Sitemap

Programmabegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 Blz. 1
Programma’s Blz. 2
Leeswijzer Blz. 3
Leeswijzer Blz. 4
Aanbiedingsbrief Blz. 5
Verbindend Besturen Blz. 6
Aanbiedingsbrief Blz. 7
Ontwikkelingen Blz. 8
Inleiding Blz. 9
Ontwikkelingen in 2020-2023 Blz. 10
Autonome ontwikkelingen Blz. 11
Ontwikkelingen met een autonoom karakter Blz. 12
Combinatie van autonome ontwikkelingen en intensiveringen Blz. 13
Autonoom en intensivering Blz. 14
Intensivering van bestaand beleid Blz. 15
Intensivering van bestaand beleid Blz. 16
Nadere uitwerking bestaande ambities Blz. 17
Nadere uitwerking bestaande ambities Blz. 18
Nieuwe ontwikkelingen Blz. 19
Nieuwe ambitie Blz. 20
Dekking van deze voorstellen Blz. 21
Dekkingsvoorstel bij bovenstaande ontwikkelingen Blz. 22
Overige ontwikkelingen Blz. 23
Ambities die wij nog niet financieel kunnen vertalen Blz. 24
Programma 1 | Economie, onderwijs en cultuur Blz. 25
Bestuurlijke hoofdlijnen Blz. 26
Beleidskaders Blz. 27
Doelstellingen Blz. 28
Goed onderwijs Blz. 29
Inhoudelijke kwaliteitsslag VVE Blz. 30
Inrichting nieuwe werkwijze VVE Blz. 31
Toegankelijk en bereikbaar onderwijs Blz. 32
Integraal Huisvestingsplan (IHP) Blz. 33
Dutch TechZone: de industriële hotspot van Nederland Blz. 34
Naamsbekendheid en Regiobranding Blz. 35
Clustervorming en ondernemerschap Blz. 36
Onderwijs en arbeidsmarkt Blz. 37
Versterken economische structuur Blz. 38
Verbinding arbeidsmarkt-onderwijs Blz. 39
Versterken ondernemersklimaat Blz. 40
Toekomst bedrijventerreinen Blz. 41
Ondernemersdienstverlening Blz. 42
Het natuurschoon en de cultuurhistorische waarden benutten voor de recreatieve en toeristische sector Blz. 43
Verbeteren toeristische fiets- en wandelinfrastructuur (beleving en voorzieningen) Blz. 44
Vitaliseren vakantieparken Blz. 45
Een bloeiend cultureel leven Blz. 46
Nieuwe kaders kunst en cultuur Blz. 47
Voorbereiden van het worden en zijn van culturele gemeente 2021-2022 Blz. 48
Lasten programma 1 Blz. 49
Programma 2 | Werk, jeugd en zorg Blz. 50
Bestuurlijke hoofdlijnen Blz. 51
Beleidskaders Blz. 52
Doelstellingen Blz. 53
Aanpakken laaggeletterdheid Blz. 54
Taalontwikkeling en vergroting woordenschat Blz. 55
Taaltrajecten Blz. 56
Actief deelnemen aan de samenleving Blz. 57
Vrijwillige maatschappelijke inzet Blz. 58
Betaald werk voor inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt of een arbeidsbeperking Blz. 59
Actieve deelname vergunninghouders Blz. 60
Nieuwe inburgeringswet Blz. 61
Volwaardig meedoen in de maatschappij Blz. 62
Doorbreken generatie-armoede Blz. 63
Pilot begeleiding gezinnen Blz. 64
Innovatie Blz. 65
Beschikbaar stellen van middelen Blz. 66
Inspraak jongeren Blz. 67
Betrekken Jongerenraad Blz. 68
Kinderen en jongeren groeien gelukkig, gezond en veilig op Blz. 69
Onderwijs, jeugdhulp en leerplicht Blz. 70
Preventie en normalisering Blz. 71
Veiligheid Blz. 72
Onze ondersteuning is passend en toegankelijk Blz. 73
Sociaal team Blz. 74
Mantelzorg Blz. 75
Kwetsbare inwoners Blz. 76
Verordeningen Blz. 77
Inkoop Blz. 78
Stimuleren verenigingsleven Blz. 79
Accommodatiebeleid Blz. 80
Kwaliteitsimpuls Sport Blz. 81
Gasloos De Swaneburg Blz. 82
Vitale inwoners Blz. 83
Gezonde leefstijl Blz. 84
Dementie Blz. 85
Positieve gezondheid Blz. 86
Leefstijl en bewegen Blz. 87
Voorkomen van financiële problemen Blz. 88
Minimabeleid Blz. 89
Jeugd en educatie Blz. 90
