Sitemap

Sitemap

Programmabegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 Blz. 1  
Programma’s Blz. 2  
Activiteiten Blz. 3  
Zoeken Blz. 4  
Bijlagen Blz. 5  
Sitemap Blz. 6  
Leeswijzer Blz. 7  
Leeswijzer Blz. 8  
Aanbiedingsbrief Blz. 9  
Verbindend Besturen Blz. 10  
Aanbiedingsbrief Blz. 11  
Ontwikkelingen Blz. 12  
Inleiding Blz. 13  
Ontwikkelingen in 2020-2023 Blz. 14  
Autonome ontwikkelingen Blz. 15  
Ontwikkelingen met een autonoom karakter Blz. 16  
Combinatie van autonome ontwikkelingen en intensiveringen Blz. 17  
Autonoom en intensivering Blz. 18  
Intensivering van bestaand beleid Blz. 19  
Intensivering van bestaand beleid Blz. 20  
Nadere uitwerking bestaande ambities Blz. 21  
Nadere uitwerking bestaande ambities Blz. 22  
Nieuwe ontwikkelingen Blz. 23  
Nieuwe ambitie Blz. 24  
Dekking van deze voorstellen Blz. 25  
Dekkingsvoorstel bij bovenstaande ontwikkelingen Blz. 26  
Overige ontwikkelingen Blz. 27  
Ambities die wij nog niet financieel kunnen vertalen Blz. 28  
Programma 1 | Economie, onderwijs en cultuur Blz. 29  
Bestuurlijke hoofdlijnen Blz. 30  
Beleidskaders Blz. 31  
Doelstellingen Blz. 32  
Goed onderwijs Blz. 33  
Inhoudelijke kwaliteitsslag VVE Blz. 34  
Inrichting nieuwe werkwijze VVE Blz. 35  
Toegankelijk en bereikbaar onderwijs Blz. 36  
Integraal Huisvestingsplan (IHP) Blz. 37  
Dutch TechZone: de industriële hotspot van Nederland Blz. 38  
Naamsbekendheid en Regiobranding Blz. 39  
Clustervorming en ondernemerschap Blz. 40  
Onderwijs en arbeidsmarkt Blz. 41  
Versterken economische structuur Blz. 42  
Verbinding arbeidsmarkt-onderwijs Blz. 43  
Versterken ondernemersklimaat Blz. 44  
Toekomst bedrijventerreinen Blz. 45  
Ondernemersdienstverlening Blz. 46  
Het natuurschoon en de cultuurhistorische waarden benutten voor de recreatieve en toeristische sector Blz. 47  
Verbeteren toeristische fiets- en wandelinfrastructuur (beleving en voorzieningen) Blz. 48  
Vitaliseren vakantieparken Blz. 49  
Een bloeiend cultureel leven Blz. 50  
Nieuwe kaders kunst en cultuur Blz. 51  
Voorbereiden van het worden en zijn van culturele gemeente 2021-2022 Blz. 52  
Lasten programma 1 Blz. 53  
Programma 2 | Werk, jeugd en zorg Blz. 54  
Bestuurlijke hoofdlijnen Blz. 55  
Beleidskaders Blz. 56  
Doelstellingen Blz. 57  
Aanpakken laaggeletterdheid Blz. 58  
Taalontwikkeling en vergroting woordenschat Blz. 59  
Taaltrajecten Blz. 60  
Actief deelnemen aan de samenleving Blz. 61  
Vrijwillige maatschappelijke inzet Blz. 62  
Betaald werk voor inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt of een arbeidsbeperking Blz. 63  
Actieve deelname vergunninghouders Blz. 64  
Nieuwe inburgeringswet Blz. 65  
Volwaardig meedoen in de maatschappij Blz. 66  
Doorbreken generatie-armoede Blz. 67  
Pilot begeleiding gezinnen Blz. 68  
Innovatie Blz. 69  
Beschikbaar stellen van middelen Blz. 70  
Inspraak jongeren Blz. 71  
Betrekken Jongerenraad Blz. 72  
Kinderen en jongeren groeien gelukkig, gezond en veilig op Blz. 73  
Onderwijs, jeugdhulp en leerplicht Blz. 74  
Preventie en normalisering Blz. 75  
Veiligheid Blz. 76  
Onze ondersteuning is passend en toegankelijk Blz. 77  
Sociaal team Blz. 78  
Mantelzorg Blz. 79  
Kwetsbare inwoners Blz. 80  
Verordeningen Blz. 81  
Inkoop Blz. 82  
Stimuleren verenigingsleven Blz. 83  
Accommodatiebeleid Blz. 84  
Kwaliteitsimpuls Sport Blz. 85  
Gasloos De Swaneburg Blz. 86  
Vitale inwoners Blz. 87  
Gezonde leefstijl Blz. 88  
Dementie Blz. 89  
Positieve gezondheid Blz. 90  
Leefstijl en bewegen Blz. 91  
Voorkomen van financiële problemen Blz. 92  
