en structurele lasten van de ambities van dekking te voorzien. Het betreft de ambities 9, 10, 11 en 12:
• Aanleg fietspad Geeserstroom;
• Onderzoek fietsverbindingen;
• Project Achterste Erm;
• Fietspaden van asfalt naar beton.

Reserve innovatie zorg 
Wij hebben het programma ‘Kansrijk opgroeien, voorkomen en doorbreken van intergenerationele armoede’ vormgegeven. Dit programma is gericht op het voorkomen van problematiek en het doorbreken ervan. Dit moet leiden tot lagere uitgaven. Dit heeft eerste een investering nodig. Het daarvoor benodigde bedrag is in de komende vier jaar € 1 miljoen. Wij stellen voor dit bedrag te dekken door de resterende € 400.000 uit de reserve innovatie zorg hier voor in te zetten en het resterende bedrag voor de duur van het programma 2021-20204 uit de algemene middelen te dekken.

Stelpost vrije begrotingsruimte 
Met de inzet van bovengenoemde dekkingsbronnen is een aantal ambities van dekking voorzien. Voor de andere ambities stellen wij voor om de stelpost vrije begrotingsruimte in te zetten als dekkingsbron. Deze is toereikend om de ambities te dekken. De bedragen op deze stelpost zijn het resultaat van de geactualiseerde begroting inclusief heroverwegingen. Na inzet blijft in 2024 een bedrag van ruim € 1 miljoen over als vrije begrotingsruimte voor toekomstige ontwikkelingen en investeringen. 

Overige ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Overige ontwikkelingen

Centrumvisie; ontwikkeling Markt, Haven, Citadelpunt, Weeshuisweide
Ook in 2021 gaat het Programma Binnenstad onvermoeibaar verder met het realiseren van haar programmadoelstellingen. Ten behoeve van de uitvoeringsambitie voor het Kasteelpark is in oktober 2019 een kostenraming opgesteld. Deze raming is opgesteld om uw raad een indicatie te geven van de kosten die gemoeid zijn met de realisatie van de in de visie opgenomen uitvoeringsambitie. De bedragen in de kostenraming zijn opgebouwd op basis van informatie van vergelijkbare situaties of basis van kengetallen. Daarvoor is externe deskundigheid ingehuurd om een zo goed mogelijke indicatie te kunnen geven. De kostenraming is nog niet definitief. De maatregelen in de 'Visie Kasteelpark Coevorden' worden gefaseerd uitgewerkt. Op basis van een goede uitwerking kan per (deel)project een heldere kostenraming en een goede aanbesteding plaatsvinden. We schatten in dat we in 2021 de volgende (deel)projecten uitwerken: Realisatie nieuwe parkeerplaatsen; Realisatie blauwe gracht; Herinrichting Weeshuisweide (drainage, paden en bomen); Realisatie berceau.

Het maken van een uitwerking kost geld. Op dit moment worden de projecten voor de nadere uitwerking van het Kasteelpark in kaart gebracht. Daarbij wordt geïnventariseerd welke kosten gemaakt moeten worden om de plannen uit te werken. Ook wordt onderzocht of er baten en/of subsidies kunnen worden gerealiseerd of gevonden.  Indien de kosten voor uitwerking niet gedekt kunnen worden door het huidige budgetten dan zullen wij u verzoeken om hiervoor budget beschikbaar te stellen. Op basis van een uitwerking van de maatregelen en het onderzoek naar baten en/of subsidies volgt een separaat advies voor dekking van de uitvoering van de benodigde (deel)projecten. Wij behouden het bestaande budget van € 100.000 voor kosten die nog voortvloeien uit het “oude” Centrumplan, om deze hiervoor in te zetten. Het bedrag laten wij in 2021 incidenteel vrijvallen in het kader van de heroverwegingen. Dit lichten wij toe in de tegel 'Financiële begroting'.

Vastgoedregelingen – een vervolg
Met het deelproject 'Privaat Vastgoed' binnen het programma Centrum Coevordenwillen wij als gemeente met het centrummanagement bevorderen dat eigenaren en ondernemers die stappen zetten, die leiden tot een geclusterd en aantrekkelijk (kern-) winkelgebied, en aan herbestemming van panden buiten het (kern-) winkelgebied. De huidige subsidieregelingen liepen tot 1 september 2020. Gezien het succes van de vastgoedregelingen geven we hier graag een vervolg aan. De regelingen/subsidies hebben in een behoefte voorzien, zijn actief gebruikt en leiden tot wenselijke ontwikkelingen in privaat vastgoed. Ook is er relatief veel goodwill gecreëerd, met name door de relatieve eenvoud van het proces en het proactief meedenken met de initiatiefnemer. Een tweede ronde van deze vastgoedregelingen is gewenst. Dit wordt door de Provincie Drenthe onderstreept. Daarom wordt er uitvoerig gesproken over het geven van een vervolg aan het huidige binnenstadfonds.

Investering De Nieuwe Veste (voorbereidingskrediet en investeringskrediet)
Met De Nieuwe Veste lopen gesprekken voor de oriëntatie op renovatie en/of nieuwbouw. Uw raad wordt hierover op korte termijn in een themabijeenkomst over geïnformeerd. Vooruitlopend op de te maken keuzes, die zeker tot nieuwe kapitaallasten leiden, hebben wij in de samenstelling van de Programmabegroting 2021 een stelpost gecreëerd die vanaf 2024 structureel € 200.000 bevat ter dekking van (een deel van) de kapitaallasten.

Centrum: fundaties Bentheimerpoort
Wij zijn in gesprek met een projectontwikkelaar om bestaande plannen zodanig aan te passen, dat de fundamenten van de Bentheimerpoort zichtbaar worden. Deze aanpassing zal tot meerkosten leiden. Hierbij moet u denken aan een verlies van de verdiencapaciteit op appartementen en extra kosten voor een kelderbak, het waterdicht maken van fundamenten, het omleggen van kabels en leidingen, een latere start van de bouw. 

Nieuwe MJOP in combinatie met verduurzaming
Door een externe partij wordt er een nieuwe MJOP opgesteld voor ons kernbezit. Hierin wordt tevens de aansluiting gezocht met de verduurzaming van al het gemeentelijk kernbezit. Het samenvoegen van grootonderhoud en verduurzaming is nodig om bij verduurzaming de juiste keuzes te maken. Hierbij valt o.a. te denken aan; gaan we een ketel nu vervangen of als hij is afgeschreven? Vervangen we radiatoren of kiezen we voor vloerverwarming? Vooral het tijdstip van vervanging en investering is belangrijk. Een eerste indicatie van het verduurzamen van alle kernbezit is € 14 mln. Hierin zullen nog keuzes gemaakt moeten worden en deze investering wordt uitgesmeerd over MJOP van 2021 t/m 2030.

Aanpassingen Klimaatadaptatie (gebiedsinrichting, woonvisie, biodiversiteit)
De stresstest die in 2019 is gedaan voor Coevorden is de basis voor maatregelen in het kader van de klimaatadaptatie. De uitkomsten van de stresstest worden gedeeld met zowel u als met uw raad. In verband met coronacrisis is de risicodialoog met inwoners, instellingen en bedrijven uitgesteld. Dit zal naar verwachting in 2021 plaatsvinden. De uitkomsten hiervan zullen worden opgenomen in het nog op te stellen Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP). Een financiële inschatting nog niet mogelijk doordat de dialoog met de samenleving en instanties nog niet heeft plaatsgevonden.