Werkgevers en zelfstandigen Blz. 91
Schuldhulpverlening Blz. 92
Lasten programma 2 Blz. 93
Programma 3 | Ruimte en leefomgeving Blz. 94
Bestuurlijke hoofdlijnen Blz. 95
Beleidskaders Blz. 96
Doelstellingen Blz. 97
Een aantrekkelijke binnenstad Blz. 98
Stationsgebied Blz. 99
Voormalig Bogas gebied Blz. 100
Herinrichting centrumstraten Blz. 101
Markt, haven, citadelpunt en Weeshuisweide Blz. 102
Bentheimerpoort Blz. 103
Een goed woon- en leefklimaat in onze gemeente Blz. 104
Regiodeal Blz. 105
Prestatieafspraken woningcorporaties Blz. 106
Herstructureringsfonds Blz. 107
Deprogrammeren woningbouwcapaciteit Blz. 108
Goede bereikbaarheid voor leefbaarheid en toerisme Blz. 109
Mobiliteitsplan Blz. 110
Zuidelijke ontsluitingsweg Blz. 111
Zuidelijke rondweg Blz. 112
Fietsnota Blz. 113
Goede digitale bereikbaarheid Blz. 114
Aanleg glasvezelnetwerk Blz. 115
Omgevingswet: meer eigen ruimte creëren voor initiatieven en lokaal maatwerk Blz. 116
Omgevingsvisie Blz. 117
Pilot omgevingsplan binnenstad Coevorden Blz. 118
Inrichting werkprocessen vergunningverlening mbv digitaal stelsel omgevingswet Blz. 119
Lasten programma 3 Blz. 120
Programma 4 | Openbare ruimte Blz. 121
Bestuurlijke hoofdlijnen Blz. 122
Beleidskaders Blz. 123
Doelstellingen Blz. 124
Duurzaam afvalbeheer Blz. 125
Realisatie VANG-doelstellingen Blz. 126
Een prettig woonklimaat Blz. 127
Begraafplaatsenbeleid Blz. 128
Klimaatadaptatie Blz. 129
Biodiversiteit Blz. 130
Een veilige woonomgeving Blz. 131
Aanpak ondermijning Blz. 132
Vergroten zichtbare handhavingscapaciteit Blz. 133
Integraal Veiligheidsbeleid Blz. 134
Energieneutraal in 2040 Blz. 135
Regionale Energie Strategie Blz. 136
Warmtevisie Blz. 137
Pilot energieneutrale wijk/dorp Blz. 138
Duurzaamheidsvisie Blz. 139
Lasten programma 4 Blz. 140
Programma 5 | Bestuur en Organisatie Blz. 141
Bestuurlijke hoofdlijnen Blz. 142
Beleidskaders Blz. 143
Doelstellingen Blz. 144
Heel goed worden in Verbindend Besturen Blz. 145
Gebiedskompas Blz. 146
Coevorden Verbindt: onze Visie Blz. 147
Stimuleringsfonds Blz. 148
Samenwerken wijken en dorpen Blz. 149
Democratie in actie Blz. 150
Passende dienstverlening Blz. 151
Klantreizen Blz. 152
Verbetering online dienstverlening Blz. 153
Vergroten digi-vaardigheden inwoners Blz. 154
Interne dienstverlening Blz. 155
Lasten programma 5 Blz. 156
Programma 6 | Financiering en dekkingsmiddelen Blz. 157
Bestuurlijke hoofdlijnen Blz. 158
Beleidskaders Blz. 159
Doelstellingen Blz. 160
Financieel gezond blijven Blz. 161
Monitoring financiële kengetallen Blz. 162
Passende tarieven Blz. 163
Lasten programma 6 Blz. 164
Financiële begroting Blz. 165
Samenvatting financieel meerjarenperspectief 2020-2023 Blz. 166
Samenvatting financieel meerjarenperspectief 2020 - 2023 Blz. 167
Ontwikkeling inkomsten Blz. 168
Gemeentefonds, belastingen en leges Blz. 169
De septembercirculaire Blz. 170
Belastingen en leges Blz. 171
Ontwikkeling uitgaven Blz. 172
Welke uitgaven lichten we toe? Blz. 173
Lonen en prijzen Blz. 174
Autonome ontwikkelingen Blz. 175
Verbonden partijen Blz. 176
Mutaties tariefproducten Blz. 177
Meerjaren Investerings Programma (MIP) Blz. 178
Overige ontwikkelingen Blz. 179
Reeds geaccordeerd nieuw beleid Blz. 180
Financiering Blz. 181
Structureel evenwicht en vrije begrotingsruimte Blz. 182
Vrije begrotingsruimte Blz. 183
Structureel en reëel begrotingsevenwicht Blz. 184
Uitgangspunten van deze begroting Blz. 185
