Aanbiedingsbrief

Verbindend Besturen

Aanbiedingsbrief

Voor u ligt de Programmabegroting 2020 en de meerjarenraming 2021-2023. In de Kaderbrief 2020 stelde uw raad al de kaders voor deze programmabegroting 2020 vast. Ook in 2020 gaan we samen met de lokale gemeenschap én met de regio voor merkbare resultaten en maatschappelijke effecten.  We gaan actief aan de slag met de thema’s, die ook al zijn gepresenteerd in onze strategische agenda, Aantrekkelijk Coevorden, Voorkomen en Duurzaamheid en dat doen we zoals we dit de afgelopen jaren deden: door Verbindend Besturen.

Coevorden Verbindt
Coevorden Verbindt is ons fundament voor de toekomst; het is de manier waarop we de dingen in Coevorden doen. Het geeft ons energie en we hebben de drive om hier koploper in te zijn. Dat betekent dat we de kracht, creativiteit en kansen van de samenleving en de regio willen ontketenen en maximaal willen benutten. We zijn herkenbaar en zichtbaar, het is duidelijk waar we voor staan en welke rol we innemen in de opgave. Soms zijn we beslisser; bijvoorbeeld als we handhaven in de openbare ruimte. En bij het opstellen van een dorpsvisie zijn we toeschouwer. Alleen als we duidelijk zijn in wat we belangrijk vinden, een standpunt innemen en toelichten wat partners wel en niet van ons mogen verwachten, kunnen we succesvol verbindend besturen.

Verbinden doen we niet alleen lokaal, maar ook regionaal. We investeren in de regio om er samen beter uit te komen. Want we realiseren ons dat als we iets voor Coevorden willen bereiken, we moeten investeren in de regio. We geloven in de regio en dat we samen met onze regiopartners meer bereiken en iets kunnen betekenen voor elkaar. We werken daarom samen met andere gemeenten en provincie en nemen actief deel in verschillende samenwerkingsverbanden zoals de Regiodeal en Dutch TechZone .

Aantrekkelijk Coevorden
Coevorden is een aantrekkelijke gemeente om te wonen, te werken en te recreëren. We werken er hard aan het creëren van een uitnodigende binnenstad waar inwoners, ondernemers en bezoekers kunnen genieten van historie, water en gezelligheid. Deze bestuursperiode zien we de eerste concrete en zichtbare veranderingen na een gedegen voorbereidingsperiode. Ons platteland is vitaal, groen en aantrekkelijk en geeft veel ruimte voor recreatie. Samen zorgt dit er voor dat we ook in de jaren 2021 en 2022 -als we Culturele gemeente van Drenthe zijn- aantrekkelijk zijn voor inwoners én bezoekers.

Onze regionale economie blijkt kwetsbaar en behoeft structurele versterking. Dat vraagt om gezamenlijke inzet gericht op voldoende en goed opgeleid personeel en het verbeteren van het ondernemersklimaat. Hiervoor werken we via Dutch TechZone en de Regiodeal samen met ondernemers, onderwijs, buurgemeenten en de provincie. Daarnaast gaan we aan de slag met de opgaven in de bestaande woningvoorraad: het kwantitatieve evenwicht op de woningmarkt én kwalitatieve verbeteringen op het gebied van duurzaamheid en langer thuis wonen.

Duurzaamheid
Overheden wereldwijd moeten sneller en drastischer ingrijpen dan ooit tevoren om de opwarming van de aarde te beperken. Voor ons is duurzaamheid een belangrijk speerpunt. We vinden het belangrijk om een bijdrage te leveren aan de toekomstbestendigheid van onze omgeving en van de wereld. Ook al hebben we als gemeente niet overal direct invloed op; we willen onze inwoners actief inspireren om met duurzaamheid aan de slag te gaan.

We werken aan een betere toekomst vanuit het nu, voor de generaties die volgen. Dit bereiken we door –ook hier- intensief samen te werken met inwoners, ondernemers, kennisinstanties en maatschappelijke organisaties. We zien duurzame ontwikkeling als een kans voor het lokale bedrijfsleven, voor toekomstbestendig wonen en voor een groene en vitale leefomgeving. We leggen de verbinding tussen duurzaamheid en andere beleidsterreinen. Zo zoeken we de balans tussen natuur, historie en draagkracht van onze inwoners en ondernemers. De duurzame ontwikkeling is voor iedereen. Ieders bijdrage is noodzakelijk, iedereen draait op voor de lasten én iedereen kan profiteren van verduurzaming.

Voorkomen
Kinderen moeten veilig, gelukkig en gezond kunnen opgroeien zodat zij zich naar potentie kunnen ontwikkelen tot zelfstandige en zelfredzame volwassenen. Ook willen we dat inwoners gezonder en langer leven, zonder financiële problemen en zo lang als dat mogelijk is zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Onze ambities zijn groot en we denken dat we deze alleen kunnen behalen samen met inwoners en onze samenwerkingspartners. We zetten sterk in op het vergroten van zelfredzaamheid door bijvoorbeeld het verstevigen van het eigen netwerk.  We willen dus heel veel en denken dat het de grootste kans van slagen heeft als we de zorg en ondersteuning dichtbij de mensen organiseren en hun eigen netwerk verstevigen. We zetten vooral in op preventie; we willen echt de beweging maken naar het voorkomen van problemen. Dit willen we op een integrale manier doen en gebiedsgericht. Dit kunnen we niet in één keer in de hele gemeente doen, daarom onderzoeken we de mogelijkheid om te starten in één of twee gebieden. Dan kunnen we leren voor andere wijken en dorpen binnen onze gemeente en daar buiten.

Monitoring
We willen weten of we dichter bij onze doelstellingen komen en wat onze bijdrage daaraan is. Dat vraagt een verbetering van onze monitoring. In het sociaal domein zijn we bezig die monitoring op te zetten. Daarna rollen we dit uit naar de andere beleidsvelden. Naast het sociaal domein (Voorkomen) focussen we ons op Aantrekkelijk Coevorden en Duurzaamheid. Dit hebben we niet van de ene op de andere dag voor elkaar: het betekent zoeken en leren met elkaar. Stellen we de juiste vragen, hebben we de juiste indicatoren en voeren we het goede gesprek, om te bepalen of we goed bezig zijn. Dit doen we graag samen met u, de gemeenteraad, met de samenleving en onze samenwerkingspartners in de regio.

Financiële positie 
We zijn financieel gezien gezond en dat koesteren we. Om financieel gezond te blijven houden we vast aan onze begrotingsprincipes en onze begrotingsdiscipline. Dit komt onder andere tot uitdrukking in de begroting die wij hierbij aanbieden. We gebruikten de septembercirculaire van het Rijk en de budgetten voor uitkeringverstrekking, zoals deze in september bekend zijn gemaakt. Wij hebben budgetten op het gewenste niveau gebracht of gehouden, zoals de stelpost voor vervangingsinvesteringen en onvoorziene kosten. Ook blijven wij structureel € 2 miljoen aan onze algemene reserve toevoegen om onze vermogenspositie te versterken en sterk te houden. De solvabiliteit, als verhouding tussen ons eigen en vreemde vermogen, ontwikkelt zich in positieve zin en stijgt naar verwachting in 2020 naar 35%.