Uitgaven

2,05%
€ -2.143
x €1.000
2,05% Complete

Inkomsten

70,06%
€ 73.574
x €1.000
70,06% Complete

Saldo

15043,04%
€ 71.431
x €1.000

Programma 6 | Financiering en dekkingsmiddelen

Uitgaven

2,05%
€ -2.143
x €1.000
2,05% Complete

Inkomsten

70,06%
€ 73.574
x €1.000
70,06% Complete

Saldo

15043,04%
€ 71.431
x €1.000

Bestuurlijke hoofdlijnen

Terug naar navigatie - Bestuurlijke hoofdlijnen

De gemeentelijke financiën staan onder druk. Voor veel gemeenten was het al lastig om de begroting 2020 sluitend te krijgen. Vanaf 2021 geldt dit ook voor onze gemeente. De kosten voor het sociaal domein blijven steeds verder oplopen, zowel door opgelegde kortingen en verplichtingen door het Rijk als door een steeds verder toenemende vraag. Daarnaast doet de coronacrisis een grote aanslag op de financiële positie van gemeenten. Hierbij is het nog maar de vraag of gemeenten wel voldoende worden gecompenseerd voor de tekorten die dit met zich meebrengt en wat op de lange termijn de financiële effecten hiervan zijn. Toch is deze begroting in het volledige meerjarenperspectief sluitend. Dit hebben wij gerealiseerd door niet alle vrije begrotingsruimte in te zetten maar ook “nieuwe” ruimte te creëren. Dit hebben wij gedaan door een pakket aan heroverwegingen.

De herverdeling van het Gemeentefonds zou in 2021 ingaan, maar is uitgesteld tot 2022. De onderzoeken om met ingang van 2022 te komen tot een nieuwe verdeling van het gemeentefonds zijn afgerond. Naar verwachting zullen gemeenten in december over het definitieve verdeelvoorstel worden geïnformeerd. De eerste uitkomsten geven aan dat alleen gemeenten met meer dan 100.000 inwoners er op vooruitgaan. De middelen lijken van het platteland naar de grote steden en van oost naar west te vloeien. Als gemeente hebben wij zitting genomen in een werkgroep die namens de Verenging Drentse Gemeenten de belangen behartigt van de Drentse gemeenten bij de herstructurering van het Gemeentefonds, als in de lobbygroep die zich met name richt op de omvang van het Gemeentefonds.

Onze financiële positie is op dit moment gezond en dat willen wij zo houden. Jaarlijks storten wij daarom € 2 miljoen in de algemene reserve. De structurele ruimte die daarnaast nog beschikbaar is, staat op de stelpost vrije begrotingsruimte. Deze middelen kunnen wij in zetten voor toekomstige ambities en investeringen en om mogelijke tegenvallers mee op te vangen. Echter, zoals reeds eerder aangegeven staat deze ruimte met name door externe factoren onder druk.

In lijn met onze nota financieel beleid koersen wij op een solvabiliteitsratio tussen de 30% en 40%. Dit doen wij door af te lossen op onze bestaande leningenportefeuille en structureel toe te voegen aan ons eigen vermogen. Wij verwachten in 2021 een nieuwe langlopende lening van € 5 miljoen aan te moeten trekken. Doordat onze aflossing op bestaande leningen circa € 10 miljoen bedraagt, daalt ons saldo vreemd vermogen ook verder in 2021.

Wat willen wij bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen wij bereiken?

Financieel gezond blijven

Terug naar navigatie - Financieel gezond blijven

Wij willen onze financiële situatie gezond en stabiel houden. Dit doen wij door de algemene reserve te blijven versterken door jaarlijks structureel toe te voegen en incidentele voordelen in deze reserve te storten. Ook willen wij onze minimale solvabiliteit van 30% behouden.

Activiteiten

Passende tarieven

Terug naar navigatie - Passende tarieven

De lokale lastendruk is het bedrag dat inwoners jaarlijks betalen voor de onroerende zaakbelasting, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. We willen de hoogte van die lokale lastendruk laten aansluiten bij het voorzieningenniveau dat we bieden en de lokale lasten beperken als dat mogelijk is. Ook willen we de totale opbrengst van de Ozb met maximaal het inflatiepercentage laten stijgen, voor zover dat mogelijk is.

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren
Indicator Eenheid Jaar Waarde
Coevorden
Woonlasten éénpersoonshuishouden 2020 € 813
Woonlasten meerpersoonshuishouden 2020 € 862
* Meeteenheden zijn gewijzigd ten opzichte van vorige publicatie

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?

Wij hebben de volgende uitgaven en inkomsten begroot. 

Bedragen x €1.000
Exploitatie 2021 2022 2023 2024
Lasten
Financiering en dividend -298 143 329 423
Algemene uitkering gemeentefonds 0 0 0 0
Algemene baten en lasten 119 331 379 639
Heffing gemeentelijke belastingen 103 103 103 103
Saldo jaarrekening na bestemming 0 0 0 0
Inning gemeentelijke belastingen 118 118 118 118
Totaal Lasten 40 693 929 1.283
Baten
Financiering en dividend 497 926 1.112 1.204
Algemene uitkering gemeentefonds 61.689 61.843 60.899 61.412
Heffing gemeentelijke belastingen 11.147 11.217 11.217 11.217
Inning gemeentelijke belastingen 55 55 55 55
Totaal Baten 73.388 74.041 73.283 73.887
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 73.347 73.347 72.354 72.605
Onttrekkingen
Algemene baten en lasten 186 0 0 0
Resultaat bestemming 0 0 0 0
Totaal Onttrekkingen 186 0 0 0
Stortingen
Financiering en dividend 102 90 89 87
Algemene baten en lasten 2.000 2.000 2.000 2.000
Resultaat bestemming 0 0 0 0
Totaal Stortingen 2.102 2.090 2.089 2.087
Mutaties reserves -1.916 -2.090 -2.089 -2.087