Op welke uitgangspunten hebben wij onze begroting gebaseerd? Blz. 186
Ontwikkeling reserves Blz. 187
Algemene reserve Blz. 188
Incidentele en structurele mutaties in de reserves en voorzieningen Blz. 189
Bestemmingsreserves Blz. 190
Overhead Blz. 191
Welke overhead hebben wij begroot? Blz. 192
Toelichting incidentele baten en lasten Blz. 193
Wij hebben onderstaande incidentele baten en lasten begroot. Blz. 194
Recapitulatie van de programma's Blz. 195
Samenvatting van al onze inkomsten en uitgaven: de recapitulatie Blz. 196
Geprognosticeerde balans Blz. 197
Verwachting van de meerjarige ontwikkeling van onze balans Blz. 198
Paragrafen Blz. 199
Inleiding Blz. 200
Lokale heffingen Blz. 201
Inleiding Blz. 202
Beleid Blz. 203
Belastingopbrengsten en tarieven Blz. 204
Toelichtingen Blz. 205
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 206
Beleid Blz. 207
Risicoprofiel Blz. 208
Incidentele risico's Blz. 209
N34 Blz. 210
Europark Blz. 211
Grondexploitaties Blz. 212
Faillissement CQ Blz. 213
Tabel incidentele risico's Blz. 214
Structurele risico's Blz. 215
Sociaal domein Blz. 216
EMCO-groep Blz. 217
Tabel structurele risico's Blz. 218
Overige ontwikkelingen met een mogelijk financieel risico Blz. 219
Weerstandscapaciteit Blz. 220
Ratio weerstandsvermogen Blz. 221
Financiële kengetallen Blz. 222
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 223
Inleiding Blz. 224
Gebouwen Blz. 225
Groen Blz. 226
Openbare verlichting Blz. 227
Oeververbindingen Blz. 228
Riolering Blz. 229
Wegen Blz. 230
Financiering Blz. 231
Inleiding Blz. 232
Saldobeheer en intern liquiditeitsbeheer Blz. 233
Financieringsrisico's en rentebeheer Blz. 234
Verwachte ontwikkelingen Blz. 235
Schatkistbankieren Blz. 236
EMU-saldo Blz. 237
Bedrijfsvoering Blz. 238
Inleiding Blz. 239
ICT/ Informatiemanagement Blz. 240
Informatieveiligheid Blz. 241
Van data naar informatie Blz. 242
Gegevensbescherming Blz. 243
Onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid Blz. 244
Intern controleplan Blz. 245
Ontwikkelingen personeelsbeleid Blz. 246
Personeelsbegroting Blz. 247
Verbonden Partijen Blz. 248
Inleiding Blz. 249
Tabel verbonden partijen Blz. 250
Grondbeleid Blz. 251
Inleiding Blz. 252
Beleid Blz. 253
Prognoses Blz. 254
Toelichting op projecten Blz. 255
Reserve en risico's Blz. 256
Bijlagen Blz. 257
1. Meerjarenbegroting per programma Blz. 258
Programma 1 Blz. 259
Programma 2 Blz. 260
Programma 3 Blz. 261
Programma 4 Blz. 262
Programma 5 Blz. 263
Programma 6 Blz. 264
2. Overzicht nieuwe investeringen Blz. 265
Overzicht van de investeringen die wij in 2020 hebben gepland: Blz. 266
3. Overzicht lopende investeringen Blz. 267
Stand van zaken van de investeringen tot en met september. Blz. 268
4. Reserves en voorzieningen Blz. 269
Overzicht reserves en voorzieningen 2020 Blz. 270
Overzicht reserves en voorzieningen 2021-2023 Blz. 271
5. Taakvelden conform BBV Blz. 272
Overzicht taakvelden lasten 2020-2023 Blz. 273
Overzicht taakvelden baten 2020-2023 Blz. 274
6. Incidentele baten en lasten Blz. 275
Overzicht incidentele baten en lasten Blz. 276
7. Begrotingssubsidies Blz. 277
Begrotingssubsidies volgens art. 4.23 lid 3 c (Awb) Blz. 278
8. Verbonden partijen Blz. 279
Kaderstellende informatie verbonden partijen Blz. 280
9. Beleidsindicatoren Blz. 281
Overzicht beleidsindicatoren Blz. 282
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap