Uitgaven

10,46%
€ -10.933
x €1.000
10,46% Complete

Inkomsten

8,51%
€ 8.937
x €1.000
8,51% Complete

Saldo

420,38%
€ -1.996
x €1.000

Programma 4 | Openbare ruimte

Uitgaven

10,46%
€ -10.933
x €1.000
10,46% Complete

Inkomsten

8,51%
€ 8.937
x €1.000
8,51% Complete

Saldo

420,38%
€ -1.996
x €1.000

Bestuurlijke hoofdlijnen

Terug naar navigatie - Bestuurlijke hoofdlijnen

Afvalbeheer
Voor het behalen van de VANG doelstellingen (verminderen van afvalstromen) dienen wij meerdere maatregelen te nemen. Enerzijds communicatie om inwoners bewust te maken en anderzijds concrete maatregelen waaronder een heroverweging van de inzameling van oud papier, de toekomstige exploitatie van de milieustraten en onderzoek naar een nieuw inzamelingssysteem; Diftar. Effectmetingen van de eerder genomen maatregelen, zoals frequentiewijziging, gaan helpen bij een eerste verkenning van gedifferentieerde tarieven.

Klimaatadaptatie
De stresstest die in 2019 is gedaan voor Coevorden is de basis voor maatregelen in het kader van de klimaatadaptatie. We zullen in het vGRP rekening houden met maatregelen die bijdragen aan de beheersing van water. Een commissie uit uw raad neemt actief het initiatief om in samenspraak met de samenleving te inventariseren wat de vragen, wensen en mogelijkheden zijn rond klimaatadaptatie (raadsakkoord), dit is met name gericht op wat inwoners zelf kunnen doen in het kader van klimaatadaptatie. Tevens zal in 2021 de samenwerking in de waterketen met het waterschap , buurgemeenten en de WMD om een vervolg krijgen. Door deze samenwerking zijn wij doelmatiger samen gaan werken, dat wil zeggen goede kwaliteit tegen lagere kosten en minder bestuurlijke drukte.

Duurzaamheid
In 2021 stellen we de RES en onze Warmtevisie vast. Tevens loopt er een subsidieaanvraag voor het aardgasvrij maken van de bebouwde kom van Dalen, hierover zal in het najaar 2020 uitsluitsel komen. In 2021 gaan wij verder met de voorbereiding en uitwerking van het project. Dit zijn de eerste concrete stappen om in 2030 de bijdrage in de reductie van Co2-uitstoot te realiseren.

Eikenprocessierups
Naar aanleiding van de explosieve groei van de overlast van eikenprocessierups in 2018 hebben wij in 2019 prioriteiten gesteld en de ontwikkelingen rondom de rups gemonitord. Om de kosten beheersbaar te houden hebben wij in de loop van 2020 de gekozen prioritering herzien. In de tegel ‘Ontwikkelingen’ doen wij u een voorstel voor de preventieve en curatieve bestrijding van de rups.

Wat willen wij bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen wij bereiken?

Duurzaam afvalbeheer

Terug naar navigatie - Duurzaam afvalbeheer

We stimuleren het scheiden van afval zo veel mogelijk en willen echt een gedragsverandering bij onze inwoners realiseren. We willen de  hoeveelheid (grof) huishoudelijk restafval per inwoner terugbrengen naar 100 kilo per jaar en het afvalscheidingspercentage verbeteren naar minimaal 75%. Om dit te kunnen realiseren is bewustwording op het gebied van afvalscheiding van groot belang. Om te komen tot een duurzaam afvalbeheer werken we aan de volgende resultaten.

Activiteiten

Een prettig woonklimaat

Terug naar navigatie - Een prettig woonklimaat

Door extra inspanningen te verrichten op de inrichting van openbare wegen, civiele kunstwerken, openbaar groen en openbare verlichting zetten we in op het verbeteren van het woonklimaat. Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met biodiversiteit en klimaatadaptatie.

Activiteiten

Een veilige woonomgeving

Terug naar navigatie - Een veilige woonomgeving

Voor het opstellen en het uitvoeren van ons integrale veiligheidsbeleid gaan wij in overleg met wijken en dorpen en maken waar mogelijk gebruik van hun visies. In het beleid zal de nadruk liggen op preventie. Ook handhaving heeft prioriteit daar waar de risico's of de ervaren overlast het grootst is. Ondermijning krijgt prominenter aandacht. 

 

Activiteiten

Energieneutraal in 2040

Terug naar navigatie - Energieneutraal in 2040

In 2040 willen wij een energieneutrale gemeente zijn. Dit is een grote opgave die wij integraal moeten aanpakken. In 2020 en 2021 zullen een aantal onderzoeken van start gaan en worden zaken steeds concreter. Naar verwachting wordt de Regionale Energiestrategie steeds duidelijker, gaan wij een start maken met het proces rondom de warmtetransitievisie en werken wij verder aan een pilot voor een energieneutrale wijk of dorp.

 

Activiteiten

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren
Indicator Eenheid Jaar Waarde
Coevorden
Omvang huishoudelijk restafval kg per inwoner 2018 214,0
Diefstal uit woning aantal per 1.000 inwoners 2019 2,4
Geweldsmisdrijven aantal per 1.000 inwoners 2019 3,7
Vernieling aantal per 1.000 inwoners 2019 5,4
Winkeldiefstal aantal per 1.000 inwoners 2019 0,8
* Meeteenheden zijn gewijzigd ten opzichte van vorige publicatie

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?

Wij hebben de volgende uitgaven en inkomsten begroot. 

Bedragen x €1.000
Exploitatie 2021 2022 2023 2024
Lasten
Bovengrondse infrastructuur 3.334 3.250 3.262 3.256
Groen en landschap 1.006 917 754 754
Afvalverwijdering en -verwerking 3.707 3.707 3.707 3.707
Riolering 2.394 2.469 2.532 2.595
Milieu 187 186 186 186
Begraafplaatsen 305 288 288 285
Heffingen 0 0 0 0
Totaal Lasten 10.933 10.818 10.729 10.783
Baten
Bovengrondse infrastructuur 66 66 66 66
Groen en landschap 53 53 53 53
Afvalverwijdering en -verwerking 435 435 435 435
Riolering 18 100 163 226
Milieu 35 35 35 35
Begraafplaatsen 2 2 2 2
Heffingen 8.329 8.329 8.329 8.329
Totaal Baten 8.937 9.019 9.082 9.145
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -1.996 -1.799 -1.647 -1.638
Onttrekkingen
Bovengrondse infrastructuur 0 0 0 0
Groen en landschap 0 0 0 0
Riolering 0 0 0 0
Heffingen 0 0 0 0
Totaal Onttrekkingen 0 0 0 0
Stortingen
Bovengrondse infrastructuur 0 0 0 0
Riolering 0 0 0 0
Totaal Stortingen 0 0 0 0
Mutaties reserves 0 0 0 0