Sitemap

Sitemap

Programmabegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 Blz. 1  
Blz. 2  
Leeswijzer Blz. 3  
Leeswijzer Blz. 4  
Aanbiedingsbrief Blz. 5  
Verbindend Besturen Blz. 6  
Aanbiedingsbrief Blz. 7  
Ontwikkelingen Blz. 8  
Inleiding Blz. 9  
Ontwikkelingen in 2020-2023 Blz. 10  
Autonome ontwikkelingen Blz. 11  
Ontwikkelingen met een autonoom karakter Blz. 12  
Combinatie van autonome ontwikkelingen en intensiveringen Blz. 13  
Autonoom en intensivering Blz. 14  
Intensivering van bestaand beleid Blz. 15  
Intensivering van bestaand beleid Blz. 16  
Nadere uitwerking bestaande ambities Blz. 17  
Nadere uitwerking bestaande ambities Blz. 18  
Nieuwe ontwikkelingen Blz. 19  
Nieuwe ambitie Blz. 20  
Dekking van deze voorstellen Blz. 21  
Dekkingsvoorstel bij bovenstaande ontwikkelingen Blz. 22  
Overige ontwikkelingen Blz. 23  
Ambities die wij nog niet financieel kunnen vertalen Blz. 24  
Programma 1 | Economie, onderwijs en cultuur Blz. 25  
Bestuurlijke hoofdlijnen Blz. 26  
Beleidskaders Blz. 27  
Doelstellingen Blz. 28  
Goed onderwijs Blz. 29  
Inhoudelijke kwaliteitsslag VVE Blz. 30  
Inrichting nieuwe werkwijze VVE Blz. 31  
Toegankelijk en bereikbaar onderwijs Blz. 32  
Integraal Huisvestingsplan (IHP) Blz. 33  
Dutch TechZone: de industriële hotspot van Nederland Blz. 34  
Naamsbekendheid en Regiobranding Blz. 35  
Clustervorming en ondernemerschap Blz. 36  
Onderwijs en arbeidsmarkt Blz. 37  
Versterken economische structuur Blz. 38  
Verbinding arbeidsmarkt-onderwijs Blz. 39  
Versterken ondernemersklimaat Blz. 40  
Toekomst bedrijventerreinen Blz. 41  
Ondernemersdienstverlening Blz. 42  
Het natuurschoon en de cultuurhistorische waarden benutten voor de recreatieve en toeristische sector Blz. 43  
Verbeteren toeristische fiets- en wandelinfrastructuur (beleving en voorzieningen) Blz. 44  
Vitaliseren vakantieparken Blz. 45  
Een bloeiend cultureel leven Blz. 46  
Nieuwe kaders kunst en cultuur Blz. 47  
Voorbereiden van het worden en zijn van culturele gemeente 2021-2022 Blz. 48  
Lasten programma 1 Blz. 49  
Programma 2 | Werk, jeugd en zorg Blz. 50  
Bestuurlijke hoofdlijnen Blz. 51  
Beleidskaders Blz. 52  
Doelstellingen Blz. 53  
Aanpakken laaggeletterdheid Blz. 54  
Taalontwikkeling en vergroting woordenschat Blz. 55  
Taaltrajecten Blz. 56  
Actief deelnemen aan de samenleving Blz. 57  
Vrijwillige maatschappelijke inzet Blz. 58  
Betaald werk voor inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt of een arbeidsbeperking Blz. 59  
Actieve deelname vergunninghouders Blz. 60  
Nieuwe inburgeringswet Blz. 61  
Volwaardig meedoen in de maatschappij Blz. 62  
Doorbreken generatie-armoede Blz. 63  
Pilot begeleiding gezinnen Blz. 64  
Innovatie Blz. 65  
Beschikbaar stellen van middelen Blz. 66  
Inspraak jongeren Blz. 67  
Betrekken Jongerenraad Blz. 68  
Kinderen en jongeren groeien gelukkig, gezond en veilig op Blz. 69  
Onderwijs, jeugdhulp en leerplicht Blz. 70  
Preventie en normalisering Blz. 71  
Veiligheid Blz. 72  
Onze ondersteuning is passend en toegankelijk Blz. 73  
Sociaal team Blz. 74  
Mantelzorg Blz. 75  
Kwetsbare inwoners Blz. 76  
Verordeningen Blz. 77  
Inkoop Blz. 78  
Stimuleren verenigingsleven Blz. 79  
Accommodatiebeleid Blz. 80  
Kwaliteitsimpuls Sport Blz. 81  
Gasloos De Swaneburg Blz. 82  
Vitale inwoners Blz. 83  
Gezonde leefstijl Blz. 84  
Dementie Blz. 85  
Positieve gezondheid Blz. 86  
Leefstijl en bewegen Blz. 87  
Voorkomen van financiële problemen Blz. 88  
Minimabeleid Blz. 89  
Jeugd en educatie Blz. 90  