Minimabeleid Blz. 93  
Jeugd en educatie Blz. 94  
Werkgevers en zelfstandigen Blz. 95  
Schuldhulpverlening Blz. 96  
Lasten programma 2 Blz. 97  
Programma 3 | Ruimte en leefomgeving Blz. 98  
Bestuurlijke hoofdlijnen Blz. 99  
Beleidskaders Blz. 100  
Doelstellingen Blz. 101  
Een aantrekkelijke binnenstad Blz. 102  
Stationsgebied Blz. 103  
Voormalig Bogas gebied Blz. 104  
Herinrichting centrumstraten Blz. 105  
Markt, haven, citadelpunt en Weeshuisweide Blz. 106  
Bentheimerpoort Blz. 107  
Een goed woon- en leefklimaat in onze gemeente Blz. 108  
Regiodeal Blz. 109  
Prestatieafspraken woningcorporaties Blz. 110  
Herstructureringsfonds Blz. 111  
Deprogrammeren woningbouwcapaciteit Blz. 112  
Goede bereikbaarheid voor leefbaarheid en toerisme Blz. 113  
Mobiliteitsplan Blz. 114  
Zuidelijke ontsluitingsweg Blz. 115  
Zuidelijke rondweg Blz. 116  
Fietsnota Blz. 117  
Goede digitale bereikbaarheid Blz. 118  
Aanleg glasvezelnetwerk Blz. 119  
Omgevingswet: meer eigen ruimte creëren voor initiatieven en lokaal maatwerk Blz. 120  
Omgevingsvisie Blz. 121  
Pilot omgevingsplan binnenstad Coevorden Blz. 122  
Inrichting werkprocessen vergunningverlening mbv digitaal stelsel omgevingswet Blz. 123  
Lasten programma 3 Blz. 124  
Programma 4 | Openbare ruimte Blz. 125  
Bestuurlijke hoofdlijnen Blz. 126  
Beleidskaders Blz. 127  
Doelstellingen Blz. 128  
Duurzaam afvalbeheer Blz. 129  
Realisatie VANG-doelstellingen Blz. 130  
Een prettig woonklimaat Blz. 131  
Begraafplaatsenbeleid Blz. 132  
Klimaatadaptatie Blz. 133  
Biodiversiteit Blz. 134  
Een veilige woonomgeving Blz. 135  
Aanpak ondermijning Blz. 136  
Vergroten zichtbare handhavingscapaciteit Blz. 137  
Integraal Veiligheidsbeleid Blz. 138  
Energieneutraal in 2040 Blz. 139  
Regionale Energie Strategie Blz. 140  
Warmtevisie Blz. 141  
Pilot energieneutrale wijk/dorp Blz. 142  
Duurzaamheidsvisie Blz. 143  
Lasten programma 4 Blz. 144  
Programma 5 | Bestuur en Organisatie Blz. 145  
Bestuurlijke hoofdlijnen Blz. 146  
Beleidskaders Blz. 147  
Doelstellingen Blz. 148  
Heel goed worden in Verbindend Besturen Blz. 149  
Gebiedskompas Blz. 150  
Coevorden Verbindt: onze Visie Blz. 151  
Stimuleringsfonds Blz. 152  
Samenwerken wijken en dorpen Blz. 153  
Democratie in actie Blz. 154  
Passende dienstverlening Blz. 155  
Klantreizen Blz. 156  
Verbetering online dienstverlening Blz. 157  
Vergroten digi-vaardigheden inwoners Blz. 158  
Interne dienstverlening Blz. 159  
Lasten programma 5 Blz. 160  
Programma 6 | Financiering en dekkingsmiddelen Blz. 161  
Bestuurlijke hoofdlijnen Blz. 162  
Beleidskaders Blz. 163  
Doelstellingen Blz. 164  
Financieel gezond blijven Blz. 165  
Monitoring financiële kengetallen Blz. 166  
Passende tarieven Blz. 167  
Lasten programma 6 Blz. 168  
Financiële begroting Blz. 169  
Samenvatting financieel meerjarenperspectief 2020-2023 Blz. 170  
Samenvatting financieel meerjarenperspectief 2020 - 2023 Blz. 171  
Ontwikkeling inkomsten Blz. 172  
Gemeentefonds, belastingen en leges Blz. 173  
De septembercirculaire Blz. 174  
Belastingen en leges Blz. 175  
Ontwikkeling uitgaven Blz. 176  
Welke uitgaven lichten we toe? Blz. 177  
Lonen en prijzen Blz. 178  
Autonome ontwikkelingen Blz. 179  
Verbonden partijen Blz. 180  
Mutaties tariefproducten Blz. 181  
Meerjaren Investerings Programma (MIP) Blz. 182  
Overige ontwikkelingen Blz. 183  
Reeds geaccordeerd nieuw beleid Blz. 184  
Financiering Blz. 185  
Structureel evenwicht en vrije begrotingsruimte Blz. 186  
Vrije begrotingsruimte Blz. 187  
