Uitgaven

10,96%
€ -11.454
x €1.000
10,96% Complete

Inkomsten

7,25%
€ 7.612
x €1.000
7,25% Complete

Saldo

809,19%
€ -3.842
x €1.000

Programma 3 | Ruimte en leefomgeving

Uitgaven

10,96%
€ -11.454
x €1.000
10,96% Complete

Inkomsten

7,25%
€ 7.612
x €1.000
7,25% Complete

Saldo

809,19%
€ -3.842
x €1.000

Bestuurlijke hoofdlijnen

Terug naar navigatie - Bestuurlijke hoofdlijnen

Mobiliteit
De uitvoering van de fietsnota draagt bij aan de verbetering van de mobiliteit in de gemeente. Fietspaden aanleggen en verbeteren doen we niet alleen ten behoeve van de verkeersveiligheid maar ook ten behoeve van het stimuleren van de recreatie mogelijkheden in onze gemeente. In 2021 gaan diverse onderdelen van de fietsnota uitgevoerd worden.

Met de verdubbeling van de N34 zullen de aansluitingen in ons onderliggende wegennet in 2021 aandacht krijgen. Met name in de kern van Dalen. De concrete uitwerking van de aanleg van de zuidelijke ontsluitingsweg zal in 2021 plaatsvinden. De ontwikkelingen rond de spoorwegverbindingen in de regio blijven we actief volgen.

Het fonds voor calamiteiten en kleine aanpassingen in de openbare ruimte is gebruikt voor onder andere de voorbereiding van reconstructieplannen. Voor de Mepperstraat zijn de plannen inmiddels gereed. De provincie zal in Achterste Erm het initiatief nemen voor plannen om de verkeersveiligheid te vergroten door het aanbrengen van verkeersremmende maatregelen op het gedeelte van de N376 tussen de N34 en de A37. Wij zullen dit faciliteren en willen voor onze weggedeelten daarbij aansluiten, zoals wij u bij de ontwikkelingen hiervoor een voorstel hebben gedaan.

Aantrekkelijke binnenstad
Wij streven naar een aantrekkelijke binnenstad voor bewoners en bezoekers. Hierin geven wij ruimte aan onze rijke historie. In 2021 gaan wij onder andere aan de slag met de realisatie van het kasteelpark op de Weeshuisweide en gaan wij kijken of en hoe wij de fundaties van de Bentheimerpoort kunnen integreren in de nog te realiseren bouwplannen.

Woon- en leefklimaat
Op basis van het in 2020 uitgevoerde woningbehoefte onderzoek zal op onderdelen de woonvisie worden geactualiseerd. In het bijzonder zal hierbij aandacht zijn voor ouderenhuisvesting/langer thuis wonen, verduurzaming van de woningvoorraad en huisvesting voor starters. Met de betrokken partners, waaronder in ieder geval de woningbouwcorporaties, zullen we in gesprek gaan en waar mogelijk en/of noodzakelijk nadere afspraken maken.

Omgevingswet
Participatie speelt met het invoeren van de Omgevingswet een cruciale rol. Doordat de mogelijkheden van fysieke participatie enorm zijn beperkt door de Covid 19-crisis, is de ingangsdatum verschoven naar 1 januari 2022. De, reeds vastgestelde, bestuurlijke hoofdlijnen gelden om deze reden ook in 2021. Wel aangevuld met de eerste ervaringen die zijn opgedaan om te kijken naar initiatieven vanuit mogelijkheden. De resultaten worden geëvalueerd en daar waar nodig bijgesteld om zo op tijd Omgevingswet-proof te zijn.

Wat willen wij bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen wij bereiken?

Een aantrekkelijke binnenstad

Terug naar navigatie - Een aantrekkelijke binnenstad

Wij streven naar het realiseren van een mooie uitnodigende binnenstad, een binnenstad waar bezoekers en bewoners zich thuis voelen en worden verrast door wat Coevorden te bieden heeft. De drie doelstellingen van het Programma Binnenstad gaan over versterken van eigenheid, aanpak van winkelstraten en een uitvoeringsprogramma dat wij samen met onze partners Centrummanagement Coevorden en Domesta oppakken. Voor dit programma is het betrekken en inspireren van onze inwoners, ondernemers en andere partijen een belangrijke pijler voor succes. Met een nieuwe inrichting voor de stationsomgeving (RSP) wordt bovendien bijgedragen aan een aantrekkelijke binnenkomst van onze binnenstad.