Werkgevers en zelfstandigen Blz. 91  
Schuldhulpverlening Blz. 92  
Lasten programma 2 Blz. 93  
Programma 3 | Ruimte en leefomgeving Blz. 94  
Bestuurlijke hoofdlijnen Blz. 95  
Beleidskaders Blz. 96  
Doelstellingen Blz. 97  
Een aantrekkelijke binnenstad Blz. 98  
Stationsgebied Blz. 99  
Voormalig Bogas gebied Blz. 100  
Herinrichting centrumstraten Blz. 101  
Markt, haven, citadelpunt en Weeshuisweide Blz. 102  
Bentheimerpoort Blz. 103  
Een goed woon- en leefklimaat in onze gemeente Blz. 104  
Regiodeal Blz. 105  
Prestatieafspraken woningcorporaties Blz. 106  
Herstructureringsfonds Blz. 107  
Deprogrammeren woningbouwcapaciteit Blz. 108  
Goede bereikbaarheid voor leefbaarheid en toerisme Blz. 109  
Mobiliteitsplan Blz. 110  
Zuidelijke ontsluitingsweg Blz. 111  
Zuidelijke rondweg Blz. 112  
Fietsnota Blz. 113  
Goede digitale bereikbaarheid Blz. 114  
Aanleg glasvezelnetwerk Blz. 115  
Omgevingswet: meer eigen ruimte creëren voor initiatieven en lokaal maatwerk Blz. 116  
Omgevingsvisie Blz. 117  
Pilot omgevingsplan binnenstad Coevorden Blz. 118  
Inrichting werkprocessen vergunningverlening mbv digitaal stelsel omgevingswet Blz. 119  
Lasten programma 3 Blz. 120  
Programma 4 | Openbare ruimte Blz. 121  
Bestuurlijke hoofdlijnen Blz. 122  
Beleidskaders Blz. 123  
Doelstellingen Blz. 124  
Duurzaam afvalbeheer Blz. 125  
Realisatie VANG-doelstellingen Blz. 126  
Een prettig woonklimaat Blz. 127  
Begraafplaatsenbeleid Blz. 128  
Klimaatadaptatie Blz. 129  
Biodiversiteit Blz. 130  
Een veilige woonomgeving Blz. 131  
Aanpak ondermijning Blz. 132  
Vergroten zichtbare handhavingscapaciteit Blz. 133  
Integraal Veiligheidsbeleid Blz. 134  
Energieneutraal in 2040 Blz. 135  
Regionale Energie Strategie Blz. 136  
Warmtevisie Blz. 137  
Pilot energieneutrale wijk/dorp Blz. 138  
Duurzaamheidsvisie Blz. 139  
Lasten programma 4 Blz. 140  
Programma 5 | Bestuur en Organisatie Blz. 141  
Bestuurlijke hoofdlijnen Blz. 142  
Beleidskaders Blz. 143  
Doelstellingen Blz. 144  
Heel goed worden in Verbindend Besturen Blz. 145  
Gebiedskompas Blz. 146  
Coevorden Verbindt: onze Visie Blz. 147  
Stimuleringsfonds Blz. 148  
Samenwerken wijken en dorpen Blz. 149  
Democratie in actie Blz. 150  
Passende dienstverlening Blz. 151  
Klantreizen Blz. 152  
Verbetering online dienstverlening Blz. 153  
Vergroten digi-vaardigheden inwoners Blz. 154  
Interne dienstverlening Blz. 155  
Lasten programma 5 Blz. 156  
Programma 6 | Financiering en dekkingsmiddelen Blz. 157  
Bestuurlijke hoofdlijnen Blz. 158  
Beleidskaders Blz. 159  
Doelstellingen Blz. 160  
Financieel gezond blijven Blz. 161  
Monitoring financiële kengetallen Blz. 162  
Passende tarieven Blz. 163  
Lasten programma 6 Blz. 164  
Financiële begroting Blz. 165  
Samenvatting financieel meerjarenperspectief 2020-2023 Blz. 166  
Samenvatting financieel meerjarenperspectief 2020 - 2023 Blz. 167  
Ontwikkeling inkomsten Blz. 168  
Gemeentefonds, belastingen en leges Blz. 169  
De septembercirculaire Blz. 170  
Belastingen en leges Blz. 171  
Ontwikkeling uitgaven Blz. 172  
Welke uitgaven lichten we toe? Blz. 173  
Lonen en prijzen Blz. 174  
Autonome ontwikkelingen Blz. 175  
Verbonden partijen Blz. 176  
Mutaties tariefproducten Blz. 177  
Meerjaren Investerings Programma (MIP) Blz. 178  
Overige ontwikkelingen Blz. 179  
Reeds geaccordeerd nieuw beleid Blz. 180  
Financiering Blz. 181  
Structureel evenwicht en vrije begrotingsruimte Blz. 182  
Vrije begrotingsruimte Blz. 183  
Structureel en reëel begrotingsevenwicht Blz. 184  
Uitgangspunten van deze begroting Blz. 185  