Structureel en reëel begrotingsevenwicht Blz. 188  
Uitgangspunten van deze begroting Blz. 189  
Op welke uitgangspunten hebben wij onze begroting gebaseerd? Blz. 190  
Ontwikkeling reserves Blz. 191  
Algemene reserve Blz. 192  
Incidentele en structurele mutaties in de reserves en voorzieningen Blz. 193  
Bestemmingsreserves Blz. 194  
Overhead Blz. 195  
Welke overhead hebben wij begroot? Blz. 196  
Toelichting incidentele baten en lasten Blz. 197  
Wij hebben onderstaande incidentele baten en lasten begroot. Blz. 198  
Recapitulatie van de programma's Blz. 199  
Samenvatting van al onze inkomsten en uitgaven: de recapitulatie Blz. 200  
Geprognosticeerde balans Blz. 201  
Verwachting van de meerjarige ontwikkeling van onze balans Blz. 202  
Paragrafen Blz. 203  
Inleiding Blz. 204  
Lokale heffingen Blz. 205  
Inleiding Blz. 206  
Beleid Blz. 207  
Belastingopbrengsten en tarieven Blz. 208  
Toelichtingen Blz. 209  
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 210  
Beleid Blz. 211  
Risicoprofiel Blz. 212  
Incidentele risico's Blz. 213  
N34 Blz. 214  
Europark Blz. 215  
Grondexploitaties Blz. 216  
Faillissement CQ Blz. 217  
Tabel incidentele risico's Blz. 218  
Structurele risico's Blz. 219  
Sociaal domein Blz. 220  
EMCO-groep Blz. 221  
Tabel structurele risico's Blz. 222  
Overige ontwikkelingen met een mogelijk financieel risico Blz. 223  
Weerstandscapaciteit Blz. 224  
Ratio weerstandsvermogen Blz. 225  
Financiële kengetallen Blz. 226  
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 227  
Inleiding Blz. 228  
Gebouwen Blz. 229  
Groen Blz. 230  
Openbare verlichting Blz. 231  
Oeververbindingen Blz. 232  
Riolering Blz. 233  
Wegen Blz. 234  
Financiering Blz. 235  
Inleiding Blz. 236  
Saldobeheer en intern liquiditeitsbeheer Blz. 237  
Financieringsrisico's en rentebeheer Blz. 238  
Verwachte ontwikkelingen Blz. 239  
Schatkistbankieren Blz. 240  
EMU-saldo Blz. 241  
Bedrijfsvoering Blz. 242  
Inleiding Blz. 243  
ICT/ Informatiemanagement Blz. 244  
Informatieveiligheid Blz. 245  
Van data naar informatie Blz. 246  
Gegevensbescherming Blz. 247  
Onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid Blz. 248  
Intern controleplan Blz. 249  
Ontwikkelingen personeelsbeleid Blz. 250  
Personeelsbegroting Blz. 251  
Verbonden Partijen Blz. 252  
Inleiding Blz. 253  
Tabel verbonden partijen Blz. 254  
Grondbeleid Blz. 255  
Inleiding Blz. 256  
Beleid Blz. 257  
Prognoses Blz. 258  
Toelichting op projecten Blz. 259  
Reserve en risico's Blz. 260  
Bijlagen Blz. 261  
1. Meerjarenbegroting per programma Blz. 262  
Programma 1 Blz. 263  
Programma 2 Blz. 264  
Programma 3 Blz. 265  
Programma 4 Blz. 266  
Programma 5 Blz. 267  
Programma 6 Blz. 268  
2. Overzicht nieuwe investeringen Blz. 269  
Overzicht van de investeringen die wij in 2020 hebben gepland: Blz. 270  
3. Overzicht lopende investeringen Blz. 271  
Stand van zaken van de investeringen tot en met september. Blz. 272  
4. Reserves en voorzieningen Blz. 273  
Overzicht reserves en voorzieningen 2020 Blz. 274  
Overzicht reserves en voorzieningen 2021-2023 Blz. 275  
5. Taakvelden conform BBV Blz. 276  
Overzicht taakvelden lasten 2020-2023 Blz. 277  
Overzicht taakvelden baten 2020-2023 Blz. 278  
6. Incidentele baten en lasten Blz. 279  
Overzicht incidentele baten en lasten Blz. 280  
7. Begrotingssubsidies Blz. 281  
Begrotingssubsidies volgens art. 4.23 lid 3 c (Awb) Blz. 282  
8. Verbonden partijen Blz. 283  
Kaderstellende informatie verbonden partijen Blz. 284  
9. Beleidsindicatoren Blz. 285  
Overzicht beleidsindicatoren Blz. 286