Activiteiten

Een goed woon- en leefklimaat in onze gemeente

Terug naar navigatie - Een goed woon- en leefklimaat in onze gemeente

Het bereiken van een goed woon- en leefklimaat pakken wij samen met onze woonpartners, de dorpsbelangenverenigingen en de wijkverenigingen van Coevorden op. Daarbij is de Woonvisie onze leidraad en streven wij naar een gezonde spanning tussen vraag en aanbod op de woningmarkt. Er blijft ruimte voor goede nieuwbouwplannen die kwalitatief een aanvulling zijn op de bestaande woningvoorraad. Het initiatief voor het ontwikkelen van nieuwbouwplannen kan zowel bij ons als bij de lokale gemeenschap liggen. Naast aandacht voor het kwantitatieve evenwicht op de woningmarkt, hebben wij aandacht voor de grote opgave in de bestaande woningvoorraad om kwalitatieve verbeteringen op het gebied van duurzaamheid en langer thuis wonen door te voeren. Ook willen wij het goed wonen binnen onze gemeente bereikbaar maken voor alle doelgroepen, zo ook voor de lagere inkomens.

Activiteiten

Goede digitale bereikbaarheid

Terug naar navigatie - Goede digitale bereikbaarheid

Wij geven ruimte aan en ondersteunen goede initiatieven op het gebied van snel internet in het buitengebied door het bewonersinitiatief dat daarvoor is gestart te faciliteren.

Activiteiten

Omgevingswet: meer eigen ruimte creëren voor initiatieven en lokaal maatwerk

Terug naar navigatie - Omgevingswet: meer eigen ruimte creëren voor initiatieven en lokaal maatwerk

Wij werken aan een goede invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2022. Wij voldoen (in ieder geval) aan de wettelijke verplichtingen, maar gebruiken de invoering van de wet vooral om een aantal onderliggende doelstellingen te realiseren:

  • meer afwegingsruimte; eigen ruimte voor het afwegen van de wenselijkheid van een initiatief of ontwikkeling;
  • transparantere regelgeving; onze inwoners en initiatiefnemers weten waar ze aan toe zijn;
  • snellere besluitvorming; kortere procedures en meer afstemming en participatie aan de voorkant van plannen en initiatieven;
  • integrale benadering; we maken een omgevingsvisie waarin alle relevante onderwerpen voor de fysieke leefomgeving in onderling verband worden meegenomen.

Activiteiten

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren
Indicator Eenheid Jaar Waarde
Coevorden
Hernieuwbare elektriciteit % 2018 10,2%
Nieuw gebouwde woningen aantal per 1.000 woningen 2019 8,0
* Meeteenheden zijn gewijzigd ten opzichte van vorige publicatie

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?

Wij hebben de volgende uitgaven en inkomsten begroot.

Bedragen x €1.000
Exploitatie 2021 2022 2023 2024
Lasten
Ruimtelijke ontwikkeling 249 192 65 65
Wonen en leefomgeving 620 567 226 220
Bouwvergunningen 119 119 119 119
Grondexploitatie 3.873 3.416 2.761 4.909
Centrumplan Coevorden 337 433 429 426
Mobiliteit 298 58 58 58
Structuur en ontwikkelplannen 93 93 93 93
RSP 216 216 216 216
Vastgoed 5.437 4.649 5.188 4.885
Totaal Lasten 11.242 9.743 9.156 10.991
Baten
Ruimtelijke ontwikkeling 99 99 99 99
Wonen en leefomgeving 45 175 169 169
Bouwvergunningen 959 959 959 959
Grondexploitatie 3.869 3.394 2.747 4.895
Mobiliteit 0 0 0 0
Structuur en ontwikkelplannen 90 90 90 90
RSP 160 160 0 0
Vastgoed 1.308 1.308 1.308 1.308
Totaal Baten 6.529 6.184 5.372 7.520
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -4.712 -3.559 -3.784 -3.471
Onttrekkingen
Ruimtelijke ontwikkeling 0 0 0 0
Wonen en leefomgeving 504 330 0 0
Centrumplan Coevorden 0 0 0 0
Mobiliteit 240 0 0 0
Structuur en ontwikkelplannen 0 0 0 0
RSP 0 0 0 0
Vastgoed 338 0 124 0
Totaal Onttrekkingen 1.082 330 124 0
Stortingen
Ruimtelijke ontwikkeling 0 0 0 0
Grondexploitatie 0 0 0 0
Centrumplan Coevorden 0 0 0 0
Mobiliteit 0 0 0 0
RSP 137 137 0 0
Vastgoed 76 274 76 173
Totaal Stortingen 213 411 76 173
Mutaties reserves 870 -80 48 -173