Op welke uitgangspunten hebben wij onze begroting gebaseerd? Blz. 186  
Ontwikkeling reserves Blz. 187  
Algemene reserve Blz. 188  
Incidentele en structurele mutaties in de reserves en voorzieningen Blz. 189  
Bestemmingsreserves Blz. 190  
Overhead Blz. 191  
Welke overhead hebben wij begroot? Blz. 192  
Toelichting incidentele baten en lasten Blz. 193  
Wij hebben onderstaande incidentele baten en lasten begroot. Blz. 194  
Recapitulatie van de programma's Blz. 195  
Samenvatting van al onze inkomsten en uitgaven: de recapitulatie Blz. 196  
Geprognosticeerde balans Blz. 197  
Verwachting van de meerjarige ontwikkeling van onze balans Blz. 198  
Paragrafen Blz. 199  
Inleiding Blz. 200  
Lokale heffingen Blz. 201  
Inleiding Blz. 202  
Beleid Blz. 203  
Belastingopbrengsten en tarieven Blz. 204  
Toelichtingen Blz. 205  
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 206  
Beleid Blz. 207  
Risicoprofiel Blz. 208  
Incidentele risico's Blz. 209  
N34 Blz. 210  
Europark Blz. 211  
Grondexploitaties Blz. 212  
Faillissement CQ Blz. 213  
Tabel incidentele risico's Blz. 214  
Structurele risico's Blz. 215  
Sociaal domein Blz. 216  
EMCO-groep Blz. 217  
Tabel structurele risico's Blz. 218  
Overige ontwikkelingen met een mogelijk financieel risico Blz. 219  
Weerstandscapaciteit Blz. 220  
Ratio weerstandsvermogen Blz. 221  
Financiële kengetallen Blz. 222  
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 223  
Inleiding Blz. 224  
Gebouwen Blz. 225  
Groen Blz. 226  
Openbare verlichting Blz. 227  
Oeververbindingen Blz. 228  
Riolering Blz. 229  
Wegen Blz. 230  
Financiering Blz. 231  
Inleiding Blz. 232  
Saldobeheer en intern liquiditeitsbeheer Blz. 233  
Financieringsrisico's en rentebeheer Blz. 234  
Verwachte ontwikkelingen Blz. 235  
Schatkistbankieren Blz. 236  
EMU-saldo Blz. 237  
Bedrijfsvoering Blz. 238  
Inleiding Blz. 239  
ICT/ Informatiemanagement Blz. 240  
Informatieveiligheid Blz. 241  
Van data naar informatie Blz. 242  
Gegevensbescherming Blz. 243  
Onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid Blz. 244  
Intern controleplan Blz. 245  
Ontwikkelingen personeelsbeleid Blz. 246  
Personeelsbegroting Blz. 247  
Verbonden Partijen Blz. 248  
Inleiding Blz. 249  
Tabel verbonden partijen Blz. 250  
Grondbeleid Blz. 251  
Inleiding Blz. 252  
Beleid Blz. 253  
Prognoses Blz. 254  
Toelichting op projecten Blz. 255  
Reserve en risico's Blz. 256  
Bijlagen Blz. 257  
1. Meerjarenbegroting per programma Blz. 258  
Programma 1 Blz. 259  
Programma 2 Blz. 260  
Programma 3 Blz. 261  
Programma 4 Blz. 262  
Programma 5 Blz. 263  
Programma 6 Blz. 264  
2. Overzicht nieuwe investeringen Blz. 265  
Overzicht van de investeringen die wij in 2020 hebben gepland: Blz. 266  
3. Overzicht lopende investeringen Blz. 267  
Stand van zaken van de investeringen tot en met september. Blz. 268  
4. Reserves en voorzieningen Blz. 269  
Overzicht reserves en voorzieningen 2020 Blz. 270  
Overzicht reserves en voorzieningen 2021-2023 Blz. 271  
5. Taakvelden conform BBV Blz. 272  
Overzicht taakvelden lasten 2020-2023 Blz. 273  
Overzicht taakvelden baten 2020-2023 Blz. 274  
6. Incidentele baten en lasten Blz. 275  
Overzicht incidentele baten en lasten Blz. 276  
7. Begrotingssubsidies Blz. 277  
Begrotingssubsidies volgens art. 4.23 lid 3 c (Awb) Blz. 278  
8. Verbonden partijen Blz. 279  
Kaderstellende informatie verbonden partijen Blz. 280  
9. Beleidsindicatoren Blz. 281  
Overzicht beleidsindicatoren Blz. 282  
Publicatiedatum: 19-11-2019

Inhoud